Honlap Fel

 


             A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele  

1999. Pünkösd

 

LELKISÉG

A Pünkösd

A Pünkösd szó a görög pentekosz­tész szóból származik, melynek jelentése: ötven. E jelentése miatt lett egyházi kifejezés: Jézus feltámadása után negyven napon át többször is megjelent tanítványainak, majd felment a mennybe. Ekkor ígérte meg tanítványainak, hogy új közbenjárót küld: a Szentlelket. Az apostolok félelemmel teli szívvel várták az ígéret teljesedését. A tizedik napon - azaz a feltámadás utáni ötvenedik napon – leszállt rájuk a Szentlélek.

"Mikor elérkezett pünkösd napja, mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen. Hírtelen, mintha csak heves szélvész közeledett volna, zaj támadt az égből, és egészen betöltötte a házat, ahol összegyűltek. Majd pedig szétoszló, tüzes nyelvek lobbantak föl előttük, és leereszkedtek mindegyikükre. Valamennyien elteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek el beszélni, úgy, amint a Szentlélek szólásra indította őket." - írja Lukács evangélista az Apostolok Cselekedeteiben.

Az apostoli hagyomány szerint számtalan csodás esemény kísérte a Szentlélek eljövetelét. A Lélek betöltötte erejével és örömével az apostolokat, szívük félelmét eloszlatta, megvilágosította értelmüket. A Szentlélek tette őket alkalmassá a krisztusi parancs teljesítésére: "Menjetek, tegyetek tanítványommá minden népet, kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, és tanítsátok őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek."

A keresztény ember is csak a Szentlélek kegyelme által válhat képessé Istentől kapott hivatásának betöltésére.

A Szentlélek kiáradását a bérmálás szentsége tette állandóvá az Egyházban. A bérmálás szentsége a Szentlelket új módon teszi jelenvalóvá az emberi életben, a hét ajándéknak megfelelően:

·  a bölcsesség az isteni igazság megbecsülésére segít;

·  az értelem a hitigazságok mély megértésére képesít;

·  a tanács segít nehézségek közt is megtalálni a helyes utat;

·  az erőt az akadályok leküzdésére kapjuk;

·  a tudomány arra képesít, hogy a te­rem­tett valóságokat a hit fényében lássuk;

·  a jámborság abban segít, hogy Istent, mint Atyánkat tiszteljük, de tiszteljük embertársainkat is;

·  az istenfélelem fölkelti bennünk Isten gyermeki tiszteletét és a szív szeretetét.

Pünkösd ünnepe a kereszténységgel egyidős. Az első századokban azonban a bérmálás szertartása még nem pünkösd ünnepén, hanem húsvét vigíliáján történt. A megkeresztelt felnőttek a keresztséggel együtt részesültek a bérmálás szentségében is. (A görög katolikusoknál e két szentséget ma is együtt szolgáltatják ki.)

Az Ószövetségben Pünkösd napja a zsidók aratási ünnepe volt, később a Sinai-hegyi szövetségkötés ünnepe lett. Mi keresztények már a Szentlélek eljövetelére emlékezünk a Pünkösdben, és egyben az Egyháznak, a Krisztust követő közösségnek születésnapja is ez, hiszen a Szentlélek ekkor tett tanúságot az induló Egyház mellett.

Kovács A.: Ünnepeink az egyházi év tükrében c. könyve alapján

   Egyházközségi zarándoklataink ’99

Felkelek és Atyámhoz megyek…. (Lk 15,18)

II. János Pál pápa "A harmadik évezred küszöbén" kezdetű apostoli levele (TMA) az idei évet az Atya személyének ünneplésére jelöli meg. Ezt írja: "Az egész keresztény élet olyan, mint egy nagy zarándoklat az Atya háza felé, akinek föltétlen szeretete mindennap megnyilvánul az összes ember, s főleg a tékozló fiú felé (Lk 15,11-32). Ez a zarándokút átöleli a személy bensőjét, s onnan árad a hívő közösségre, s végül az emberiségre." (TMA 49)

Idei zarándoklataink alapgondolata is ez: egész életünk út az Atya felé, az örök élet teljessége felé. A zarándoklat alkalom arra, hogy ennek tükrében tegyük mérlegre és újítsuk meg életünk.

1. Zarándoklás az Atya felé

Ha az Atya háza felé szeretnénk zarándokolni, pontosan kell tudnunk ki is az Atya. Fontos kiemelni: Isten személy, aki maga a Szeretet. Nagyon sokan egy fogalmi, elvont Istenben gondolkodnak, akivel nem lehet és így nem is kell kapcsolatba kerülni.

Ennek az évnek – ennek a zarándoklatnak - célja, hogy tiszta és helyes istenkép alakuljon ki bennünk, hogy megszabaduljunk azoktól a gondolatoktól, amelyek nem Jézus Krisztus Atyját és nem az Egyház Istenét, nem a Gondviselőt jellemzik.

2. Zarándoklás az Atya háza felé

Szívünkben kiolthatatlan vágy él az Istennel való találkozás után, még akkor is, ha ezt nem valljuk be, ha nem veszünk róla tudomást. Minden boldogságkeresésünk, tevékenységünk ebből a vágyakozásból fakad. Isten pedig nemcsak a vágyakozást ülteti el, hanem be is tölti azt önmagával.

A zarándoklat alkalmat ad boldogságvágyunk és emberi vágyaink tisztázására.

3. A zarándok

Ki a zarándok? Aki tudja, hogy véges teremtmény. Akit terhel a bűn súlya. Aki ismeri és bevallja gyengeségét, s csak azért mer elindulni, mert tudja: Jézus Krisztus a mi test­vérünk, és így Isten gyermekei vagyunk – az Atya hazavár.

Mi jellemző a zarándokra? Nem céltalanul bolyong egyik helyről a másikra. Elindul haza felé. Nem szerencsét próbál, hanem hazafelé tart, Isten szeretetével leküzdve akadályait.

Fel kell ismernünk bűneinket és következményeit, és bátran elindulni a megtérés, a változás útján.

4. A zarándok lelkülete

A zarándok fontos jellemzője: meri kitenni magát a változásnak, mindannak, ami útközben éri. Engedi, hogy mindezek a hatások formálják, alakítsák. Kész a megújulásra, kész a megtérésre. Aki már nem képes a változásra, nehezen lesz képes a megtérésre és a megújulásra.

Az úton merjünk túllépni lezártságunkon, az Atya szeretetére hagyatkozva kitenni magunkat a megtérés "veszélyének".

5. A zarándoktársak

Az úton nem egyedül járunk. Ez minden ember útja. De nem is mehetünk el egymás mellett, mintha semmi közünk nem lenne a másikhoz: sokszor mi szorulunk rá mások segítségére, de kevéssé szoktunk arra gondolni, hogy vannak, akik a mi segítségünk nélkül nem tudják bejárni útjukat: a szegények, a betegek és a lelki terheket hordozók. Ők is társaink az úton. A közöttünk lévő kapcsolat alapja: Jézus Krisztus a mi testvérünkké lett, így Benne mind testvérek lettünk.

Vegyük észre mindazokat a zarándokcsoportban, akik ránk szorulnak.

6. A zarándoklás eszközei

Egy nagy útra jól fel kell készülni: megfelelő eszközökre és erőnlétre van szükség, hogy bírjuk az út nehézségeit és elérjük a célt.

Ilyen eszközök az erények, az apró és nagyobb döntések, amelyeket napról-napra - sokszor hosszú vívódás után - az Evangélium szellemében hozunk és a keresztény szolgálat. Ezek erősítik meg hitünket és így egyre tisztábban ismerjük fel az Atyát.

7. A zarándoklás útjelzői

A zarándokúton könnyű eltévedni. Isten szava azonban mindig biztos iránytű: a Szentírásban Jézus életével és tanításával megmutatta az Atya szeretetét és az utat, amely hozzá vezet.

Ha biztosan célba akarunk érni, törekednünk kell, hogy minél inkább megismerjük és életre váltsuk tanítását. Egyébként csak csodáljuk Őt, de életünket más személyek, vélemények és törvények fogják irányítani.

8. A zarándoklás nehézségei

A zarándoklást, az élet szabad lélekkel való megélését megnehezítik az egyéni és közösségi bűnök, és azok következményei. Sokszor hasonló nehézséget jelent a megújulásban, a jóra való törekvésben az a sok félelem, kételkedés, a lelki sebek, amelyek az el nem fogadottság érzéséből, illetve a saját magam el nem fogadásából fakadnak. Amikor valaki nem érzi, hogy szeretik, vagy nem fogadják el szeretetét, az nagy nehézséget jelent abban, hogy harmonikusan élhesse életét.

A zarándokút jó alkalom, hogy beszélgetéseinkben feltáruljanak ezek a félelmek és bátorítsuk egymást. Krisztus állandóan ezt mondja felénk: "Ne féljetek, én legyőztem a világot!"

9. A zarándokút tápláléka

Az életet szentségi élet nélkül élni - felelőtlenség. Sokszor erőt vesz rajtunk a fáradtság, a gyengeség. A szentségek az életet táplálják bennünk, hogy Krisztus szeretetéből erőt merítve ismét tisztán lássuk a célt és továbbinduljunk.

A zarándoklaton a gyónásban és az áldozásban megújul szentségi kapcsolatunk Jézussal - életünkben új erőt kapunk, hogy zarándoktársainkkal együtt haladjunk tovább az Atya felé.

10. A zarándokút pihenőiA mai ember csak átrohan az életen, a világon. Minden fontos számára, amit ő alkotott és már nem képes észrevenni mindazt, amit Isten neki teremtett. Nem tud megállni, nem tud csodálkozni, nem veszi észre a szépet, csak a számára hasznosat. És főleg nem tud elcsendesedni. Ennek következménye, hogy elfelejt hálát adni, hiszen már minden csak üzlet, mindenért fizet, mindent megvásárol.

Az úton tanulunk újra gyermeki lélekkel rácsodálkozni a teremtett világra, s a csendben figyelni önmagunkra, - körülöttünk és bennünk fölfedezni Istent.

11. Gyógyulás a zarándokúton

Az élet sok sebet üt rajtunk, és sok sebet ejtünk egymáson is. Hordozzuk ezeket magunkon, magunkban. Aki zarándokútra vállalkozik, abban a reményben teheti, hogy eljuthat a megbocsátás és a kiengesztelődés megtapasztalására. Az igazi megbocsátás és kiengesztelődés magában hordozza a lelki sebek gyógyulását is.

A zarándokút a kiengesztelődés és a megbocsátás helye – kiengesztelődni Istennel, magammal, egymással, a világgal, hogy megújulva új módon éljek és járjak tovább.

12. Mária, a zarándokok ÉdesanyjaSzűz Mária a zarándoklásban is előttünk járt, ezért példa számunkra: az Ige befogadásában, az Ige szolgálatában. Erre figyelmeztet bennünket zarándoklásunk idején is: "Tegyétek meg, amit mond!". Ő az úton lévők oltalmazója, akihez bizalommal fordulhatunk.

A zarándoklat nagy lehetőség Isten Igéjét halló füllel és érző szívvel fogadni, felismerni életünkben Isten hatalmas tetteit, melyekért Máriával együtt magasztalhatjuk az Atyát.

13. A hazaérkezés öröme

A zarándoklat az otthonra találással és az ünnepléssel fejeződik be. A megérkezés a hazatérés, a megtért ember Isten országába való megérkezésének közös örömét jelzi előre.

Az egyéni megtérés hatással van a közösségre is: a kiengesztelődött közösség tud igazán ünnepelni.

14. A zarándoklat gyümölcseiA zarándoklaton megújult ember szívében megszületik a tiszta öröm, melynek forrása az Atya. Az öröm kiárad az Atya gyermekeire, az egész közösségre, sőt túlárad az Egyház közösségén: a megtért, kiengesztelődött közösség tud ünnepelni, tanúságot tenni, szolgálni, és másokat is bevonni tagjai sorába.

A zarándoklat gyümölcse a megújult keresztény élet, az élő plébániaközösség.

Zarándoklataink programja:

Pünkösdi férfi zarándoklat: május 22-23. Felelős szervező-vezető: Gajzinger László, énekvezető: Szajkó István, lelkivezető: Jónás atya. Előzetes megbeszélés: május 16-án, vasárnap az esti szentmise után a kolostorban. Minden zarándokolni készülőt várunk!

Nagyboldogasszonyi zarándoklat: augusztus 14-15. Felelős szervező-vezető: Sánta ZSolt, énekvezető: Kraft Erzsébet, lelkivezető: Zalán atya. A zarándokok előzetes megbeszélése augusztus 8-án, vasárnap az esti szentmise végén a templomban. Minden zarándokot kérünk, jöjjön el!

A kezdő elmélkedés mindkét alkalommal szombat reggel 6 órakor van a templomban, utána rögtön indulás (szentmise Szentkúton lesz). Érkezés Szentkútra du. 3 óra körül. Szállás a szécsényiek bérelt házában. Visszaindulás vasárnap az ünnepi szentmise végén (a körmeneten nem veszünk részt). Érkezés kb. 20 órakor, az esti szentmise végén.

Őrizzük e szép hagyományunkat és tegyük a lelki újjászületés méltó alkalmává.

Vegyünk részt minél többen minél tisztább szándékkal!

Szeretettel várunk minden felnőttet, fiatalt és gyermeket, családjainkat, mindazokat, akik egészségi állapotuk miatt csak autóbusszal vagy csak lélekben tudnak velünk tartani.

Ajánljuk fel fáradalmainkat, önmegtagadásunkat (alkohol, cigaretta…), alkalmazkodásunkat plébániaközösségünk családjaiért, fiataljainkért.

Legyen távol tőlünk a veszekedés, a vita, a széthúzás, a dorbézolás – igazán krisztusi, istengyermeki lelkülettel vegyünk részt zarándoklatainkon.

Gajzinger László, a plébániai képviselőtestület világi elnöke és Sánta Zsolt, egyházközségi gondnok

A búzaszem boldogsága - Úrnapi elmélkedés

Jézus Krisztus maga gondoskodott nagyon ékesszóló példáról az Evangéliumban, ez pedig a búzaszem története (Jn 12). Jézus maga nem fejti ki bővebben ezt a történetet, de mi igen könnyen megtehetjük. Hajdanában egy dán író, Joergensen, aki Assisi Szent Ferenc életrajzát is megírta, megpróbálkozott ezzel, és csodálatos parabolát költött a búzaszem históriájából:

A búzaszem tökéletesen boldog a csűrben. Víz nem csorog rá, száraz a levegő, a kupacban lévő búzaszem-kispajtások kedvesek, semmi veszekedés, minden nagyszerű. Hogy úgy mondjam: pici búzaszem-boldogság ez a csűrben. Tegyük át a dolgot emberi síkra: emberi boldogság, tisztességes anyagi jólét, sikeres üzletek, jó egészség stb. Kétségkívül nem szabad lebecsülni az emberi boldogságot. Mindnyájuknak kívánom ezt a boldogságot, a búzaszem boldogságát, kinek-kinek a maga csűrjében. De azért álljunk meg egy szóra! Ici-pici boldogság ez, ha azzal vetjük össze, hogy mivé kell válnunk egy egész örökkévalóságon át.

Elképzelem, hogy a mi búzaszemünk igen jámbor lélek, hálát ad Istennek: Uram, köszönöm, amit adsz nekem, köszönöm ezt a boldogságot, hogy olyan jól érzem magamat itt a csűrben, és azt kívánom, bár örökké tartana ez! És igaza van, amiért köszönetet mond Istennek. Csakhogy vigyázat! Nem lenne szabad a búzaszemnek egy nem létező Istenhez fordulnia! Mert egy olyan Isten, aki egy csűrben élő búzaszemnek csupán csűr-boldogságot teremt és csak azt biztosítja, - még akkor is, ha ez a boldogság teljesen jogos -, ilyen Isten, állítom, nem létezik, mert ez nem Isten, ez bálvány. Pontosan ezt az istent tagadja korunkban annyi ateista. Mondhatjuk-e, hogy nincs igazuk? ...

Egy napon aztán a búzát felrakják egy szekérre és kiviszik a mezőre. A mező még szebb, még kellemesebb, mint a csűr. Kék ég alatt, napsütésben, a virágok, fák, hegyek, síkságok láttán a búzaszem rádupláz a hálaénekre: Köszönöm, Uram! Olyan gyönyörű minden! Igaza van, hálát kell adni Istennek, amiért olyan szép dolgok vannak a földön. De a búzaszem még mindig búzaszem: olyan Isten, aki úgy intézné, hogy az is maradjon, aki a búzaszemet terméketlenül ott tartaná a csűrben, olyan Isten nincs.

Kiérnek a frissen felszántott földre. A búzát leszórják a talajra: kis borzongás, jaj de hűvös! Mindegy, kellemes, új érzés. Csakhogy aztán beledolgozzák a magot a földbe. Most már nem lát, nem hall semmit, egészen átjárja a nedvesség. És a búzaszem, amely az elkerülhetetlen halál révén most alakul át, most lesz azzá, amivé lennie kell - szép kalász - vágyakozva gondol vissza a csűrre, ahol valóban boldog volt, csak éppen afféle apró, emberi boldogsággal. És most azt mondja, amit embermilliók mondanak körülöttünk: ha Isten létezne, nem történnének ilyen dolgok. Kár, mert éppen itt lép a színre a valódi Isten, aki átformálta a búzaszemet; tehát a kalász állapotába viszi át. Ez az átalakulás csak a halál révén lehetséges. Az egyetlen létező Isten az, aki növekedésre serkent minket, egyszerű emberi állapotból megistenült emberi állapotba visz át bennünket.

Mindnyájunknak ez a története, ez az ember sorsa. Nincs növekedés átalakulás nélkül, nincs  átalakulás halál és születés nélkül! ...

F. Varillon

PLÉBÁNIAI ÉLETÜNK – KÖZÖS ÉLETÜNK

Liturgia

Február 28-án 70 elsőáldozó gyermek, március 7-én 23 bérmálkozó fiatal  készült izgalommal a 1/2 10-es szentmisére, hogy a katekumenátus szertartása keretében bemutassák őket az egyházközség tagjainak és kiválasszák őket  a szentség felvételére.

A szertartásokat a világegyházban kötelezően és elterjedten használják a szentségi felkészítésben. Fő céljuk, hogy a szentségfelvételre készülőket megerősítse a közösség imádságával, a szülőkben és a családokban tudatosítsa, hogy a készület nemcsak a gyermek, a fiatal vagy a család magánügye, hanem az egész plébániaközösségé. Tapasztalat, hogy a jelenlévő hívek is megerősödnek keresztény felelősségükben és életükben.

A számunkra még új és szokatlan szertartás után mind az elsőáldozásra készülő gyerekek, mind a bérmálkozó fiatalok beszámoltak arról, hogyan élték át az ünnepet. A kisebbek – örömteli – beszámolóit egy az elsőáldozási készület egészéről szóló írásban a következő számban olvashatjuk.

Most a 16-17 éves fiatalok élményeiből ollóztunk:

§ Nagyon izgultam, de az Isten megsegített. … Jó érzés volt, hogy még azok a lányok is mondták, hogy imádkoztak értem, akiket nem is nagyon ismerek.

§ Nekem a mise elején voltak furcsa érzéseim, de ez hamar elmúlt. Mikor ki kellett állni az egész mindenség elé, majdnem elájultam, de ez hamar elmúlt, mert a bérmaszüleim szeretetét éreztem. Az egész szertartás nagyon tetszett, a bérmaszüleimnek is.

§ Én mindig 10 óra felé kelek fel a hétvégén, de vasárnap annyira izgultam, hogy már 6-kor felébredtem. Amikor ki kellett állni, megint elkezdtem izgulni, de mire az oltár elé álltam, megnyugodtam. Aztán kijött a nővérem (bérmaszülőm), és akkor olyan meleget éreztem a szívemben. Amikor a keresztet a homlokomra rajzolta, a szemembe nézett. Mise után anyuék azt mondták, hogy nagyon büszkék rám.

§ Én állandóan vigyorogtam, de olyan jó volt, amikor a bérmaszülő azt mondta, hogy vigyázni fog rám!

§ Féltem. Kellemetlen volt.

§ Én olyan barátinak éreztem.

§ Kicsit meg voltam ijedve, hogy ki kell állni a keresztény közösség elé, de rájöttem, olyan mintha a testvéreim elé álltam volna ki.

§ Akkor megváltozott minden. Csak a jóra gondoltam.

§ Előtte úgy éreztem, hogy csak túl kell lenni rajta és majd lepereg rólam. De aztán úgy vettem észre, hogy megérint és átéreztem a komolyságát.

§ Szokatlan volt az egész templom elé kiállni. Féltem, hogy bonyolultabb lesz. Most el kellett dönteni, hogy komolyan vállalom-e a felkészülést.

§ Arra számítottam, hogy jól elférünk, nem kell szorongani.

§ Megkönnyebbülten éreztem magam.

§ Ez a vasárnap más volt, mint máskor. A szentmise talán meghittebb volt számomra. Arra gondoltam, hogy "égő" lesz, de kellemesen csalódtam. Éreztem, hogy a bérmálásunk tényleg közös ügy.

§ Jézus szeretetét éreztem. Felszabadultnak éreztem magam. Belátom, hogy szükség volt erre a szertartásra.

Nagyböjti lelkinap a plébánián

Örömmel és várakozással jöttünk össze a plébánia húsvéti lelkinapjára március 15-én a hittanteremben.

Plébániánkon ez volt a harmadik alkalom, hogy lelkinapot szerveztünk, és örvendetes, hogy egyre több fiatal és idősebb vesz rajtuk részt - ezúttal mintegy kilencvenen voltunk. Most is jó volt itt lenni ebben a krisztusi közösségben, ahol a derű és a szeretet uralkodott.

Lelkinapunk vezetője Kemenes Gábor atya volt, akit régi jó ismerősként köszönthettünk, hisz több éven át volt lelkipásztorunk. Rövid bevezető imádság után elmélkedése az "Atya éve" gondolatához kapcsolódott. Érdemes néhány gondolatot idézni:

§ Amit egyre jobban el kell tanulnunk, az a teljes bizalom az Atya felé, hogy formálhassa életünket.

§ Hogy Isten alakítani és használni tudjon, három dolog kell: engedelmesség, szeretet és ráhagyatkozás.

§ Neki növekednie kell, nekem kisebbednem. Ő a fontos az életemben, Isten gyermekeként teljes bizalommal lehetek feléje.

§ Isten személyes szeretettel szeret és alakítani akar. Mindennap megszólít, mindennap terve van velünk. Formálni akar, mint a szobrász a szobrot, szeretettel.

§ Akkor tud vezetni, ha jelen lehet mindennap az életemben, és ha átadom magam Neki.

§ Isten a bűneinket és a hibáinkat is javunkra fordítja, csak kérnünk kell őt, gyermeki bizalommal: Atyám!

A nap további részében a jelenlévők három csoportban beszélgettek az elmélkedés alapján. Sokan személyes élményüket osztották meg Isten működésének megtapasztalásáról.

A közösen elfogyasztott ebéd (virsli, kenyér, tea, sütemények…) után a csoportok képviselői összefoglalták a beszélgetésekben elhangzottakat, majd közös szentségimádás volt a templomban, közben pedig gyónási lehetőség. A fiatal családosok vezette keresztút után szentmisével zárult a lelkinap. A könyörgésekben spontán imával köszöntük meg az Úrnak a szép napot, a lelki épülést, Gábor atya tanítását és ittlétét.

Köszönjük, hogy együtt lehettünk és gazdagodhattunk, hogy a Húsvétra így készülhettünk!

egy résztvevő

A képviselőtestület megújítása

Összefoglaló a régi Képviselőtestület 1993-1998 közötti tevékenységéről

1993

§ a képviselőtestület megalakulása

§ a templom tetőzetének javítása (teljes palázás, elkorhadt gerendák és lécek cseréje)

§ a temetőkápolna tetőzetének javítása

1994

1995

§ a templomtorony-belső letakarítása, törmelékek, lomok eltávolítása,

§ temetőkápolna külső felújítása

1996

§ a szentkúti menedékház kibérlése, rendbetétele (festés, víz, takarítás, kert gondozása)

§ 8 db új lámpás készíttetése

§ Spollér-feszület jogi ügyeinek intézése (áthelyezés, tulajdoni lap)

§ Kárpátaljáról gyerekek fogadása, üdültetése (2 hét)

§ a templom alapjainál és a támpilléreknél a kiásott gödrök visszatemetése

1997

§ a templomkerítés elkészítése

§ az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ és a MTA Művészettörténeti Intézetének szakmai irányításával művészeti templomleltár készítése (védett műkincsek, stb.)

§ templomi reflektorok beállítása

§ a ledöntött Spollér-feszület restaurálása (Simó Béla költségére), felszentelése

§ hittantermek felújítása (Ferences Rendtartomány)

§ torony külső felújításának megkezdése

§ FVR terem felújítása

§ pályázati úton régi anyakönyvek restaurálása

1998

§ a vihar által ledöntött Juhász féle feszület helyreállítása, megáldása

§ templomhangosítás felújítása

§ temetőkápolna belső felújítása

§ Domina-kápolna felújítása

§ pályázati úton régi anyakönyvek restaurálása

§ orgona műszaki-zenei szerkezetének felújítása

§ segélyakció a kárpátaljai árvízkárosultak megsegítésére

összeállította Galcsik Zsolt

A régi Testület minden tagjának köszönjük többéves, áldozatos munkáját!

Megalakult az új Képviselőtestület

A szécsényi Ferences Plébánia régi Egyházközségi Képviselőtestületének megbízatása 1998-ban lejárt. A régi testület véleményének kikérése után a vonatkozó egyházmegyei előírások és a Képviselőtestületek Szabályzata szerint megtartott választás alapján az új testületet az elkövetkező időszakban a következő személyek alkotják:

Hivatalból tagok: fr. Lendvai Zalán plébános, fr. Bán Jónás káplán, fr. Magyar Gergely házfőnök és fr. Szendrei Miklós plébániai kisegítő, mint a plébánián működő szerzetes-papok, Szajkó István kántor, dr. Percze Ágnes karitász-vezető, Sántáné Udvardy Erika hitoktató.

A választott tagok: Boldog Istvánné, Gajzinger László, Géczi Zsolt, Kovács Attila, Lazsán Mihályné, Pifka György, Rácz Csaba, Sánta Zsolt, Szabó Ferencné, Szabó Sándor, Szadlon Károly, Tornyos Józsefné, Vaskor János, Végh Béláné.

A plébános által a Képviselőtestületbe meghívott személyek - a városban működő két másik szerzetesrend részéről: Debora nővér (Klarissza nővérek) és Klarissza nővér (Ferences Szegénygondozó Nővérek).

Póttagok: Jusztin István, Kelemen Tibor, Borda Tamás,  Pifka Zsoltné, Ocsovai Csaba.

Keszthelyi Ferenc Püspök Atya 1999. március 8-án kelt 543/1999 sz. levelében a Képviselőtestület névsorát jóváhagyta.

Bízunk benne, hogy a megújult és megfiatalodott Képviselőtestület hatékony és tevékeny munkája előmozdítja majd egyházközségünk belső megújulását. Szeretettel kérjük ebben minden Testvér tevékeny és imádságos támogatását!

A testület első találkozóját március 19-én tartotta, az ünnepélyes ígérettételre március 25-én az esti, ünnepi szentmisében került sor.

Az április 14-i gyűlésén a Képviselőtestület a Szabályzat előírása szerint megválasztotta az egyes tisztségek betöltőit és a következő munkacsoportokat állította fel:

Elnök: hivatalból a plébános, fr. Zalán

Világi elnök (elnök-helyettes): Gajzinger László

Jegyző: Végh Béláné

Gazdasági bizottság:

Pénztáros: Lazsán Mihályné

Gazdasági gondnok: Sánta Zsolt

Gazdasági felügyelő: Szabó Ferencné

Számvizsgálók: Végh Béláné és Vaskor János

tagja még a 2 elnök: fr. Zalán és Gajzinger László

Lelkipásztori Bizottság: (tagja mindenki)

Liturgikus munkacsoport: Debora nővér, Rácz Csaba, Sánta Zsolt, Szajkó István, fr. Jónás

Karitatív munkacsoport: Boldog Istvánné, Klarissza nővér, Lazsán Mihályné, Dr. Percze Ágnes, fr. Zalán

Hitoktatási és családgondozási munkacsoport: Debora nővér, Sántáné Udvardy Erika, Tornyos Józsefné, fr. Zalán, fr. Jónás,  fr. Miklós

Sajtó- és kiadványterjesztési munkacsoport: Debora nővér, Lazsán Mihályné, Tornyos Józsefné,  Vaskor János, fr. Zalán

Társadalmi kapcsolatok, pályázatfigyelő és készítő  munkacsoport: Gajzinger László, dr. Percze Ágnes, Szabó Ferencné, Vaskor János

Műszaki és karbantartási munkacsoport: Géczi Zsolt, Kovács Attila, Pifka György, Sánta Zsolt, Szabó Sándor, Szadlon Károly, Szajkó István, fr. Jónás

Kérjük a kedves testvérek segítő és imádságos együttműködését és támogatását!

Karitász-hírek

Felhívás

Mint ismert, néhai özvegy Králik Andorné, Mici néni a Ferences Rendre hagyta a Szécsény, Haynald L. u. 16. szám alatti  ingatlanját.

Mici néni végrendeletében azt kérte, hogy a házat a szécsényi egyházközség szegényeinek javára hasznosítsuk, illetve hogy férje emlékét fotóinak és festményeinek megőrzésével és kiállításával ápoljuk.

E céloknak meg­­fele­lő­en kap­­­ta meg hasz­ná­lat­ra a há­zat a plébániai Ka­ritász cso­port, hogy a rászoru­lók segítésére le­hessen. Azóta minden héten két­szer ügyele­tet tartunk, a rászorulókat ru­há­val segítjük, ingyenes vérnyo­másmérést, jo­gi tanácsadást tartunk, amelyet egyre többen vesznek igénybe. Itt gyűjtöttük az adományokat a kárpátaljai árvízkárosultak javára is.

Sajnos az épület nagyon leromlott állapotban van, annak alapos felújítására van szükség, hogy segítő szolgálatunkat továbbra is végezhessük.

A Karitász csoport és a Plébánia a teljes felújításhoz szükséges anyagi eszközökkel és forrásokkal nem rendelkezik, ezért a munkát közös összefogással tervezzük elvégezni. Kérjük és várjuk azoknak a híveknek személyes vagy a templomban kitett lapokon való jelentkezését, akik villanyszerelési, kőműves, festő, asztalos, ács, fűtésszerelő, bádogos szakmunkában járatosak és a felújításban - társadalmi munkában – szívesen részt vennének. Szükség lenne olyan személyre is, aki építészeti ismereteivel a munkák megtervezését, irányítását, elvállalná. Kérjük, hogy azok a testvérek is jelezzék segítő készségüket, akik a szakemberek mellett – szintén társadalmi munkában – alkalmi segédmunkát vállalnának.

Örömmel fogadunk természetbeni (cement, mész, faanyag, hajópadló, mozaiklap, stb.) vagy pénzbeli adományokat is.

Bízunk benne, hogy a közös összefogással megújuló Karitász-házban sokak segítségére lehetünk.

A Karitász csoport tagjai

Napló

§ Február 13-án az esti szentmisében 36 idős, beteg testvér vette fel a Betegek kenetének szentségét.

§ Február 13-tól kezdődően 7 szombat estén összesen 17 szécsényi és 5, a környező plébániához tartozó jegyespár készült közösen idei házasságkötésére. A felkészülés egyéni beszélgetésekkel folytatódik.

§ Február 28-án a 1/2 10-es szentmisében 68 gyermeket mutattunk be az egyházközség híveinek a katekumenátus szertartása keretében. Március 7-én 23 bérmálkozásra készülő fiatalt mutattunk be hasonló módon. Élményeikről külön cikkben is beszámolunk (lsd. fentebb).

§ A nagyböjti keresztutakat hittancsoportjaink vezetésével végeztük egész nagyböjtben. A közös imádságban segítségünkre voltak a 3., 4., 5., 6. 7-8., 9. osztályos, a bérmálkozó és az ifjúsági hittancsoport, a családos csoport, a ministránsok, a cserkészek és a felolvasók csoportja, a Ferences Világi Rend közössége és a novícius testvérek.

§ Március 15-én 92-en vettek részt a hittanteremben a plébánia nagyböjti lelkinapján, melyet Kemenes Gábor atya vezetett.

§ Március 19-én megalakult a plébánia új Képviselőtestülete. A tagok március 25-én az esti, ünnepi szentmisében tettek ünnepélyes ígéretet. A Testület következő találkozóját április 14-én és május 12-én tartotta. A megalakulásról külön beszámolót is olvashatnak (lsd. fentebb).

§ Március 27-én sokak részvételével tartottuk a templom húsvéti nagytakarítását.

§ Március 29-30-án Kemenes Gábor atya tartott a szentmise keretében lelkigyakorlatos beszédet.

§ A Nagyhét első napjaiban a Karitász csoport tagjai és a 4-5-6. osztályos  gyerekek meglátogatták az egyházközség betegeit, akiknek húsvéti énekekkel és kis ajándékokkal kedveskedtek.

§ A kétéves felkészülés végén az elsőáldozásra készülő gyerekek sikeresen levizsgáztak. Első szentgyónásukat - szüleikkel közösen - április 24-én végezték el. Szécsényben május 9-én 68-an, Pösténypusztán május 16-án öten járultak először szentáldozáshoz.

§ Április 24-én a cserkészek védőszentjüket ünnepelve Szent György napot tartottak, a cserkészotthonban, a hittanteremben és a kolostor kertjében.

§ Április 25-én, Hivatások vasárnapján a novícius testvérek osztották meg hivatásuk történetét a szentmisék keretében. Imádkozzunk értük és új hivatásokért is!

§ Az orgonaszekrényt az orgona 1920-as felújításakor megnagyobbították. A hiányzó részeket Lukács Dezső bácsi több hónapos, áldozatos munkával a kolostor asztalosműhelyében készítette el és helyezte helyére.

§ Májusban minden este litániával köszöntjük a Boldogságos Szent Szüzet. Az imádságban a gyerekek is segítségünkre vannak.

§ Tavasszal kereszteltük: Czupkó Máté, Szigedi Vivien, Vincze Nikolett, Várszögi Szabolcs, Danyi Ivett, Gonda Eszter, Tihanyi Alex.

§ Házasságot kötöttek:

Ispán Csaba - Lazsán Marietta              április 10.

A nyáron kötnek házasságot:

Zsíros Zoltán - Percze Mónika              május 29.

Szmolnik Péter – Cseri Laura                május 29.

Gazsi Tamás - Oláh Anita                     július 10.

Sánta György - Vincze Mónika              július 17.

Cseman László - Szabó Piroska             július 24.

Varga Bálint - Kovács Andrea              július 24.

Deák Tamás - Álmosdi Anett                július 31.

Boros Róbert - Magdus Renáta             augusztus 07.

Tőzsér Péter – Plezsik Viktória             augusztus 14.

Velenczei Róbert - Csidei Laura            augusztus 21.

Kelecsényi Gábor - Nagy Renáta          augusztus 28.

Hanzélik László - Veres Anita               szeptember 04.

Vizi Zoltán - Illés Ágnes                       szeptember 11.

Buga Pál - Mócsány Anett                    szeptember 18.

§ Halottaink: Pacseszák Istvánné (84), Oláh Ferencné (90), Zöllei László (72), Varga Ferenc (62), Oláh Jánosné (58), Mikó Lászlóné (77), Mészáros Géza (66), Vilimi Ferencné (66), Ádám Viktor (25), Velenczei János (89), Zérczi Lajosné (95), Babócsi László (42), Dr. Puy József (77), Nyikon Margit (61), Józsa Istvánné (88), Radvánszky Zoltán (49), Péter Gyula (73), Priska Árpád (85), Simon János (55), Oravecz Gusztáv (51), Leszák Ferenc (66), Benke Ferencné (81), Egri Balázsné (74).

Nyári programjaink

§ Május 22-én autóbuszos zarándoklatot szervezünk Egerbe, majd délután férfi zarándokainkkal közösen veszünk rész a szentkúti szentmisén. A részleteket a templomi hirdetésekből tudják meg a testvérek.

§ Május 22-23 idén is megszervezzük a szentkúti férfizarándoklatot. A részleteket és az indítógondolatokat külön írásban olvashatják a testvérek. A zarándokok előzetes megbeszélése május 16-án, vasárnap az esti szentmise után lesz, melyre minden zarándokot szeretettel várunk!

§ Pünkösd ünnepe május 23-án lesz – szokásos, vasárnapi miserendet tartunk. Pünkösdhétfőn hétköznapi miserend lesz: 7.00 és 19.00-kor lesz szentmise.

§ A hittanórák június 4-ig tartanak.

§ Június 6-án lesz Úrnapja: szentmisék 7, 10 és 19 órakor lesznek. A 10 órás szentmise után tartjuk a hagyományos ünnepi körmenetet.

§ A szentmisék e vasárnaptól (június 6.) kezdődően egészen augusztus végéig a nyári miserend szerint 7, 10 és 19 órakor kezdődnek.

§ Június 11-12-13-án ministránsaink, a családos hittanosok és a hittanos gyerekek – az őszi látogatást viszonozva – Szegedre tesznek kirándulást, ahol többek közt részt vesznek a helyi ferences plébániaközösség Vidám Családi Nap nevű egésznapos rendezvényén, a vasárnapi szentmisén, majd hazafelé megtekintik az ópusztaszeri eti emlékparkot illetve a Feszty-körképet.

§ Hittancsoportjaink nyári táborai:

Ministránsok – Esztergom, június 21-24.

Családosok – Bodony, június 28-július 2.

7-8-9. osztályosok – Gyenesdiás, július 5-10.

4., 6. osztályosok – Nógrád, július 12-17.

Cserkészek – augusztus 2-7.

Bérmálkozó fiatalok – Nógrád, augusztus 9-13.

§ A Porziunkula búcsút július 31-én tartjuk.

A program a következő:

17 órától gyóntatás

18.00 Litánia

19.30 Ünnepi vecsernye

20.00 Ünnepi szentmise, - bemutatja Spányi Antal budapest-esztergomi segédpüspök atya

22.00 Szentségimádás

23.30 Olvasmányos imaóra

24.00 Éjféli szentmise

§ Augusztus 6-án, Színeváltozás ünnepén tartjuk templomunk búcsúnapját. Az ünnepi szentmisét 19 órakor tartjuk.

§ Augusztus 14-15-én a szokott rend szerint indul a szentkúti gyalogos zarándoklat. A részleteket és az indítógondolatokat külön írásban olvashatják a testvérek. A zarándokok előzetes megbeszélése augusztus 8-án este a szentmise után lesz, melyre minden zarándokot szeretettel hívunk és várunk!

§ A nagyboldogasszonyi búcsúra idén is szervezünk autóbuszos utazási lehetőséget. Részleteket a szentmisék utáni hirdetésekből tudhatnak majd meg a testvérek.

§ Augusztus 20-án, Szent István királyunk ünnepén szentmisék 7, 10 és 19 órakor lesznek.

HÍRHARANG

A szentkúti kegyhely búcsúi

Május 16. Urunk mennybemenetelének ünnepe

Május 22-23. PÜNKÖSD ÜNNEPE (nagybúcsú)

Május 30. Szentháromság vasárnap

Június 6. Úrnapja

Június l3. Jézus Szíve és Páduai Szent Antal ünnepe

Június 20. Szűz Mária Szeplőtelen Szívének ünnepe

Június 27. Szent Péter és Pál apostol,
és Szent László király ünnepe

Július 4. Sarlós Boldogasszony ünnepe

Július 18. Kármelhegyi Boldogasszony ünnepe

Július 24-25. SZENT ANNA ÜNNEPE (nagybúcsú)

Augusztus 1. Havas Boldogasszony ünnepe

Augusztus 8. Urunk Színeváltozásának ünnepe

Augusztus l4-15. NAGYBOLDOGASSZONY

Augusztus 19-20. Ferences Ifjúsági Találkozó

Augusztus 20. Szent István király ünnepe

Augusztus 29. Hálaadás a termésért

Szeptember 4-5. KISBOLDOGASSZONY ÜNNEPE

Szeptember l2. Szűz Mária Szent Nevének ünnepe

Szeptember 19. Szent Kereszt Felmagasztalása
és Fájdalmas Szűzanya ünnepe

Október 3. Assisi Szent Ferenc ünnepe

Október 10. Rózsafüzér Királynéja
és Magyarok Nagyasszonya ünnep

Október 31. Mindenszentek ünnepe
és búcsú halottainkért

December 5. Szeplőtelen Fogantatás ünnepe

A kegyhelyen – XI. Piusz pápa 1613/1926 sz. engedélye alapján, a szokásos feltételekkel – teljes búcsú nyerhető.

A búcsúk programja:

A nagybúcsúk két naposak. Első nap: 10.30 szentmise, 14.00 litánia, 18.00 vigíliai szentmise és gyertyás körmenet, 21.30 szentségimádás, 23.30 keresztúti ájtatosság. Szent Anna és Nagyboldogasszony ünnepén éjfélkor is van szentmise. Második nap: 6 órakor kezdődnek a szentmisék. 10.30 ünnepi szentmise és körmenet, 14 órakor litánia.

Egyéb búcsúnapokon 9 és 10.30 órakor van szentmise.

Más vasárnapokon és hétköznapi ünnepeken 9 és 10.30 órakor van szentmise.

Hétköznapokon 9 órakor van szentmise.

Apró hírek

§ A plébániai irodán hétfőtől péntekig 9.30-11.00 és 16.00-17.30 között állunk a hívek rendelkezésére. Kérjük, hogy lehetőleg ezekben az időpontokban keressék lelkipásztorainkat.

§ Gyóntatás a szentmisék előtt és elején van. A nyári táborok, lelkigyakorlatok, a környékbeli helyettesítések miatt előfordulhat, hogy olykor elmarad a gyóntatás, ezért szíves megértésüket kérjük!

§ A zsolozsmát - vasárnap kivételével - 6.35-kor és 18.35-kor imádkozzuk a templomban.

§ Minden csütörtök este a szentmise után kb. ˝ órás csendes szentségimádást tartunk családjainkért, gyermekeinkért, fiataljainkért és egész hazánkért. Mindenkit hívunk és várunk, hogy kapcsolódjon be imádságunkba!

§ Minden hónap első vasárnapján a ˝10-es szentmisét az egyházközség híveiért ajánljuk fel.

§ Minden hónap első péntekén felkeressük a betegeket.

§ A Ferences Világi Rend minden hónap első szombatján és harmadik vasárnapján az esti szentmise után tartja összejövetelét. A közösség tagjaiért ajánljuk fel a 3. vasárnapokon az esti szentmisét.

§ A Karitász Házban szerda és péntek 15.00-17.30 között van ügyelet. Ekkor lehet terményeket, tiszta használt ruhákat leadni, illetve válogatni, támogatást kérni. Vérnyomásmérésre van lehetőség minden szerdán, jogi tanácsadás minden hónap első péntekén van. A Karitász szeretettel várja a hívek jelzését a rászorulókról.

§ A Rózsafüzértársulat minden hónap második vasárnapján tartja a titokcserét. A reggeli szentmisét ezeken a vasárnapokon a társulat élő és elhunyt tagjaiért ajánljuk fel.

§ Az egyházközség működésének feltételeit az egyházi hozzájárulás teremti meg. Ennek összegére a Képviselőtestület - a Püspöki Kar iránymutatásával megegyező módon - az éves nettó jövedelem 1%-át javasolja, de mivel sok kisnyugdíjas vagy sokgyermekes család tagja közösségünknek, nekik tavaly évi 1000 Ft  egyházi adó befizetését javasolta kereső személyenként. Az idei hozzájárulást misék után a sekrestyében, félfogadási időben az irodában, a Szabadság u. 7. szám alatt Ocsovai Józsefnél illetve a templomban található csekkeken a Takarékszövetkezetnél fizethetik be.

§ A régi anyakönyvek restaurálására ismét benyújtottuk pályázatunkat, melyre ezúttal 74 ezer Ft támogatást nyertünk el. Az összeg egy anyakönyv felújítását teszi lehetővé.

§ A templom alatti kriptában örökös urnahelyek megválthatók. Érdeklődni a plébánián lehet.

§ A Szécsényi Harangok című újság ingyenes, - hogy mindenkihez eljuthasson. Egy-egy szám költsége kb. 20 Ft. Kérjük a kedves testvéreket, hogy lehetőségeikhez mérten az újságos perselyen keresztül támogassák az előállítást. Köszönjük! 

NAPRAFORGÓ

Könyvtár-ajánló

Ezúttal is szeretnénk néhány könyvet és videófilmet ajánlani könyvtárunk polcairól:

Fésűs Éva: Csupafül – 22 vidám mese egy szeleburdi kisnyusziról

Anton Rozetter: Assisi Szent Ferenc – Szent Ferenc élete, lelkisége és öröksége

Giamina Facco: Páduai Szent Antal – az egyik legnépszerűbb szent élete regényes formában

Trapp M. Auguszta: A Trapp család – egy vidám család kalandos története

Campbell: Óvjuk őket! – gyermekeink kábítószerveszélyben

A Katolikus Egyház Katekizmusa – keresztény hitünk legkorszerűbb megfogalmazása és kifejtése

Jean Vanier: A közösség – hogyan formálódik a keresztény közösség az ünneplés és a kiengesztelődés helyévé

Andrew Knowles: Az ima fölfedezése – tanuljunk imádkozni, tanuljunk újra imádkozni

Simon András: Szeretetközelben – rövid elmélkedések a mindennapokra

Keresztyén házasság – kérdések, feladatok, megoldások, gyakorlatok a keresztény házasság ápolására

Wheat és Perkins: Szerelemről minden házaspárnak - Szerelembe esni, szerelmesnek maradni, újra lángralobbanni, de hogyan?

Dr. Jakubinyi György: Máté evangéliuma – a Máté evangélium biblikus magyarázata

Lourdes – zarándoklat és gyógyulás – film az isteni szeretet kiáradásának gyógyító erejéről (40 perc)

Törékeny kincs – Boldog házassság  - 6 rövid film arról, hogy mire kell odafigyelni a boldog házassághoz (6x15 perc)

Gyereksarok

Így készültem az elsőáldozásomra

Már óvodás korom óta készülök erre a nagy napra, hiszen már azóta hittanos vagyok. Akkor játékos feladatokat kaptunk és énekeltünk. Amikor iskolába kerültem és 1. osztályos lettem, elkezdtünk komolyabban beszélgetni Jézusról és a Mennyei Atyáról. A 2. osztályban már megkaptuk az Elsőáldozók könyve című hittankönyvet, most, harmadikban pedig keményen kezdtünk tanulni és készülni - Erika néni segítségével - erre a szentségre. Februárban került sor a bemutatásunkra. Ez úgy történt, hogy egy kis képet készítettünk magunkról, melyet aláírtunk, majd felragasztottuk egy nagy kartonra. Ez a plakát most is ott van a templom bejáratánál. A szentmisén az oltár elé mentünk és ígéretet tettünk, hogy keresztény módon élünk és szeretettel készülünk az elsőáldozásra. Szüleink is megígérték, hogy keresztény életükkel példát adnak.

Áprilisban következett a vizsga. Szerintem nem volt túl nehéz, mert Erika néni, a hitoktatónk nagyon jól felkészített mindannyiunkat. Aki az évközi hittanórákon figyelt és rendszeresen átnézte az anyagot, az minden kérdésre tudott válaszolni. A sikeres vizsga végén Zalán atyától egy szem cukrot és egy kis képet kaptunk. Én mindkettőt eltettem emlékbe, hogy mindig emlékezzek életem első vizsgájára.

Április 24-én gyónásra készültünk. Nagyon izgultam, de jó volt, hogy ott voltak a szüleim, együtt énekelhettünk, rejtvényt fejthettünk. Boldog voltam, mert megkaptuk az elsőáldozási ruhát, egy kis gyertyát, és egy kisbárányt, amit egy plakátra ragasztottunk Jézus köré, hűségünk jeleként. Minden olyan fehér volt, mint az én lelkem, amikor megtisztultam a bűneimtől. A ruhát szüleink adták ránk, meggyújtottuk a gyertyáinkat. Így éltük át és ünnepeltük meg lelkünk tisztaságát.

Már alig várom, hogy igazi áldozó lehessek!

Vaskor Lilla 3.a

Elsőáldozók lettünk

Végre elérkezett a várva várt nap, amire hosszú és alapos munkával készültünk. Május 9-én fél tízkor kezdődött az ünnepélyes szentmise, amelyen hatvannyolcan vártuk, hogy az Oltáriszentséget először vegyük magunkhoz.

A templom első padjaiban szüleinkkel és testvéreinkkel együtt foglaltunk helyet, hiszen ez az egész család ünnepe volt. Hófehér ruháink egyszerűsége nem vonta el figyelmünket az ünnep jelentőségétől, mindannyian szépek voltunk az egyforma ruhában.

Az evangélium tanítását követve Jézus barátaiként termékeny szőlővesszőkké szeretnénk válni. Öröm töltötte el szívünket, amikor áldozáskor a "kiskeresztes" áldás helyett végre magát Jézust vehettük magunkhoz. Erika néni és Zsolti bácsi segítségével énekkel köszöntük meg a kegyelmet, amit kaptunk.

A szentmise után, az osztályonkénti fényképezkedést követően átvettük a névre szóló elsőáldozási emléklapot. A kolostor folyosóján a Karitász csoport tagjai és a leendő bérmálkozók segítségével kakaóval és kaláccsal vendégeltek meg bennünket.

A templomban megkezdett ünnep családi körben folytatódott tovább.

Számunkra azért volt jelentős ez a nap, mert ezután minden szentmisén magunkhoz vehetjük Jézus testét a szentáldozásban.

Gajzinger Mónika 3.b

Az én édesanyám… - részletek a 4. osztályosok fogalmazásaiból

… kedves, de néha szigorú. Nagyon szeret, hisz a lánya vagyok. …. Nem szeretem, ha azt mondja, hogy tanuljak, de megértem őt. Én nagyon megértő vagyok vele, és ő annyira ért meg, amennyire tud, de lehet, hogy annál jobban.

… kedves és családszerető édesanya. Esténként le szoktunk ülni anyuval. Apuval este meg szokták beszélni a családi ügyeket. Néha én is bele szoktam szólni. … Szerintem az én édesanyám a legkedvesebb anya a világon.

… a legjobb. Mindig főz, mos, takarít rám. Ha kérek valamit, ő megteszi vagy megveszi. Ha beteg vagyok, ő otthon marad velem. Nagyon szeretjük egymást. Amikor kell, kikapok, de az olykor-olykor jól is jön.

… nagyon aranyos. A haja vörösesbarna, a szeme zöldesbarna. Kicsit vékony is, de nem annyira. Szerintem nagyon intelligens és okos. Sokat foglalkozik velünk. Néha nagyon elfárad és ilyenkor segítek neki és ennek ő nagyon örül. Nagyon szeretem őt.

…szeret engem. És még sok embert. … Amikor rossz jegyet hozok, mindig ad egy lehetőséget. Minden este imádkozik velünk. … Ezért szeretem és ő is engem. Ez az édesanyám.

… kedves és aranyos, jószívű, és néha dühös, de a lelke tiszta. Katolikus. Nagyon szeretik a gyerekek. Ha valami rosszat csinálok, akkor könnyen megbocsát. Nem bírja, ha nyafogok és segít és bíztat mindenben.

… szeret a szabadban sétálni és a virágokat is nagyon szereti. Sokat veszekedik rám, mert rossz vagyok. A hajára minden reggel egy csomó lakkot szór. A körmét néha megnöveszti, de nem érdemes, mert mindig beszakad.

…tanított engem járni és beszélni. Néha mérges, de mindig megbékél. Nagyon szereti az egész családot.

… divatosan öltözködik. Nagyon kedves és aranyos. Néha veszekedik, de így is nagyon szeretem. Ha vendégek jönnek, már az ajtóban megkínálja őket valami finomsággal. Szerintem a világ legeslegjobb anyukája.

… Én hálát adok az Istennek, hogy egy jó családban élhetek.

Rejtvény

Az első nagyböjti rejtvény megfejtése: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy. A másik feladatban is valószínűleg túl nehéz volt a feladvány, hisz csupán egy helyes megfejtés érkezett, Buttkai Nikitől. Jutalmát - egy élő kisnyuszit -  megkapta, gratulálunk.

Mostani rejtvényünk megfejtését június 18-ig adjátok le névvel ellátott borítékban a sekrestyében. 


Keresztrejtvény

A keresztrejtvény megfejtésével egy fontos parancsot olvashatsz ki a függőleges keretben. Mi az?

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

1. Mikor kell igazat mondani?

2. A hívő az, aki  szívből ……… Istent.

3. Mikor szabad hazudni?

4. Ilyen, aki nem mond igazat.

5. Ilyen az, akinek a szavára mindig adhatsz.

6. A bölcs ember …. a bűn elöl.

7. Ő az, aki elárulta Jézust.

8. Ki a legjobb barátod?

Humor

A kisegér és az elefánt baktatnak együtt az erdőben.

Az egérke egyszercsak végigméri az elefántot és megkérdezi tőle:

Te elefánt, hány éves vagy?

Kettő – mondja az elefánt.

Érdekes, én is két éves vagyok. Igaz, két hétig beteg voltam…

 

Két skót bandukol az utcán. Egyszer csak a kocsmához érnek. Megszólal az egyik:

Te, nem akarsz egy sört inni?

De, szívesen!

Akkor siess, én itt kint megvárlak!

 

Szemészeten:

- Szia Józsi, régen láttalak!

- Régen én is láttalak...

 

Tévedni emberi dolog. Előfordulhat, hogy nem tévedünk, de ezt legtöbbször észre sem veszik.

Ha a kocka el van vetve, sok kis kocka lesz belőle.

Aki nem tesz semmit, nem hibázik - ha csak ezzel nem.

A Gonosz Kismalac találkozik a Jótündérrel:

- Ma jó napom van Gonosz Kismalac, kívánhatsz kettőt.

- Na jó, verjél be ebbe a fába egy nagy szöget úgy, hogy senki ne tudja kihúzni.

Jótündér teljesíti.

- És mi a második kívánságod?

- Most húzd ki a szöget.

Ima, vers, vallomás

A boldogságot csak az bírja el, aki elosztogatja.
A fény csak abban válik áldássá, aki másnak is ad belőle.

Hamvas Béla

Ahová megyek, Rád találok,

Ahová nézek, Téged látlak,

Ahol kereslek, Téged fedezlek föl,

ha szólok Hozzád, Te válaszolsz nekem,

ha Hozzád imádkozom, Te meghallgatsz engem,

Te vagy egyetlenem és mindenem,

mindig és mindenütt Téged szeretlek.

Ámen.

 

Damaszkuszi Szent János: Húsvéti Óda

Jertek, igyunk azon új folyamból!
Nem kiaszott sivatag "csuda kútja":
életadó Forrás ez! örökre csobog-foly:
Úrnak a sírjából fakad, itt ránk jutva.

Mind a világra világít a fénye.
Föld ragyog és ami föld alatt van!
Mind a Teremtés ünnepel égi fénybe'
Támada Krisztus föl, ki teremté hajdan!

Tegnapon én Veled élni szűntem.
Újra kelőn Veled él, ki meghal!
Tegnap együtt: a Sírodba dűltem.
Most egekig magasítsz magaddal!

 Rendüljön meg minden ember, reszkessen az egész világ és örömtől repessen az ég, midőn az oltáron a pap kezében megjelenik Krisztus, az élő Isten Fia.

Oh, csodálatra méltó nagyság és bámulandó méltóság!

Oh, fölséges alázatosság!

Oh, alázatos fölség, hogy a világegyetem Ura, Isten és az Isten Fia annyira megalázza magát, hogy üdvösségünkért a kenyér szerény színe alá rejtezik.

Lássátok meg, testvéreim, Isten alázatosságát és öntsétek ki szíveteket előtte!

Alázzátok meg magatokat, hogy felmagasztaltassatok általa.

Semmit se tartsatok tehát vissza magatokból, hogy egészen magához fogadjon benneteket az, aki egészen odaadja magát értetek.

Assisi Szent Ferenc – Egész rendhez írt levél 26-29

 

Atyám,

Reád bízom magam,
tégy velem úgy,

amint Neked tetszik,

bármi legyen is, megköszönöm.

Mindenre kész vagyok,
mindent elfogadok.

Csak akaratod teljesüljön bennem

és minden teremtményedben,

- nincs más vágyam, Istenem.

Kezedbe ajánlom lelkemet,

Neked adom azt, Istenem, szívem egész melegével,

mert szeretlek Téged,

és ez a szeretet késztet arra,

hogy teljesen Neked adjam magam,

mérték nélkül, bizalommal kezedbe helyezzem életem,

mert hiszen Te vagy az én Atyám!

Foucauld atya imája

 

Gyermekszív - Egy gyermek intelmei szüleihez

1.       Tudom, hogy mindent meg akarsz nekem adni. A legtöbb amit adhatsz, nem az anyagiak bősége, hanem a figyelem, családunk benső öröme és főként egy-két kistestvér.

2.       Ne kényeztess el! Tudom jól, hogy nincs mindenre szükségem, amit kérek, csupán kipróbálom, hogy mit csikarhatok ki tőled.

3.       Légy velem határozott! Ez azért fontos nekem, mert ez által érzem magam biztonságban.

4.       Ne engedd, hogy rossz szokásokat vegyek fel! Te vagy az egyetlen, aki ezekre még idejekorán figyelmeztethet.

5.       Ne viselkedj velem úgy, mintha fiatalabb lennék, mint amilyen valójában vagyok! Ezzel csak azt éred el, hogy ostoba módon "nagy"-ként próbálok viselkedni.

6.       Ne javíts ki mások előtt! Sokkal többet érsz el, ha kettesben csendben elmagyarázod, hogy miben hibáztam.

7.       Ne tégy úgy, mintha a hibáim bűnök volnának! A kettő összekeverése megzavarja bennem az igazi értékek kialakulását.

8.       Ne védj meg cselekedeteim következményeitől! Néha szükségem van arra, hogy – fájdalmak árán is – magam tapasztaljam meg a következményeket.

9.       Ne vedd rossz néven, ha azt mondom: nem szeretlek! Legtöbbször nem te vagy az, akit nem szeretek, hanem azt a hatalmat, amely akadályoz, hogy kedvem szerint éljek.

10.   Ne törődj sokat apró egészségi panaszaimmal! Néha csak azt szeretném elérni, hogy rám figyeljenek.

11.   Ne korholj állandóan! Ha folyton zsörtölődsz, csak úgy tudok védekezni, ha süketnek tettetem magam.

12.   Ne felejtsd el, hogy nem tudom mindig pontosan kifejezni magam! Ezért tűnik néha úgy, mintha nem lennék "becsületes".

13.   Szánj rám mindennap időt és ne rázz le, ha kérdésekkel fordulok hozzád! Ha nem figyelsz és nem válaszolsz, egy idő után abbahagyom a kérdezést és máshol keresek választ a kérdéseimre.

14.   Légy következetes! Ha nem vagy következetes, zavartnak érzem magam és nem tudok többé bízni benned.

15.   Ne mondd nekem, hogy félelmeim butaságok! Nagyon is valósak ezek a félelmek, és csak úgy tudsz nekem segíteni, ha megpróbálsz megérteni.

16.   Sose tégy úgy, mintha te tévedhetetlen és tökéletes lennél! Túlságosan nagy lesz a csalódásom, amikor rádöbbenek, hogy egyik sem vagy.

17.   Ne gondold, hogy elveszíted a tekintélyed, ha bocsánatot kérsz tőlem! Az őszinte bocsánatkérés meleg érzéseket ébreszt bennem.

18.   Ne felejtsd el, hogy szeretek kísérletezni! Kérlek, nyugodj bele próbálkozásaimba, nem tudok meglenni ezek nélkül.

19.   Ne felejtsd el, hogy milyen gyorsan felnövök! Biztos nehéz neked lépést tartani velem, de kérlek, legalább próbáld meg.

20.   Ne felejtsd el, hogy nem tudok létezni szeretet és megértés nélkül! Talán nem is kell ezt neked mondanom. Vagy mégis?

21.   Kérlek, tartsd magad jó kondícióban és légy egészséges! Szükségem van rád!

 

éVissza a lap tetejére

éVissza a Szécsényi Harangok archívumába