Honlap Fel

 


             A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele  

1999. Nagyböjt-Húsvét

 

Nagyböjt és Húsvét - az Atya évében

II. János Pál pápa „A harmadik évezred küszöbén” című enciklikájában az egyik legfontosabb feladatnak azt állítja elénk, hogy „kitágítsuk szívünket Krisztus mértékére.”

Mit jelent ez számunkra az Atya évében, a nagyböjt kezdetén, készülve a húsvét ünneplésére?

Jézus egész élete az Atyára való figyelés. Engedi, hogy a Lélek vezesse Keresztelő Jánoshoz, a pusztába, az emberek közé és a magányba. A szívét, Isten irgalmas szívét osztja meg a betegekkel, a szegényekkel, a bűnösökkel. Éli és tanúságot tesz az igazságról, az Atya életéről és szeretetéről. Egészen odaadja magát nekünk, kezünkre adja magát, Atyja iránti szeretetből. „Isteni mivoltában nem tartotta Istennel való egyenlőségét olyan dolognak, amelyhez mint zsákmányhoz ragaszkodnia kell, hanem kiüresítette ön­magát... megalázta magát, engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszthalálig.” (Fil 2,6) Szent Pál II. Já­nos Pál pápával egybecsengően még hozzáteszi: „Ugyan­azt a lelkületet ápoljátok magatokban.” (Fil 2,5)

Mit jelent tehát Krisztus mértékére tágítani szívünket?

Eltanulni tőle az Atyára való figyelmet, a készséget a meghallásra és az indulásra, a cselekvésre. Túllépni meg­szokottságainkon, érdemeinken és gyar­ló­ságunkon, kiüresíteni magunkat, hogy Isten alakítson és használjon szándéka szerint. Gyermeki bizalommal kilépni életünk külső és belső bástyái közül, kiszolgáltatni magunkat az Atya irgalmas és atyai szívének. Engedni, hogy Isten ránk találjon, magához emeljen, letörölje könnyeinket, elvegye bűneinket. Felfedezni, hogy az Atya a saját Lelkét adja nekünk, aki belekapcsol a Szentháromság életébe, megújítja életünket, családunk és egyházunk életét. Megnyitni szívünket a szegények, a betegek és a bűnösök felé. Adni és ajándékozni, nem a magunkéból, - hisz mi a miénk valójában? - hanem abból a gazdagságból, amit Atyánk áraszt ránk, a szív gazdagságából. Élni és életünkkel hirdetni a megváltottság, a feltámadás és az örök élet örömét.

A nagyböjt kezdetén tehát rábízzuk magunkat Jézus Krisztus segítségével a Lélekben az Atyára, akitől életünket kaptuk, és aki életünk és reményünk.

Legyen nagyböjti elhatározásunk, imánk, böjtünk, jócselekedeteink, lemondásaink az Atya gondviselő és éltető szeretetébe vetett hitünk, bizalmunk megvallása, ajándék, melyben magunkat adjuk annak, akitől mindenünket kapjuk! Így lesz a Húsvét ünneplése valódi megújulás mindannyiunk, családjaink, plébániánk számára.

Zalán atya

A nagyböjt története

A nagyböjt, azaz a Szent Negyvennap kialakulása egészen az őskeresztény időkig vezethető vissza.

A 2-3. század keresztényei Krisztus feltámadására, a Húsvét titkának ünneplésére 36 napos böjttel készültek. A 4. századra már kialakul a nagyböjt liturgiája, amelyhez hozzátartozott a táplálékról való lemondás is. A böjti fegyelmet vidékenként változó szigorral tartották meg. Általános előírás volt a napi egy étkezés, a hústól és az állati eredetű táplálékoktól (tej, vaj, tojás, hal) való tartózkodás. Ezidő alatt bort és alkoholos italt nem fogyasztottak. A nagyhét folyamán még szigorúbb vezekléssel készültek, sokszor csak vizet és kenyeret vettek magukhoz, de csak alkonyat után.

A 8-9. században alakul ki a 40 napos böjt, Jézus pusztai böjtölésére emlékezve. A szigorúság idővel némileg mérséklődött, sok helyütt a sajt, a tej, a vaj és a hal már böjtös eledelnek számít.

A 12. századtól az életfeltételek alakulásával rugalmasabb lett a böjti fegyelem. Bár a böjt minden értelmét használni tudó keresztényt kötelezett, már nem kötelező az alkonyatig való böjtölés. Előbb a kemény fizikai munkát végzők, később egyre többen kaptak engedményt. A betegek, a szegények és a koldusok számára a hústilalmat is feloldották.

A 16. században már csak a 21. életév után kellett böjtölni. Elfogadott lett a napi kétszeri étkezés, a felmentések imával, zarándoklással, alamizsnával és önmegtagadási gyakorlatokkal válthatók ki.

A 18. század körül természetes lett a napi háromszori étkezés, a tej, tojás, hal fogyasztása a nagyböjt alatt.

A II. Vatikáni Zsinat a böjt fontosságát hangsúlyozva - az Úr példája nyomán - önfegyelemre, mértékletességre és engesztelésre inti a híveket. Ma az Egyház elsősorban az önálló kezdeményezésre, a szabadon választott lemondásra, a szeretet cselekedeteinek gyakorlására ösztönöz minket.

Az előírások szerint ma a 14. évüket betöltött keresztények a nagyböjt péntekjein tartózkodjanak a hús fogyasztásától, és igyekezzenek a bűnbánat cselekedeteivel megnyitni szívüket Isten felé. Az év többi péntekje tanácsolt, de nem kötelező hústalan nap, ilyenkor más jócselekedettel, imával, ill. más lemondással helyettesíthető a böjt. Hamvazószerdán és Nagypénteken a 21. évüket betöltött, 60 évesnél fiatalabb hívek tartanak szigorú böjtöt, azaz a napi háromszori étkezésből csak egyszer lakhatnak jól. A böjti fegyelem alól felmentést a betegség, az öregséggel járó gyengeség és a különösen nehéz fizikai munka ad.

Forrás: Kovács A.: Törd meg kenyered az éhezőnek c. könyve

Elmélkedés

A közösségről

Szükségszerű, hogy legyenek közöttünk szentéletűek, bűnösök és "még bűnösebbek", akik azonban velünk karöltve mind Krisztushoz igyekeznek. Szentéletű testvéreink úgy világítnak közöttünk, mint ahogy a csiszolatlan drágakövek között is felragyog az igazgyöngy. Ez nem szór ugyan fénysziporkákat, nem is kápráztat el, de nemesen egyszerű, opálos fénye mégis elhomályosítja a féldrágakövek felszínes csillogását. A gyöngy gömbfelszínén nem törik meg a fénysugár, a világ mágikus fényei nem akadnak meg rajta. Az igazgyöngy belülről sugárzik. Titka láthatatlan, s mégis érzékelhető.

Igen, szükségünk van a szentekre, akiknek az életpéldáján keresztül arra tanít minket az Úr, hogy tisztaságunkat megőrizve is járhatunk az üdvösség felé vezető úton. Áldott emberek ők. Olyanok, mint a romlott világra tiszta lélekkel rácsodálkozó ártatlan gyermekek, akik következetes engedelmességgel hall­gatnak atyjuk intő szavára, és kíváncsiságukat leküzdve nem kalandoznak el a csalogató mellékösvényekre, hanem megmaradnak a helyes úton. Felnézünk rájuk, s talán kicsit irigyeljük is őket ezért a hűségért. De vajon megértenének-e ők minket, az engedetlen és hűtlen gyermekeket, akik letérnek a helyes útról, s most a mellékösvények filléres csodáiból kiábrándulva, sóvárogva gondolunk vissza az atyai házra?

S amint a keletlen masszának szüksége van a kovászra, úgy van szüksége a közösségnek a súlyos bűnökből megszabadult tékozló fiúkra, a poklok poklát is megjárt "idegenlégi­ó­sokra", akik most épp olyan hévvel vetik bele magukat Isten szolgálatába, mint amilyen szenvedéllyel annak ide­jén a világ örömeit habzsolták. Szeretettel­jes csodálattal nézünk fel rájuk, s mindannyian szeretnénk a lehető legközelebb kerülni hozzájuk mert puszta létükkel olyat adnak nekünk, amire okvetlenül szükségünk van: életük pálfordulásában saját sorsunk, langyos keresztény életünk jobbra fordulásának katarzisát is megsejtjük.

Igen, kellenek közénk a pokol bugyrait is ismerők, mert múltjukat a jelenükkel összehasonlítva fellélegezhetünk: nálunk eltévelyedettebb bárányokat is visszavezetett már nyájába az Úr. Számunkra is van tehát remény.

A kísértésekből "mindig" győztesen kikerülő szentéletű testvérekre büszkék vagyunk, és őszinte tisztelettel csodáljuk őket. A súlyos bűnökről barázdált életű, de újra Istenben élő tékozló fiúkat azonban a szívünk mélyéből szeretjük, mert az ő kárhozatból megmentett életükből mintha sokkal forróbban sugározna felénk Isten szeretete. Forróbban, mint azoknak az életéből, akik engedelmességből mindig az atyai házban maradtak, és ezért nem ismerik a sötét mélységekből a fényre vezető út fájdalmas szépségeit. És végül a közösségbe égetően kellenek a bűnösök is, akik a misztikus élmények hatására már-már a föld felett "lebegő" Krisztusi gyülekezet lelkéből kiégetik az önhittséget.

Igen, szükségünk van a bűnösökre, az önmagukba rekedt örök lázongókra, a saját útjukat a közösség ellenében is járókra. Életüket nézve igen tanulságos lehet számunkra, hogy az ő "rosszaságuknak" talán a mi közönyünkben, vagy elutasító magatartásunkban van a gyökere. Meglehet, azért ilyenek, mert ahelyett, hogy a mélyükre hatolva megértenénk és szeretnénk, a felszínüket látva éppen csak elszenvedjük őket. Mert könnyen lehet, hogy a lelkük mélyén tékozló fiúk ők is, de valamilyen okból megtorpantak, vagy elakadtak a hazafelé vezető úton. S ugyan, ki ösztönözhetné őket a megtérés útjának folytatására, ha nem éppen mi, akiket bűneink útvesztőiből annak idején szintén testvéri kezek segítettek vissza az atyai házhoz? Szükségünk van tehát a bűnösökre, mert bennük a szenvedő Krisztus nyújtja felénk a kezét. Ezt a Krisztust lássuk, az önzéstől fulladozó, a szenvedélyektől véresre mart, és a titkos bűnök töviseitől agyongyötört Megváltót, aki azonban nem ítéletet, hanem irgalmat kér a bűnös számára, akiben éppen keresztre feszül.

Simon András

Liturgia

Részvételünk a szentmisén

A II. Vatikáni Zsinat dokumentumai a szentmiséről úgy tanítanak, hogy az a keresztény élet csúcspontja és forrása.

Mit jelent ez? A megújított liturgiában a hívő nép hitének forrásához, a Szentírás „asztalához” és az oltár asztalához járul, hogy Isten Igéje, maga Jézus Krisztus tanítsa és életével táplálja. Az áldozatban Isten népe egyesül az Élet forrásával, a Megváltóval, megvallja szeretetét és hitét, és gyermeki bizalommal fordul Krisztus által az Atyához a Szentlélekben. Életünk legbensőségesebb találkozása ez Istennel, csúcspont, amiben ünnepeljük és dicsőítjük Urunkat. A szentmisén való  rendszeres részvétel tehát nem pusztán kötelesség, egy előírás teljesítése, hanem hitünk megélése, megvallása. Csúcs és forrás.

A szentmisében Krisztus van jelen, ő tanít és ő mutatja be az áldozatot a püspök ill. pap személyében és ő van jelen a hívekben is, akik az ő nevében jöttek össze, mint Isten népe, királyi papság. Ezért fontos, hogy a szentmisének nem csupán hallgatói („misét hallgattam”), hanem résztvevői, aktív részesei vagyunk.

Hogyan vegyünk részt a szentmiseáldozat bemutatásában?

Elsősorban figyelmesen és odaadóan, az énekekbe, imádságokba való szívből jövő bekapcsolódással, önátadással.

Gyakori probléma a szentmiséről való késés. Legjobb már előre ráhangolódni a szentségi találkozásra, vagyis öt perccel a mise kezdete előtt már imádságos lélekkel készülni, nem csak unatkozva, tétlenül várakozni a kezdésre. A templom „beimádkozása”, a Szentlélek hívása, a lélek nyitogatása nagy segítség az áldozatbemutatást Krisztus személyében vezető papnak is.

A szentírási részek felolvasása, a hívek könyörgése, a ministrálás, kommentálás, az adományok összegyűjtése (perselyezés) és felvitele, az alkalmas személyek részvétele az áldoztatásban (akolitusok), mind olyan feladatok, amelyek a közös áldozatbemutatást jelzik. 

A paténára mindenki odateszi életét és felajánlásait, önmagát adva áldozatul Istennek, hogy cserébe Krisztust kapjuk. A szentáldozásban Krisztust fogadjuk életünkbe, vagy inkább Krisztus fogad életébe, hogy Isten gyermekeként a Szentháromság életébe lépjünk. Ezért, az áldozatban való egyesülésért van a  szentmise. Ezért, a Találkozásért jövünk a templomba. Ne tartsuk hát távol magunkat Attól, Aki önmagát ajándékozza nekünk.

A liturgia mindig közösségi imádság. Nem helyes ezért rózsafüzérezni, imakönyvből más imádságokat mor­mog­ni, egy-egy szent szobránál külön ájtatosságot végezni, beszélgetni a szentmise alatt.

Nem szerencsés a mise alatt gyónni sem, mert egyszerre nem tudunk két szentségi cselekményben részt venni. Ezért inkább a mise előtti 10-15 percet igyekezzünk erre felhasználni.

A misének megvan a kétezer év alatt kialakult „dra­ma­turgiája”: a csend és a hangos imádság, a pap által előimádkozott részek és a hívek hangos válaszainak váltakozása. Igyekezzünk ezeket tudatosítani, a kiemelt csendekben különösen is a belső figyelemre, imára összpontosítani. Nagyon zavaró lehet az evangélium felolvasása vagy az átváltoztatás alatti orrfújás, a hangos krákogás, stb.

Szívleljük hát meg X. Pius pápa tanítását, aki a XX. század elején ezt mondta: „Ne imádkozzatok a szentmisén, hanem magát a szentmisét imádkozzátok.”  Odaadásunkon keresztül felfedezzük a szentmise liturgiájának mélységét, megújító és közösségteremtő erejét. Ajándékozzuk meg ezzel egymást is!

Hogyan éljük meg az Atya évét?

Országos Lelkipásztori Napok 1999 -  Esztergom

Az 1999-es évet a Szentatya az Atya évének nyilvánította. Ez volt a központi gondolata az Országos  Lelkipásztori Napoknak, amelyet az idén Esztergomban rendeztek meg január 25-28-ig.

Ezeken a találkozókon meghívott papok és az egyházközségben segítő világi munkatársak képviselői vesznek részt minden egyházmegyéből és a határokon túli magyarlakta területekről is.

Az együttlét célja, hogy a résztvevők megosztva gondolataikat, tapasztalataikat, gondjaikat együtt munkálkodjanak egyházunk megújulásán.

Az idei alapgondolatnak megfelelően az előadások és a kisebb csoportokban folytatott beszélgetések döntően az Atyával való személyes kapcsolatunkról, tehát az istengyermekségünk megéléséről szóltak. Ezek próbáltak segíteni abban, hogy közösen megvizsgáljuk, helyes Atya képet hordozunk-e magunkban, szerető Atyának tekintjük-e Teremtőnket, és tudjuk-e azt, hogy igazán gyermekei csak Jézus Krisztus által, és Jézus Krisztusban lehetünk. Nagyon fontos, hogy ezek a kérdések mindannyiunk szívében tisztázódjanak, most csak így tudunk hiteles és vonzó példát mutatni azoknak, aki még csak keresik az utat az Atya családja felé.

És ez volt a találkozó másik kiemelkedő gondolata: hogyan segítsük és milyen módon készítsünk fel azokat a gyerekeket és felnőtteket, akik sze­retnének ehhez a családhoz tar­tozni? Legalább ilyen fontos, és nem lehet el­választani az elő­zőtől: milyen mó­don tegyük élő­vé (élőbbé!) egy­házköz­sé­ge­in­­ket, hogy alkal­masak legyenek a befogadásra és arra, hogy aztán együtt, egymást segítve igazi (igazabb) krisztusi községként éljenek, munkálkodjanak.

Ezekről a próbálkozásokról és eredményeikről hallottunk néhány nagyon szép és tanulságos példát amikor többen, több helyről elmondták azt, hogy ők a saját egyházközségükben milyen formában próbálják ezt megvalósítani, megélni. Csak néhány az elhangzottak közül:

n    a karitász csoportok sokszínű és találékony tevékenykedése,

n    fogyatékos és egészséges emberek szerető közössége,

n    elsőáldozási ill. bérmálkozási felkészítés ezek próbálkozásai, örömei (gyerekek és szülők segítése),

n    határunkon túli magyarok segítése.

Öröm volt megtapasztalni ezekből az előadásokból, és más személyes beszélgetésekből, hogy egyházunk valóban eleven, élő valóság, amely magában hordozza a megújulást, és ennek jelei egyre inkább megmutatkoznak.

Ezeket a biztatásokat, útmutatásokat ,,gyűjtögettük” há­rom napon keresztül, reméljük nem minden eredmény nélkül...

Az Esztergomba eltöltött idő megerősített abban, hogy a megújulás csírája minden krisztusi közösségben - így a mi egyházközségünkben is! - ott van A megújulás módjai nagyon sokszínűek, de ez a csíra csak akkor kezd el növekedni, ha az Atya segítségében, szeretetére bízva magunkat, együtt, egymásra figyelve, közösen indulunk felé, mint az Ő gyermekei.

Sántáné Udvardy Erika

Hogyan éljük az Atya évét a plébánián

- az OLN indítógondolaiból

1. Csak a Jézussal egyesülő ember tudja megsejteni, hogy ki az Atya.

Az Atya-év első feladata tehát, hogy

- "kitágítsuk szívünket Krisztus mértékére" (II. János Pál pápa),

- és tanuljunk "napról napra egyre inkább úgy gondolkozni, úgy ítélni, úgy cselekedni" ahogyan Krisztus.

·       Hiszem-e, hogy csak a Jézussal valóban egyesült ember tud elvezetni másokat az Atyához?

2. A keresztény élet és tanítás ma a "követésen" túl az "egyesülésre" hív.

A keresztény csak akkor éli teljességgel életét, ha valósan átadja életét Krisztusnak. A világ zajában akkor egyesülhetek Jézussal, ha felfedezem őt embertársaimban, a fájdalmakban, sőt az események minden megszólításában.

·       Merem-e - esetleg hosszú évek keresztény tapasztalata, megszokottsága után - meghallani a hívást egy teljesebb krisztusi életre? Elfoglaltságaim közepette hogyan törekszem megélni a Jézussal való folytonos együttlétet?

3. "A mi közösségünk: közösség az Atyával és a Fiúval" (lJn 1,3).

Az "isteni" közösség feltétele, hogy "a Lélek által megerősödjetek benső emberré, a hittel Krisztus lakjék szívetekben." (Ef 3,14) Élő keresztény közösség, plébánia csak olyan emberekre épülhet, akik átadják életüket Jézusnak, és felfedezik, hogy egy Atyánk van, testvérek vagyunk.

·       Mik az első teendőim, hogy másokat is meghívjak a "benső emberré" válásra, a Jézussal való mélyebb közösségre?

·       A köztünk levő szeretet növekedése út az Atyában való közösség felé. Mit tehetek hogy elinduljunk egymás felé - és így Jézus, az Atya felé ?

4. A plébániai közösség hivatása megjeleníteni az atyai ház nyitottságát.

Az Atya évének meghívása: megnyitni közösségünk szívét a szegények, a másként gondol­ko­zók, a körülöttünk élő társadalom iránt?

·       Mit kéne csinálnunk az év során, ami elindítja közösségünket a szegények (kárpátaljaiak, helyi szegények, stb.) felé? Hogyan növelhetjük plébániánkon a társadalmi elkötelezettséget, érettséget?

5. Az Atya-év Isten gyermekeinek magatarására hív,

- hogy a világban tapasztalható reménytelenség közepette tudjunk aggodalom nélkül (Mt 6,25) hinni, bízni, örülni;

- hogy a gyermek bizalmával tudjunk hinni a kereszt és a szeretet megváltó és világmegújító erejében;

- hogy észrevegyük a remény mustármagnyi jeleit a világban...

·       Hol kellene jobban gyermeknek lennem? Hogy léphetek rá jobban a gyermekség, az öröm., a remény útjára? Észreveszem-e a remény jeleit a plébánián, az egyházban?

6. A katekézis (hit-tanulás, -átadás) és az evan­ge­li­zá­ció célja: elvezetni a hívőt és az istenkereső embert a megtérés­re, a Jézussal egyesülő életre, a jézusi közösségre.

A katekézis első címzettjei a felnőttek, mert elsősorban ők képesek "felnőtt módon" befogadni (és gyermekeinknek továbbadni) az evangéliumot, s belőlük épülhet érett keresztény közösség.

·       Mit kell tennünk, hogy a plébániai életünk legfontosabb területe a felnőttek tanítása, hitük megerősítése legyen? Mit tegyünk, hogy ez a megtérés felé és a Jézussal való egyesülés felé vezessen?

7. Az egyházi előírások szerint a felnőttek és fiatalok a katekumenátus útján készülhetnek fel a szentségekre.

A katekumenátus a Jézusnak átadott élet iskolája: nem csupán hit-ismeretre, hanem megtérésre akar elvezetni: a Krisztusnak és az Egyháznak átadott életre.

·       Hogyan tudjuk élőbbé tenni a szentségekre való felkészülést már az elsőáldozóink, bérmálkozóink esetében? Hogyan lehetne olyan felnőtt/fiatal csoportot összehozni, akik segíteni tudnának a szentségekre készülők katekumená­tusá­ban? Hogyan segítsük őket, hogy a plébániai közösség élő tagjaivá legyenek?

8. Helyes Atya-képet (Isten-képet) az tud közvetíteni, aki maga az Atya gyermekeként él, s aki úgy tud tekinteni embertársaira, mint testvérekre, az Atya gyermekeire.

9. Az Atya szeretetét a földön egy szentháromságos közösség jelenítheti meg.

Az Atya év feladata felfrissíteni a testvéri kapcsolatokat a plébánián, elsősorban annak belső magjában.

·       Mit tehetünk, hogy a családiasság megvalósuljon liturgiánkban? Milyen találkozásokat, ünnepeket tervezzünk, amelyek az atyai ház örömét, a család melegét ápolják?

·       Mit tehetnénk, hogy plébániánk hívei lássanak túl a plébánia határain, hogy növekedjék a testvériség (az Atyai ház élménye) más plébániák, az egyházmegye, az egyház távlatában?

Farsang ‘99

Egyházközségi farsangi bál - 1999

„Itt a farsang, áll a bál...”, énekeljük már pici gyermekkortól. Ám, most nem csupán énekeltük, hanem valósággal átéltük.

Hetek óta erre készültünk, ki-ki korosztályának, elképzelésének megfelelően. Előkerült minden, ami ide fontos volt: tű, cérna, olló, papír, ragasztó, anyag, szerepek, ötletek, furfang. Készítettük a jelmezeket, tanultuk a szerepeket, gyűjtöttük a tombola-nyereményeket.

Egy mindenkiben közös volt - a lelkesedés.

Nem állta utunkat semmi, nem ismertünk lehetetlent. Influenzajárvány, félévi hajtás ide, duplán ledolgozott munkahelyi órák oda, mi készültünk. Szinte kifacsart citromként érkeztünk az esti próbákra, de felüdülve tértünk haza. Egy sínen mozgott mindenki.

Február 6-án a Művelődési Ház környéke, és belseje zsongott a mintegy 350 résztvevő izgatott készülődésétől. Libbentek a jelmezek, sorakoztak a szendvicsek, mosolyogtak a sütemények, dagadtak az üdítős üvegek. Mindenki lázban égett. Közel 50 jelmezes izgatottan várta a bemutatkozást. Volt aki kis verssel, jelenettel mutatta meg jelmezét.

A jelmezverseny után következett a vidám jelenetek előadása. Volt Hupikék-törpikék tánca, lambada kisasszonyok lenge lejtése, Kalap-jelenet, móka, Julcsi és a hét törpe. A piaci kofák tréfás éneke olyan hangulatot teremtett, hogy a kosarukban konyhakészre elkészített tyúkok majd' életre keltek. Bemutatkozott a Négyszögletű Kerek Erdő Bruckner Szigfriddel, és a csodálatos családos hittanosokkal. Volt Fridi-show, ami a plébánia életét tárta elénk teljes korrektséggel. „Buggyorgó-gregoriánnal” köszöntöttük a novícius testvéreket - teljes sikerrel.

És természetesen tombola, rejtvény, nyeremények, jutalmak, és tánc, tánc, tánc.....!

Forogtak a picik, reppeltek a tinik, twisteltek a fiatalok, ropták a szupernagyik, táncoltak végre együtt a családok. Ment a gőzös, ami néha már sebesvonattá változott.

Bekukkanthattunk más országok tánckultúrájába, Gyenes Márti és Melinda segítségével. Tanultunk görög és skót táncot, vidám sasszékkal, és természetesen magyar táncház is volt, Őze János segítségével.

A móka, tréfa az egész estét beragyogta, és ami nagyon fontos együtt örült az egyházközösség.

Már a karitász - bálon éreztük, elindult valami. Az adventi koszorúk közös készítése, lelkileg táplált bennünket. A hittanosok, ministránsok, családi hittanosok szilveszterén közelebb kerültünk egymáshoz. Itt pedig mindenki egyet érzett: A jó Isten szeretetét, aki megajándékozott  minket azzal az érzéssel, hogy egy igazi nagy család vagyunk, igenis tudunk örülni egymásnak.

Köszönetet mondunk elsősorban a plébánia lelkipásztorainak, hogy lehetővé tették számunkra ezt az estét. Köszönjük Barinyák Petinek a talpalávalót, Lenner Erzsikének és Takács Bélának a gyönyörű tortákat, amik nyereményül szolgáltak, és természetesen mindenkinek aki munkájával feledhetetlenné tette ezt a fantasztikus programot.

Ezek után mit lehetne kívánni ?!  A jó Isten segítségével farsangoljunk együtt 2000-ben is!

Vaskor család

Karitász-hírek

Segélyakció, jótékonysági vásár, betlehemezés - Krisztus szeretetével

Egyházközségünk a szécsényi esperesi kerület plébániáival karöltve, a Magyar Karitász szécsényi csoportjának szervezésében, december elején ismét akciót hirdetett a kárpátaljai árvízkárosultak megsegítésére.

Talán meglepő módon most, másodszorra sem maradt el a lelkes segítségnyújtás sem a helybéli lakosok, sem a szomszéd falvak részéről sem. Rengeteg téli ruhanemű és sok tartós élelmiszer érkezett, száraz tészta, rizs, liszt, zsír, étolaj stb., valamint gyógyszer, tisztítószer, fertőtlenítőszerek, mikuláscsomagok, gyermekjátékok is. Hála Istennek! Hálás szívvel köszönjük az adakozóknak is! A 3,5 tonnás kamion teljesen megtelt. A kamion rakodásánál nem csak Karitász tagok vettek részt, sokan mások is, - odaadó, szorgos munkájukat ezúttal is köszönjük! Megint győzött a sok segítő kéz, a jó szándék!  

Mikulásra a hittanos gyerekeknek édesség-putto­nyokat készítettünk nagy lelkesedéssel, hogy Szent Miklós püspök ne érkezzen üres kézzel.

A karácsony előtti szombaton részt vettünk a plébániai lelkinapon. Jó volt ebben a meghitt közösségben együtt lenni, hiszen valójában egy nagy család vagyunk, Isten családja, az Egyház!

Szent Karácsony közeledtével csoportunk a gyerekekkel közösen a betegeket látogatta meg. A betlehemi kis Jézust vittük szeretettel az otthonokba. Apró ajándékokkal kedveskedtünk betegeinknek. Örömmel tapasztaltuk mindenütt, hogy meghitt, őszinte szeretettel fogadtak bennünket. Betlehemi jelenetet elevenítették fel az iskolás gyerekek, majd ezt követően karácsonyi énekeket énekeltünk gitár kíséretében. Kegyelemteljes karácsonyi ünnepeket kívánva búcsúztunk. Volt ennek az ünneplésnek egy különös misztikusan átélt, meleg hangulata. Tiszta, felemelő érzés volt! Szent karácsony ünnepén betegeinkért is imádkoztunk.

Karácsonyi „ajándékozz” akció, jótékonysági vásárt is rendeztünk, ahol könyvekből és a gyerekek által készített tárgyakból lehetett válogatni, vásárolni. Örömmel írhatom, sok érdeklődőt vonzott a lehetőség. Ennek bevételét is a betegek javára fordítottuk.

Nagyon reméljük, hogy sikerült sok embernek örömet szerezni!

Az 1999-es évet is szép gondolattal kezdtük, melyet már meg is valósítottunk: januárban egyedül élő betegeinket kerestük fel otthonukba. Jó volt elbeszélgetni, komoly létfontosságú dolgokról is szó esett beszélgetésünk folyamán. Betegünk szemébe könny szökött. Viszont mindenkinek volt egy kedves bíztató, vigasztaló szava, s a végén mosolyogni és nevetni is tudott már. Hát nem csodálatos egy szenvedő beteg arcára mosolyt varázsolni? Azt hiszem ez az önzetlen, krisztusi szeretet egyik legszebb koronája. Legyen továbbra is a kincsünk ez az isteni szeretet! Egy kedves karitásztagunk karácsony óta lábfájással bajlódik. Őt is meglátogattuk, olykor csoportosan, máskor egyenként.

Szép templomunkba a karácsony közeledtével nagy takarítást végeztünk, melyben most is sokan vettek részt. Mindenkinek köszönjük segítségét!

Édes Jézusunk kérünk, hogy továbbra is készek legyünk mindenkor, bajba jutott felebarátainkon segíteni, itthon és határainkon túl egyaránt! Segíts, hogy hű tagjai legyünk a mi egyházközségünk­­nek, tudásunkhoz és erőnkhöz mér­ten!

Kovács Lászlóné - karitásztag

A második segélyakcióban a következő plébániák vettek részt: Var­sány, Nógrádsipek, Rimóc, Nagylóc, Hollókő, Alsó­told, Kutasó, Felsőtold, Cserhát­szent­iván, Endrefal­va, Piliny, Szécsényfelfalu, Karancsság, Szalma­tercs, Ságújfalu, Etes, Kishartyán, Sóshartyán, Kis­­géc, Pösténypuszta, Benczúrfalva, Magyargéc, Nóg­­rád­­megyer, Lu­dány­halászi, Nógrádszakál, Nagy­bár­­kány, Kis­bár­kány, Márkháza, Magyaralmás, Csóka­kő, Bélapátfalva, Arló.

A következő adományok gyűltek össze: Liszt 2502 kg, cukor 998 kg, rizs 685 kg, só 48 kg, száraztészta 740 kg, keksz  248 kg, fűszer 77 kg, olaj 338 kg, zsír 250 kg, szalonna 35 kg, konzerv 844 db, mák 4 kg, méz 16 kg, bab 1132 kg, burgonya 7840 kg, káposzta 306 kg, zöldség 2973 kg, hagyma 70 kg, fertőtlenítőszerek: klórmész 25 kg, Neomagnol tabletta 3000 db, Bradoman 10 liter, Bradophen 10 liter, Ruhanemű kb. 650 zsák, valamint 415.900 Ft készpénz.

Az adományokat 1998. december 8-9-10-én Finta Lajos nagylóci plébános atya kísérte Nagyszőlősre, ahonnét Viskre, az egyik leginkább károsult faluba továbbították azokat.

A későbbiekben újabb 100.000 Ft adományt továbbítottunk a nagyszőlősi Ferences Misszió segítségével Kárpátaljára.

Hálásan köszönjük segítségüket és adományaikat!

 

Az árvízkárosultak további segítése

A Kárpátaljai Római Katolikus Egyház programot dolgozott ki az árvízkárosultak további segítésére, hogy a téli hónapokban élelmet és fűtőanyagot biztosít­son, tavasztól kezdődően pedig az újjáépítést segítse.

Az élelmiszer-támogatás a Magyar Karitásszal együttműködve 25 település 2400 családja (8945 fő) számára biztosítja a havi megélhetést. A máshonnét érkező adományokból tudják a további családokat támogatni. A pénzadományok teszik lehetővé a fűtőanyag-vásárlást, melyet a helyi karitász-felelősök osztanak szét.

Az újjáépítéshez az állam korlátolt összegű, visszatérítendő kölcsönt ad a rászorulóknak., melyet építőanyag formájában juttat el számukra. Az Egyház a következő módon segítené az újjáépítést úgy, hogy egyben munkalehetőséget is teremtsen (kb. 80%-os a munkanélküliség): építőipari szakmunkások alkalmazása - az ő vezetésükkel dolgoznának a segédmunkások és külföldi segítők, olcsó faanyag vásárlásával bútorkészíttetés. Ennek anyagi forrása a külföldről kapott adományok és támogatások lehetnek. Segíteni kéne azokat is, akiknek háza nem dőlt össze, de a tavaszi olvadás után bármikor kidőlhetnek falaik, megsüllyedhetnek.

Mindehhez pénzre van szükség elsősorban, hiszen Ukrajnában lehet építőanyagot vásárolni, olcsóbban, mint a vámolás után külföldről.

Szintén Kárpátalját segíti az Egy plébánia - egy ház akció, amelyben egy-egy plébánia közössége egy ház újjáépítésének összegét adományozza egy kárpátaljai család részére a Misszión keresztül.

További akció a Család a családért, amelyben egy-egy magyarországi család rendszeres havi támogatást biztosít egy kárpátaljai család részére.

Címünk: Római Katolikus Apostoli Kormányzóság, Egyházmegyei Karitász, Tegze József vezető, Munkács, Mira u. 15. vagy Ferences Misszó, Nagyszőlős, Borkanjuk u. 5., fr. Papp Tihamér misszióvezető.

Postacímünk: Tiszabecs, Postán maradó H-4951.

Telefon: Munkács: 00-380-3131-24323, 00-380-3131-23359, Nagyszőlős: 00-380-3143-21808, Papp Tihamér: 06-60-330-202. Aki anyagi segítséggel tudja segíteni a programot, a következő számlaszámra is eljuttathatja adományát: Kárpátaljai Ferences Misszió, OTP 11991102-02119070. A cél jelöljük meg a közlemény rovatban. Csekk a hirdetőtáblánál található.

Eseménynaptár

·   November 28-án, szombaton közös adventi koszorú készítésre hívtuk a plébánia családjait a hittanterembe. A 107 résztvevőnek a koszorúkészítésen kívül lehetősége volt sógyurmázni, mézeskalácsot sütni, szalmabábukat készíteni, a hangulatot pedig a karácsonyi gitáros énekek emelték. A közösen készített ajándékokat mindenki hazavihette, hogy otthonukban jelezze a közelgő ünnep fényét.

·   November 29-én délután a Ferences Világi Rend szécsényi Szent Klára közössége három új tagot fogadott be és négyen tettek időleges fogadalmat.

·   December 1-én egész napos szentségimádást tartottunk templomunkban.

·   December 6-án a 1/210-es szentmise végén a gyerekek köszöntő műsorával emlékeztünk Szent Miklós püspökre, aki Varga Imre mézeskalácskészítő mester és a Karitász csoport által készített ajándékokkal lepte meg a gyerekeket.

·   November 30-tól kilenceddel készültünk Szűz Mária Szeplőtelen fogantatásának ünnepére.

·   December 13-án és 20-án a szentmisék után a kolostor folyosóján Karácsonyi Jótékonysági Vásárt tartott a Karitász: a gyerekek által készített, karácsonyi ajándéktárgyak és színvonalas keresztény könyvek eladásából befolyt összeget a betegek karácsonyi megajándékozására fordítottuk: a Karitász és a gyerekek a karácsony előtti napokban betlehemes játékkal  és ajándékcsomaggal keresték fel őket.

·   December 19-én - a munkanap ellenére is -  ötvenen vettek részt a plébánia adventi lelkinapján, melyet Blanckenstein Miklós, az Országos Lelkipásztori Intézet vezetője vezetett.

·   December 27-én, Szent Család vasárnapján 19 házaspárt áldottunk meg házassági jubileumuk alkalmából.

·   Az Ökumenikus imahét keretében a keresztények egységéért imádkoztunk január 17-24. között.

·   A Ferences Rendház és a Plébánia kiadásában új tájékoztató füzet és színes képeslapok jelentek meg a kolostorról és a templomról, melyek a hívek számára - jutányos áron - a sekrestyében vásárolhatók meg.

·   Február 13-tól kezdődően 7 előadással készítjük fel jegyeseinket esküvőjükre, melyeken már gyakorló házaspárokat is szívesen látunk. Az előadások programja:

február 13. Ketten hármasban - a házasság szentsége, a férfi és a nő a Biblia és az egyház tanítása alapján - Jónás atya,

február 20. Lelki-élet élet - Zalán atya ,

február 27. Induljunk! - felkészülés az esküvőre, az első évek örömei és nehézségei - Lengyel Gyula és felesége,

március  6. A házasélet keresztény és orvosi szempontjai, fogamzásszabályozás - dr. Geiselhardt Gábor és Erika, 4 gyermekes orvos-házaspár,

március 13. A gyermekek a családban és a házasságban - Dániel Imre és Zellei Emese, 5 gyermekes házaspár,

március 20. Amikor majd megöregszünk - az időskori szerelem titka, Az anyós és az após új helye a házasságban - Pohlingerné dr. Szente Katalin, orvos

március 27. Hogyan ünnepeljünk? - a házasságkötés liturgiája és jogi keretei,

Az előadások mindig szombat este 7 órakor kezdődnek a hittanteremben.

·   Február 13-án ünnepi szentmise keretében 42 idős, beteg vette fel a Betegek Kenetének szentségét a templomban a Betegek Világnapja, Szűz Mária Lourdes-i jelenésének ünnepe alkalmából.

·   Házasságot kötöttek: Oláh Zsolt és Rácz Erzsébet.

·   Télen kereszteltük a következő gyermekeket: Kiss Lilla, Tácsik Vanda Edina, Vidu Veronika, Oláh Da­ni­ella, Varsi Áron, Jusztin Vivien, Liki Zsófia, Molnár Ádám.

·   Halottaink december óta: Debrei István (64), Csordás József (66), Petró Józsefné (66), Oláh Lajosné (78), Benke Ferenc (89), Pacseszák István (61), Stancsik László (71), Soproni Károly, (48), Antal István (71), Leel-Őssy Imréné, (52), Kovács Mátyás, (69), Erdélyi Józsefné (94), Bagi Ferencné (90), Villányi Zsigmond (69), Tóth Pálné (88), Varga Pálné (84), Pásztor Józsefné (70), Bablena István (85). Nyugodjanak békében!

Nagyböjti és húsvéti programjaink

 

Nagyböjti időszak

- A keresztutat nagyböjt minden péntekén és vasárnapján a szentmise előtt 17.20-kor Jézus szenvedésére emlékezve járjuk a templomban.

- Egyházi előírásaink szerint a húsvéti időszakot szentáldozásunkkal is, így szentgyónással is ünnepeljük (CIC 920. és 989. kánon). Kérjük a testvéreket, hogy a húsvéti szentgyónást ne halogassák a nagyhét idejére, hanem lehetőleg már a nagyböjt elején végezzék el. A gyóntatást minden szentmise előtt már 10-15 perccel elkezdjük. Szívesen állunk rendelkezésre beszélgetős gyónásra előre egyeztetett időpontban.

- A nagyböjti lelkigyakorlatot Kemenes Gábor atya, egykori szécsényi lelkipásztor, nagykovácsi plébános tartja március 15-én, hétfőn az adventi lelkinaphoz hasonlóan 10-17 óráig. A lelkinapra mindenkit szeretettel hívunk, aki szeretné igazán elmélyíteni a húsvéti készületét. Jelentkezni február 28-tól lehet majd a templomban a szokott módon.

- Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén (Urunk születésének hírüladása, március 25., csütörtök)  este 6 órakor ünnepi szentmisét tartunk. A mise után gyermekeinkért ajánljuk fel Szentségimádásunkat.

- Az elsőpéntekes betegeket április 2. (Nagypéntek) helyett március 26-án, pénteken keressük fel, hogy húsvéti szentgyónásukat és áldozásukat el tudják végezni.

- A tavasz óraátállítás március 27-ről 28-ra virradó éjszaka lesz: óráinkat 1 órával kell előrébb állítani (vagyis egy órával kevesebbet alhatunk).

- Március 28-tól az új miserend szerint az esti szentmisék 19.00 órakor kezdődnek minden nap.

- Virágvasárnap (március 28.) a barkaszentelés, a körmenet és az ünnepi szentmise délelőtt 10 órakor kezdődik. Pösténypusztán 8 órakor, Benczúrfalván 8.30-kor lesz szentmise.

- Március 29-30-án, nagyhétfőn és nagykedden az esti 7 órás szentmise keretében hallhatunk lelkigyakorlatos beszédet.

A Húsvéti Szent Háromnap:

Nagycsütörtök:

• Reggel nincs szentmise.

• Az ünnepi szentmise az Utolsó vacsora emlékére este 7 órakor kezdődik. A szentmise után csendes szentségimádást tartunk.

• A pösténypusztai és a benczúrfalvi híveket autóbusz hozza be Szécsénybe. A busz 18.20-kor indul Pös­tény­pusztáról, 18.30-kor Benczúrfalváról. Vissza a szertartás után 10 perccel indul.

Nagypénteken

• Egész nap nincsen szentmise a templomban.

• Délután 3 órakor imádkozzuk a keresztutat a templomban.

• Az Úr szenvedésének ünneplése ("csonka mise") este 7 órakor kezdődik. A liturgia végén megnyitjuk a szentsírt, mely a nagyszombati feltámadási liturgia kezdetéig van nyitva.

Nagyszombaton

• nincs szentmise.

• a szentsírnál a cserkészek állnak „dísz­őrséget”, imád­kozva várva a Feltámadást.

• "A feltámadást ünneplő húsvéti vigília egész ünnepe éjjel történik, ne kezdődjék a sötétség beállta előtt és ne végződjék a vasárnapi pirkadat után. Ezt az előírást szigorúan be kell tartani." (Istentiszteleti Kongregáció PS 74-76., MKPK Direktórium 60.) A vigília szentmise így nagyszombat este ½8-kor kezdődik. A liturgia 4 része: Fényünnep (tűz­szen­telés, húsvéti örömének), Igeliturgia, a Keresztség liturgiája, az Eucharisztia liturgiája és a körmenet. A liturgia várhatóan este 10 óráig tart majd.

• A pösténypusztai és a benczúrfalvi hívek autóbusza 18.50-kor indul Pös­tény­pusztáról, 19.00-kor Ben­czúr­falváról. Vissza a szertartás után 15 perccel indul.

Húsvétvasárnap és Húsvéthétfőn

• vasárnapi miserendet tartunk.

Húsvéti időszak

- Május minden estéjén 18.30-kor litániával köszöntjük a Boldogságos Szent Szüzet.

- Húsvét 4. vasárnapján (április 25.), a Hivatások világnapján papi és szerzetesi hivatásokért imádkozunk.

- Az Elsőáldozás május 9-én lesz a ½10-es szentmisén, Pösténypusztán pedig május 16-án reggel 8 órakor lesz.

- Május 22-én autóbuszos zarándoklatot szervezünk, melyről a templomi hirdetések útján tájékoztatjuk majd a híveket.

- Május 22-én, szombaton reggel 6 órakor szentmisével indul Szentkútra a szécsényi férfiak pünkösdi zarándoklata, melyre minden fiút, fiatalt és férfit szeretettel várunk. A visszaérkezés vasárnap este 8 órára várható.

- Pünkösd ünnepe május 23-án lesz - a szokásos vasárnapi miserendet tartjuk. Pünkösdhétfőn hétköznapi miserendet tartunk: reggel 7 és este 19.00-kor lesz szentmise.

A képviselőtestület megújítása

Mivel a szécsényi Egyházközségi Képviselőtestület megbízatása 1998-ban lejárt, Keszthelyi Ferenc megyéspüspök úr rendelkezése és a Képviselőtestületek Működési Szabályzata szerint összeállítottuk az új testület tagjai közé javasolt 25 személy névsorát, melyet február 7. és 20. között tekinthettek meg a testvérek és tehették meg hozzászólásaikat. A Püspök úr jóváhagyása után ünnepélyes szentmise keretében tesz majd ígéretet az új testület.

Könyvtár-ajánló

Ezúttal is szeretnénk néhány könyvet ajánlani a könyvtár polcairól:

Kaposi Tamás: Történetek a Szent Grálról és a Kerek Asztal lovagjairól - egy ősi legenda új értelmet kap a ma fiataljai számára

R. Kern: A sivatagi atyák bölcs humora - Szellemes történetek, humor és lekület - a sivatagi atyák életbölcsessége.

Dr. Fejes Mária - Morlin  Imre: Jegyesekkel beszélgettünk - tanácsok és ötletek a jó házassághoz.

P. Jacques P.: A Szentlélek iskolájában - gondolatok a Szentlélek csendes munkálkodásáról, a belső növekedésről életünkben.

F. Varillon: A hit öröme az élet öröme - hogyan kísér el Isten szeretete minden napi munkánk során.

J. Lowe: Elmélkedések Jézus Krisztusról - Hogy megismerjük Jézust, találkozni kell vele. De hogyan? 

Gál Péter: A NEW AGE  Keresztény szemmel - a modern kor tévtanításai és ezek veszélyei.

Carlo M. Martini: Minden utamon Te vezettél - válasz a modern szentírástudomány megértéséhez.

Gyökössy Endre: Bandi bácsi a szeretetről - apró történetek a mindennapi életből, egyszerű, bölcs élettapasztalat.

Könyvtárunk folyamatosan bővülő, igényes könyvekkel várja az érdeklődőket minden szombaton az esti szentmise előtt és után, illetve vasárnap 10.30-11.00-ig. (A könyvtár az iroda mellett található.)

Apró hírek

·   A plébániai irodán hétfőtől péntekig délelőtt 9.30-11.00 és délután 16.00-17.30 között állunk a testvérek rendelkezésére. Kérjük, hogy lehetőleg ezekben az időpontokban keressék lelkipásztorainkat.

·   A zsolozsmát - vasárnap kivételével - 6.35-kor és 18.35-kor imádkozzuk a templomban. A közös imádságot segítik a hívek számára készült zsolozsmás füzetek.

·   Minden csütörtök este a szentmisék után kb. ½ órás csendes szentségimádást tartunk az egyházközség megújulásáért, családjainkért, gyermekeinkért, fiataljainkért és egész hazánkért.

·   Minden hónap első vasárnapján a ½10-es szentmisét az egyházközség híveiért ajánljuk fel.

·   Minden hónap első péntekén felkeressük a betegeket.

·   A Ferences Világi Rend minden hónap első szombatján és harmadik vasárnapján az esti szentmise után tartja összejövetelét. A közösség tagjaiért ajánl­juk fel a 3. vasárnapokon az esti szentmisét.

·   A Karitász Házban szerda és péntek 15.00-17.30 között van ügyelet. Ekkor lehet terményeket, tiszta használt ruhákat leadni, illetve válogatni, támogatást kérni. Vérnyomásmérésre van lehetőség minden szerdán, jogi tanácsadás minden hónap első péntekén van. A Karitász szeretettel várja hívek jelzését a rászorulókról.

·   A Rózsafüzértársulat minden hónap második vasár­nap­ján tartja a titokcserét. A reggeli szentmisét ezeken a vasárnapokon a társulat élő és elhunyt tagjaiért ajánl­juk fel.

·   Felnőttek számára minden hétfőn az esti szentmise után a bibliaóra van, melyre szeretettel várjuk a kedves testvéreket.

·   A családos, felnőtt csoport pénteken este 20 órakor hittanteremben találkozik. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

·   Az egyházközség működésének feltételeit az egyházi hozzájárulás teremti meg: ebből tudjuk a temp­lom és környéke fenntartását, szépítését, az apróbb javításokat, a felújításokat, a világítást és a fűtést fizetni, a civil alkalmazottak fizetését, a hitoktatást, az újságkiadást stb. megoldani. Ennek összegére a Képviselőtestület - a Püspöki Kar iránymutatásával megegyező módon - az éves nettó jövedelem 1%-át javasolja, de mivel sok kisnyugdíjas vagy sokgyermekes család tagja közösségünknek, nekik tavaly évi 1000 Ft  egyházi adó befizetését javasolta. Az 1999-es hozzájárulást misék után a sekrestyében, félfogadási időben az irodában, illetve a templomban található csekkeken a Takarékszövetkezetnél, vagy a Szabadság u. 7. szám alatt Ocsovai Józsefnél fizethetik be.

·   A templom alatti kriptában örökös urnahelyek megválthatók. Érdeklődni a plébánián lehet.

·   A Szécsényi Harangok című újság ingyenes, - hogy mindenkihez eljuthasson. Egy szám nyomdai költsége kb. 20 Ft. Kérjük a kedves testvéreket, hogy lehetőségeikhez mérten az újságos perselyen keresztül támogassák az előállítást. Köszönjük! 

·   Ez a szám sem jött volna létre, ha ministránsaink nem segítenek! Köszönjük!

·   A grafikák Simon András, a rajzok Sánta Gergő munkái.

1% és 1%

Az elmúlt évhez hasonlóan idén is várjuk a személyi jövedelemadót fizető testvérek támogatását adójuk 1+1%-áról való rendelkezésükkel. Fontos azt is tudni, hogy ez nem új befizetés, hanem a befizetendő adó 1+1%-áról való rendelkezés. Ha nem rendelkezünk róla, ez az összeg is az államkasszába kerül.

Az első százalékhoz két Alapítványt javaslunk:

A szécsényi „Betegek megsegítéséért” Alapítvány (18630406-1-12) Szécsény idős, beteg, egyedülálló embereit segíti. Az elmúlt évben 156.671 Ft érkezett így be, melyet az alapítvány rögzített céljának megfelelően használunk fel ebben az évben.  

A Iuventus Franciscana Hungarica Alapítvány (18050464-1-41) a ferences kispapképzést segíti. Tavaly az egész országból 512.321 Ft érkezett be az alapítvány számlájára.

A második százalékkal az egyházat támogathatjuk. Ez sem új befizetés, csupán eddigi fix összegű állami támogatás helyett vezették be. Tavaly 307.932 fő összesen 653.422.414 Ft értékben rendelkezett a Magyar Katolikus Egyház javára. Ez az összeg segíti a hitoktatók fizetését, a kispapképzést, az egyházi szociális otthonok fenntartását, a központi költségeket. Az összeget a Magyar Püspöki Kar osztja szét, ezért nem pótolja a helyi egyházi hozzájárulást, ami a helyi egyházközségi kiadásokat, a templom fenntartását fedezi.

Kérjük, hogy minden adózó hívő mellékelje adóbevallásához mindkét nyilatkozatot, ezzel is segítse munkánkat! Részletes tájékoztatót és kész Rendelkezési nyilatkozatot a templomban a középső padnál találnak. Köszönjük!

Napraforgó  -  Gyereksarok

Nagyböjti és húsvéti szokásaink

A Nagyböjt Hamvazószerdával kezdődik. Ekkor a pap hamuval keresztet rajzol homlokunkra, majd ezt mondja: ”Emlékezz, ember, porból vagy és porrá leszel!” illetve „Térj meg és higgy az evangéliumban!”

Hamvazószerdától Húsvétig hat és fél hét van. Ezekben a napokban igyekszünk a szívünket Isten felé fordítani és a böjti napokon, Hamvazószerdán, a pénteki napokon, főként Nagypénteken mi, gyerekek is böjtölhetünk, lemondhatunk egy-egy étkezésről, a tévézésről, vagy más dolgokról és részt vehetünk a keresztúton a templomban. A nagyböjti időszak lehetővé teszi, hogy elvégezhessük szentgyónásainkat, még rendszeresebben áldozzunk.

Húsvét előtt egy héttel ünnepeljük Virágvasárnapot. Ilyenkor a friss barkaágakat megszentelve körmenetben vonulunk be a templomba Jézus jeruzsálemi bevonulására emlékezve. Nagypénteken délután keresztutat járunk a templomban Jézus halálának órájában.

A húsvéti feltámadási szertartás után sok népszokás teszi színessé az ünneplést. Húsvétvasárnap ételszentelés van: kenyeret, kalácsot, sonkát, tormát, tojást, báránysültet áldunk meg, hisz a feltámadással a nagyböjt után eljött a hús-vétel, az öröm ideje.

Szintén húsvétvasárnap hajnalban volt szokás a Krisztus keresés vagy a Kálvária-járás, amikor Mária Magdolna és a Jézus sírjához igyekvő asszonyok módjára csendben imádkozva mennek ki az asszonyok a kálváriára.

Húsvéthétfőn szokás az Emmausz-járás, azaz a rokonok és ismerősök ünnepi meglátogatása. A locsolkodás a húsvét éjjeli keresztelés elvilágiasodott jelképe, a piros tojás pedig számunkra a halálból feltámadó Krisztus megváltó szeretetének jele.

Király Anikó

Rejtvény

Az adventi rejtvény megfejtése: Karácsony.

Helyes megfejtést 13-an küldtek be. Ajándékukat megkapták.

Ezúttal két rejtvényünk is van. A megfejtéseket április 18-ig adjátok le névvel ellátott borítékban.  

·      Régész-rejtvény

Egy nagyon régi feliratról lekoptak a betűk. Mit tudsz mégis kiolvasni?

 

 

·       Mi a különbség ....?

A két kép között öt eltérést találsz. Karikázd be őket!

 

 

 

Pályázat

Az Katolikus Hivatásgondozó Intézet rajzpályázatot hirdet: fiúk számára „Ki nekem a pap?”, lányok számára „Találkozás az Isten emberével!” címmel.

A pályamunka elkészítésénél érdemes figyelembe venni, hogy idén az Atya évét ünnepeljük, hogy készülünk a 2000. évi jubileumra és kereszténységünk felvételének 1000. évfordulójára.

A pályázati munkákat A4-es vagy A3-as rajzlapon bármilyen technikával el lehet készíteni. A pályamunkákat március 15-ig juttassátok el a plébániára, hogy időben elküldhessük őket. A nyeremények értékes külföldi utak, videók, könyvek.

Legyetek ügyesek és bátrak!

Humor

25 dolog, amit sosem tudnál meg a filmek nélkül:

1.    Bárki könnyedén le tud szállni egy repülőgéppel, feltéve, hogy az irányítótoronyból szóbeli utasításokkal látják el.

2.    Egy nyomozás során feltétlenül szükséges legalább egyszer ellátogatni egy bárba.

3.    A TV-híradók mindig tartalmaznak olyan riportot, amely téged abban a pillanatban személyesen érint.

4.    Amerikában minden telefonszám 555-tel kezdődik, és nem illik köszönni, bemutatkozni és elköszönni egy telefonbeszélgetés során.

5.    A smink sosem kopik le, a hajad sosem kócolódik össze, még búvárkodás közben sem.

6.    A középkori parasztoknak mind tökéletes fogsoruk volt.

7.    Ha üldöznek egy városban, biztos találsz egy utcai felvonulást, amiben elvegyülhetsz.

8.    Bármely épület szellőzőrendszere tökéletes búvóhely. Senkinek nem fog eszébe jutni ott keresni, miközben te könnyedén eljuthatsz az épület bármelyik részébe, ahova csak akarsz.

9.    Minden bolti papírszatyor tartalmaz legalább egy francia kenyeret.

10.  Párizsban minden ablakból látható az Eiffel torony.

11.  Ha egy nagy üvegtábla látható, valakit hamarosan keresztülhajítanak rajta. És semmi baja nem lesz.

12.  Amikor kifizeted a taxit, ne nézz a pénztárcádba, csak vegyél ki egy bankót találomra és add át. Ez mindig a megfelelő összeg lesz.

13.  A konyhákban nincs villanykapcsoló. Amikor belépsz, csak nyisd ki a hűtőszekrény ajtaját, és úgy világíts.

14.  Egyetlen gyufa vagy zseblámpa képes bevilágítani egy stadion méretű csarnokot.

15.  Egy hordozható számítógép képes behatolni bármely ellenséges földön kívüli civilizáció kommunikációs rendszerébe.

16.  Ha sokan támadnak rád, nem számít, hogy mennyien vannak az ellenfeleid, türelmesen ki fogják várni a sorukat és egyenként támadnak meg.

17.  Ha német tisztnek akarod kiadni magad, nem szükséges a nyelvet ismerned, a német akcentus is megteszi.

18.  Szinte biztos, hogy bármilyen háborút túl fogsz élni, hacsak nem követed el azt a hibát, hogy a menyasszonyod fényképét mutogatod a társaidnak.

19.  Egy férfi nem mutat fájdalmat a legkegyetlenebb verés közben sem, de nyög, ha egy nő megpróbálja kitisztítani a sebeit.

20.  A rendőrfőnök előbb 48 órát ad az ügy befejezésére a sztár detektívnek, majd felfüggeszti őt. A nyomozó viszont így már meg tudja oldani az ügyet.

21.  Minden bomba időzítő szerkezete nagy piros LED-es kijelzővel van ellátva, hogy tudni lehessen mikor fog robbanni.

22.  Egyenes úton vezetve is muszáj a kormánykereket minden pillanatban vadul jobbra-balra tekerni.

23.  Ha úgy döntesz, hogy táncolni kezdesz az utcán, a környéken mindenki tudni fogja a lépéseket és szívesen táncol esőben.

24.  Egy elektromos kerítés, amely képes megölni egy dinoszauruszt, semmi maradandó károsodást nem fog okozni egy 8 éves gyereknek.

25.  Bármely zárat ki lehet nyitni egy hitelkártyával, vagy egy gemkapoccsal másodpercek alatt, kivéve ha az ajtó mögött egy gyermek van egy égő épületben.

Ima, vers, vallomás

A világ szemében csak a szeretet érdemel hitelt. Ez a szeretet Isten utolsó szava a világról.

De ezt a szót a Kálvária keresztezi. Krisztus szeretete meg akart halni, hogy föltámadhasson. A világ viszont azért hallja meg olyan nehezen Isten szavát, mert élni és föltámadni akart, mielőtt meghalt volna. A halálból fakadó föltámadásnak azért nincs becsülete a világban, mert az ittenit akarja örök értékűvé tenni. Pedig, ha szemében a krisztusi megoldás  kétségbeejtő megoldás, akkor maga az élni akarás is kétségbeejtő vergődés. És ekkor érvényes a világra Krisztus szava: "Ha majd megöregszel, kiterjeszted kezedet, és más övez fel téged, aztán oda visz, ahová nem akarod" (Jn 21,18).

Hans Urs von Balthasar

Legyen időd a munkára - ez a siker ára.

Legyen időd a játékra - ez az örök ifjúság titka.

Legyen időd a nevetésre - ez a Lélek muzsikája.

Legyen időd a gondolkodásra - ez az erő forrása.

Legyen időd az olvasásra - ez a bölcsesség alapja.

Legyen időd, hogy kedves légy - ez a boldogsághoz vezető út.

Legyen időd az álmodozásra - majd egy csillaghoz vezet.

Legyen időd, hogy körülnézz - túl rövid a nap ahhoz, hogy önző légy.

Legyen időd, hogy szeress és Téged is szeressenek - ez isteni kiváltság.

Régi ír áldás

Tudjátok, milyen

az a böjt, amelyet én kedvelek?
Ezt mondja Isten, az Úr:
törd össze a jogtalan bilincseket,
és oldd meg az iga köteleit!
Bocsásd szabadon az elnyomottakat,
törj össze minden igát!
Törd meg az éhezőnek kenyeredet,
és a hajléktalan szegényt fogadd be házadba.
Ha mezítelent látsz, öltöztesd fel,
és ne fordulj el embertársad elől!
Akkor majd felragyog világosságod, mint a hajnal.
És a rajtad ejtett seb gyorsan beheged.
Előtte halad majd igazságod,
és az Úr dicsősége lesz a hátvéded.
Akkor, ha szólítod, az Úr válaszol,
könyörgő szavadra így felel: Nézd, itt vagyok!
Ha eltávolítod körödből az igát,
az ujjal mutogatást és a gonosz beszédet,
ha odaadod az éhezőnek kenyeredet,
és jóllakatod az elnyomottat,
akkor felragyog a sötétségben világosságod,
és homályod déli verőfényre változik.
Maga az Úr vezérel szüntelen,
s még kietlen helyeken is felüdít.
Erővel tölti el tagjaidat, olyan leszel,
mint az öntözött kert és mint a vízforrás,
amelynek vize nem apad el soha.

Izajás 58,6-11:

Áldott éj,
a halál bilincsét ekkor törte szét Krisztus,
és az alvilág mélyéről mint győző tért vissza.
Mert semmit sem érne földi életünk,
ha a megváltás ránk nem árad.
Ó, milyen csodálatra méltó atyai jóságod hozzánk!
Ó kimondhatatlan szeretet és jóság,
hogy a szolgát megmentsed, fiadat sem kímélted érte.
Lám, mennyire szükséges volt Ádám vétke,
hogy Krisztus legyen váltságának díja!
Ó, szerencsés vétek, hogy ilyen hatalmas
és fölséges Megváltót kívánt és érdemelt!
Ó, valóban áldott éj,
csak te voltál  méltó,
hogy tudjad a napot és órát,
amelyben Krisztus a halálból feltámadt.
Ez az éjszaka, melyről az írás mondja:
„Az éjszaka úgy ragyog, mint a nappal fénye
és világosság támad boldogságomnak éjén.” 
E szentséges éjszaka száműzi vétkünket,
lemossa minden bűnünket,
a bűnbánóknak ártatlan szívet ad,
a szomorkodóknak vigaszt kínál.
Távol űzi a gyűlölködés átkát,
és meghozza a békés egyetértést.

 Nagyszombati szertartás - Húsvéti örömének

Minden testvérnek áldott húsvéti készületet,
és a megváltás örömében gazdag ünnepet kívánunk!

éVissza a lap tetejére

éVissza a Szécsényi Harangok archívumába