Honlap Fel

 


             A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele  

1998. Advent - Karácsony

 

Mi az Advent?

Advent („Adventus Domini”, azaz „az Úr eljövetele”) karácsony előkészületi időszaka. Az egyház a VI. században vezette be, teljessé téve ezzel a karácsonyi ünnepkört.

Advent első vasárnapja egyben az új egyházi év kezdete is. Az egyházi évnek ebben az időszakában Jézus születésének ünnepére készülünk, az Ő eljövetelét várjuk. A Krisztus Király ünnepét követő vasárnappal, pontosabban annak előestéjével kezdődik, és december 24-ig tart. Négy hétből áll, a negyedik hét legtöbbször csonka. Az egyház tanítása Jézus hármas eljöveteléről emlékezik meg ebben az időszakban.

Jézus történelmi eljöveteléről: - Az ősbűn által megfertőzött emberiség ígéretet kapott Istentől. Ez az ígéret, az ószövetségi nép várakozása, Jézus betlehemi megszületésével teljesedett be.

Jézus kegyelmi eljöveteléről: - A hívő ember Isten Igéje és a szentségek kegyelmi ereje által Krisztus folytonos eljövetelét éli át.

Jézus utolsó eljöveteléről: - A Biblia és a Szenthagyomány tanítása szerint Jézus az idők végén újra visszajön, hogy ítéletet tartson.

Ennek megfelelően alakult ki az egyházban az adventi idő kettős tartalma: a várakozás és a bűnbánat. Ebben a várakozásban már benne van a karácsonyi öröm, de ugyanakkor magában foglalja a bűnbánat komolyságát is. Ezért advent szimbolikus és litur­gi­kus színe a lila.

Az adventi idő a felkelő napra, a világ világosságára mutat, ezért advent legfontosabb jelképe a fény. Az adventi fény annak a Jézusnak a jelképe, aki az élet gazdagságát, színét, fényét és szépségét adja.

Az adventi idő liturgikus szokásai közül első helyen kell említenünk a még ma is népszerű rorate, azaz hajnali miséket, és az adventi koszorú készítését. A koszorún fellobbanó gyertyák lángja, az egyre nagyobb fény arra a Jézusra irányítja a figyelmet, aki ezt mondta magáról:

„Én vagyok a világ világossága és aki velem akar élni, maga is világosság lesz a világban.” (vö. Jn 8,12)

Részlet Kovács András: Ünnepeink - az egyházi év tükrében c. könyvéből

II. János Pál pápa adventi levele - a gyermekekhez

Kedves Gyermekek! A karácsony egy Gyermeknek, egy Újszülöttnek az ünnepe. Ezért a ti ünnepetek is! Türelmetlenül várjátok és örömmel készültök rá, míg számláljátok a napokat és órákat, hogy mennyi van még hátra a betlehemi szent éjszakáig.

Karácsony körül ti is elmentek a jászolhoz, hogy meglátogassátok a szalmára fektetett Gyermeket, Édesanyját és Szent Józsefet. A Szent Család körében saját családotokra gondoltok. Édesanyátokra, aki a világra hozott titeket és édesapátokra.

Miközben levelet írok nektek, én is visszagondolok arra az időre, amikor még olyan gyermek voltam, mint ti. Én is átéltem karácsony örömteljes hangulatát, és amikor felragyogott a betlehemi csillag, társaimmal együtt a jászolhoz siettem, hogy újra lássam azt, ami kétezer évvel ezelőtt Palesztinában történt. Mi, gyermekek, akkoriban énekelve fejeztük ki örömünket.

A Jézus születését követő napok is ünnepnapok, bizonyára ti is ismeritek az Ő születéséhez kapcsolódó eseményeket: ismeritek Jézus gyermekségének történetét.

Ez a Gyermek, aki éppen megszületett, felnőve az isteni Igazság tanítójaként rendkívüli szeretetet tanúsít a gyermekek iránt: "hagyjátok, hadd jöjjenek hozzám a gyermekek és ne tartsátok vissza őket, mert ilyeneké az Isten országa" (Mk 10,14), mondja tanítványainak és más alkalommal hozzáfűzi: "ha meg nem változtok és olyanok nem lesztek, mint a gyermek, nem rnentek be a mennyek országába" (Mt 18,3). Mit is jelent ez valójában? Nem mást, mint hogy a gyermekben van valami, ami nem hiányozhat abból az emberből, aki be akar jutni a mennyek országába. A mennyország azoké, akiket úgy eltölt a bizalom, a ráhagyatkozás, a jóság, a tisztaság az egyszerűség, mint a gyermekeket.

És éppen ez a karácsonyi üzenet lényege. "Az Ige testté lett és közöttünk lakott" (Jn 1,14), és "akik befogadták, azoknak Jutalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek" (Jn 1, 12).

Kedves gyermekek, ti szüleitek fiai és leányai vagytok, de Isten azt akarja, hogy kegyelme révén mindannyian az Ő fogadott gyermekei legyünk. Ebben van a karácsonyi öröm igazi forrása, örvendjetek az "istengyermekség evangéliumának"!

Felejthetetlen ünnep a Jézussal való találkozás az első szentáldozásban, melyre úgy emlékszünk vissza, mint életünk legszebb napjára. A gyermekek ünnepélyes keretek között járulnak a szentáldozáshoz s ettől kezdve meghívásuk van arra, hogy a lehető leggyakrabban vegyék magukhoz és így bensőséges barátságban maradjanak Jézussal. A katolikus családokban az első áldozás nagy családi ünnep.

Az Egyház történetében sok gyermeknek adott hősies lelkierőt az Oltáriszentség iránti szeretet, mint Szent Ágnes és Szent Ágota vértanúnak, valamint Szent Tarziciusnak, aki inkább az életét adta oda, mint hogy elárulja Jézust, akit a kenyér színében vitt magával.

Az évszázadok folyamán egészen napjainkig mindig voltak az Egyház szentjei között gyermekek. Az evangélium megörökítette, hogy Jézus mily különös bizalommal fordul a gyermekek felé, és Édesanyja, a Boldogságos Szűz Mária is kimutatta anyai figyelmét a kicsik iránt. Gondoljatok csak a lourdes-i Szent Bernadette-re, a la salette-i gyermekekre, századunkban pedig a fatimai Lúciára, Ferencre és Jácintára!

Jézus és Édesanyja gyakran választanak ki gyermekeket, hogy olyan feladatokat bízzanak rájuk, melyek nagy jelentőségűek az Egyház és az emberiség életében. Én csak néhányat említettem közülük, de mily sokan vannak még rajtuk kívül, akikkel az emberiség Megváltója mintha megosztaná gondjait! Mennyire számít imádságaikra! Mekkora hatalma van a gyermekek imájának! A felnőttek is tanulhatnak tőlük, mert egyszerű és feltétlen bizalommal imádkozni annyit jelent, hogy az ember úgy imádkozik, ahogy csak a gyermekek tudnak.

Éppen ezért szeretném imádságotokba ajánlani, kedves kis barátaim, saját családotok és a világ összes családjának gondjait. A pápa nagyon számít imátokra! Imádkozzatok velem együtt sokat azért, hogy az egész emberiség Isten családjává váljék és békében élhessen! Mert napjainkban is sokan esnek a gyűlölet áldozatául a Föld különböző részein dúló háborúkban. Ezért kérlek benneteket, kedves gyermekek, hogy különösen imádkozzatok a békéért!

Levelem végén a zsoltár szavaira emlékeztetlek benneteket:

Dicsérjétek, gyermekek az Urat!
Dicsérjétek az Úr Nevét!
Legyen áldott az Úr Neve most és mindörökké!

Napkelettől napnyugatig dicsértessék az Úr Neve!

(vö. Zsolt 113, 1-3)

Az ember mindenekelőtt az életével dicsőítheti Istent. Betlehem éjszakáján sok ország gyermekei tekintenek hittel az újszülött Gyermekre és átélik Karácsony nagy örömét, dalaikkal dicsőítik az Úr Nevét. Így árad szét az egész Földön karácsony titka. Gyöngéd, megható szavak csendülnek föl ilyenkor minden nyelven, örömének hangzik fel az egész Földön és egyesül az angyalok énekével, mely a betlehemi jászol fölött hirdeti Isten dicsőségét:

"Dicsőség a magasságban Istennek,

és békesség a Földön Isten kedveltjeinek!"

(Lk 2,14)

Isten szeretett Fia újszülött Gyermekként jön közénk. Az Ő közelében minden gyermek magán érzi a mennyei Atya szeretetteljes pillantását és örül, hogy Isten szereti őket.

Isten szeret titeket, kedves gyermekek! És ez a szeretet éppen rajtatok keresztül terjedhet tovább egész környezetetekre, sőt az egész világra. Így jut el a szeretet mindazokhoz, akiknek különös szükségük van rá, főként a szenvedőkhöz és az elhagyatottakhoz. Van-e nagyobb öröm annál, amit a szeretet vált ki? Van-e nagyobb öröm annál, amit Te, Jézus, karácsonykor az emberek és főként a gyermekek szívébe viszel?

Emeld föl kezed, isteni Gyermek,
és áldd meg kis barátaidat,

áldd meg a Föld minden gyermekét!

1999 - Az Atya éve

II. János Pál pápa a 2000., jubileumi évre való előkészületként 1997-re a Fiú, 1998-ra Szentlélek, 1999-re az Atya évét hirdette meg. A Szentatya kér minden keresztényt, hogy ezekben az időkben fordítsa figyelmét és életét a Fiú által a Szentlélekben az Atyához. (Ahogy az ünnepélyes könyörgéseinkben is 2000 éve megfogalmazzuk imádságainkat: „A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki Veled él és uralkodik a Szentlélekkel egy­­s­égben...”)

Az idei esztendőben a Szentlélek indításaira igyekeztünk jobban figyelni: hogyan akar­­ja megújítani az új évezred közepén az Egyházat, a szécsényi egyházközséget, családjainkat, keresztény életünket. Az országban számos találkozó, lelkinap, konferencia témája volt a Szentlélek működésére való oda­figyelés. Az év so­rán több szentmisében, Szent­ség­i­má­dáson, hittanórán igyekeztünk erre mé­­lyebben ráhango­lódni.

A jubileumi év előtti utolsó esztendő­ben a Mennyei Atya gond­viselő szeretetét állítja a Szentatya életünk középpontjába: ha­gyatkozzunk bát­ran Isten terem­tő, éltető és üdvözítő gondviselésére egyéni, csa­lá­di és közösségi éle­tünkben, hisz ő nem csak a történelem, a világ ura, ha­nem életünké is. Is­ten hívott életbe min­ket, napról napra éltet, vezet minket, állandó növekedésre hív. Akarata, szándéka van velünk, melyet nekünk kell felismerni és megvalósítani, hogy tejes emberi életet élhessünk, a Teremtő társaként alkotva és szolgálva embertársainkat. Az evangélium szavaival utat mutat: végtelen szeretete sosem fogy el irántunk, csak bízzuk rá magunkat.

Az Atya évében Loyolai Szent Ignác imájának lelkülete legyen napi imádságunkká:

Fogadd el, Uram, szabadságomat, fogadd egészen:
vedd értelmemet és vedd akaratomat, emlékezésem.
Mindazt, amim van és ami vagyok, Te adtad ingyen,
visszaadok, Uram, visszaadok egyszerre mindent.
Legyen fölöttünk korlátlan Úr rendelkezésed!
Csak egyet hagyj meg ajándékul, szeretnem Téged:
csak a szeretet maradjon enyém a kegyelemmel,
s minden, de minden gazdagság enyém,
más semmi nem kell.

Liturgia

A csend

A II. Vatikáni Zsinat Liturgikus Konstitúciója kifejezetten kiemeli: „hogy a nép tevékeny részvételét előmozdítsuk, meg kell tartani a nép imádságait, cselekedeteit, mozdulatait és testtartását, de a szent hallgatást is a maga idején meg kell őrizni” (LK 30).

Mikor van a liturgiában, azaz a szentmise és a közös imádságok idején helye a csöndnek és miért ennyire fontos ez?

Sík Sándor írja: „Légy csendességben, Isten hogyha hív”.

Amikor Isten szól, az embernek el kell némulnia, el kell csöndesítenie szíve háborgását. Isten finoman kopogtat a lélek legbelső ajtaján: „Nézd, az ajtóban állok és zörgetek. Aki meghallja szavamat és kinyitja az ajtót, ahhoz bemegyek és vele étkezem, ő meg velem” (Jelenések könyve 3,20).

Az Istennel való találkozás első és legfontosabb feltétele a külső és belső csönd.

Szükségünk van rá, mert csak így találjuk és ismerjük meg Istent. Egy gondolkodó szerint a mai kor egyik legnagyobb kísértése a lárma és a zaj. Észre sem vesszük, mennyire része életünknek, és mennyire elszakít Istentől, Isten jelenlétében való élettől.

Szükségünk van azonban a csöndre ahhoz is, hogy saját lelkünket megismerhessük. A zajban és az élet sodrásában szétfolyik a lelkünk, a múlt emlékei és a jövő vágyálmai közt ide-oda csapódik, és nem találja helyét a mában. A csend belépés Isten jelenlétébe, nem csak hallgatás, hanem a Jelenlevő és Benne a jelen felfedezése, felülemelkedés a gondok nyomasztó súlyán, hogy az Ő szemével lássam magam, életem, családom, sorsom, itt és most.

„A csönd kimondhatatlan könnyebbséggel ajándékozza meg az embert, Isten a szívünk közepébe talál és már nincs semmi, ami elszakít tőle” - írja Nyíri Tamás.

Meg kell tehát találnunk a csönd helyét életünkben és meg kell tanulnunk használni, jól használni a közös imádságok, a szentmise idején is.

A szentmisében a következő helyeken van fontos szerepe a csendnek:

* a közgyónásban a lelkiismeretvizsgálat alatt - a magunkba szállást szolgálja,

* a „Könyörögjünk!” felszólítás után - egyéni kéréseinket, szándékainkat tárjuk Isten elé, mielőtt az összefoglaló jellegű, közös könyörgés elhangzana,

* az olvasmányok és a beszéd után - az elmélkedést segíti elő,

* az áldozás után - a személyes hálaadás és imádás ideje.

Csendet tartunk a szentségimádás alatt is - az imádás és a figyelem csendje ez. A találkozás csendje: Isten a szíve mélyén keres minden embert, engem is, mert fontos vagyok számára.  

Igyekezzünk megnyitni szívünket felé, engedni, hogy szóljon hozzánk. Adventi készületünkben feltehetjük magunknak a következő kérdéseket:

* Hiszek-e a csend fontosságában?

* Elszánom-e magam arra, hogy naponta néhány percet biztosítok a csönd számára?

* Tudok-e mit kezdeni a csönddel, engedem-e, hogy Isten megszólítson?

* Tudok-e véget vetni a felesleges, üres beszélgetéseknek, a fecsegésnek?

* Nem aggódom-e, nem bosszankodom-e feleslegesen túl sokat, és tudom-e ilyenkor lecsendesíteni a lelkem, Isten tenyerébe helyezni magam, gondjaimat?

* A szentmise, a szentségimádás csendjeit igyekszem-e kihasználni a találkozásra és az imádásra?

Micsilkó ‘98

A szegedi és a pasaréti gyerekek látogatása Szécsényben - 1998. október 10-11.

Október közepén került sor a már hagyományszámba menő ministráns-kiskórus találkozóra Szécsény­ben. Első alkalommal volt hármas a találkozó (Szeged-Pasarét-Szécsény), Zalán testvér bátran vállalkozott az igen népes csapat (kb. 100 fő) fogadására.

Mi szegediek, mint mindig, korán indultunk, de ez a gyerekek számára már természetes is volt. A hosszú utat a buszon vidáman és élénken vészelték át, örültek egymásnak és így minden percüket a játék töltötte ki, alvásra sem maradt idő.

Megérkezésünk után idegenvezető kíséretében megcsodálhattuk a hatszázhatvanhat éves szécsényi ferences templomot, a pasaréti gyerekekkel együtt. Délutáni programként Ipolytarnócra kirándultunk. Szememben merész vállalkozásnak tűnt, Hiszen több, mint százan voltunk, ebből kevesen felnőttek. A park, amit felkerestünk, védett terület, ahol fegyelmezetten kellett viselkedni, hiszen minden kő évmilliók emlékét hordozta. A növények többsége is védett volt. Végü1 sikeresen vettük ezt az akadályt. Gyerekeink többsége figyelmesen hallgatta vezetőnk ismertetőjét a látottakról. Nekem talán ez jelentette a legnagyobb élményt.

Itt egy Dániában élő magyar házaspárral volt alkalmam megismerkedni, akiknek az volt az első kérdése, hogy kik vagyunk mi és honnan jöttünk. Számukra döbbenetes volt, hogy ennyi gyerek van együtt és teljesen másként, mint ahogyan ők ezt máshol tapasztalták. Egy közösség, ahol a kicsik és a nagyok vigyáznak egymásra, felelősek egymásért.

Később játékra és "tombolásra" is volt lehetőség, természetesen a park területén kívül. Foci, séta, frizbi, méta - kinek mihez volt kedve. Este pedig, aki még bírta szusszal, játékos vetélkedőn is részt vehetett Zalán testvér szervezésében.

A szécsényi családok nagy szeretettel, örömmel fogadtak minket, pedig egyáltalán nem volt kis feladat nekik ennyi ember elszállásolása, ellátása. Remélem lesz módunk viszonozni a sok jót, amit tőlük kaptunk, és amit szavakban nem lehet kifejezni.

Vasárnap délelőtt még utoljára együtt lehettünk szécsényiek, pasarétiek és szegediek. Előbb a szentmisén, ahol közösen adhattunk hálát az Úrnak jóságáért, majd foci- és kosárlabda- vetélkedőn, a szabadban.

Gyorsan eltelt a két nap. Jó volt együtt, jó volt találkozni a szécsényi szülőkkel, gyerekekkel. Azt gondolom sok új barátság született és régi mélyült el ezen a kiránduláson.

Köszönjük...

Császár Istvánné Rita (Szeged)

Medjugorje

Miről híres ez a hely? A Szűzanya 1981-től kezdve napjainkig 6 fiatalnak jelenik meg. Azóta zarándokok ezrei keresik fel ezt a kis hercegovinai falut.

A Szűzanya üzenetei a látnokoknak, a helyi egyházközségüknek, a zarándokoknak, illetve minden embernek szólnak: "Ha életre váltjátok az üzeneteket, csirájában már él bennetek az életszentség." Életünk útján a sátán ellen öt fegyverünk van: imádság, böjt, Biblia, szentgyónás, Eucharisztia (gyakori szentáldozás) - ezeket kell gyakorolnunk.

Az október 22-26. közötti zarándoklaton, melyet Kemenes Gábor atya szervezett, Szécsényből - Miklós atya vezetésével - nyolcan vettek részt. A zarándoklat célját mindenki magának határozta meg: volt hálaadás, gyógyulás iránti kérés, a béke megélése ...

A zarándokok Szécsény lakóit is elvitték a Szűzanya elé, kérték támogatását, anyai gondoskodását, szentmisét is mondattak az itthon maradottak szándékaira.

Az alábbiakban a zarándokok beszámolóiból idézünk:

„Medugorje valójában Meghívás életünk megváltoztatására.”

„Mit vittem magammal? A bánatomat és a sok-sok köszönetet mindazért, amit Jézustól és a Szent Szűztől kaptam.”

„Az utazás alatt imádkoztunk, énekeltünk és zsolozsmáztunk, a legtöbben elmondták, miért vállalkoztak erre a hosszú útra.”

„Minden nap 5 órakor kezdődött a soknyelvű rózsafüzér, majd ezt a szentmise követte, amit 32 atya celebrált. Az evangéliumot több nyelven, így magyarul is felolvasták. A szentmise után egyórás Szentségimádás következett, amiben imával, élő zenével és énekkel dicsőítettük Istent.”

„Csodálatos napokat éltünk át. Az ott tapasztalt béke, Isten szeretete, a rózsafüzér mindenki kezében, a közös imádkozás, a lelki béke, ami sugárzott az emberekből... Milyen jó lenne mindenütt ezt látni.”

„Felejthetetlen az a béke és szeretet, amit látni lehetett  az emberek arcán. Ezt a békét tapasztaltuk meg mi is, ezt szeretnénk családunkban és egyházközségünkben zarándokútként folytatni.”

„Csodálatos lelki élményt adott számomra a két hegy megmászása, ahol a Szűzanya rendszeresen megjelent a gyermekeknek.”

„Amikor a jelenések hegyére mentünk, magammal vittem egy követ, - ezzel fogalmaztam meg mindazt, ami férjem elvesztése óta ért.”

„A Krizevac hegyére mezítláb mentünk fel, hiszen Jézus is mennyit szenvedett értünk! Három követ is vittem magammal, amit a XI. állomásnál tettem le, velük gondjaimat, problémáimat, bűneimet, és kértem a Szűzanyát, járjon közben értem Fiánál, hogy bocsásson meg, adjon erőt az igazi megtérésre. ... A csúcson a nagy keresztnél aztán imádkoztunk hazánkért, a fiatalokért, betegekért, munkanélküliekért, családokért, otthon maradt családtagjainkért.”

 „Rájöttem, olyanok vagyunk a mindennapi ima nélkül, mint az a szép virág, amelyet nem öntözünk és elpusztul.”

„Az üzenetekben azt kéri a Szűzanya, hogy újuljunk meg, imádkozzunk szívből minden nap, újítsuk meg a rózsafüzér imát, gyakran járuljunk szentáldozáshoz és rendszeresen a szentgyónáshoz, böjtöljünk. Imádkozzunk a fiatalokért, a családokért. Olvassuk minden nap a Szentírást, imádkozzunk a pápáért, a püspökökért és a papokért.”

 „A zarándoklat alkalmával meglátogattuk az itt élő szerzetes közösségeket: a Nyolc Boldogság közösségét, a Béke Oázisa közösséget, és találkoztunk a drogos fiatalokkal foglalkozó közösséggel, akik 25 országban működnek.”

„Mária nővér mondta: Akinek Isten az atyja, Mária az édesanyja és az Egyház az otthona, annak nincs mitől félnie.”

„A drogból meggyógyult fiatalok elmondták: a közösségben rejlő erő és az imádság az, ami meg tudta változtatni életüket, hogy újra emberként, új szívvel és új lélekkel élő emberként tudnak élni a világban.”

„Leó, egy drogból meggyógyult fiú mondta: A drogot senki és semmi nem helyettesíti, csak Isten.”

„Philippe atya ezt mondta: Akik betartják Isten parancsait, úgy néznek ki, mint Jézus, hiszen a Mennyei Atya gyermekei és Mária az édesanyjuk.”

„Amit ott  megtapasztaltunk, az semmi földivel össze nem hasonlítható. Medjugorje valóban a béke szigete.”

„Aki már járt ott, ezt mondta: Azt nem lehet emberi szóval leírni, ami ott történik. Most, hogy én is ott jártam, valóban csak így tudok erről beszélni.”

„Medugorjeban voltak csodás jelek, de nem erre kell figyelnünk. Életté kell váltanunk a Szűzanya üzenetét: nyíljatok meg teljesen felém, hogy átváltoztassalak benneteket és az én fiam Jézus szívéhez vezesselek, ... hogy Ő betöltsön szeretetével. Csak így találtok, kicsinyeim, igazi békét, amit egyedül Isten adhat.”

A zarándokok

Medjugorjéban minden nap a rózsafüzérnek egy helyi formáját is imádkozzák: a Hiszekegy után hét Miatyánkot, Üdvözlégyet és Dicsőséget mondanak. A Szeplőtelen fogantatás ünnepe előtti kilenced során ezt az imádságot is minden nap elimádkozzuk 1/46-kor a templomban.

Karitász-hírek

Segélyakció - a kárpátaljai árvízkárosultak megsegítésére

A szécsényi plébánia és a Karitász csoport november 10-től segélyakciót szervezett a kárpátaljai árvízkárosultak megsegítésére.

Az adományokat a szécsényi Karitász Házban fogadtuk. Rendkívüli volt az emberek segítőszándéka: Szécsény mellett jelentős adományt gyűjtött a pös­tény­pusztai, rimóci, etesi, sóshartyáni, kishar­tyáni, nóg­rád­megyeri, ma­gyar­géci, kisgéci, ludány­ha­lá­szi és nógrádszakáli egyházközség. A felhívás nyomán özönlött a sok ruha, élelmiszer, az önkéntes segítők szinte megállás nélkül, éjszakába nyúlóan  regisztrálták, válogatták és csomagolták az adományokat fajta és mennyiség szerint.

Nagy öröm volt tapasztalni,  az összefogást, a segíteni akarást a bajbajutottakon. Mindenki adni akart valamit anyagi helyzete , lehetőségei szerint. A helyi Önkormányzat, az intézmények, vállalkozók is kivették részüket az akcióban: ki tehergépjárművét adta,  volt aki az útiköltséget vállalta át, sokan munkájukkal, mások szabadságuk e célra való feláldozásával járultak a sikerhez.

Az összegyűlt adományokat, (l4 q liszt, 6 q cukor, 2 q száraztészta,  4 q rizs,  l750 db konzerv, 410 l  étolaj, 5 q szárazbab, 29 q burgonya, 60 kg kenyér, l77 q  téli ruhanemű, 3 karton  gyógyszer és 193.600 Ft pénzbeli adomány) 5 teherautóval 12 közreműködő segítségével szállítottuk november 17-én, kedd éjszaka Kárpátaljára, a Nagyszőlősi Ferences Misszióba, ahol a ferences szerzetesek és a helyi Karitatív Központ munkatársai gondoskodnak a szétosztásról, hogy az a valóban leginkább rászorult emberekhez jusson el.

A Kárpátaljáról hazatérők beszámoltak tapasztalataikról: minden bi­zon­nyal nagy éhínség vár a tél során a hely­beliekre, mert a pincékben minden élelmiszerük, tüzelőjük tönkrement, állami segítségre alig számíthatnak. Ezért újabb gyűjtésre lesz szükség, főképp élelmiszer adományokra (krumpli, liszt, olaj, cukor, stb.) volna nagy szükség. A gyűjtést a környező falvak egyházközségeivel közösen szervezzük, részleteiről a hirdetésekből értesülhetnek.

Hálásan köszönünk minden segítséget a rászorultak nevében is! Bízunk benne, hogy az emberek megőrzik azt a nagylelkűségüket, amit az akció során tapasztaltunk.

Jótékonysági bál

A szécsényi Karitász csoport tagjai Erzsébet-Katalin napi bált rendeztünk, melynek bevételét a rászorulók megsegítésére ajánlottuk fel. Mikor tervezgettünk, még csak a helybeli szegényekre, magányos idősekre gondoltunk, de a jelenlegi helyzetben - az árvíz után - az Ukrajnában, Kárpátalján élő honfitársainkról sem feledkezhettünk meg.

Sokan vásároltak belépőjegyet (250 jegy elkelt), akik a bálban nem vettek részt, pedig ha tudnák, milyen jól éreztük magunkat! Az este sikerét emelte az is, hogy „batyuból” étkeztünk, mindenki hozott valami finomságot. Szendvicsek, sütemények, üdítők és különféle borok nagy mennyiségben kerültek az asztalokra. Még olyanok is hozzájárultak az asztal gazdagságához, akik csak lélekben voltak jelen.

Este 7 óra körül kezdtünk gyülekezni, mint vendégek, - vendéglátóként már korábban összejöttünk, hogy az igazi vendégek jól érezzék magukat. Nem volt nehéz vendéglátóból vendéggé előlépni, mert olyan jó hangulatban kezdődött a bál, mintha egy régóta összeszokott baráti társaság lettünk volna.

A bálra meghívót kaptak azok is, akik részt vettek az árvízkárosultak javára összegyűjtött segélyszállítmány célba juttatásában, szabadidejüket, energiájukat felajánlva. Az ott átélt tapasztalataikról számoltak be röviden, megrendülve. A hallottak alapján még jobban átéreztük, hogy segítő kezünket messzire el kell nyújtanunk.

A rövid bevezető után, amelyet Percze Ágnes és Zalán atya mondott, megkezdődött a mulatság; táncoltunk, ettünk-ittunk, pihenésképpen pedig beszélgettünk. Miklós atya gondoskodott róla, hogy poharaink ne legyenek üresek. A zenét Barinyák Péter szolgáltatta, számunkra új oldaláról bemutatkozva. Zenében az ifjabbak sem maradtak le, nekik Kuris Józsi szolgáltatta a talpalávalót. Ő volt egyébként az est humoristája is, mindenhez volt egy kis hozzáfűznivalója.

A sorban egy remek, mulatságos vetélkedő következett, melyet Zalán atya állított össze. A csapatok véletlenszerűen alakultak ki: mindenki választott egy-egy képrészletet, melyekből az egész képet kirakva álltak össze a csapatok, így minden csoportban vegyesen voltunk kisebb gyerekektől az idősekig. Jó hangulatban és sok baklövéssel végződött a verseny. A zsűri szigorú ítélete alapján lett első és utolsó helyezett is. Végül mindenki kapott egy kis ajándékot.

A vetélkedőt a tombolahúzás követte, melyet Gaj­zin­ger Laci vezetett. A tombola nyereményeit a karitász­ta­gok adták össze. Rengeteg, szebbnél szebb ajándékot került elő. A nyertes számokat a bál legifjabb részvevője, a 4 éves Szabó Liza húzta ki. A mulatság ezzel még nem ért véget, újból táncoltunk, zenét hallgattunk, énekeltünk.

Végül a bál hangulatát egy közös imádsággal pecsételtük meg. Mindannyian örömmel és lélekben megerősödve tértünk haza. Jó érzés volt tudni, hogy a bál jól sikerült, jól éreztük magunkat, a befolyt adományokkal pedig sok ember segítségére lehetünk majd. Remélem ez csupán a kezdet volt, a folytatás ezután következik.

Kérem a jó Istent, legyen erőnk és kitartásunk, lelkesedésünk pedig sose múljon el abban, hogy másokon segítsünk!

Palotai Mária karitásztag

Érdekes...

Október elsejétől az olasz pékek kenyérkülönlegességet árulnak a vásárlóknak, a tizenkét cikkelyre osztott „szeretet kenyerét”. Minden ilyen kenyér árából száz lírát (kb. 10 Ft.) a szegények megsegítésére fordítanak a Föld legszegényebb részein: Ruandába, Szudánban, Bissau-Guineában.

A szentévi kenyér ötletét egy lisztfeldolgozó cég vetette föl, de már eddig kb. húszezer olasz pékség csatlakozott hozzá, és örömmel tette magáévá a Cor Unum   pápai tanácsa, amelynek elnöke, Paul Cordes érsek sajtóértekezleten mutatta be a szeretet kenyerét. Az értekezleten elhangzott a mindnyájunk lelkiismeretét ébresztő adat: ha nem teszünk valamit, a közeli jövőben 14 millió gyermek éhen fog halni. Ma este például 800 millió ember fekszik le aludni éhesen, üres gyomorral - mondotta az érsek.

(A szív, 1998. november)

Eseménynaptár

·  Augusztus 16-án délután a szentkúti búcsúról érkezve áldottuk meg a téglagyári bekötőút mellett a szélvihar által ledöntött, majd felújított keresztet. A felújítást Gajzinger István és Galcsik Zsolt szervezte.

·  Kisboldogasszony ünnepére elkészült e temetőkápolna belső felújítása. A kápolna búcsúi takarításában számos hívő részt vett, az ünnepi szentmisét azonban a rossz időjárás és az eső miatt nem tudtuk kint tartani.

·  Szeptember 13-án áldottuk meg a pösténypusztai templom mellett újonnan készült Lourdes-i barlangot, mely Zöllei Laci bácsi áldozatos munkájával készült el.

·  Október 3-ra elkészült az orgona felújítása. A munkához a hívek 169.330.- Ft adományt adtak, Vaskor János, Gombkötő Béla és Pifka György szakmunkájával segített. Köszönjük!

·  Október 8-án megáldottuk a felújított Domina-kápolnát, amely új képeket és rácsokat és köztéri világítást kapott. A munkában Kiss Béla, Mangó Ferenc és neje, Szajkó István és Géczi Zsolt volt segítségünkre.

·  Október 10-11-én 92 gyerek és fiatal, a pasaréti és a szegedi ferences templom kiskórusa és ministránsai voltak vendégeink. Elszállásolásukban és vendégül látásukban a hittanosok családjai és más hívek segítettek. Vasárnap a szentmisén a 47 tagú kórus énekelt és 60 ministráns szolgált az oltár körül. Vendégeink élményekkel gazdagon és örömmel tértek haza. Azóta sokan köszönték meg a szé­csé­nyi­ek szeretetét és nagylelkűségét. A találkozó folytatásaként valószínűleg tavasszal a ministránsokkal és a vendéglátásban  résztvevő hittanosokkal Szegedre látogatunk el.

·  Október 24-én, szombaton a cserkészotthonban salgótarjáni vendégcserkészek jelenlétében emlékezett meg az egyházközség cserkészcsapata az 1956-os forradalomról. Az ünnepséget követően tettek fogadalmat a fiatal cserkészek. A csapat közösen vett részt az esti szentmisén majd a cserkészotthonban közös játékkal és agapéval folytatódott az ünneplés.

·  November 14-én, szombaton a hittanteremben a gyerekek készítettek egyszerű ajándékokat, melyeket az adventi jótékonysági vásár keretében szeretnének értékesíteni. A bevételből az idős, beteg híveknek szeretnének karácsonyi ajándékot vinni.

·  November 21-én került megrendezésre az Erzsébet-Katalin napi jótékonysági bál, melyet a Karitász csoport szervezett. A bálnak a Művelődési Ház kamaraterme adott otthont.

·  November 28-án, szombaton közös adventi koszorú készítésre hívtuk a plébánia családjait a hittanterembe. A családok által elkészített koszorúkat mindenki hazavihette, hogy otthonukban jelezze a közelgő ünnep fényét.

·  A Ferences Rendház és a Plébánia kiadásában új tájékoztató füzet és színes képeslapok jelentek meg a kolostorról és a templomról, melyek a hívek számára - jutányos áron - a sekrestyében vásárolhatók meg.

·  Házasságot kötöttek: Plezsik Rajmund és Horváth Gabriella.

·  Ősszel kereszteltük a következő gyermekeket: Uram Balázs, Nagy Réka, Tóth Richárd, Molnár Márk, Csonka Márk Tivadar, Szabó Dávid László.

·  Halottaink szeptember óta: Kiss József (76 éves), Vavrovics Pál (89), Kaszás József (64),  Szabó Ferenc (42), Bagyinszki Sándor (74), Virág Dezső (38), Szentesi Mihályné (94), Fehér János (54), Rigó Pál (52), Dr. Bánhelyi Józsefné (85), Virág Bertalanné (84), Kovács József (63), Hustyava Józsefné (67), Csaonka Jenifer (2 hét), Varga Lászlóné (60), Pintér Pálné (74), Fődi Zoltán (42), Lehoczki Józsefné (57), Veres Józsefné (78), Heizer István (62), Boros Béláné (79), Hrehorovszky Pál (85), Murányi Józsefné (84), Pápai János (65), Sánta József (64). Nyugodjanak békében!

Adventi és karácsonyi programjaink

·  November 29-én délután a Ferences Világi Rend szécsényi Szent Klára közössége három új tagot fogad be és négy testvér tesz egy évre szóló időleges fogadalmat.

·  Adventben minden reggel 6 órakor kezdődik a Rorate szentmise, melyre a szülőket és a gyerekeket szeretettel várjuk. A mise után a gyerekek számára a hittanteremben meleg teát biztosítunk az iskolába indulás előtt. A gyertyagyújtást a szombat esti szentmisék elején tartjuk.

·  December 1-én, kedden egész napos szentségimádást tartunk templomunkban. A Szentségkitétel a reggeli mise után lesz, 11 órakor szentmise, 15 órakor szentóra lesz, majd az esti szentmise előtt tesszük el az Oltáriszentséget. Mindenkit szeretettel várunk, hogy rövidebb-hosszabb időre kapcsolódjon be az imádságba.

·  December 6-án a 1/210-es szentmise végén emlékezünk Szent Miklós püspökre.

·  December 8-án ünnepeljük Szűz Mária Szeplőtelen fogantatását. November 30-tól, hétfőtől kilenceddel, Szűz Mária zsolozsmájának imádkozásával készülünk az ünnepre. Az imádság minden este 1/46-kor kezdődik.

·  December 13-án, vasárnap a szentmisék után a kolostor folyosóján Karácsonyi Jótékonysági vásárt tart a Karitász: a gyerekek által november 14-én készített, karácsonyi ajándéktárgyak és színvonalas keresztény kiadású, ajándékozásra alkalmas könyvek megvásárlásával a betegek és a rászorulók karácsonyi megajándékozását támogathatjuk. Kérjük, minél többen éljenek a jótékonykodásnak ezzel a cselekedetével.

·   „Újuljatok meg Lélekben!” Az elmúlt évihez hasonlóan idén is Adventi Lelkinappal készülünk Krisztus születésének ünneplésére december 19-én szombaton. A lelkinapot Blankenstein Miklós, az Országos Lelkipásztori Intézet vezetője tartja a plébánia hittantermében. A program délelőtt 10-kor kezdődik (van idő előtte a hétvégi bevásárlásra, rendrakásra), a hittanteremben előadással (szent­be­széd) folytatódik, majd lesz alkalom a beszélgetésre is. A déli közös ebéd (virsli, kenyér és tea) után délután rövid Szentségimádás, gyónási és beszélgetési lehetőség lesz. Délután 4 óra körül szentmisével zárul a lelkinap. Különös szeretettel hívunk mindenkit, aki szeretné megszentelni és elmélyíteni adventi készületét! Jelentkezni az újságos pad mellet kitett lapokon lehet december 13-ig.

·  A karácsonyi készület része, hogy Istennel és embertársainkkal való kapcsolatunkat megújítjuk. Kérjük, hogy szentgyónásaikat ne hagyják az utolsó napokra, hanem  már az advent elején végezzék el, hogy az utolsó napokban kisebb legyen a sorállás a gyóntatószékek előtt. A gyónásra minden mise előtt már 10-15 perccel igyekszünk lehetőséget biztosítani. Szívesen állunk rendelkezésre beszélgetős gyónásra is előre egyeztetett időpontban, hogy életünk alapos átnézésével mélyebben újulhassunk meg.

·  A Karitász és a gyerekek a Karácsony előtti napokban betlehemes játékkal keresik fel az idős betegeket, akik már nem tudnak eljönni a templomba.

·  December 24-én délután 4 órakor kez­dődik a templom­ban a karácsonyi pásztorjáték, melyre minden gyereket és szülőt szeretettel várunk! A játék Szent Ferenc és társai greccioi ka­rá­csonyát eleveníti fel.

·  Karácsonyi miserend: Adventban a hétköznapi miserend megváltozik: reggel 6 és este 6 órakor vannak szentmisék. A vasárnapi misék időpontja változatlan: 7, 9.30, 11, 18 óra.

·  December 24-én csak reggel van szentmise, este Pösténypusztán és Benczúrfalván 23 órakor, Szé­csény­ben éjfélkor lesz az ünnepi mise.

·  December 25-én a vasárnapi rend szerint lesznek a misék: Szécsényben 7, 9.30, 11, 18 óra, Pöstény­pusz­­tán 8, Benczúrfalván 11 órakor.

·  December 26-án Szécsényben 7, 10 és 18 órakor lesz mise, Pösténypusztán és Benczúrfalván nem lesz mise.

·  December 27-én, Szent Család vasárnapján a vasárnapi miserend szerint lesznek mindenhol a szentmisék. Szent család vasárnapján a 1/210-es mise keretében megáldjuk azokat a családokat, akik ebben az évben házasságuk kerek (5, 10, 15, 20, 25, 30 ...50...) ünnepelték. Kérjük, hogy december 23-ig jelentkezzenek a sekrestyében!

·  December 28-tól a hétköznap reggeli misék újra 7 órakor kezdődnek.

·  A szilveszter esti hálaadás 18 órakor kezdődik a templomban.

·  Újév napja kötelező ünnep: Mária Istenanyaságának napja. Szentmisék rendje: Szécsényben 7, 10, 18 óra, Pösténypusztán 8, Benczúrfalván 11 óra.

·  Vízkereszt ünnepét január 3-án, vasárnap tartjuk.

·  A házszenteléseket január 4-től kezdjük meg - jelentkezni a sekrestyében kitett lapokon vagy személyes megbeszélés és időpont egyeztetés útján január 1-től lehet.

·  A hittanórák a téli szünet ideje alatt, december 19-től január 3-ig szünetelnek és 4-én, hétfőn kezdődnek újra.

·  Az Ökumenikus imahét keretében a keresztények egységéért imádkozunk január 17-24. között.

·  A farsangi időszak ideje Hamvazószerdán és véget, amely 1999-ben február 17-én lesz.

A képviselőtestület megújítása

Keszthelyi Ferenc megyéspüspök úr az egyházmegyei körlevélben 455/1998. számú rendelkezéséről értesített minket a Képviselőtestületek megújításának módjáról:

„1997. december 31-én a Váci Egyházmegye egyházközségi képviselőtestületei közül legtöbbnek lejárt a mandátuma. A lelkipásztorok egy része már kérte a megújított testületi névsor jóváhagyását, de sok helyről még nem jött ezirányú jelzés. Miattuk is, valamint a tisztánlátás végett közlöm a testület megalakításának módját, amely részleteiben a Magyarországi Egyházközségi Képviselőtestületek Szabályzatában is megtalálható.

A plébános kérjen fel néhány tagját az egyházközségnek, akiket megbízhatónak, és egyházhűnek ismer, hogy jelöljenek helyi híveket, akik az új testületet alkothatják. A névsort két hétre alkalmas formába közzé kell tenni, hogy a hívek esteleges észrevételeiket megtehessék a plébánián. Ha már nincs változás a jelöltek soraiban, akkor a jelölőbizottság tagjainak és a plébánosnak együttes aláírásával küldjék el az új tagság jóváhagyására vonatkozó kérelmet a püspökségre. Az egyházmegye jóváhagyása után az egyes tisztségek betöltőinek megválasztása ismét helyi ügy.

A tavaly december 31-én lejárt mandátum nem hosszabbítható meg automatikusan, tehát mindenütt a fenti módon kell eljárni. Az új testület három évre kap kinevezést.”

Mivel a szécsényi Egyházközségi Képviselőtestület megbízatása 1998-ban lejárt, a közeljövőben a püspök úr rendelkezése szerint kell eljárnunk.

Könyvtár-ajánló

Néhány ajánlott könyv a könyvtár polcairól:

J. M. Silva: Marcelino - spanyol legenda egy árva kisfiúról, akit ferences testvérek vesznek magukhoz.

Kollár Magdolna: Isten színe előtt édesanyaként - Gondolatok egy édesanya naplójából - a szülői hivatás keresztjeinek és örömeinek számbavétele és a továbblépés útja.

Albino Luciani: Illusztris barátom - baráti levelek egy hitét kereső fiatalhoz.

Michael Quist: így élni jó! - gondolatok hitüket kereső kamaszoknak.

P. Eloi Leclerc: Egy szegény ember bölcsessége - Regény Assisi Szent Ferencről.

Dr. Ross Campbell: Életre szóló ajándék - a kisgyermek nevelése.

Dr. Ross Campbell: Dühöngő ifjak - a gyermek és a fiatal haragjának megszelídítése.

Dr. Ross Campbell: Nehéz évek - a kamasz gyermek nevelése.

Anton Gots: Isten az én orvosom - Isten közel van hozzánk a szenvedésben és mint orvosunk gyógyítja sebeinket.

P. Jacques Philippe: Idő Istennek - A belső ima útja - az ima veszélyei csapdái, feltételei és a belső ima módszere.

P. Jaques Philippe: Keresd a békét és jár a nyomában! - a Szív békéje - egyszerű és tiszta tanítás a „kis útról”, ami Isten békéjéhez vezet.

Dr. J. C. Willke: Az abortusz - Kérdések és válaszok - az emberi élet fejlődéséről, a magzat világáról, az abortusz társadalmi és egészségügyi hátteréről.

Anton Gots: Szenvedésemet örömre váltottad - Az öregkor bölcsessége - mindazoknak, aki öregségükben boldogok akarnak lenni.

...és más érdekes könyvek, videokazetták kicsinyeknek és nagyoknak, fiataloknak és idősebbeknek.

A Könyvtár folyamatosan bővülő, igényes könyvekkel várja az érdeklődőket minden szombaton az esti szentmise előtt és után, illetve vasárnap 10.30-11.00-ig. (A könyvtár az iroda mellett található.)

Apró hírek

·  A plébániai irodán hétfőtől péntekig délelőtt 9.30-11.00 és délután 16.00-17.30 között állunk a testvérek rendelkezésére. Kérjük, hogy lehetőleg ezekben az időpontokban keressék lelkipásztorainkat.

·  A zsolozsmát - vasárnap kivételével - 6.35-kor és 18.35-kor imádkozzuk a templomban. A közös imádságot segítik a hívek számára készült zsolozsmás füzetek.

·  Minden csütörtök este a szentmisék után kb. ½ órás csendes szentségimádást tartunk az egyházközség megújulásáért, családjainkért, gyermekeinkért, fiataljainkért és egész hazánkért.

·  Minden hónap első vasárnapján a ½10-es szentmisét az egyházközség híveiért ajánljuk fel.

·  Jelenleg egy átlagos vasárnap (szombat estével együtt) szentmisén Szé­csény­ben összesen 854 hívő vesz részt, ebből 206 gyerek, 648 felnőtt. Pöstény­pusz­tán kb. 45, Benczúrfalván kb. 35 hívő vesz részt szent­misén vasárnaponként.

·  Minden hónap első péntekén felkeressük a betegeket.

·  A Ferences Világi Rend minden hónap első szombatján és harmadik vasárnapján az esti szentmise után tartja összejövetelét. A közösség tagjaiért ajánl­juk fel a 3. vasárnapokon az esti szentmisét.

·  A Rózsafüzértársulat minden hónap második vasár­nap­ján tartja a titokcserét. A reggeli szentmisét ezeken a vasárnapokon a társulat élő és elhunyt tagjaiért ajánl­juk fel.

·  Felnőttek számára minden hétfőn az esti szentmise után a bibliaóra van, melyre szeretettel várjuk a kedves testvéreket.

·  A családos, felnőtt csoport pénteken este 20 órakor hittanteremben találkozik. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

·  Az egyházközség működésének feltételeit az egyházi hozzájárulás teremti meg: ebből tudjuk a temp­lom és környéke fenntartását, szépítését, az apróbb javításokat, a felújításokat, a világítást és a fűtést fizetni, a civil alkalmazottak fizetését, a hitoktatást, az újságkiadást stb. megoldani. Ennek összegére a Képviselőtestület - a Püspöki Kar iránymutatásával megegyező módon - az éves nettó jövedelem 1%-át javasolja, de mivel sok kisnyugdíjas vagy sokgyermekes család tagja közösségünknek, nekik az idén évi 1000 Ft  egyházi adó befizetését javasolta. Azok a katolikus hívek, akik a 1998-as hozzájárulását még nem fizették be, a hozzájárulást misék után a sekrestyében, félfogadási időben az irodában, a templomban található csekkeken a Takarékszövetkezetnél, vagy a Szabadság u. 7. szám alatt Ocsovai Józsefnél fizethetik be. Januártól már az 1999-es hozzájárulást is be lehet fizetni.

·  A házasságra készülő fiatalok és a szülők figyelmét szeretettel felhívjuk, hogy az esküvőre - az alapos készület érdekében - 6 hónappal korábban, a keresztelőre 1 hónappal korábban kell jelentkezni a plébánián. Akik 1999-ben szeretnének házasságot kötni, január közepéig jelentkezzenek a plébánián félfogadási időben vagy a vasárnapi misék után.

·  A templom alatti kriptában több évvel ezelőtt elkészült urnatemetőben urnahelyek megválthatók. Érdeklődni a plébánián lehet.

·  Az újság e számának számítógépes szerkesztésében a ministránsok működtek közre.

·  A Szécsényi Harangok című újság ingyenes, - hogy mindenkihez eljuthasson. Egy szám nyomdai költsége kb. 20 Ft. Kérjük a kedves testvéreket, hogy lehetőségeikhez mérten az újságos perselyen keresztül támogassák az előállítást. Köszönjük! 

Köszönet

A szécsényi „Betegek megsegítéséért” Alapítvány (18630406-1-12) kuratóriuma hálás köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1%-áról 1997-ben az alapítvány javára rendelkeztek.

A befolyt 73.861 Ft-ot az alapítvány rögzített céljának megfelelően az egyedülállók és a betegek javára használták fel.  A kuratórium döntése alapján 19 személy illetve család részesült pénzbeli vagy természetbeni támogatásban.

Az Alapítvány - az egyházközség Karitász csoportjával együtt - továbbra is várja a hívek jelzését a rászorultakra vonatkozóan és kéri, hogy jövedelemadójuk 1%-áról való rendelkezéssel 1999-ben is támogassák az Alapítvány munkáját.

Napraforgó  -  Gyereksarok

A nyáron Diósjenőn olyan gyerekek táboroztak a Karitász szerbezésében, akik más módon nem jutottak volna el hasonló nyári programra. Az alábbiakban az egyik szécsényi résztvevő beszámolóját olvashatjuk, mely a plébánia „A nyár legszebb napja” pályázatán is díjat nyert.

A diósjenői karitász tábor...

...egy hetes tábor volt, ahol nagyon jól éreztem magam. A táborban 20 év körüli lányok vigyáztak ránk, nevük: Kati, másik Kati, Évi, Marika néni, Marcsi, és aki ezt a tábort rendezte Renáta.

Már az út is nagyon jó volt: vonattal mentünk Gyarmatig, ott egy óra hosszát kellett várni, hogy továbbinduljunk Diósjenőre.

Hogy miket csináltunk a tábor ideje alatt? Első nap, - mint minden táborban - megismerkedtünk, Amikor a táborba értünk, már voltak egy páran, aztán megmutatták a szobáinkat. Az ágyaink emeletes vaságyak voltak, persze én az emeletet foglaltam el. Gabi, az egyik lány lett a legjobb barátnőm. Összesen 16 lány és 5 felnőtt volt ott. Amikor megjött mindenki, akkor egy kicsit még játszottunk de már nagyon beesteledett. Fél 10-kor volt lámpaoltás, de mi a nagy hőség miatt nem tudtunk elaludni.

Reggel, a felkelés után és megreggeliztünk. Reggeli után szőni és fonni tanultunk, délután pedig lementünk a tóra fürödni. Én nem tudok úszni, de jöttek 20 éves vendég fiúk, akik megpróbáltak megtanítani minket. Este hazamentünk és a fiúk is még ott maradtak, mert ők csak másnap mentek haza. Ezután megvacsoráztunk, majd lezuhanyoztunk. Alvás előtt olyan melegünk volt, hogy csak éjfélkor tudtunk elaludni.

A harmadik nap reggelén megmosakodtunk majd mentünk reggelizni. E nap délelőttjén játszottunk, délután pedig a strandra mentünk. Jó volt a strandon, csak hideg volt a víz. így telt el a harmadik nap is.

A negyedik nap „Ki? Mit? Tud?” játékot játszottunk - itt kinder játékokat lehetett nyerni. Délután az erdőbe mentünk számháborúzni, este 7 órakor pedig elmentünk a templomba. Mise után még játszottunk az udvaron. Ez volt a negyedik nap.

Az ötödik nap nem mentünk sehova, otthon játszottunk, délután pedig szerepjátékokat játszottunk, aztán este lett.

A hatodik napon akadályverseny volt, amiben igen sikeresek voltunk. Ezután jött a szomorú búcsúzás. Irénke nénivel jöttünk haza. A vonaton már aludtunk, annyira elfáradtunk. Mikor hazaértünk és megláttam  anyut és aput, nagyon megörültem.

Ez a tábor örök emlék nekem.

Setényi Nikolett, 5. osztály

Rejtvény

A szeptemberi rejtvény megfejtése: Az Egyház igazi útja a Hűség Krisztushoz. Helyes megfejtést küldött be: Csordás Veronika, Kovács Balázs, Molnár Roland, Kovács Rita, Szabó Adrienn.

A rajzpályázat első díját Pifka Anna nyerte, a legjobb fogalmazást Setényi Niki írta. Ajándékukat megkapták.

Mostani rejtvényünk: Számozd meg az eseményeket időrendi sorrendben, azután a helyes sorrendben írd be a számok alapján a mondatok után álló betűket alulra a táblázatba! A kitöltött táblát december 20-ig névvel ellátott borítékban a sekrestyében adjátok le.

· A bölcsek ajándékot hoztak a kis Jézusnak.(O)

· Leborultak a gyermek Jézus előtt a bölcsek és imádták őt.(S)

· A csillag megállt a hely fölött, ahol a kis Jézus volt.(A)

· Bölcsek jöttek napkeletről Jeruzsálembe.(K)

· Heródes miatt a Szentcsaládnak menekülnie kellett Egyiptomba.(N)

· Heródes udvarában a bölcsek megtudták: Jézus Betlehemben születik.(A)

· A Szentcsalád visszatért Egyiptomból.(Y)

· A bölcsek bementek a kis Jézushoz az istállóba.(C)

· A bölcsek a csillagot követve eljutottak Betlehembe.(R)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Humor

- Mivel zsarolja nyuszika a hóembert?

- Ide a répát, vagy hozom a hősugárzót...

A Balaton parton Józsi bácsi vizibicikli kölcsönzőt üzemeltet. Feltűnik neki, hogy az egyik járgánynak már régen lejárt az ideje. Bekiabál neki:

- Kilences! KILENCES! Jöjjön ki!

Szól neki a segédje:

- Józsi bácsi! Nekünk nincs is kilenc vizibiciklink!

- Tényleg.

Majd újra bekiabál:

- Hatoska! Mi a baj?

A skót kisfiú mondja apjának:

- Apa! Éhes vagyok!

- Ha nem reggelizel, kapsz egy pennyt!

A srác gyorsan el is fogadja.

Később már nagyon kezd éhes lenni:

- Apa! Éhes vagyok!

- Ha nem ebédelsz, kapsz két pennyt!

A srác már nagyon éhes, de a pénzt választja.

Estére már kigubbad a szeme az éhségtől:

- Apa! Most már tényleg nagyon éhes vagyok!

- Fiam, ha adsz három pennyt, kapsz vacsorát!

Megy a mókus az erdőben, megszólal:

- Jaj, de hülye vagyok!

- Nem is vagyok hülye, ezt lekopogom.

  Kopp, kopp.

- Ki az? Jaj, de hülye vagyok!

- Doktor úr, nekem az a problémám, hogy nagyon hamar dühbe gurulok.

- És miért?

- HOGY-HOGY MIÉRT!!!?

Újévi jókívánságok

Kívánok mindnyájunknak nemcsak „bort, búzát, békességet”, hanem:

Kívánom, hogy megértsük és elfogadjuk önmagunkat és egymást...

Kívánom, hogy vezérlő indulatunk a jóindulat legyen...

Kívánom, hogy amit mondunk, úgy értsék meg mások, ahogy gondoltuk...

Kívánom, hogy szavunk mindenkor annyit érjen, mint maga a cselekedet...

Kívánom, hogy civilizációs igényeink ne kulturális igénytelenségeinkből fakadjanak...

Kívánom, hogy a boldogságot ne tévesszük össze sem a földi javak, sem más ember birtoklásával...

Kívánom, hogy a családok kívánják a gyermeket...

Kívánom, hogy ne a vágyainkhoz mérjük a valóságot, hanem a valósághoz igazítsuk vágyainkat...

Kívánom, hogy örülni tudjunk annak, amink van, és ne azon bánkódjunk, amink nincs...

Kívánom, hogy a „mi” legyen nyelvünkben az első személyes névmás...

Kívánom, hogy belső útjainkon egyre közelebb jussunk egymáshoz és Istenhez...

Kívánok boldog új évet kedves mindnyájuknak!

Dr. Lux Elvira nyomán

Ima, vers, vallomás

Szent-Gály Kata: - aranyat, tömjént és mirhát hoztak -

mit adjak néked valami nagyot
szavakkal oly könnyű szeretni

ha mondom: mindent
egész magamat
és ahogyan tetszik
rendelkezz velem

kérlek ne higgy nekem

vagy mégis   higgy nekem

Ady Endre: Álmom: az Isten

Batyum: a legsúlyosabb Nincsen,
Utam: a nagy nihil, a Semmi,
A sorsom: menni, menni, menni
S álmom: az Isten.

Vele szeretnék találkozni,
Az álommal, nagy, bolond hitben
S csak ennyit szólni: Isten, Isten
S újból imádkozni.

Nem bírom már harcom vitézül,
Megtelek Isten-szerelemmel:
Szeret kibékülni az ember,
Mikor halni készül.


Üdvözlégy, a Befogadhatatlan befogadója,

üdvözlégy, tisztaságos titok megnyitója;

üdvözlégy, kiről a hitetetlenek kétkedés között hallanak;

üdvözlégy, hívők biztos dicsekvése!

Üdvözlégy, szent trónusa annak, kit a kerubok hordoznak;

üdvözlégy, szent hajléka annak, kit szeráfok környeznek;

üdvözlégy, ki az ellentéteket kiegyenlíted;

üdvözlégy, ki a szüzességet a szüléssel egybekötötted!

Üdvözlégy, mert általad lerontatott az eredeti bűn,

üdvözlégy, mert általad megnyílt a paradicsom;

üdvözlégy, Krisztus országának kulcsa;

üdvözlégy, örökkévaló javak reménysége!

Üdvözlégy, Istennek szeplőtelen Jegyese!

A bizánci liturgia himnusza, melynek éneklése alatt nem szabad ülni. - Ismeretlen költő dicsérő éneke a VI. századból

Én Uram, én Istenem,
végy el tőlem mindent,
ami gátol feléd!

Én Uram, én Istenem,
adj meg nekem mindent,
ami segít feléd!

Én Uram, én Istenem,
végy el engem magamtól,
hadd legyek egészen a Tiéd!

Flüei Szent Miklós

Minden keresztény testvérnek
a Boldogságos Szent Szűz és a pásztorok
egyszerű örömét kívánjuk
a karácsonyi jászolnál, Jézus születése napján!
Isten áldása kísérje mindannyiunk életét
az új esztendőben!
 

Vissza a lap tetejére

éVissza a Szécsényi Harangok archívumába