Honlap Fel

 


             A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele  

1998. Pünkösd

 

A Lélek megtapasztalása - a Szentlélek évében

A Szentlélek éve van.

De hol van életünkben a Lélek? Mi a helyzet velünk, akik nem merjük magunkat misztikusoknak nevezni és - bizonyára különböző indítékok alapján - semmiféle kapcsolatunk sincs a karizmatikus, a Szentlélekben való megújulás mozgalmával?     

Vajon mi még sohasem éltük át a Lélek jelenlétét?

Vizsgáljuk meg a Lélek megtapasztalásának lehetőségét a konkrét életben. Azokra az élethelyzetekre gondolok amelyekkel napról napra találkozhatunk, és talán föl sem merül bennünk, hogy ilyenkor maga a Lélek az, aki fogja a kezünket. Például:

·      Egy ember hirtelen képessé vált a megbocsátásra, úgy hogy ezért nem kap jutalmat, sőt az, akinek megbocsátott, szótlan marad, s az egészet magától értetődőnek tartja.

·      Valaki hallgat, pedig védhette volna magát az igazságtalan váddal szemben. Hallgat és hallgatását csöppet sem érzi önnön felsőbbrendű erkölcsi értékéről tett tanúságnak.

·      Valaki lemond valamiről, noha nem kap érte köszönetet, elismerést, s még a belső elégtétel érzése sem jelentkezik.

·      Egy ember tudja, hogy dön­té­sében kizárólag saját lelkiisme­retének szavára támaszkodhat, döntését senkinek sem tud­ja megmagyarázni, érzi magányosságát, tudja, hogy nem képes segíteni senki sem, ugyanakkor egy örökkévalóságon át kell hordoznia a felelőséget.

  .......és még lehetne folytatni a felsorolást, hiszen „a Szél ott fúj ahol akar.” Ilyenkor tapasztaljuk meg mi, keresztények, ki az akit Isten Szentlelkének nevezünk.

Keresnünk kell ezeket az élményeket, keresnünk azokat a tapasztalatokat, amelyekben mindez megtörténhet.

Ha megtaláltuk, a Lélek átélése lesz a jutalmunk.

fr. Bán Jónás

Mit tegyek a Szentlélek évében, hogy mélyebben találkozhassak Vele?

1.      Imádkozz mélyebben! - Minden imában tudatosítsd Isten szerető jelenlétét. Kérd ima előtt a Szentlelket, hogy tanítson jobban imádkozni. (Pl. így: Jöjj Szentlélek! Világosíts meg! Nyisd meg a lelkem!, Vö. Róm 8,14-16, 26, Gal 4,6) Biztosíts állandó időpontokat imádságodnak (pl. minden reggel vagy este ugyanazon időben negyed óra...) és a szentségimádásnak is (ha lehet, ugyanazon a napon, azonos időben).

2.      Minden nap ajánld fel magad a Szentléleknek - add át magad az ő vezetésének (lehetőleg a reggeli imában, Vö. Jn 16,13) Ebben segítségedre lehet az alábbi felajánló imádság.

3.      Különösen figyelj a Szentlélek indításaira (Vö. Gal 5,16), - akár a lelkiismeretedben hangzik el az, akár egy testvér vagy családtag kérése által. Szokd meg, hogy azonnal és örömmel válaszolj hívásaira, akkor is, ha nehéz. (Pl. úgy, hogy bensődben kimondod neki: Igen! Teérted!, és megteszed, amire hív.)

4.      Lépj ki magadból! - Minden nap úgy indulj reggeli imádból: ma örömet akarok szerezni másoknak. (Tégy konkrét elhatározást: pl. ma oda fogok lépni X-hez, aki megbántott, nem leszek türelmetlen Z-vel, stb.) Ha szeretsz, a Lélek kinyilatkoztatja magát neked (Vö. Jn 14,21).

5.      Légy tudatosabban Krisztus tanúja az emberek előtt, - elsősorban szereteteddel. Vágyódj rá, hogy közelebb vezethesd embertársaidat Jézushoz. Ne félj - kellő időben - beszélni is hitedről! Kérd ilyenkor a Lelket, és ő vezetni fog (Vö. Lk 12,12 Iz 61,1).

1.      Építsd a szeretetet, az egyetértést, - különösen ott, ahol kritikával, széthúzással találkozol. (Pl. határozd el, hogy ma mindenkiről jót mondasz, Vö. Róm 13,8 2Kor 13,13).

2.      Ha valami fáj, öleld át a szenvedő Megváltót - és vele egyesítsd szenvedésedet. Különösen, ha közeli testvéreid által ér fájdalom... (Szívedben minden alkalommal mondd ki: Neked! Neked ajánlom!) Így részese vagy Jézus megváltó szenvedésének és a Szentlélek kiáradásának is (Gal 5,24-26).

3.      Ne aggódj! - Bízd rá magad a Mennyei Atyára és a Szentlélek vezetésére (Vö. Mt 6,33-34). Tudatosan élj a Lélek szabadságában és próbáld sugározni ennek a szabadságnak örömét (Gal 6,22-26).

4.      Hidd és reméld, - hogy a Szentlélek képes minden nehézség közepette - általad is - megújítani közösségedet és az Egyházat. Ezt a reményt sugározzák életed és szavaid (Vö. Róm 15,13 Ef 1,17-19) (A reményt akkor tudod sugározni, ha a szentségekben is rendszeresen merítesz a Lélek "forrásaiból".)

5.      Merj mindig újra kezdeni! - Minél inkább magunkban bízunk, annál gyakrabban elesünk. Ha jobban a Szentlélek vezetésére bízzuk magunkat, csökkennek az elesések. (Ez a fejlődés egész életünk útja. Róm 8,5-11) Minden elesésed, gyengeséged ellenére - ha hiszel, - a Lélek képes új szívet és új lelket adni beléd (Ez 36,26 2Kor 3,17).

Tomka Ferenc

Felajánlás a Szentléleknek

Szentlélek Úristen, ma át szeretném Neked adni magamat egészen!

Alakítsd ki bennem Jézust, vezess be az igazi keresztény életbe: a Szentháromság életébe!

Szentlélek! - mindenütt, ahol Jézus megtestesül, Általad történik:

Általad öltött testet az Ige a Szentírásban,

Általad testesült meg ő Máriában,

Általad egyesülünk Vele és titokzatos Testével a keresztségben,

Általad változik át a kenyér az Ő testévé a szentmisében,

Általad jelenik meg Ő közöttünk, ha nevében összejövünk;

add, hogy Általad bennem és köztünk is egyre jobban megtestesüljön Jézus!

Szentlélek Isten! Te azt tudod betölteni, abban tudod kialakítani Jézust, aki vár téged.

Add, hogy várjalak: hogy következetesen kialakítsam életemben a Rád várakozó csendes imák idejét.

Add vágynom arra, hogy szent legyek: hogy Jézus, a Szentháromság éljen bennem, - Általad.

Segíts, hogy minden imámból azzal az elhatározással induljak, hogy Veled akarok egyre inkább úgy látni, úgy ítélni, úgy cselekedni, úgy beszélni, mint Jézus; hogy Ő maga láthasson, cselekedhessen, beszélhessen bennem.

Szentlélek! Te eltöltötted Máriát, mert hallgatott hangodra, s igent mondott hívásodra.

Szeretnék ma én is igent mondani minden hívásodra: a lefekvésben és felkelésben, imában és tanulásban, munkában és pihenésben, - igen lenni családomnak és felebarátaimnak.

Szeretném ma mindig, azonnal és  örömmel megtenni, amit kívánsz, - amit tennem kell.

Szentlélek, Te Istennek kiáradó, önmagából kilépő szeretete vagy.

Abban tudsz élni, és azt tudod elvezetni a teljes szabadságra, aki nem zárkózik magába, aki - ahogyan Mária elindult Erzsébethez, - kilép önmagából, és elindul mások felé.

Szeretnék ma én is kilépni magamba-zártságomból, s elindulni, hogy szolgáljam testvéreimet: a Te titkaidnak és jelenlétednek örömét adva nekik.

Szentlélek, a küldetés és tanúságtétel Lelke!

Szítsd fel bennem a felelőséget minden embertársam iránt! Add, hogy égően vágyódjam elvezetni őket Isten szeretetére.

Szentlélek, minden közösség Lelke: az Atya és a Fiú kölcsönös szeretete!

Segíts ma mindent megtennem azért, hogy ahol Krisztusban testvérekkel találkozom, a kölcsönös szeretet uralkodjon köztünk, és ezáltal ott lehess Te, és Általad Jézus: és így az emberek megismerhessék a Szeretet-Istent - a Szentháromságot, - aki közöttünk él.

Add, hogy ma bárhova megyek, az embertársaim közötti egységet szolgáljam; s ahol széthúzás uralkodik, oda a Te erődben a megbocsátást, az újrakezdést, az egyetértést vigyem.

Szentlélek Isten, a kereszten kiárasztott Lélek!

Jézusnak a keresztig kellett odaadnia magát, hogy elküldhessen Téged, és így megszülethessék a közösség Általad és Benned: az Egyház.

Add, hogy ma minden fájdalomban felismerjem és átöleljem Jézust; így általam is kiáradhass: és megújulhasson Benned a közösség, amelyben élek és az egész Egyház.

Szentlélek, a szabadság és az öröm Lelke, a remény Lelke!

Add biztosan és szabadon remélnem, hogy Te nagyobb dolgokat tudsz végbevinni benne, mint amire én - folyton újra eleső gyöngeségemben - valaha is képes volnék.

Add hinnem és remélnem, hogy ha átadom magam Neked, Te új szívet és új lelket adsz belém.

Add, hogy tudjak hálaadó örömmel remélni végtelenül nagy tetteidben: tudjam remélni, hogy általam is meg akarod újítani a közösséget, amelyben élek, Egyházadat és a föld színét.

Szentlélek, a tűz Lelke!

Gyújtsd lángra a lelkeket és tégy engem is tüzed hordozójává! Ámen.

Mária Pünkösdje

Mária számára Pünkösd egy új küldetés kiindulópontja, és ez a küldetés mostantól fogva valóban végtelenné vált. Komoly ünnep ez számára, a felelőség ünnepe. Hatalmas feladatba lép be. Húsvétkor megtapasztalhatta az öröm teljességét. Fia iránti hálája abban áll, hogy még egyszer feltétel nélkül rendelkezésére áll, teljesen érdek nélkül, semlegesen és tárgyilagosan. Az Úr Mária felé elismerése pedig az, hogy hagyja a Szentlelket, hadd válaszoljon Anyja újabb felajánlására. Kell, hogy valakire rá legyen bízva az Egyház általános felelősége, és mindazok iránti felelőség, akiket az Egyháznak Istenhez kell vezetnie. A magát minden felelőségre felajánló Anya fogja felvállalni ezt. Az Egyházban az Apostoloknak valahogyan részleges, megosztott feladatuk van. Az Anya mindenért felelős. Benne különböző küldetésükkel az Apostolok megtalálják egységüket,  a teljes katolikus misszió egységét: egybegyűjteni mindazokat, akik eltévelyegtek és keresnek, akiket meg kell váltani. Ebből  a pünkösdi közösségből (apostolok, szent asszonyok és Mária) lesz minden ember vissza vezetve az Atyához a Fiúhoz és a Szentlélekhez. Így a Pünkösd  a húsvéti szemlélődés cselekvési pontjává válik.

Az Egyházban elfoglalt helye által Mária jelen pillanatban sajátságos kapcsolatba lép Péterrel, aki a Szentlélekkel eltelve e napon az Egyházat a maga teljes egészében képviseli a tömeg előtt. Szolgálata által az Egyház tévedhetetlenségét képviseli kifelé, míg Mária Szeplőtelen Fogantatása által az Egyház tisztaságát mutatja meg belül. Péter már régóta és több alakalommal megkapta az Úrtól az ígéretet, hogy oldhat és köthet, és legelteti Krisztus egész nyáját. Most, hogy a Szentlélek társul az Ígérethez, Péter szolgálata most tesz szert teljes valóságára. Ugyanakkor Péter az Egyháznak abból az egységéből származik, melyet az Anya testesít meg: mint a többiek, az ő méhéből született.

Ám az Anya nem dicsekszik ezzel a fensőbbségével, hogy vele szembe helyezkedjen, hanem rögtön elfoglalja feladatát és aláveti magát Péternek. Péter belőle származik, de Mária a maga részéről őbele tér vissza, mint egy egyszerű asszony  a közösségből, aki az Egyházban a többiek között áll, szinte elveszve  a tömegben. Kívülről nézve Pünkösd már egy teljesen emberi és hierarchikus ügy, az Írás alig említi meg Jézus Anyját. Mária, mint  a többiek, megmarad a Péter iránti engedelmességben, aki mint Fő, Krisztust jelképezi. Ugyanakkor Mária megmarad az Anya és a Jegyes, és mai kor magyaráz az Úrról, Fiáról és Jegyeséről, Péternek is hallgatnia kell őt. Ez kölcsönös kötelék és alárendeltség. A férfiak látszólag úgy cselednek, mintha egyedül lennének, de tudják azt és nem kell elfelejteniük, hogy ott vannak köztük az asszonyok is közvetítő szerepükben az Úr előtt.

Adrienne von Speyre: Az Úr Szolgálóleánya c. könyvéből fordították: a szécsényi Klarissza Nővérek

Zarándoklat '98

Itt a Pünkösd és jön a nyár: újra itt van a zarándoklatok ideje. Mit is jelent ez?

Már a Jézus utáni első századokban az egyház presbiterei, elöljárói - a Szentírás és az apostolok tanítása alapján - a bűnök feloldozása mellé, mintegy orvosságul, bűnbánati cselekedeteket adtak feladatul a megtérő bűnösöknek. Ez az elégtétel nem a bűnök ellentételezése volt, - hisz bűneinket jóvá tenni nem tudjuk, - hanem a jószándék kifejezése és a komoly elhatározásban való megerősödés eszköze. A súlyos bűnökhöz nagyobb elégtételek tartoztak: így például egy-egy apostol, vértanú sírjához való zarándoklás, ami sokszor hónapokat vagy akár éveket is igénybe vett, egy nagyobb böjt, stb.

A hívek mindannyian megérezték ezeknek a zarándoklatoknak a testet-lelket megtisztító, hitet megerősítő kegyelmét, így a szent helyekre (pl. a Szentföldre, Mária-kegyhelyekre) való zarándoklás az egész keresztény világban népszerű lett.

A zarándoklat tehát kifejezője annak, hogy a keresztény ember itt a földön úton van Isten országa felé, rászorul az állandó bűnbánatra és megújulásra, élete újjászületését Istennél keresi, keresztény hitét az egyház közösségében éli meg - ezért zarándokol el fáradtságot nem sajnálva a szent helyekre, hogy onnét lélekben újjászületve térjen vissza családjába, közösségébe.

A zarándoklás egyfajta istenkeresés: születésünktől halálunkig valahonnan valahová haladunk, úton vagyunk végső célunk, Isten felé. Ennek az útnak sűrítményeként fogható fel gyalogút, hegyen-völgyön át.

A széles, tágas út: lehetőség arra, hogy csoportosan együtt haladjunk, egymást mélyebben megismerjük, segítsük, bátorítsuk, erősítsük - hordozzuk.

A meredek, izzasztó út: lehetőség, hogy Istent keressük a magányban, vágyakozzunk ereje, a pihentető felüdülés után.

A keskeny emelkedő: meghívás a csöndre, lehetőség az önmegtagadásra; Istent választom, amikor pedig emberi szórakozásra, locsogásra, kényelemre is lenne lehetőségem. Gyakorlási lehetőség, hogy ne álljunk meg, hanem a nehézségeket felvállaljuk - annak biztos tudatában, hogy jó úton járunk.

A hegytető szép kilátással, pihenővel: megálló, ahol az útirányt ellenőrizzük, a távoli célt felmérjük, ahol erőt gyűjtünk.

A csomagom: életem terhe. Korlátaim, gyengeségeim, adottságaim, amiket nehezen viselek. A keresztem, melynek súlyán nem vagyok képes változtatni. Családom, körülményeim, kapcsolataim terhe. Ez az, amit vállamra veszek, nehéz, és mégis viszem, viszem Máriához, az Úrhoz, mert csak Nála van felüdülés, mert csak Vele van értelme menni.

A magyar nép évszázadok óta úgy zarándokol a Mária-kegyhelyekre, mint gyermek az édesanyjához, akinél kiöntheti bánatát, orvosoltathatja szívét, beszélhet vágyairól, hálát adhat a szerető közbenjárásért. A keresztény nem talál megértőbb segítőt, mint a Szűzanyát, ezért menekült hozzá kérésével, örömével  és bánatával egyaránt. Mária vezet el Fiához, Jézushoz.

Így zarándokolt el évtizedek óta a szécsényi nép is a Szűzanyához Szentkútra, hogy megújulva életében, Isten irgalmas bűnbocsánatában és a Szent Szűz segítségében új lélekkel, megerősödött hittel térjen vissza szeretteihez, önmaga, családja, egyháza és hazája javára.

Ezt a szép hagyományt őrzi a férfiak májusi és a szécsényiek nagyboldogasszonyi kétnapos zarándoklata.

Fontos is, hogy őrizzük, és fontos, hogy e szép hagyományt valóban a lelki újjászületés alkalmává tegyük. Mert hogy milyen a zarándoklat, az rajtunk múlik. Ha mi valóban a bűnbánat lelkületével és a megújulás vágyával veszünk részt, akkor Isten gazdagon megáldja vállalkozásunkat.

Vegyünk hát részt minél többen minél mélyebb és tisztább szándékkal! A pünkösdi zarándoklat minden gyermek, fiatal és felnőtt férfi zarándoklata - a hittanosoké, a ministránsoké, az édesapáké és a férfiaké. Az augusztusi búcsú pedig az egész egyházközségé: a családoké, kicsinyektől az idősebbekig, ki hogyan tud részt venni, gyalogosan vagy busszal - felajánlva a fáradtságot, az önmegtagadást magunkért, egymásért, egyházközségünkért. Ezen dolgoznak a megbízott szervezők is.

Legyen ez az út mindannyiunk javára: legyen távol minden vita és veszekedés, nyafogás, dorbézolás. A zarándoklat alatt valóban nincs helye az alkoholnak, önfegyelemmel le lehet mondani a cigarettáról, a mulatozásról. Rajtunk áll, hogy duhaj, mulatozó kirándulást vagy megújító zarándoklatot csinálunk. Rajtunk áll, hogy a világ mit lát az Egyházból, milyennek látja a keresztényeket, - mert ilyennek látja Krisztust, hitünket.

Ezzel a lelkülettel készüljük és ilyen lélekkel vegyünk részt a szécsényiek pünkösdi és nagyboldog­asszonyi zarándoklatán.

Program:

Pünkösdi zarándoklat: május 30-31. Felelős szervező-vezető: Sánta Zsolt, énekvezető: Szajkó István kántor, Lelkivezető: Jónás atya.

Nagyboldogasszonyi zarándoklat: aug. 15-16. Felelős szervező-vezető: Gajzinger László, énekvezető: Kraft Erzsébet, lelkivezető: Zalán atya.

A kezdő szentmise mindkét alkalommal szombat reggel 6 órakor a templomban, érkezés Szentkútra du. 4 óra körül. Szállás a szécsényiek szentkúti (bérelt) házában. Visszaindulás vasárnap az ünnepi szentmise végén, (a körmeneten nem veszünk részt). Érkezés kb. 20 órakor.

Mindenkit szeretettel várunk!

fr. Lendvai Zalán

Napló

- Március 27-én 36 taggal megalakult a plébánia Karitász (Szeretetszolgálat) csoportja. Működésükről külön írást is olvashatnak.

- Március 28-án az egyházközség 92 hívője vett részt Spányi Antal atya püspökszentelésén Budapesten. A szentmise után Ocsovai Gábor Grácián atya és a pasaréti hívek látták vendégül a szécsényi zarándokokat az egyházközség közösségi házában. A bőséges és szíves vendéglátás után Mária­remetén a kegytemplomban imádkoztunk az itthon lévőkért.

- Nagyhét elején Dr. Gaál Endre, az esztergomi érseki szeminárium rektora, egykori szécsényi lelkipásztor tartott Húsvétra felkészítő szentbeszédsorozatot, amelyet jóízű beszélgetés és teázás követett a hittanteremben.

- Április 18-19-én vendégünk volt a fiatal lányokból álló pasaréti Csibekórus, akik a ½10-es családos szentmisén énekükkel és rövid hangversennyel tették szebbé ünneplésünket. A kórus 15 éve alakult és hétről hétre szolgál a pasaréti ferences templom ifjúsági és családos szentmiséin.

- Április végén a gyöngyösi ferences rendház felújítása során megtalálták és feltárták azokat a könyveket és műkincseket, amelyeket az 1950-es feloszlatáskor a testvérek rejtettek el egy befalazott lépcsőfeljáróban. A rendkívüli értéket képviselő 1462-ben az elsők között nyomtatott Fustus Bibliát, mely igazi ritkaság és a többi műkincset P. Várnai Jakab tartományfőnök mutatta be sajtótájékoztató keretében május 14-én.

- Május 1-3. között a Palestrina kórus vendégeskedett - nyári walesi hangversenykörútjára és a 45 országból összejövő kórustalálkozóra készülve plébániánkon. Énekükkel az első májusi litánián és a vasárnapi 11 órás szentmisén szolgáltak, illetve rö­vid hangversenyt adtak.

- Május 10-én 56 gyermek vette magához először az Oltáriszentséget. Imádkozzunk értük, hogy az Úr Jézus iránti hűségükben megerősödjenek és megmaradjanak.

- A képviselőtestület legutóbbi gyűlését május 15-én, pénteken tartotta a hittanteremben.

- Május 17-én Varga B. Zsolt ferences testvér mondott újmisét templomunkban és Benczúr­falván. Ezen a napon Pösténypusztán 3 gyermek lett elsőáldozó.

Nyári programjaink

 

- Május 23-án, szombaton az esti litánián és a szentmisén egy budapesti kamarakórus énekel, majd a szentmise után hangversenyt ad templomunkban Bárdos, Halmos, Liszt, Purcell és más szerzők műveiből.

- Május 30-án, szombaton reggel 6 órakor szentmisével indul Szentkútra a szécsényi férfiak pünkösdi zarándoklata, melyre minden fiút, fiatalt és férfit szeretettel várunk. A visszaérkezés vasárnap este 8 órára várható. (A zarándoklatról indító gondolatokat külön írásunkban is olvashatnak!)

- Május 30-án autóbuszos zarándoklatot szervezünk Gyöngyösre, az ottani ferences templomba, a Fájdalmas Szent Szűz kegyhelyére, Gyöngyöspatára és Szentkútra, a pünkösdi búcsúra. A busz reggel 8 órakor indul, visszaérkezés este 7 óra körül. (Második buszt csak kellő számú jelentkező esetén indítunk.) Útiköltség kb. 600 Ft, hidegélelmet hozzunk magunkkal. Jelentkezni a sekrestyében lehet május 10. és 24. között.

- Pünkösd ünnepe május 31-én lesz - a szokásos vasárnapi miserendet tartjuk. Pünkösdhétfő a Katolikus Egyházban köznap, ezért hétköznapi miserendet tartunk: reggel 7 és este 19 órakor lesz szentmise.

- A Te Deumot, a tanévzáró szentmisét június 7-én, Szentháromságvasárnap tartjuk ½ 10-kor.

- Úrnapján, június 14-én délelőtt 10 órakor lesz szentmise (a ½ 10-es és a 11-es szentmise helyett) és a körmenet. Az ünnepre az elsőáldozók fehér ruhájukban jöjjenek.

- Szent Antal ünnepéhez kapcsolódóan szokás a gyermekek megáldása, melyre július 14-én, vasárnap délután 5 órakor kerül sor. Szeretettel várunk minden gyermeket és fiatalt.

- Fiataljaink nyári táborai:

A hitoktatás május 29-én ér véget, de számos nyári tábor vár fiataljainkra:

június 15-18. Esztergom, Ferences Ministránstalálkozó,

június 22-25. Nógrád, gimnázium 5. osztály,

július 4-10. Nógrád, 6-8. osztály,

július 13-16. Nógrád, Ministráns-tábor,

július 17-19. Piliscsaba, ifjúsági 1. csoport,

július 20-23., Nógrád, bérmálkozó csoport,

a cserkészeknek két tábora lesz a nyáron.

- Július 14-én a 11 órás szentmisében két klarissza nővér, A Megtestesülésről nevezett Mária Kinga nővér és A Világosságról nevezett Mária Eszter nővér tesz örökfogadalmat templomunkban. A szentmisén jelen lesz Karl Joseph Rauber nuncius és Jean Paul Jeager püspök is. A nővérek mindenkit szeretettel várnak az ünnepi szentmisére.

- Augusztus 1-én, szombaton lesz templomunk hagyományos Porciunkula-búcsúja. A program:

17 órától gyóntatás,

18.00 litánia

19.30 ünnepi vecsernye

20.00 Ünnepi szentmise - Majnek Antal, mun­ká­csi püspök (Kár­pát­alja), apos­toli kor­mány­zó,

22.00 szentségimádás

23.30 Olvasmányos imaóra

24.00 Szentmise

- Augusztus 6-án, csütörtökön van Színeváltozás ünnepe, templomunk búcsúnapja - az ünnepi szentmisét 19 órakor mutatjuk be.

- Augusztus 15-én, szombaton, reggel 6 órakor szentmisével indul a szentkúti zarándoklat.

 - Nagyboldogasszony ünnepe kötelező ünnep, min­den kereszténynek kö­te­lessége szentmisén részt venni, ezért szentmisék ünnepi rend szerint 7, ½10, 11 és 19 órakor lesznek.

- Augusztus 16-án, vasárnap reggel 7 órakor indulnak az autóbuszok Szentkútra. Jelentkezés augusztus 2-től a sekrestyében.

- Augusztus 18-án este 8 óra körül érkezik városunkba az Esztergomból Szentkútra tartó Ifjúsági zarándoklat. A kb. 140 fiatal Nagyboldog­asszony ünnepén indul az ősi királyi városból és 5 nap alatt teszi meg a 130 kilométernyi utat, hogy Szent István ünnepének előestéjére érkezzen Szentkútra. Zarándoklatukat Magyarországért, a magyar ifjúságért és új szerzetesi hivatásokért ajánlják fel. Szállásuk a kolostorban lesz.

- Szent István király ünnepén, augusztus 20-án ünnepi miserendet tartunk.

Megalakult a KARITÁSZ csoport

1998. március 27-én megalakult egyházközségünk Karitász csoportja.

Az alakuló ülésre az önként jelentkező test­vérek nagy érdeklődéssel jöttek, mindenkiben a tenni­akarás lázas vágya és varázsa érződött és a kérdés: hogyan tovább?

Zalán atya bevezető szavai a szeretetszolgálatról, a krisztusi közösségben rejlő erőről és a Szentlélek által e közösségben működő és megvalósuló bensőséges kapcsolatról szóltak. A Karitász szolgálat nem a látványosságra, a reklámra törekszik, hanem a személyes kapcsolattartásra, a szeretet közvetítésére.

A csoport tagjai első, induló lépésként elhatározták, hogy Húsvét ünnepe előtt az egyházközség 32 idős, beteg, magányos tagját látogatják meg. A látogatás épp a nagyhétre esett, hogy így Jézus szeretetét a Megváltás és a Feltámadás örömében vigyük. "Beteg voltam, és meglátogattatok... amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek" (Mt 25,36 és 40).

Amikor beléptünk az ajtókon, az idős arcokon a meglepetés és az öröm látszódott. Csekély kis ajándékkal és egy szál virággal kedveskedtünk, Debora nővér és a gyerekek pedig énekükkel köszöntötték a betegeket és az otthonukban levőket.

Nagyon köszönjük azt az örömöt és szeretet, amit mi kaptunk e rövid találkozásokon, s ami további erőt ad tevékenységünkhöz.

Köszönjük, Szentlélek Isten, és kérünk, adj erőt, tedd gyümölcsözővé önként vállalt szolgálatunkat.

A Karitász csoport e gesztust továbbra is őrizni szeretné, sőt bővíteni szeretné azoknak maglátogatásával, akikről még nincs tudomásunk. Ennek érdekében kérjük, hogy írásban jelezzék a környezetükben lévő idős beteget a plébánián keresztül.

Lazsán Mihályné

A Karitász csoport szeretettel várja azokat a fiatalokat és felnőtteket, akik szívesen tevékenykednének a Szeretetszolgálatban.  A csoport következő találkozóját június 5-én pénteken tartja, - az esti szentmisére és utána a hittanterembe várunk mindenkit, aki szívesen segít. A csoport várja továbbá a kedves testvérek anyagi segítségét is a Szent Antal persely vagy a templom oldalajtója melletti Karitász-perselyen keresztül. Az eddigi adományokat hálásan köszönjük!

Segíts, hogy segíthessünk!

Terveink

- A nyáron folytatódik a torony megromlott köveinek javítása és a templomtetőn a torony körüli rézlemezek cseréje. A nyáron esedékes a szentély és a sekrestyerész lábazatán a támpillérek megerősítése is. A munkák anyagi-műszaki vonzatait a Ferences Rendtartomány fedezi.

Szükségessé vált templomunk orgonájának felújítása: a motor cseréje és az orgona újrahangolása. A beruházás - jelentős - költségéhez a templomban elhelyezett perselyen keresztül lehet hozzájárulni.

A nyár során tervezzük - társadalmi munkában - a Domina-kápolna vakolatának felújítását, a Mária kép visszahelyezését illetve a temetőkápolna belső meszelését és az oltár rendbehozatalát is.

Apró hírek

- A hívek adományaiból és a plébánia által vásárolt könyvekből lassan kialakul egy olyan könyvtár, amelyben a lelki irodalom iránt érdeklődő hívek közül remélhetőleg minél többen megtalálják a nekik megfelelő könyvet, írót, témát. A könyvtár nyitvatartása: szombat este a szentmise előtt és után 15 perccel,  illetve vasárnap 10.30-11.00. Minden gyereket, fiatalt, felnőttet és idősebbeket szeretettel várunk a Plébániai Könyvtárba.

- A plébániai irodán hétfőtől péntekig délelőtt 9.30-11.00 és délután 16.00-17.30 között állunk a testvérek rendelkezésére. Kérjük a kedves testvéreket, hogy az időpontokat tartsák figyelemben. Köszönjük!

- Gyóntatás minden alakalommal a szentmisék előtt 10-15 perccel van. Kérjük a testvéreket, hogy szentgyónásaikat a mise előtt végezzék el, hogy így szentmiséken már részt tudjanak venni. Beszélgetős gyónásokra előre megbeszélt időpontokban a plébánia lelkipásztorai szívesen állnak rendelkezésre.

- Május minden estéjén 18.30-kor litániával köszöntjük a Boldogságos Szűz Máriát.

- A zsolozsmát júniustól - vasárnap kivételével - 6.35-kor és 18.35-kor imádkozzuk a templomban. A közös imádságot segítik a hívek számára készült zsolozsmás füzetek.

- Minden csütörtök este a szentmisék után kb. félórás csendes szentségimádást tartunk az egyházközség megújulásáért, családjainkért, gyermekeinkért és fiataljainkért.

- Minden hónap első vasárnapján a ½ 10-es szentmisét az egyházközség híveiért ajánljuk fel.

- A Ferences Világi Rend minden hónap első szombatján és harmadik vasárnapján az esti szentmise után tartja összejövetelét. A közösség tagjaiért ajánljuk fel a 3. vasárnapokon az esti szentmisét.

- A Rózsafüzértársulat minden hónap második vasárnapján tartja a titokcserét. A reggeli szentmisét ezeken a vasárnapokon a társulat élő és elhunyt tagjaiért ajánljuk fel.

- Chiara Lubicknak, a Fokoláre lelkiségi mozgalom alapítójának minden hónapra írt rövid "élet­igé­jét", - a Szentírás alapján a hétköznapokban megvalósítható lelki programját - az újságospulton találják a testvérek. Az Életige ingyenesen elvihető.

- A házasságra készülő fiatalok figyelmét szeretettel felhívjuk, hogy az esküvőre 6 hónappal korábban kell jelentkezni. Ettől az időtartamtól eltekinteni - az alapos készület érdekében - nem tudunk. Keresztelőre legalább 1 hónappal korábban kell, - de már a gyermek születése előtt is lehet - jelentkezni a plébánián.

- Az újság szerkesztéséhez továbbra is keresünk vállalkozó kedvű, kreatív, számítógépes kiadványszerkesztő vagy szövegszerkesztő programokhoz értő jelentkezőt és munkatársat. Jelentkezni a plébánián lehet.

- A Szécsényi Harangok című újság ingyenes, - hogy mindenkihez eljuthasson. Egy  szám nyomdai költsége kb. 20 Ft. Kérjük a kedves testvéreket, hogy lehetőségeikhez mérten az újságos perselyen keresztül támogassák az előállítást. Köszönjük! 

Napraforgó  -  Gyereksarok

A napraforgó mindig a fényt keresi és széles mosollyal válaszol neki. A Napraforgó a gyerekeké, akik Isten mosolyára mosolyukkal válaszolnak.

Ezt a rovatot gyerekek írják gyerekeknek. Várjuk leveleiteket, írásaitokat, rajzaitokat, verseiteket, ötleteiket. Ez a Ti helyetek, ne hagyjátok üresen!

fr. Zalán

Szűz Máriáról - gyerekszívvel

Hittanból tanultuk, hogy Jézus Krisztus édesanyja Mária volt. Mivel május első vasárnapja anyák napja volt, így a köszöntéskor róla se feledkezzünk el, mint égi édesanyánkról.

Ha ötöst kaptunk valamiből, vagy valami rossz ért bennünket, elsőnek anyukánknak mondjuk el. Jézus is gyermekkorában ugyanúgy édesanyjától várt vigasztalást ha rossz érte, neki mondta el örömét. Imáinkban mi is kérjük az ő segítségét és közbenjárását, hogy jól tanuljunk, egészségesek legyünk és tiszta szívvel éljünk. Mária nagyon boldog volt, amikor Betlehemben megszületett fia, Jézus, és nagyon szomorú, amikor a keresztfán meghalt. Viselkedjünk és tanuljunk jól, hogy ne okozzunk szomorúságot, csak örömöt égi Édesanyánknak.

Király Anikó

 

Ne felejtsd! Jézus nyáron is vár minden szentmisében, Mi is várunk minden vasárnap! Mert: Szentmisére járni jó!

Humor

Az erdőben a nyuszi bemegy a húsboltba:

- Na, medve, adj egy liter húst!

- Nyuszi! Ha valahová bemész, illik köszönni és az nem liter, hanem kiló hús! Menj ki és próbáld meg még egyszer!

Nyuszi kimegy majd bejön újra.

- Hé, medve, egy liter húst!

A medve nem bírja cérnával és így szól:

- Na állj ide a pult mögé, majd én megmutatom!

Kimegy, kopog, bejön.

- Jó napot kívánok, egy kiló húst kérek!

Erre a nyúl elkezd röhögni:

- Medve, de buta vagy, üveget nem hoztál?!

 Rejtvény

Az Húsvéti rejtvény helyes megoldása: JÓZSEF.

Helyes megfejtést küldtek be: Csordás Veronika, Rádi Boglárka, Kuris József és Annamária (Szécsény), Oláh Mónika (Nagy­lóc) és Varga Ágnes (Szeged). Ajándékaikat megkapták. Gratulálunk!

Mostani rejtvényünk megoldása a "szeretett tanítvány" neve. A kitöltött táblát június 12-ig névvel ellátott borítékban a sekrestyében adjátok le.

1. Isten neve az Ószövetségben

2. A vámos, aki evangélista lett

3. Jézus nagymamájának neve (júl. 26.)

4. Itt halt meg Szent Péter és Szent Pál

5. Két ilyen nevű apostol is volt

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

Vers, vallomás

"Attól egy város nem nevezhető még kereszténynek, ha a templomba sok hívő jár, és attól sem, ha ezek a hívek a magánéletükben buzgók. A szegények szolgálata is a keresztény közösség lényegéhez tartozik. Úgy kell őket segítenünk, hogy meg ne alázzuk, meg ne sértsük őket a tüntető jóléttel, a haszontalanságokra elpocsékolt pénzekkel, amelyekkel a közjót lehetne előmozdítani."

I. János Pál pápa

"Tiszteld az Egyházat, és vigyázz reá!

Aki az Anyaszentegyházat kisebbíti vagy gyalázza, Krisztus testét támadja és gyalázza..."

Szent István Intelmeiből

Isten rajtad: végtelen könny;
Isten benned. végtelen mosoly.

Weöres Sándor

   Veni Sancte (Himnusz a Szentlélekhez)

Jöjj, Szentlélek Isten, jöjj áraszd ki a mennyekből fényességed sugarát.

Jöjj, ki árvák atyja vagy, jöjj, ki szívek lángja vagy, ajándékos jóbarát.

Te vagy a Vigasztalás, drága vendég, lelki Társ, te az édes enyhülés.

Gondok között nyugalom, hőség ellen oltalom, zokogásban könnyülés.

Jöjj, és töltsd be híveid titkos mélyű szíveit, boldogító égi tűz!

Semmi, semmi Nélküled az emberben nem lehet, semmi tiszta, semmi szűz.

Mosd, amit a szenny belep, öntözd, ami eleped, seb fájását csillapítsd!

Ami dermedt. élesztgesd, ami fagyos, melengesd, ami hibás, igazítsd!

Benned minden bizalom, osszad, osszad pazaron hét szent ajándékodat.

Adj érdemre jobbulást, üdvösséges kimúlást, örök vigasságot adj! Ámen.

fordította: Babits Mihály

   Móra Ferenc: Anyámnak

Álmomban az éjszaka,
aranykertben jártam.
Aranykertben, aranyfán,
aranyrigót láttam.
Aranyrigó énekét
a szívembe zártam.

Ahány levél lengedez
szélringatta ágon,
ahány harmatcsepp ragyog
fűszálon, virágon,
Édesanyám fejére
annyi áldás szálljon.

éVissza a lap tetejére

éVissza a Szécsényi Harangok archívumába