Honlap Fel

 


             A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele  

1998. Nagyböjt-Húsvét

 

Alamizsna, Böjt, Imádság

Kezdődik a Nagyböjt.

A Nagyböjt valódi célja a Húsvét ünneplésének előkészítése, hogy keresztény hitünk újra gondolásával testileg és lelkileg  is felkészüljünk életünk nagy titkának, a Megváltásnak ünnepére.

Mit tegyünk, hogy jól készüljünk? Az ószövetség három féle gyakorlatot ajánlott az ember megnyílására az Isten felé: az alamizsnálkodást, a böjtöt és az imádságot. Mindhárom a test és a lélek, vagyis az egész ember Isten felé fordulását segíti. A Nagyböjt ideje mégsem egyszerűen a "nagy böjtölés" sötétli­la, keserű-szomorú időszaka, hanem a fény születéséé: hogy bűneinket, elkényelmesedésünket, keménynyakúságunkat és keményszívűségünket hátrahagyva érzékennyé váljunk Isten sugallatainak meghallására, követésére, a jóra, az örömre, az üdvösségre.

Ezért van hát az alamizsna: hogy észrevéve a mellettünk élő nyomorát részt vállaljunk szenvedéséből, segítségére legyünk - hisz Jézus is így áll mellénk szükségünkben.

Ezért a böjt: hogy megosztva kenyerünket, időnket, magunkat, lemondva értékeinkről az Isten jóságának befogadására képesebbé váljunk.

Ezért az imádság: hogy felületességünkből a mély felé fordulva megértsük és megtapasztaljuk: Isten a Szeretet.

Érdemes elolvasni a Máté evangélium 6. fejezetét, hogy hogyan tanít minderről Jézus a Hegyi beszédben.

Mikor jó a Nagyböjtünk? Bizonyosan nem az alamizsnálkodás, a böjtölés vagy az imádság mennyisége számít, hanem hogy milyen lélekkel tesszük mindezt: eltanuljuk-e Isten nagylelkűségét, önajándékozását, hogy befogadjuk-e az isteni élet örömét és így keresztényebbé, azaz krisztusibb emberré válunk-e.

fr. Lendvai Zalán

Mikor és hogyan böjtöljünk?

A böjtölés a bűnbánat jele, a test és a lélek imádsága.

Az Egyházi Törvénykönyv előírja, hogy az évközi idő péntekjein "minden krisztushívő köteles a maga módján bűnbánatot tartani... ilyenkor különösen is törődjenek az imádsággal, gyakorolják vallásosság és a segítő szeretet cselekedeteit, végezzenek önmegtagadásokat, sajátos kötelezettségeiket hűségesebben teljesítve." (Egyházi Törvénykönyv 1249. kánon)

A nagyböjt minden péntekén bűnbánati gyakorlatként a hústilalom kötelez  minden 14 évesnél idősebb keresztényt.

A nagyböjt első napján, Hamvazószerdán (idén február 25.) és Nagypénteken szigorú böjtöt tartunk: ezeken a napokon a hústilalom mellett háromszor lehet étkezni, egyszeri jóllakással. Ez a 18 és 60 év közöttiek számára kötelező.

A böjt alól felmentés az egyházi főünnepeken van.

Böjtölni azonban nem csak gyomrunkkal lehet, sokféle más formája is lehetséges, amit a nagyböjt idejére ki-ki - saját életét Isten előtt megvizsgálva - elhatározhat:

¨  kevesebbet beszélek, nem fecsegek felületes dolgokról, másokról,

¨  nem kritizálok senkit és semmit, sem gondolataimmal, sem szavaimmal, sem nézésemmel,

¨  lemondok saját terveimről, elgondolásaimról,

¨  időt szentelek másokra, igyekszem együtt­érez­ni velük,

¨  nem keresem a kényelmet, a keményebbet vállalom, akár mások helyett is,

¨  bizonyos napokon kevesebbet eszek, csak kétszer vagy háromszor étkezek,

¨  napközben, az étkezések idején kívül nem fogyasztok ételt, nem "csipegetek, nassolok",

¨  meghatározott időn keresztül, akár egész Nagyböjtben nem fogyasztok édességet, ínyencséget, szeszes vagy üdítő italt,

¨  kevesebbet vagy egyáltalán nem nézek TV-t, filmeket,

¨  vállalom a hideget, meleget, nem panaszkodok,

¨  böjtömet felajánlom a szenvedőkért, betegekért, rászorulókért,

¨  munkát vállalok a közösség érdekében,

¨  többet olvasok, imádkozom,

¨  komolyan megtartom a csendet,

¨  vágyok arra, hogy Jézus útját járjam.

fr. Szendrei Miklós

A Katekumenátus

Így nagyböjt elején érdemes elgondolkodni azon, hogy keresztény őseink mire használták ezt az időt.

A második század közepétől erősen megnövekedett a megtérők száma, így a katekumeneket, vagyis hittanulókat, akik a keresztséget kérték az egyháztól már nem egyénileg, hanem közösségekben készítették föl a beavató szentségekre: a keresztségre, szentáldozásra és a bérmálásra. Az üldözések miatt nagyon vigyáztak arra, hogy semmiféle lényeges információ ki ne szivárogjon a külvilág felé, ezért a katekument egy már keresztény valakinek kellett ajánlani és érte felelősséget vállalni. (Ma ezt keresztszülőnek hívjuk.) A felkészülés a keresztségre három teljes évig tartott, ami alatt rendszeresen volt oktatás, ima, kézrátétel. A „tananyag” az ószövetség egy része, az úgynevezett bölcsességi irodalom volt.

Amikor az egyház 313 után már szabadon gyakorolhatta hitét, a megtérések száma igen nagy volt, a szigorú bűnbánati fegyelem és a próbaidők kemény követelményei miatt sokan későbbre halasztották a keresztséget. Megelégedtek a katekumená­tus tanító részének elvégzésével.

(Maga Szent Ambrus és Szent Ágoston is közéjük tartozott.) A keresztségre nagyböjt elején kellett jelentkezni. A felvételt bizonyos szertartások kísérték: kézrátétel, szentelt só átadása, olajjal való megkenés. A jelentkezők ekkor már részt vehettek a szentmise tanító részén. Szentbeszéd után a püspök imádkozott értük és elbocsátotta őket. A keresztény üdvösségtörténettel ismerkedtek meg az oktatásokon a bűnbeeséstől az utolsó ítéletig. (Ennek egy rövidített változatát olvassuk a húsvét éjszakai 8 olvasmányban.) Csak később tanulhatták meg a hiszekegyet, majd a Miatyánkot. Ezeket kívülről kellett megtanulniuk, sem leírni, sem másokkal közölni nem volt szabad az úgynevezett „titokfe­gye­lem” miatt. A tanultakról és magatartásukról amolyan vizsgán tettek bizonyságot. Húsvét éjszakáján keresztelkedtek meg nagy ünnepélyességgel és ezt követte a bérmálás is. Az újonnan kereszteltek fehér ruhában vettek részt a liturgián. A fehér ruhát húsvét nyolcada alatt viselték, ami még tanulóidő volt számukra, és az erről elnevezett fehérvasárnap is ruhájuktól fehérlett a templom. Ezen a napon vehették magukhoz először az Úr Testét.

Születésnapokat ünneplünk, arra készülünk, de nem kéne-e a keresztségünk évfordulóit is megünnepelni, arra magunkat összeszedve, hitünk tanításait felelevenítve készülni? Hamvazószerdán már nem kapjuk kezünkbe az állhatatosság szimbólumát a sót, de azért jó lenne emlékezni arra, hogy a hitet nem elég egyszer megkapni, azt félve-remegve és állhatatosan kell óvni, már nem kennek meg bennünket olajjal, hogy a birkózókhoz hasonlóan mi is kicsússzunk az ellenfél kezéből, a gonosz kezéből, de azért kell tudnunk, hogy hitünket illetően sosem vagyunk eléggé védettek. Jó lenne a negyven nap alatt üdvösségünk történetét újraolvasni, legalább a legfontosabb részeket, húsvét éjszakáját átélni újra azt a fehérruhás keresztelőt, amit akkor, amikor történt, legtöbben még nem tudatosan éltünk át.

fr. Magyar Gergely

Krisztus Húsvétja - a keresztény élet középpontja

Ha van olyan alapvető intuíció, ami a II. Vatikáni zsinat (1962-66) előtti és utáni liturgikus megújulást ihlette, akkor ez az a tény, hogy az Egyház liturgikus ünneplése Krisztus húsvéti misztériumából fakad, abból a misztériumból, melyben elválaszthatatlanul egyesül halála és az, hogy Feltámadása által belépett a dicsőségbe. Húsvétnak ezt a titokzatos valóságát, mely magának üdvösségünknek  az alapja, nem lehet egyszerűen leszűkíteni egy távoli történelmi eseményre, amelyre a keresztény közösségek szertartásaik során visszaemlékeznek. Nem. Ez maga az a valóság, amit éppen ünneplünk, amely által és amelyben megünnepeljük a meghalt Krisztust, aki megadja nekünk, hogy  a szentségek által részt vehessünk halálában, és a feltámadott Krisztust, aki a szentségek által feltámadásában részesít minket. Mi, keresztények tehát nem Krisztus Húsvéti Misztériuma előtt találjuk magunkat, amint éppen passzívan, esetleg érzelmesen szemlélnénk azt; ellenkezőleg, Krisztus Húsvéti misztériumában találjuk magunkat, olyan valóságban, ami minket is tanítvánnyá tesz, ami a szentségek megünneplése által egyesít Krisztussal, ami „másik Krisztussá” tesz minket Jézus életének és Lelkének egyesítő ereje által.

Ez az oka annak, hogy az Egyház a Feltámadás napja óta, soha nem tesz mást, mint Urának Húsvétját ünnepli : Őáltala, Ővele eljut erre az új életre, megéli saját maga Húsvétját, saját húsvéti életét. És Ura Húsvétjának megünneplésében teljesíti be  a kegyelem által saját Húsvétját már itt, ebben a világban. Amint a II. Vatikáni zsinat mondta ezt : „Krisztus mindig jelen van Egyháza mellett, kiváltképp a liturgikus cselekményekben”. Innen  következik az, hogy a liturgikus cselekmények (mint pl. a szentmise, vagy a szentségek kiszolgáltatása) „az a csúcs, amelyre az Egyház tevékenysége irányul, ugyanakkor a forrás is, amelyből fakad minden ereje.” Ezeknek a zsinati szövegeknek ugyanaz az egyháztani és liturgikus indíttatása : meg akarják mutatni hogyan lesz maga az Egyház -részt véve a szentségek által Krisztus Húsvétjában, Pászkájában -, maga is húsvéti, azaz, hogyan kel át Krisztussal együtt „e világból az Atyához” (pascha= átkelés). Ennek az Atyához menő életnek a kezdete a keresztség, mely jele annak, hogy Krisztussal együtt eltemetkeztünk és feltámadtunk, hogy „mi is új életet éljünk” (Róm 6,4). A keresztény élete a keresztségnek és a lelki áldozatok bemutatásának továbbvitele. Mint megkeresztelteknek, keresztény életünk minden cselekedete által tanúskodnunk kell annak szabaditó tetteiről, aki a sötétségből csodálatos világosságára hivott minket, (1.Péter) és mindenütt tanúságot tennünk Krisztusról, aki halála és feltámadása által értelmet adott az örök életbe vetett hitünknek és reményünknek.

 (Felhasznált irodalom : Húsvéti Liturgia - L.C.P.D. és A húsvéti misztérium és a szentségi élet)

 Klarissza Nővéreik

Húsvét Titka - az Élet Titka

A Szent Háromnap eseményeit ismerjük. Azonban ezek annyira magasztosnak, végzetszerűnek, isteninek vagy éppen hátborzongatónak tűnnek, hogy beléjük kell lépnünk, ha Isten titokzatos, elrejtett bölcsességét meg akarjuk találni bennük.

Egy szeretetben elégő élet. Egy hihetetlen jóság, lehajló irgalom, állandó Istenre és emberre figyelés - ez a mi Urunk Jézusnak földi ittartózkodása. Szeretet egészen a legvégsőkig, minden körülmények között. Ez a szeretet fénylik föl és ezt keressük most elrejtett kincs módjára a Szent Háromnap történéseiben.

"Ez az én testem, mely értetek adatik... Ez az én vérem, mely értetek ontatik." Neki, aki úgyis mindenét övéire áldozta, istenemberi szegénységében már nem maradt mása, mint teste és vére. S a Gonosz, aki "egy időre elhagyta őt" (Lk 3,13), újra megjelenik, Jézusnak pedig a föld bűnösei számára készített kelyhet kell kiinnia.

Getszemáni kert. Virrasztás. Miért kéri, hogy virrasszanak, s miért van ez egybekötve a kísértés elkerülésével? Ha virrasztottak volna Jézussal, övéi sokmindent megértettek volna abban az órában a későbbiekre vonatkozólag. Virrasztáskor - este - elrendeződik az ember fejében. Jézusnak is fel kellett dolgoznia jövőjét, hisz jön-megy tanítványai és imádsága között.

Egy óra alatt képes átalakulni az ember...

Krisztus értünk szenvedett,
nektek példát hagyva,
hogy az ő nyomdokait kövessétek.

Ő sohasem vétkezett,
szájában hamisságot nem találtak.

Amikor szidalmazták, nem szitkozódott,
amikor szenvedett, nem fenyegetőzött,
hanem az igazságos bíróra bízta magát.

A mi bűneinket fölvitte
saját testében a keresztfára,
hogy meghaljunk a bűnnek, és igaz életet éljünk.

Az ő sebei által nyertek gyógyulást.

Szent Péter 1. levele, 2,21-24

Amikor elfogják Őt, Péter rögtön a kardjához kap. De Jézus rászól: "Tedd vissza!"

Kaifás előtt bántalmazzák, de Ő nem tesz semmit.

Állni és nézni, hogyan gyalázzák meg az Istenembert, .... ilyen is van. Amikor úgy látjuk, bántják az Urat, az Egyházat, gyakran a hűség a hitelesebb tanúságtétel, mint a kimondott szó vagy a hirtelen tett.  "Vagy azt gondolod, Atyám nem bocsátana rendelkezésemre tizenkét ezred angyalnál is többet, ha kérném?" (Mt 26,53)

Dehát annyira érthetetlen az egész! Senki sem ért semmit. Péter, Júdás, Nikodémus, ... Pilátus sem. Az apostolok végképp. Maga Pilátus is felméri a helyzetet, amikor szembe találja magát Jézussal, aki csak hallgat. Nyilvánvaló előtte ártatlansága, s mikor a nép virágvasárnapi jóindulata helyett a rablógyilkos szabadonbocsátásával kell szembesülnie, elképed. A felesége után pedig már retteg.

Mi történik hát? Mi ez, amikor az abszurd dolgok kezdenek testet ölteni és ami képtelenség, az válik valóra?

Ez a Gonosz diadala. Amikor elítélik és megölik az Életet, a Hazugság Atyja diadalmaskodni látszik. Isten pedig hallgat. Hagyja magát. Hagyja, hogy bekövetkezzék az emberileg nézve legrosszabb, a Halál - hogy utána mindent elsöprő módon diadalmaskodjék az ÉLET!

Mert a haláltól nem menekülni kell, hanem eltiporni, megsemmisíteni. A haláltól nem menekülni kell, hanem belemerülni és átalakulva feltámadni belőle.

Ha létezhet az, hogy Nagypénteken a Sátán megvalósítsa az abszurd gonoszságot, már hogyne létezhetne, hogy Isten az Ő Lelke által megvalósítsa az emberileg nézve abszurd üdvösséget?

Isten két nap múlva nyilvánítja ki az Igazságot Fia feltámasztása által.

A lehetetlen dolgok megvalósulása? Jézus feltámadása óta nincs lehetetlen. A bennünk elkezdődött új Élet (Róm 6,4) nem ismer megoldhatatlan vagy reménytelen helyzetet.

Még valami. Az abszurd gonoszság ellenére - mert időt kap a Démon és megvan a kedvező ideje Istennek is - voltak szívek, akik abszurd reményben éltek a megtörténtek ellenére. Jézust szerető szívek, akik Nagyszombat Adventjében, az Úr titkában tudatlanul osztoztak és remélték a remélhetetlent, amiről nem is tudták, mit remélnek valójában. (Jn 19,25)

Talán mi is közéjük tartozunk.

Egy szeretetben elégő élet. Ez Ő, a mi Bárányunk. Aki él, aki itt van, bennünk és köztünk, Szé­csény­ben és mindenhol.

Ő az Örökkön Élő.

Debóra nővér

Húsvéti készületünk - programjaink

 

Nagyböjti időszak

- A keresztutat nagyböjt minden péntekén és vasárnapján a szentmise előtt 17.30-kor Jézus szenvedésére emlékezve járjuk a templomban.

- Kérjük, hogy a húsvéti szentgyónást ne halogassák a nagyhét idejére, hanem lehetőleg már a nagyböjt elején végezzék el - így kevesebbet kell várakozni. A gyóntatást minden szentmise előtt már 10-15 perccel elkezdjük.

- Február 14-től kezdődően 8 előadással készítjük fel jegyeseinket esküvőjükre. Az előadások programja:

február 14. Ketten hármasban - a házasság szentsége - Finta Lajos atya, nagylóci plébános,

február 21. A férfi és a nő kapcsolata - mit mond a Biblia? - Jónás atya,

február 28. Lelki - élet - Zalán atya ,

március  7. Fogamzásszabályozás - a házasélet keresztény és orvosi szempontjai - dr. Gorove László orvos,

március 14. Induljunk! - felkészülés az esküvőre és az első évek - dr. Balogh Elemér és Ágnes, 7 gyermekes jogász-orvos házaspár,

március 21. A gyermekek a családban és a házasságban - Szendrei Mihály és Magdi, 8 gyermekes házaspár,

március 28. Amikor majd megöregszünk - az időskori szerelem titka - Vasadi Péter, költő,

április 4. Hogyan ünnepeljünk? - a házasságkötés liturgiája - Miklós atya,

Az előadások mindenki számára nyitottak és mindig szombat este 7 órakor a hittanteremben kezdődnek.

- A képviselőtestület következő gyűlését március 6-án, pénteken este 7 órakor tartja a hittanteremben.

- Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén (Urunk születésének hírüladása, március 25.)  este 6 órakor ünnepi szentmisét tartunk.

- A tavasz óraátállítás március 28-ról 29-re virradó éjszaka lesz: óráinkat 1 órával kell előrébb állítani (vagyis egy órával kevesebbet alhatunk).

- Március 29-től az új miserend szerint az esti szentmisék 19.00 órakor kezdődnek minden nap.

- Virágvasárnap (április 5.) a barkaszentelés, a körmenet és az ünnepi szentmise délelőtt 10 órakor kezdődik (tehát a ½10-es és a 11-es szentmisét összevonjuk).

- A nagyböjti triduumot dr. Gaál Endre atya, az esztergomi szeminárium rektora tartja április 6-7-8-án az esti 7 órás szentmise keretében. A szentmise után mindenkit szeretettel várunk teázásra és beszélgetésre a hittanteremben.

A Húsvéti Szent Háromnap:

Nagycsütörtök:

• Reggel nincs szentmise.

• Az ünnepi szentmise az Utolsó vacsora emlékére este 7 órakor kezdődik. A szentmise után csendes szentségimádást tartunk.

Nagypénteken

• Egész nap nincsen szentmise a templomban.

• Délután 3 órakor imádkozzuk a keresztutat a templomban.

• Az Úr szenvedésének ünneplése ("csonka mise") este 7 órakor kezdődik. A liturgia végén megnyitjuk a szentsírt.

 

Nagyszombaton

• nincs szentmise.

• "A feltámadást ünneplő húsvéti vigília egész ünnepe éjjel történik, ne kezdődjék a sötétség beállta előtt és ne végződjék a vasárnapi pirkadat után. Ezt az előírást szigorúan be kell tartani." (Istentiszteleti Kongregáció PS 74-76., MKPK Direktórium 60.) A vigília szentmise - ennek megfelelően - nagyszombat este ½8-kor kezdődik. A liturgia 4 része: Fényünnep (tűzszentelés, húsvéti örömének), Igeliturgia, a Keresztség liturgiája, az Eucharisztia liturgiája és a körmenet. A liturgia várhatóan este 10 óráig tart majd.

Húsvétvasárnap és Húsvéthétfőn

• vasárnapi miserendet tartunk.

Húsvéti időszak

- Május minden estéjén 18.30-kor litániával köszöntjük a Boldogságos Szent Szüzet.

- Május 1-3. között a pasaréti ferences templom Palestrina kórusa lesz vendégünk Déri András orgonaművész, az Operaház karnagya vezetésével, akik hangversenyt is adnak templomunkban.

- Húsvét 4. vasárnapján (május 3.), a Hivatások világnapján papi és szerzetesi hivatásokért imádkozunk.

- Az Elsőáldozás május 10-én lesz a ½10-es szentmisén. Az elsőáldozók próbája előző nap, szombaton 9 órától lesz a templomban.

- Május 17-én a ½10-es szentmisén fr. Varga B. Zsolt ferences testvér mutat be újmisét.

- Május 30-án, szombaton reggel 6 órakor szentmisével indul Szentkútra a szécsényi férfiak pünkösdi zarándoklata, melyre minden fiút, fiatalt és férfit szeretettel várunk. A visszaérkezés vasárnap este 8 órára várható.

- Május 30-án autóbuszos zarándoklatot szervezünk Gyöngyösre, az ottani ferences templomba, a Fájdalmas Szent Szűz kegyhelyére és Szentkútra, a pünkösdi búcsúra. A részletekről a szentmisék hirdetésében tájékoztatjuk majd a testvéreket. Jelentkezni Húsvét után lehet majd a sekrestyében.

- Pünkösd ünnepe május 31-én lesz - a szokásos vasárnapi miserendet tartjuk. Pünkösdhétfő a református testvérek számára ünnep, a Katolikus Egyházban köznap, ezért hétköznapi miserendet tartunk: reggel 7 és este 19.00-kor lesz szentmise.

Alakul a KARITÁSZ csoport

A Szécsényi Harangok karácsonyi számában találhatták a testvérek a Karitász szolgálat jelentkezési lapját. A felhívásra 36-an jelezték segítő szándékukat.

A csoport szervezése folyamatban van, felvettük a kapcsolatot a Váci Egyházmegye Karitász Szolgálatával - reméljük hamarosan valóban megalakulhat és szolgálhat csoportunk. A testvéreket a vasárnapi hirdetésekben tájékoztatjuk. A Segítőkészséget ezúton is köszönjük.

A betegek megsegítéséért Alapítványról

Segítség!

Sok ember kiállt így némán, hangtalanul. Városunkban élnek egyedül, elhagyatottan, betegen, sokszor még azok is, akiknek gyermekeik vannak.

Az ő támogatásukra hozták létre Szent Ferenc Szegénygondozó Nővérei 1993-ban "A betegek megsegítéséért" elnevezésű alapítványt.

A nővérek ezen az alapítványon keresztül kívánják segítségüket eljuttatni azokhoz, akik nem szorulnak rá a teljeskörű, bentlakásos ápolásra.

Az alapítvány Szécsény idős, beteg, egyedülélő polgárainak segítése, a szükségletek szerint. Ez nem pénzügyi adományt jelent, hanem személyes kapcsolatokat, törődést.

Tevékenységét nem látványosan, akciók keretében, hanem csendben, - ahogy a szeretet cselekedetei általában megnyilvánulnak, reklám és magamutogatás nélkül - a megalakulása óta folyamatosan végzi, segítők bevonásával.

A kuratórium tagjai: László Erzsébet Eszter nővér, Takács Etelka nővér (mindketten a Szegénygondozó Nővérek közösségének tagjai), Zalán atya, Ocsovai Józsefné és dr. Percze Ágnes.

A kuratórium elhatározta, hogy az alapítvány tevékenységét  tovább bővíti, szélesíti és együttműködik a plébánián alakuló karitatív csoporttal.

Várjuk mindazok jelentkezését, akik az alapítvány céljaival egyetértenek és hajlandók idejükből és szolgáló szeretetükből juttatni a rászorulóknak, ellenszolgáltatás nélkül.

Kérjük, hogy a kuratórium felé jelezzék azoknak a nevét és lakcímét, akik valamilyen segítségre szorulnak.

dr. Percze Ágnes, az alapítvány képviselője

Hány százalék az egy százalék?

A januári szentmiséken rendszeresen hirdettük, mégis sok félreértés kavarog az új egyháztámogatási rendszerrel kapcsolatosan.

¨      Az állampolgárok tavaly rendelkezhettek először adójuk 1%-ának rendeltetéséről valamilyen közszolgálatot ellátó alapítvány vagy szervezet javára. Ezt az idén is megtehetik a testvérek, a javasolt alapítványokhoz kész Rendelkezési nyilatkozatot a templomban találnak.

¨  Az állami törvényeket az Országgyűlés '97 őszén megváltoztatta, ezért megszűnt az eddigi fix összegű egyháztámogatás, a hitoktatók állami fizetése. Ennek helyében az állampolgárok az államnak befizetett adójuk másik 1%-áról rendelkezhetnek, hogy azzal melyik egyházat kívánják támogatni. Az ezúton összegyűlt összeget osztják fel az egyházak között, s ebből az összegből tudja egyházunk a jövőben a hitoktatókat fizetni, szociális intézményeit, kórházait, iskoláit, papnevelő intézeteit, ösztöndíjait, Karitász szolgálatát fenntartani, templomait felújítani, szerzetesrendjeit támogatni. Az így befolyó összeget a Püspöki Kar osztja szét.

A rendelkezéssel tehát - az államnak amúgy is befizetett - adójuk 2 százalékának célját határozhatják meg a polgárok. Ha nem rendelkeznek róla, ez az összeg az állami költségvetésbe kerül, egyházunk pedig súlyos anyagi nehézségek elé néz.

¨  A helyi egyházközség működésének feltételeit pedig az egyházi hozzájárulás teremti meg: ebből tudjuk pl. a templom és környéke fenntartását, szépítését, az apróbb javításokat, a világítást és a fűtést fizetni, a civil alkalmazottak fizetését, a hitoktatást, az újságkiadást stb. megoldani. Ennek összegére a Képviselőtestület - a Püspöki Kar iránymutatását elfogadva - az éves nettó jövedelem 1%-át javasolja, de mivel sok kisnyugdíjas vagy sokgyermekes család tagja közösségünknek, nekik az évi 1000 Ft  egyházi adó befizetését javasolja, amelyet részletekben is be lehet fizetni. A hozzájárulást a sekrestyében, az irodában vagy a Szabadság u. 7. sz. alatt Ocsovai Józsefnél, vagy a templomban található csekkeken a Takarékszövetkezetnél lehet befizetni.

¨  Az egyházközség támogatásának újabb lehetősége az ún. "Közcélú adomány", amely összegének 30%-át az éves adóbevallásnál kedvezményként lehet figyelembe venni, illetve a vállalkozók nyereségükből leírhatják.

Hány százalék tehát az egy százalék? Természetesen csak egy százalék, és egy kis plusz munka, hogy adóbevallásunkhoz két kis "Rendelkezési nyilatkozatot" mellékelünk. Talán nem túl sok.

Végül szeretnénk megköszönni minden testvérnek nagylelkű támogatását.

Terveink

Február elsejére elkészült a templom hangosító rendszerének felújítása, így a templom minden pontján, a kóruson, szükség esetén az előtérben és a templom előtt jól hallható a liturgia.

A tavasz és a nyár során tervezzük - társadalmi munkában - a Domina-kápolna vakolatának felújítását, a Mária kép visszahelyezését illetve a temető-kápolna belső meszelését és az oltár rendbehozatalát. A Domina-kápolna történetéről Kandid testvér írását az alábbiakban olvashatják.

Választások '98

Május 10-én és 24-én országgyűlési választások lesznek hazánkban. Buzdítunk minden hívőt, hogy nemzetünk sorsának alakításában állampolgári jogának gyakorlásával, szavazatával lelkiismeretének megfelelően vegyen részt. Mérlegeljék alaposan, hogy melyik képviselő és politikai párt képvisel leginkább keresztény hitünknek, közösségünknek megfelelő programot, melyik viseli valóban szívén nem csak szavakban, hanem valósan is a társadalmi igazságosságot, a nagycsaládosok, a gyerekek, a fiatalok és a betegek érdekeit, a keresztény erkölcsi értékeket, az esélyegyenlőséget. Szavazatunkkal Magyarország és szűkebb hazánk, Szécsény jövőjének alakítói vagyunk, keresztény felelősségünk ezzel élnünk, tehát: szavazzunk - keresztény felelősséggel!

Apró hírek

- A plébániai irodán hétfőtől péntekig délelőtt 9.30-11.00 és délután 16.00-17.30 között állunk a testvérek rendelkezésére.

- Február 7-8-án a ministránsok és a házashittanos csoport tagjai - mintegy harmincan - Szegedre kirándultak, ahol részt vettek a helyi ferences plébániaközösség farsangi bálján, vasárnapi családos szentmisén. Élményekkel gazdagon, Ópusztaszer érintésével és a Feszty körkép megcsodálásával, a közösségalkotás örömével érkeztünk haza.

- A zsolozsmát - vasárnap kivételével - 6.35-kor és 18.35-kor imádkozzuk a templomban. A közös imádságot segítik a hívek számára készült zsolozsmás füzetek.

- Minden csütörtök este a szentmisék után kb. ½ órás csendes szentségimádást tartunk az egyházközség megújulásáért, családjainkért, gyermekeinkért és fiataljainkért.

- Minden hónap első vasárnapján a ½10-es szentmisét az egyházközség híveiért ajánljuk fel.

- A Ferences Világi Rend minden hónap első szombatján és harmadik vasárnapján az esti szentmise után tartja összejövetelét. A közösség tagjaiért ajánljuk fel a 3. vasárnapokon az esti szentmisét.

- A Rózsafüzértársulat minden hónap második vasárnapján tartja a titokcserét. A reggeli szentmisét ezeken a vasárnapokon a társulat élő és elhunyt tagjaiért ajánljuk fel.

- Felnőttek számára minden hétfőn a szentmise után bibliaóra van, házasok részére pedig péntekenként 19 órakor van összejövetel, melyre szeretettel várjuk a kedves testvéreket.

- A házasságra készülő fiatalok és a szülők figyelmét szeretettel felhívjuk, hogy az esküvőre - az alapos készület érdekében - 6 hónappal korábban, a keresztelőre 1 hónappal korábban kell jelentkezni a plébánián.

- Február 15-én a 11 órás szentmise keretében 93 idős, beteg testvér vette fel a Betegek kenetének szentségét.

- Február 15-én a Ferences Világi Rend tartott farsangi mulatságot a hittantermekben.

- II. János Pál pápa a Esztergom-budapesti Egyházmegye segédpüspökévé nevezte ki Spányi Antal atyát, aki 9 éven át szolgálta a szécsényi híveket. A püspökszentelés március 28-án lesz Budapesten. Az ünnepi szentmisére autóbuszt indítását tervezzük, - részleteket a vasárnapi hirdetésekből tudhatnak majd meg a testvérek.

- Az elmúlt évhez hasonló módon egy alapítvány pályázatán a plébánia újabb, a tulajdonában lévő, pótolhatatlan értéket képviselő (XIX. sz-i) keresztelési anyakönyv restaurálását nyerte el 84 eFt értékben. A fáradozásért Galcsik Zsoltot illeti a köszönet.

- Az újság szerkesztéséhez vállalkozó kedvű, kreatív, kiadványszerkesztő vagy szövegszerkesztő programokhoz értő jelentkezőt és munkatársat továbbra is keresünk. Jelentkezni a plébánián lehet.

- A Szécsényi Harangok című újság ingyenes, - hogy mindenkihez eljuthasson. E számunk nyomdai költsége kb. 20 Ft példányonként. Kérjük a kedves testvéreket, hogy lehetőségeikhez mérten az újságos perselyen keresztül támogassák az előállítást. Köszönjük! 

A Domina-kápolnával kapcsolatos részlettörténet

Szécsényben a város szélén, a balassagyarmati út mentén van egy ősrégi Mária-kápolna. Nem tudjuk, hogy mikor és ki építtette. A "Magyar Jövő" kiadványai között az alábbi kedves történetet olvashatjuk Szécsény török elfogalalásáról:

»1544 január első felében Locz és Wárad felől jelent meg hirtelen a janicsár csapat. A nép, amely az utolsó pillanatig reménykedett, pánikszerűen menekült nyugat és észak felé. 1547. január 15-én Gyarmat és Szécsény felől rontott az Ipolyon túli Kékkőre a török, felperzselve számos községet, bajt és nyomort hagyva maga mögött, a rabszíjrafűzöttek sokaságát hajtva maga előtt. Amikor megjelent basa uram a zászlós szpáhik élén, a csillogó hó a völgy egész szélességében tarkállott. Egyszerre felfordult minden, menekült ki hogyan tudott.

A nagy felfordulásban csak az út szélén álló Boldogságos asszony kőszobra állt nyugodtan, Fiát ölében tartva fejét lehajtotta, úgy nézte egyetlen Gyermekét. Jeges-havas út vitt el mellette. Sokan szaladtak el rajta, fel-feltekintve a síró asszonyok, sápadt emberek, de a Boldogságos csak a Fiát nézte. Még Anzelmus atyát sem vette észre, amikor az leroskadt előtte. Anzelmus atya beteges volt, nem bírt már tovább szaladni, így odatérdelt a Boldogságos szobra elé, a hideg kőre, kezét tördelve. Ajka elkékült, szederjessé vált. Térdelve emelte föl kezét a Boldogságos Anyához: "Ments meg, ments meg!" - hörögte. A Boldogságos azonban nem tett csodát, még annyit sem, hogy tompítsa annak a szpáhinak a  lándzsáját, aki legelől nyargalva, förgetegként vágatott el az úton, egyetlen döféssel felnyársalva Anzelmus atyát. "Allah, Allah!" - hallatszott mindenfelől a völgybe özönlő pogányok soraiból és a lófarkas-holdas zászlók erdejéből. «

Az elbeszélő történelmi érzékkel írta le a szomorú nap történetét. Ilyen rajtaütésszerű volt Szécsény első elfoglalása, amelyet még két ilyen esemény követett. A török 150 évig volt itt. A hosszú idő után a vidék vad bozóttá vált. Végül Sobiesky János lengyel király 1682. szeptember 12-én söpörte ki a vidékről a törököt. Az elpusztult városba, kolostorba és templomba ekkor térhettek vissza a polgárok és a barátok.

fr. Gosztonyi Kandid

Napraforgó  -  Gyereksarok

A napraforgó mindig a fényt keresi és széles mosollyal válaszol neki. A Napraforgó a gyerekeké, akik Isten mosolyára mosolyukkal válaszolnak.

Ezt a rovatot gyerekek írják gyerekeknek. Várjuk leveleiteket, írásaitokat, rajzaitokat, verseiteket, ötleteiket. Ez a Ti helyetek, ne hagyjátok üresen! A mostani írásokat Király Anikónak köszönjük.

fr. Zalán

Szent Bernadett élete

Február 11-én volt a Lourdes-i Szűz Mária megjelenésének ünnepe. Most a kis látnok életét elevenítjük fel.

A franciaországi Lourdes-ban (ejtsd: Lurd) született 1844. február 17-én. Hat testvér közt ő volt a legidősebb. Bernadett sokszor volt beteg gyermekkorában.

1858. február 14. és július 16. között a Lourdes melletti Massabielle barlangban tizennyolc látomása volt: elragadtatásba esett és a kezdetben ismeretlen "Hölgy" ezeket mondta Bernadettnek: "Imádkozz a bűnösökért! Mondd meg a papoknak, hogy építsenek itt egy kápolnát." A zarándokhelyre sokmillió ember ment el azóta, sok beteg nyert itt gyógyulást, de mindannyian nagy örömmel tértek haza Lourdesből.

Jézus szenvedése és feltámadása

Jézust azért feszítették keresztre, hogy halálával és feltámadásával megmentse a világot. Ezért mondjuk, hogy a húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe. Nekünk, gyerekeknek és a felnőtteknek is kötelező ebben az időszakban bűnbánatot tartani, meggyónni, áldozni és még jobban törekedni, hogy keresztény emberhez méltóan éljünk.

A népi hagyomány szerint Húsvéthétfőn, amikor a fiúk locsolkodni mennek a lányokhoz, ezt a locsolkodást a lányok festett tojás ajándékozásával viszonozzák. Ez az ajándékozás is emlékeztessen minket arra, hogy Jézus Krisztus szeretetének legnagyobb ajándékát, az életét adta értünk.

Hogyan böjtölhet egy hittanos?

Először is úgy tud böjtölni, hogy megpróbál napjában csak háromszor enni, de ez neki még nem kötelező. Viszont az már kötelező, hogy pénteken és nagypénteken nem szabad húst ennie.

Jézus törvényei - nem csak gyerekeknek:

"Aki első akar lenni, legyen mindenikinek a szolgája!"

"Aki követni akar, tagadja meg magát" - és váljék szabaddá a szeretetre.

"Szeressétek ellenségeiteket" - tegyetek jót haragosaitokkal!

Rejtvény

Az adventi újságban sajtóhibával jelent meg a gyerekek rejtvénye - nem is érkezett rá megoldás. Elnézést kérünk és reméljük, hogy ezúttal több megfejtés érkezik.

Mostani rejtvényünk megoldása a nagyböjti időszak egyik szentjének neve.

1. Sámuel "koronázó" eszköze

2. Sámson "búzagyújtó" állata

3. Bálám "bölcs" állata

4. Ábrahám mestersége

5. Jónás "átmeneti lakhelye"

6. Az éhes pusztai vándorok állata

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

A kitöltött táblát Nagycsütörtökig (április 9.) névvel ellátott borítékban a sekrestyében adjátok le.

Vers, vallomás

Horváth Imre: Égbe kiáltó

Illet Istenhez a világ,
de álnokul, lassan színt váltott.
Torzulása égbe kiált:
Isten nem illik a világhoz.

Kányádi Sándor: Isten sírján

Ültem az Isten sírján,
megkönyebülten:
enyém a lelkem s irhám,
megmenekültem.

Fölálltam, s visszarogytam,
nem volt hová mennem,
erőm se volt, a harcban
megöregedtem.

Pilinszky János: Harmadnapon

És fölzúgnak a hamuszín egek,
hajnalfele a ravensbrücki fák.
És megérzik a fényt a gyökerek.
És szél támad. És fölzeng a világ.

Mert megölhették hitvány zsoldosok,
és megszűnhetett dobogni szíve -
Harmadnapra legyőzte a halált.
Et resurrexit tertia die.

Minden kedves testvérnek
a föltámadás örömében gazdag,
boldog húsvétot kívánunk!

éVissza a lap tetejére

éVissza a Szécsényi Harangok archívumába