Honlap Fel

 


 A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele

2006. Pünkösd

 

LELKISÉG

 

Békés jövendő

“Isten terve a békességet, és nem a pusztulást rejti, Ő jövőt és reményt akar adni.”(lsd. Jer29,11 és 31,17)

Számtalan ember vágyakozik ma egy békés jövendő után, és arra vár, hogy az emberiség megszabaduljon az erőszak fenyegetésétől.

Vannak, akik megrettennek a jövőtől és a félelem megbénítja őket, azonban a világ minden táján élnek találékony és tenni akaró fiatalok.

Ők nem hagyják, hogy magával ragadja őket a lehangoltság örvénye. Tudják, hogy Isten nem tétlenségre teremtett minket. Számukra az életet nem a vak sors irányítja. Tudatában vannak, hogy az örökös kétkedés és a csüggedés bénítja meg az embert.

Ezért ezek a fiatalok nem a pusztulás, hanem a békés jövendő útján próbálnak járni. Jobban mint sejtenék, életük fénnyé lesz és olyan világosságot sugároz maguk körül, amely bevilágítja környezetüket.

Vannak, akik a béke és a bizalom hordozói a megrázkódtatások és az ellentétek közepette. Még akkor is kitartanak, ha megpróbáltatás vagy kudarc terhe nehezedik vállukra.

Taizében, nyári esték csillagos égboltja alatt, a nyitott ablakon át néha fiatalok hangja hallatszódik be hozzánk. Még mindig elámulunk azon, milyen sokan vannak.

Keresnek, imádkoznak. Mi pedig arra gondolunk, hogy a béke és a bizalom utáni vágyakozásuk olyan, mint a csillagok: kis fények az éjszakában.

Olyan korban élünk, melyben sokan fölteszik a kérdést: mi is a hit? A hit Istenbe vetett egészen egyszerű bizalom, életünk során szakadatlanul megújuló és nélkülözhetetlen lendület.

Mindannyiunkban lehetnek kétségek. Nincs ebben semmi nyugtalanító. Ezért inkább Krisztusra figyeljünk, aki szívünk mélyén halkan így szól: „Kétségeid vannak? Ne félj! A Szentlélek mindig veled van!” (lsd. Jn14,16-18 és 27)

Néhányan arra a meglepő felismerésre jutottak, hogy Isten szeretete a kétségektől átjárt szívben is kiteljesedhet.

Az Evangéliumban Krisztus első szavai között ezt olvassuk: „Boldogok a lelki szegények.” (Mt 5,3) Igen, boldogok, akik a szív és az élet egyszerűségére törekednek.

Az egyszerű szívű ember a jelen pillanatban igyekszik élni, hogy minden napot Isten napjaként fogadhasson.

Vajon az egyszerűség lelke nem ragyog-e föl a derűs örömben és a vidámságban egyaránt?

Az egyszerű szívű ember nem gondolja magáról, hogy egyedül mindent megért a hitből. Ezt mondja: “Amit én alig, azt mások jobban megértik és továbbsegítenek az utamon.”

Aki életét leegyszerűsíti, az osztozni tud a leginkább rászorulókkal, hogy csillapítsa a szenvedést ott; ahol betegség, szegénység és éhínség van…

Személyes imánk szintén egyszerű. Vagy úgy gondoljuk, hogy az imádsághoz sok szóra van szükség? (lsd. Mt 6,7-8) Nem, gyakran elég néhány, akár ügyetlen szó is, hogy mindent Isten kezébe tegyünk, félelmeinket éppúgy, mint reményeinket.

Amikor a Szentlélekre hagyatkozunk, akkor rátalálunk a nyugtalanságból a bizalomba vezető útra. És ekkor így szólunk: „Szentlélek, add, hogy minden pillanatban feléd fordulhassunk. Oly gyakran elfelejtjük, hogy bennünk laksz, bennünk imádkozol és bennünk szeretsz. Jelenléted szívünkben bizalom és állandó megbocsátás.”

Igen, a Szentlélek fényt gyújt bennünk. És bár nagyon halovány, mégis felébreszti szívünkben az Isten iránti vágyakozást. Az Isten iránti egyszerű vágyakozás pedig már imádság.

Az imádság nem távolít el a világ gondjától. Épp ellenkezőleg, semmi nem jelent nagyobb felelősséget, mint az imádság. Minél egyszerűbben és alázatosabban imádkozunk, annál inkább közelebb kerülünk ahhoz, hogy szeressünk és ezt az életünkkel fejezzük ki.

Hol találjuk az Evangélium megéléséhez nélkülözhetetlen egyszerűséget? Krisztus szavai világítanak rá a válaszra, amikor egy napon tanítványaihoz szól: “Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, mert ilyeneké a mennyek országa.” (Mt 19,14)

Ki tudná eléggé hangsúlyozni, hogy mennyi tudnak egyes gyerekek bizalmukkal továbbadni?

Mi pedig így kérhetjük az Istent: „Szerető Istenünk tégy alázatossá és ajándékozz nekünk egyszerűséget az imánkban, az emberi kapcsolatainkban és mások befogadásában…!”

Jézus Krisztus nem azért jött el a földre, hogy bárkit elítéljen, hanem hogy megnyissa a közösség útjait az emberek előtt.

Kétezer év óta, Krisztus a Szentlélek által van jelen (lsd. 1Pét 3,18; Róm 1,4; 1Tim 3,16). Titokzatos jelenléte egy látható közösségben válik kézzelfoghatóvá: ez a közösség nőket és férfiakat, időseket és fiatalokat gyűjt egybe, akik mind arra hivatottak, hogy közösen haladjanak és ne különüljenek el egymástól.

Történelmük során azonban a keresztények sok megrázkódtatáson mentek keresztül: szakadások jöttek létre köztük, holott mindannyian ugyanarra a szerető Istenre hivatkoztak. A közösség egységének helyreállítása ma sürgős feladat, amit nem lehet az idők végezetéig folyton csak halogatni. Készek vagyunk-e mindent megtenni azért, hogy a keresztények ráébredjenek ennek fontosságára?

Vannak keresztények, akik bárhol legyenek is, késlekedés nélkül, egészen alázatosan és egyszerűen már élik ezt a közösséget.

Saját életükön keresztül szeretnék Krisztust jelenvalóvá tenni mások számára. Tudják, hogy az Egyház nem önmagáért, hanem a világért van, azért hogy abban a béke kovásza legyen.

„Közösség” – ez az Egyház egyik legszebb neve. Ebben a közösségben nincs helye az egymás közti szigornak, sokkal inkább jelen vannak a tiszta kapcsolatok, a szív jósága, az együttérzés… és kitárulhatnak a szentség kapui.

Az Evangéliumban meglepő felfedezést tehetünk: Isten nem teremt félelmet vagy aggódást, Isten csak szeretetét adhatja nekünk.

Szentlelkének jelenléte által Isten jön el, hogy átváltoztassa szívünket.

Az egyszerű imában megérezzük, hogy soha nem vagyunk egyedül: a Szentlélek megőriz minket az Istennel való közösségben, nem csak egy röpke pillanatra, hanem a véget nem érő életre.

Roger testvér

Nyolc boldogság – papoknak és más keresztényeknek

Isten többeket hív papi hivatásra, mint ahányan manapság a papnevelő intézetekben készülnek. Sokakat nem igazítanak útba úgy, mint Éli az ifjú Sámuelt: „Ha hallod, hogy téged szólít, ezt válaszold: Uram, hallja a Te szolgád”.

Az alábbi boldogságmondások persze nem csak papokra vonatkoznak. Arra akarnak indítani, hogy bárki rákérdezzen a saját hivatására. Elég az alábbiakban a „pap” szót mindenütt „kereszténnyel” helyettesíteni. Próbáld ki!

1. Boldogok a papok (keresztények), akik újra Jézus Krisztusra figyelnek!

Jézus nem arra törekedett, hogy a leghatékonyabban dolgozzon, hanem arra, hogy beteljesítse Atyja akaratát. A papi igehirdetésnek és a szentség-kiszolgáltatásnak abból fakad az ereje, hogy Krisztus Húsvétkor végérvényesen győzedelmeskedett. Ez teszi lehetővé a húsvéti életstílust. Mi, hívő emberek, már biztos „csatlakozók” vagyunk Isten Országához. A tanítványokat az lelkesítette, hogy Isten Országának sáfárai lehetnek. Ezért mesterükhöz hasonlóan bátrak voltak mindent maguk mögött hagyni és szabadon élni Istenért és az emberekért.

2. Boldogok a papok (keresztények), akik nyugodtan megteszik, amit ma megtehetnek!

A papoknak nem az a feladata, hogy megmentsék az egyházat. Arra kapnak megbízatást, hogy a lehetségest megtegyék. A húsvéti hitet kiegyensúlyozottság és nyugalom jellemzi. Az egyháztörténetből is tudjuk, hogy az egyház valódi megújulása sokszor rejtekből indul el. A Lélekből fakadó megújuláshoz a papok és a keresztények bármelyike hozzáteheti a magáét. De nem az a dolgunk, hogy a gyengélkedő Isten hóna alá nyúljunk. Csak az a dolgunk, hogy figyeljük a Lélek fúvására – és engedelmeskedjünk neki.

3. Boldogok a papok (keresztények), akik örülnek, ha az Isten iránti hála növekszik!

Ha hívő emberek a szívükre hallgatnak, ma is történnek csodák. Ez a papokra is érvényes. A hálaadásra szóló buzdítás, az élet-eucharisztia az oltár Eucharisztiájából fakad. De fordítva is igaz: az Eucharisztia abból a konkrét, hétköznapi eucharisztiából valósul meg, amit a papok és a hívek bemutatnak. Ez nem azt jelenti, hogy hitünknek mindig tökéletesnek kell lennie. Az, ahogyan a pap maga is megküzd a kétségeivel, ahogyan elbukik és bűnéből felemelkedik, mások számára tanúságtétel lehet.

4. Boldog a papok (keresztények), akik különbséget tudnak tenni a fontos és kevésbé fontos dolgok között!

A megkülönböztetés adománya karizma. A pap nem foglalkozhat mindig csak a legfontosabb dolgokkal. Ám hűséges maradhat Isten akaratához a nyugalom és az eredménytelenségek idején is. Fontos begyakorolni azt az alapállást, hogy a dolgokat Jézus Krisztusnak, Urunknak és Barátunknak a szemével nézzük. Ez segít felismerni, hogy éppen most mi a fontos és halaszthatatlan. Nem minden engedelmesség Istennek tetsző, csak amelyikből nagyobb isten- és emberszeretet fakad. Jézus visszautasította azokat, akik örökségi ügyükben bíráskodásra kérték. Ez nem volt részéről szeretetlenség.

5. Boldogok a papok (keresztények), akik nem dédelgetnek magukban hamis önképet!

Aki azzal akarja papságának profilját megerősíteni, hogy nem engedi a laikusokat pasztorálni, az papként már elveszett. A pap egyedülállásának értelme Krisztus szentségi képviselete. De ennek a kiváltságnak alapján a papok nem tarthatják magukat másnál kiválóbbnak. Különben is, a szolgálatok között sok az átfedés az egyházban. Nagy lelki örömöt nyújthat, ha valakik valamit jobban tesznek, mint a pap.

6. Boldogok a papok (keresztények), akiknek vannak barátai!

Isten egyéneket hív meg, de a hivatás nem magányosságra szólít. Az Úr kettesével küldte tanítványait, bár mindenkinek önmagát kellett képviselnie. A közösség lelkisége ott kezdődik, amikor a pap saját barátaiban Isten ajándékát fedezi fel. Az igazi barát örül barátja növekedésének. A barátságra való emberi és lelki képesség az érett hit jele, ami a kiérlelt papi életet igazolja.

7. Boldogok a papok (keresztények), akik a fiatalok számára nagy célokat tudnak felmutatni!

Ebben szűkölködünk: elfogytak látomásaink. Ezért lettünk olyan kicsinyesek. A teljes biztonságra való törekvés gátat vet a bátorságnak. Aki az eke szarvára teszi a kezét, annak a gazdag termés tudatában kell lennie. A fiatalok a szív szemével akarnak látni. Rászorulnak arra, hogy ebben segítsenek nekik. Akit szimpatikusan és bizalommal megszólítanak, hogy valamiben segíthetne, az megmozdul.

8. Boldogok a papok (keresztények), akik mellett lehet Istennek örülni!

Minden cég rémálma az olyan munkatárs, aki a cég saját termékében sem bízik. Aki Opelt akar eladni, annak Opellel kell közlekednie. Aki azt a benyomást kelti, hogy az egyház kifutó modell és azt a részleget, ahol ő dolgozik nemsokára be is zárják, az már lehúzta e redőnyt. Egyházi közérzetünk abból a meglepetésből és örömből fakad, amely az evangéliumból forrásozik. Aki megcselekszi az evangéliumot, az érti meg. Megtanulja szeretni. Aki örvendve az, aki lehet, az játszi könnyedséggel fog cselekedni. És tettei mentén barátok és munkatársak teremnek.

Joachim Wanke

 

Miért vagyok a remény embere?

Mert hiszem, hogy Isten új arcot ölt minden reggel,
és ebben a pillanatban is újra megteremti a világot.

Nem valahol a múlt ködében teremtette,
és nem feledkezett meg róla.

Most is teremti, ezért minden percben
készen kell állnunk a nagy találkozásra.

Mert a váratlan a Gondviselés szabálya.

Ez a kiszámíthatatlan és szerető Isten itt van mellettünk,
és megszabadít minden determinizmustól,
kijátszva a szociológusok borúlátó jóslatait.

Ez a kiszámíthatatlan Isten szereti gyermekeit,
az embereket.

Ez reményem forrása.

A remény embere vagyok:
nem emberi érvek, nem a természetes optimizmus táplálja bennem a reményt.

Egyszerűen hiszem, hogy a Szentlélek működik
az Egyházban és a világban,
azokon a helyeken is, ahol nem vesznek róla tudomást.

A remény embere vagyok, mert hiszem:
a Szentlélek mindig Teremtő Szellem,
aki minden reggel új szabadságot, örömöt és bizalmat hoz azoknak, akik ezt befogadják.

A remény embere vagyok, mert tudom:
az Egyház története hosszú,
s tele van a Szentlélek csodáival.

Gondoljatok a prófétákra és a szentekre,
akik a döntő órákban
a kegyelem csodálatos eszközei voltak,
s fénycsóvát vetítettek elénk az útra.

Hiszek a Szentlélek meglepetéseiben.
A Zsinat egy volt közülük.
XXIII. János pápa egy másik.
Nem számítottunk rá.
Ki merné azt mondani,
hogy Isten képzelete és szeretete kimerült?

Remélni kötelesség és nem fényűzés.

A remény eszköz, hogy álmunkat valóra váltsuk.

Boldogok, akik álmodni mernek,
s kemény pénzzel fizetnek azért,
hogy álmuk testet öltsön az emberek életében.

Leon Joseph Suenens bíboros, Bilbao, 1968 Pünkösd

Erőss Alfréd: Könyörgés

Uram!
Nem magamért imádkozom.
Ez a legnehezebb imádság.
Nagy terhem van,
A népemet hozom.
Már meginognék, mint a nádszál,
de erőt ön belém a bizalom.
Láncszem vagyok.
Velem imádkozik a népem,
A magyarok a földön és az égben.
A láncot tartják erős angyalok.
Imádkozik az ország.
Hozzád emeli, Isten, e nép arcát
és színed előtt könyörögve ellép,
Uram!

Az egyetértés nagy kegyelmét
add meg nekünk, add meg nekünk.
Legyen az mindennapi kenyerünk!
Ámen.

 

Liturgia

 

A szentségek a keresztény életben

A keresztény élet: élet Krisztusban és az Egyházban – Isten kegyelme által, amelyből a keresztségben, a bérmálásban és az Eucharisztiában részesedtünk sajátságos formában, felelősségvállalással.

A hit útja és a szentségek

A keresztény életbe való bevezetés a híveknek a meghalt és feltámadt Krisztusba való öltözését jelenti; mint az ő prófétai, királyi és papi népének tagjai meghalnak a bűnnek, Istennek fiainak életét élik „igazságban és szeretetben” (Ef 4,15). A hitre nevelés szentségei: a keresztség, a bérmálás és az Eucharisztia.

Az Egyház kezdeti korszakában a neofiták a következő utat járták: „meghallgatták a lényeges részeket” Krisztus tanításából, elfogadták az evangéliumot és új életformát vettek fel, megkeresztelkedtek, fogadták a Szentlélek ajándékát, a közösség tagjai lettek az Eucharisztia vétele által, majd megismerték a „teljes tanítást” (Zsid 6,1), mint „szilárd táplálékot” (1Kor 3,2), mint a gyerek, aki már nem csak tejjel él.

A következő korokban (egészen máig) azok a felnőttek, akik keresztények akartak lenni, hosszabb, rövidebb eligazítást kaptak a hitből; az ilyeneket katekumeneknek nevezzük. Majd elérkeztek a keresztség ünnepélyes felvételéhez, amikor bérmálkoztak is, és az Eucharisztiából részesültek.

Külön történet a gyermekeké. Keleten – röviddel születésük után – a három szentségben egyszerre részesülnek. Nyugaton életkorok szerint változik a szentségek kiszolgáltatása, a pasztorális nevelési szempontok figyelembevételével, de ebben az esetben is világos az, amiről szóltunk, vagyis az Egyház és a Krisztus misztériumába való bevezetés szándéka. A három szentség minden esetben szóba kerül, ha a gyermek megkeresztelését kéri a szülő, ugyanis ez a három szentség föltétele a keresztény nevelésnek.

Isten adományai ingyenesek, de tudatosan kell elfogadni azokat és felelősségteljesen megélni.

Hazánkban is a családok többsége kéri a szentségeket a gyermek részére, de sokan még úgy fogják fel, mint szokást, amelyen aztán túllépnek; a „szent” számukra bizonytalan fogalom, jóllehet a szentségek kiszolgáltatása az az ünnep, amely egyesít Krisztussal.

Részleteiben kell tehát megismerkedni a kinyilatkoztatással, hogy valaki a „kezdetek” három szentségében részesülhessen. Nem elegendők csupán az ismeretek, hanem fontos az imádság, a közösséggel valóismerkedés, a szeretet gyakorlása, a gondolkodás, a magatartás megváltoztatása. Egy igazi iskolára van szükség a Jézus követésében.

Az Ige és a szentségek által az Egyház bevezet minket a keresztény életbe, s új életre szül, amint Mária világra hozta Jézust. „Az ő öléből születünk, az ő tejével táplálkozunk, az ő Lelkéből élünk.” (Szent Ciprián)

Felnőttek Katekizmusa 663-670. pont

PLÉBÁNIAI ÉLETÜNK – KÖZÖS ÉLETÜNK

Tavaszi élményeink

 

Vendel atyára emlékezve

Mint a

Takács M. Klarissza, ferences szegénygondozó nővér

Új ferences rendtartomány születik

Mint azt Szécsényben is sokan tudják, Magyarországon a sok történelmi változás után ma két ferences rendtartomány, provincia működik. Amíg a Ka­pisz­trán Szent Jánosról nevezett Rendtartomány a negyven éves diktatúra alatt is megszorítások közt ugyan, de működhetett, a Szűz Máriáról nevezett Rendtartomány azonban csak 1989 után indulhatott újra, kevés, idős testvéri közösséggel.

A két provincia testvérei között az elmúlt években számos kapcsolat, közös tevékenység alakult ki. A sok és egyre gyarapodó számú feladat, szolgálat vállalásához azonban mára egyre kevesebb testvér áll rendelkezésre.

A ferences élet jobb fejlődésének reményében és a két provincia helyzete alapján Jose Rodrígez Carballo miniszter generális elrendelte a két rendtartomány egyesülését. Az így létrejövő Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány 2006. június 24-én alakul meg, majd az ezt követő héten tartja meg első káptalanját.

Kérjük a testvéreket, imádkozzanak a születő rendtartomány közösségéért és minden testvérért, hogy ez az esemény segítse a lelki és közösségi megújulást!

fr. Zalán

Mi lesz az óvoda épületével?

2006 telén megjelent a Nógrádi Hírlapban a hír, hogy az Egyház visszakapja az óvoda épületét. Ahogy a városban jöttem-mentem sokan megállítottak ezzel kapcsolatban, sok szülő is aggódva érdeklődött, ezért röviden összefoglalom, hogy mi a helyzet az épülettel.

A templom melletti, Haynald Lajos utca 7. szám alatti épületben 1948-ig az egyházközség által fenntartott Római Katolikus Elemi Fiúiskola működött. 1948 júniusában egy új törvény alapján – ahogy az országban mindenhol, úgy Szécsényben is – államosították az iskolát, azaz az állam az iskola működtetésének és az épület tulajdonjogát elvette az Egyháztól. Ezután az egyházközségi pénzen, a hívek pénzéből épült, ám leltár szerint átvett épületben állami iskola, később óvoda működött. A történtekre az idősebbek bizonyára jól emlékeznek és a plébánia Historia Domusa hűségesen megőrizte az eseményeket.

Az 1989-es rendszerváltozás az igazságtalanul és jogtalanul elvett egyházi ingatlanok visszaadásának lehetőségét is meghozta az 1991. évi XXXII. törvény keretében.

1991-ben Boros Gyevi Imre, akkori plébános atya az Egyházközségi Képviselőtestülettel az épület három éven belüli visszaadását kérte, hogy abban egyházi óvoda jöjjön majd létre. A visszaadásra Szécsény Város Önkormányzati Képviselőtestületének 52/1994 (III.29) számú határozata alapján az 1994. április 7-én megkötött megállapodás keretében került sor. A megállapodás szerint az épület tulajdonjoga visszakerült az Egyházhoz, használati joga azonban az Önkormányzaté maradt, amíg a Város a funkciókiváltáshoz a 32,6 mFt állami, központi költségvetési igényét meg nem kapja. Az összeg kézhezvétele után egy évvel, a tervek szerint 1996. május 31-én kapta volna a plébánia birtokba épületét.

Az említett 1991-es törvényt a Horn-kormány 1997. évi CXXV. törvénnyel módosította, így a visszaadás ütemét is megváltoztatták. Az 1998. február 24-én a Miniszterelnöki Hivatalban tartott egyeztetés alapján a visszaadás évekkel halasztódott.

A Ferences Szegénygondozó Nővérek közösségének akkori általános főnöknője, Gilberta nővér 2000. január 13-án kelt levelében azt kérte a Plébánia Képviselőtestületétől, hogy mivel az 1994-ben létrejött Betánia Idősek Otthona az igényekhez, a jelentkezők számához képest kicsinek bizonyul, az egyházközség engedje át az épületet részünkre, hogy ott újabb szociális helyeket lehessen kialakítani a város lakói részére. A Plébániai Képviselőtestület a kérést megtárgyalva úgy látta, hogy a csökkenő gyermekszám mellett nem célszerű még egy új, egyházi óvodát vagy iskolát indítani városunkban, szociális ellátásra azonban egyre növekvő igény van, s a leendő funkció azonban nemcsak a hívek, hanem az egész város javát szolgálja majd, ezért az épület tulajdonjogának átengedését javasolta a Nővérek részére. A tulajdonjogi rendezésre a Váci Egyházmegye, a Ferences Rendtartomány és közösségünk között 2001. szeptemberében került sor.

Közösségünknek ekkor jó lehetősége volt pályázati összeg elnyerésére és ebből az új szociális otthon megépítésére. Ehhez – a funkció-kiváltási összeg hitelezését is felajánlva – rendünk tárgyalásokat kezdett a Város vezetésével, akik a volt bölcsőde épületét átalakítással alkalmasnak látták az óvoda elhelyezésére. A Város Képviselőtestülete végül – legnagyobb sajnálatunkra – a kérést elutasította, így az otthon létrejötte elodázódott.

2006. január 31-én a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma újabb egyeztető tárgyalást hívott össze az egyházi ingatlanok visszaadása kapcsán. Az itt született határozat (1046/2006 /IV.10./) alapján az önkormányzat 50 millió forint állami kárpótlást kap az óvodai funkció kiváltására, amiből alkalmas, új intézményt építhet. Az összeget a 2009-es ütemezés helyett a Váci Egyházmegye jóvoltából várhatóan előbb, 2006. december 31-ig megkapja a Város, így az épületet 2007. december 31-ig kell átadni a Nővéreknek. Így a közel hatvan éve államosított épület az 1994-es tulajdonba való visszakerülés után 14 évvel, 2008 elejére, – ha leromlott állapotban is, – újra egyházi használatba kerülhet, hogy ott Nővérközösségünk a továbbiakban szociális otthont alakíthasson ki a város lakóinak javára, és közben az állami támogatásból a gyerekek elhelyezésének ügye is megnyugtatóan oldódhat meg.

Mindemellett látni kell: amikor az Egyháztól elvették az épületet, az jó állapotban lévő, jól felszerelt iskola volt. Most az Egyház minden kártalanítás nélkül, (hiszen a kártalanítást nem mi kapjuk,) lehasznált és nagyon leromlott állapotban kapja azt vissza. Öt évvel ezelőtt szakemberekkel felmérést készíttettünk az épület állagáról: bizony mindent ki kell cserélni – a vezetékektől a cserepekig, a padlótól a kéményekig, a nyílászáróktól az épületgépészeti berendezésekig, – teljes felújítás szükséges, és az új otthont már európai uniós normák szerint kell kialakítanunk.

Terveinkben 25-30 fős idősek otthonának megvalósítása szerepel, amelynek kialakítási, bekerülési költsége kb. 130-150 millió forint, nem beszélve arról, hogy mivel az óvoda helye régészeti terület, előbb régészeti kutatásokat kell végeztetnünk saját költségen, s mindehhez semmiféle kárpótlást vagy anyagi támogatást nem kapunk. A pénzt nekünk kell előteremteni, ami nem lesz könnyű feladat. Bízunk benne, hogy pályázatokból mégis elő tudjuk teremteni az összeget, ám ahhoz is saját rész, önerő szükséges.

Mindenekelőtt a jó Isten segítségében bízunk, és az összefogás erejében, hisz ez az otthon Szécsény lakóit szolgálja majd, és egyben új munkahelyi lehetőség is lesz.

Kérjük ehhez a hívek és minden jószándékú ember támogatását!

Takács M. Klarissza, szegénygondozó nővér

Ferences Plébániák II. Találkozója
- Szeged, 2006. április 28-30.

Április végén másodszor rendezték meg a Ferences Plébániák Találkozóját ez évben a Szeged-alsóvárosi templom és kolostorban. Pénteken az esti órákban sorra érkeztek a résztvevők; Pasarétről, Budáról, Gyöngyösről, Kárpátaljáról, és mi Szécsényből. Családoknál szállásoltak el, akik nagy szeretettel fogadtak.

Szombaton reggel Jónás atya (régi ismerős, pár éve Szécsényben is szolgált) köszöntött mindenkit és közös imával és énekkel készítettük lelkünket az egész napos programra.

A mi csoportunk részére meditáció és szemlélődés címen Didák testvér tartott előadást. Felhívta a figyelmünket, hogy fontos a mai zaklatott, felszínes világunkban, hogy találjunk olyan időt mindennapjainkban, amikor a külső és belső csendben közelebb kerülhetünk a Teremtőnkhöz. Elmondta, jó, ha hosszasan tudunk nézni egy szép virágot, meghallani egy madár vidám énekét vagy tétlenül lenni, kirekesztve a külvilág zaját. Tudunk örülni a minket körülvevő világnak és rájövünk csak Isten teremthette mindezt ilyen széppé, egységessé. Legfontosabb szemlélődésünk, meditálásunk iránya mindig Isten és Jézus Krisztus legyen.

A délelőtt másik témáját Bálint atyától a zarándoklatról hallhattuk. A Bibliából idézett példákkal bizonyította: hitünk ősképe a zarándoklat. Indító oka mindig Isten hívása, útmutatása. Így történt ez Ábrahám, Jákob, Mózes esetében is. Útjaik iránya és célja az Ígéret földje – Isten országa. A mai kor zarándoka hátrahagyva addigi kényelmes megszokott életét, útja során leegyszerűsödik, megtisztul, felszabadul. Vasárnapjaink a hét csúcspontja egyfajta zarándoklat. Hétről-hétre haladunk előre a z Úr utolsó napja, a vég nélküli vasárnap felé.

Az előadások után a kiscsoportos beszélgetések következtek, itt mindenki elmondta saját tapasztalatait, élményeit.

Ebédre vendéglátóink igazi szegedi halászlét készítettek, amit sok ismerős egykori novícius testvér szolgált fel. Nagyon finom volt.

Délután szintén 3 csoportban felváltva ismerkedtünk a több mint 500 éves templom történetével, aztán egy helyi építész vetített és mesélt a „hírös” napsugaras házakról – Szeged jellegzetességéről. Később ellátogattunk a közeli temetőbe Bálint Sándor sírjához, aki Szeged szent életű néprajztudósa és a magyar vallásos kultúra neves kutatója és megismertetője. Boldoggá avatása folyamatban van.

Ezt a tartalmas szép napot egy székelyföldi mesemondó tette felejthetetlenné. Ízes magyar beszédével, tiszta énekhangjával és vidám meséivel nagy élményt nyújtott.

Vasárnap a 9 órás szentmise után ki-ki a vendéglátó családdal megnézte Szeged nevezetességeit.

Ebéd után Zalán atya egy közös fagyizásra, sétára hívott bennünket a belvárosban, aztán indultunk haza, telve hittel, erővel, amit a két nap alatt szegedi testvéreinktől kaptunk. Köszönjük szeretetüket, figyelmességüket, őszinteségüket.

Az Isten áldja meg őket mindezért.

Ocsovai János

Választások után

A 2006-os parlamenti választások kampányában újra elhangzott a sokszor sulykolt szlogen: „A vallás magánügy”, „Az Egyház ne politizáljon”. Sajnos a média és a politikusok által ismételgetett kijelentés a hívek gondolkodását is megtéveszti, főleg ha az alkotmányos jogban és az egyházi tanításban kevéssé járatosak, és csupán a televízióból és egyes újságokból tájékozódnak.

Az alábbiakban ezért előbb Zlinszky János, volt alkotmánybíró írásából idézünk (Új Ember, 2006. április 16.), majd egy különös látogatás hátterét mutatjuk be a Plébánia szemszögéből. Mindemellett figyelembe ajánljuk a Hittani Kongregáció 2003. január 16-án, Joseph Ratzinger (ma XVI. Benedek pápa) vezetésével kiadott dokumentumát (Katolikusok részvétele és magatartása a politikai életben), melyet a plébánia honlapján is megtalálnak az érdeklődők, hogy a témában helyesen tudjanak eligazodni.

 

A vallás magánügy?!

Veres András püspök határozott hangon tiltakozott az ellen, hogy a vallásos emberek és vallásos közösségek megszólalási jogát a közösséget érdeklő vagy a társadalmat érintő kérdésekben elvitassák. [A liberális párt vezetője…] ezzel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy a püspök felszólalása alkotmányellenes, a vallás a magyar alkotmány szerint magánügy, nincs helye a társadalom egészét érintő kérdések tárgyalásánál vallásos szempontok vagy értékek hangoztatásának, figyelembevételének.

… Amikor egy parlamenti párt tekintéllyel rendelkező elnöke arról nyilatkozik, hogy mi alkotmányos, és mi nem, akkor elvárható, hogy tartsa magát az igazsághoz, hogy ne tévedjen. Ha nem eléggé biztos a dolgában, tájékozódjék. Ilyen állítás során téves álláspontot hangoztatni nemcsak bűn, nagy hiba is.

Hogy is állunk ezzel a magánüggyel? Először is, a vallás az Alkotmány szerint: szabad. A szabadságokat pedig az Alkotmány biztosítja, az államhatalom ennek megfelelően biztosítani köteles. A vallásszabadságot is. Téves az a vélekedés, hogy a vallás magánügy. A vallás közszabadság, egyén és közösség részére egyaránt. A véleményszabadság, az egyesülési jog egyént és közösséget egyaránt megillető sajátos formája.

Az Alkotmány 60. §-a szerint a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságára mindenkinek joga van köztársaságunkban. Ez a 2. bekezdés szerint azt jelenti, meggyőződését mindenki bármely módon, akár egyénileg, akár másokkal együttesen nyilvánosan vagy magánkörben kinyilváníthatja, taníthatja. 3. bekezdés: Az egyház az államtól elválasztva működik.

Az alkotmányos törvények és alkotmánybírósági kötelező értelmezés szerint államhatalmi eszközökkel vallási meggyőződés nem terjeszthető. Viszont az állam és hatalma köteles a vallásos meggyőződés érvényesülését, kinyilvánítását reálisan lehetővé tenni. Az államcélok meghatározásában demokratikus rendünkben ugyanolyan joggal és súllyal vesznek részt a vallásos meggyőződésű egyének és közösségek, mint a más vallásúak vagy a nem vallásosak. Ideje lenne erre végre ráébredni a politikai élet meghatározó személyiségeinek.

S ahogy minden közösségen belül, a vallásos közösségen belül is kinek-kinek joga közös álláspontot kialakítani közügyekben, azt hangoztatni, annak számára másokat megnyerni, azt érvényre juttatni. Ebből a szempontból az állam ugyan nem gyakorolhat nyomást az egyházra, de az egyházi közösség, mint állampolgárok közössége, igenis gyakorolhat nyomást az állam szerveire. Ez közszabadsága vallásos egyénnek, közösségnek egyaránt, elvitatása, kétségbe vonása alkotmányellenes, ezért nem magánügy, hanem törvénysértés.

Zlinszky János
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem professor emeritusa,
volt alkotmánybíró

Egy látogatás visszhangjai és háttere

Az idei választási kampány utolsó napján, 2006. április 21-én tudósítás jelent meg a megyei hírlapban, mely szerint Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke az MSZP kampánya keretében Szécsénybe is ellátogatott. A cikk beszámol arról, hogy „megtekintette a kolostorbeli Rákóczi-emlékszobát. Ám sem a kolostorban, sem a templomban nem akadt egyetlen egyházi személy sem, aki fogadta volna. … A távollétét jelző Varga Kapisztrán, s más egyházi tisztségviselők helyett egy fiatalember ajánlkozott arra, hogy a templom történetét elmondja, mire az elnök asszony csak anynyit jegyzett meg: – Hívő ember vagyok, a templomban imádkozni szeretnék.” A továbbiakban pedig a város polgármestere ezt nyilatkozza: „A szécsényiek szeretettel fogadták a népszerű és kedves politikusnőt, de a katolikus egyház – úgy tűnik – bezárta kapuit. – Elszomorít, hogy Szili Katalin ezzel az emlékkel távozik Szécsényből – mondta a polgármester, aki a házelnök megjegyzését is tolmácsolta: a házelnök imádkozni fog a városka kolostorának és plébániahivatalának vezetéséért.”

A cikk sajnos a valóságot jelentősen eltorzítva mutatja be a történteket, ezért a kolostor gvardiánja helyreigazítást kért az újságtól, amelyet a május 10-i számban kommentárral közölt a lap. Kapisztrán atya többek közt ezt írta: „Az MSZP alelnökének programja nemcsak ‘folytatódott volna’, hanem folytatódott is a ferences kolostorban, ahol az idegenvezető a polgármester asszonnyal történt egyeztetésnek megfelelően várta. Szili Katalint, mint minden ide látogatót, ha a továbbiakban is ő lesz az Országgyűlés elnöke, akkor ebben a minőségében is mindig szívesen fogadja a kolostor vezetése, amint II. János Pál pápa is fogadta, de az MSZP alelnökét, kampányidőben, valószínűleg a pápa sem fogadta volna úgy, hogy az kampánycélokra felhasználható legyen.

… [A cikk szerint] ‘más egyházi tisztségviselők helyett egy fiatalember vállalkozott arra, hogy a templom történetét elmondja, mire az elnök asszony csak anynyit (sic!) jegyzett meg: – Hívő ember vagyok, a templomban imádkozni szeretnék’. Nos, ez a fiatalember az idegenvezető, aki egyáltalán nem véletlenül került oda, – amint a cikk sugallja, – hanem a polgármesterrel történt megbeszélésünk szerint kísérte, ill. vezette a vendégeket. A templomot érdeklődéssel tanulmányozó Szili Katalinnak segítségére szeretett volna lenni az idegenvezető, erre kapta a cikkben idézett, sértően visszautasító választ. Valóban nem járt el körültekintően az idegenvezető, hiszen már a Rákóczi-teremben megkapta Szili Katalintól a beosztását: ‘A maszlagot hagyja, csak a lényeget mondja’.

… Végül csak megemlítjük, hogy Szili Katalin az elmúlt egy évben két alkalommal járt Szécsényben, …de egyszer sem jelezte, hogy találkozni szeretne a kolostor vagy az egyházközség vezetőségével, meglátogatná a kolostort vagy imádkozna a templomban. Igaz, akkor nem volt kampányidőszak. … Szili Katalin most nem az Országgyűlés nevében jelent meg Szécsényben. … Egyszerűen, nem kívántunk az MSZP kampányának része lenni.”

Az elmúlt évtizedben bizony számos politikus megfordult a kolostorban és a templomban, többen kampányidőszakban. A Kolostor és a Plébánia részéről kérésünk minden alkalommal és most is az volt, hogy a látogatás ne legyen sajtóhír és kampányeszköz, és a látogatók eddig ezt mindig meg is tartották. Most azonban a látogatás mégis csak az lett, és számunkra úgy tűnik, hogy célja is csupán ez volt. Sajnáljuk, hogy ezzel sok hívőt megtévesztettek.

A teljességhez még hozzátartozik, hogy a Plébániahivatal irányába semmilyen megkeresés, de még tájékoztatás sem történt a kampányszervezők részéről a látogatás kapcsán.

A magunk részéről továbbra is bízunk az Önkormányzat és a Plébánia közti korrekt együttműködés megteremtésében.

fr. Zalán

A képviselőtestület hírei

 

A március 14-i találkozón előbb az Országos Lelkipásztori Napokról Zalán atya, a Váci Egyházmegyei Család­pasztorációs Konferenciáról Tihamér atya, az Egyházközségi Világi Elnökök Találkozójáról Gajzinger László, az új orgonáról, hazaszállításáról, beépítésének megtervezéséről Kapisztrán atya, az óvoda épületének visszaadási folyamatáról Zalán atya számolt be, majd kiértékeltük a farsangi időszak eseményeit. Elkészült a plébánia ingatlanjainak felmérése, a Karitász-ház padlófelújítása, meszelése, berendezése. Áttekintettük a hitoktatás helyzetét, a Nemzeti Imaév programjait. Szükséges a pösténypusztai templom tetőszerkezetének felújítása, erre Püspök atyához pályázatot kell benyújtani. A következő időszak eseményeinek és a húsvéti ünnepek előkészítésének megbeszélésével zárult a megbeszélés.

A május 16-i találkozón értékeltük a Ferences Plébániák Találkozóját és a váci képviselőtestületi találkozót, illetve az elmúlt időszak eseményeit (húsvét, jegyes-suli, családos majális). A testület megnyugvással vette tudomásul, hogy miután a kampány végén éles támadás érte plébániánkat és a ferences közösséget a megyei újságon keresztül, a helyreigazítás május 10-i számban megjelent. A Képviselőtestület továbbra is bízik a Város vezetése és a Plébánia közti korrekt együttműködés megteremtésében.

Az aktualitások között a pösténypusztai templom felújításáról, a szentkúti ház karbantartási munkáiról, a kriptalejárat megközelítésének egyszerűsítéséről esett szó. A pösténypusztai templom 5,5 mFt-os felújításához a Püspökségtől 4,9 mFt támogatást kapott plébániánk. A Testület megtárgyalta Polgármesterasszony kérését is, hogy a Vásártérre vezető utat az Önkormányzat szélesítve felújíthassa – ehhez a Plébánia a tulajdonában lévő földterületből 5 m széles és 200 m hosszú sávot elad azt Önkormányzatnak. Örömmel nyugtáztuk, hogy a Németországból ajándékba kapott orgona megérkezett, és az alkalmas beépítés megtervezése az előzetes egyeztetések szintjén megkezdődött. Köszönjük Kapisztrán atya közreműködését mindebben! A Testület reménykedve várja, hogy az engedélyek beszerzése után a Szentháromság-szobor alapozása és azután a felújított szoboregyüttes felállítása megtörténjen. A tápisósápi Vincze András és felesége jóvoltából a templomkertben a szentély mellett mintegy 300 virágból álló, a ferences jelvényt mintázó kiskert készült – köszönjük! A nyárra előretekintve a zarándoklatok és a táborok előkészítése, megszervezése mellett fontosnak látjuk a szécsényi plébánia híveinek a mendei Egyházmegyei Találkozón és az augusztus 12-i szentkúti ünnepségen való részvételét és az arra való felkészülést. A hittanos gyermekek nyári táboraihoz a Püspökségtől 502 eFt-os támogatást kap plébániánk. A találkozót imádsággal zártuk.

 

Az új orgona hírei

M int a Szécsényi Harangok nagyböjti számában olvashatták, a münsteri ferences testvérek ajándékaként egy jó állapotú, kb. 30 mFt értékű orgonát kapott templomunk.

A jó állapotban lévő, a ’70-es ’80-as évek orgonaépítési irányzatának megfelelő hangszer szakszerű szétszedésének és csomagolásának megszervezését és kb. 5,5 millió Ft-os költségeit a német ferences testvérek vállalták magukra, a hazaszállításban dr. Nagy Andor képviselő úr vállalta magára a szervezés és a szállítás lebonyolítását illetve költségét. Az orgona április 6-án, csütörtökön érkezett meg és a kolostor raktárhelyiségében kapott elhelyezést. Köszönjük a segítők szolgálatát a kb. 6,5 tonnányi ládákba rakott alkatrész lepakolásában!

Az orgona beépítésének megtervezése és megvalósítása az elkövetkező hónapok, évek feladata lesz. Hogy ez megvalósulhasson, – a tervezés és az előzetes egyeztetések után – először is engedélyeztetni kell, majd keresni egy megfelelő céget, aki vállalja a beépítését. Ennek költségeit ma még nem ismerjük, de a többmilliós nagyságrendű tétel bizonnyal meghaladja plébániánk anyagi képességeit, azaz a megvalósításhoz várhatóan gyűjtést kell szerveznünk.

A fejleményekről örömmel tájékoztatunk mindenkit annak reményében, hogy templomunk gyönyörű orgonaszekrényében egy megújult, szép hangú hangszer szólhasson mindenki örömére.

 

A pösténypusztai templom felújítása

Sokan ismerik, sokan nem a pösténypusztai templomot, ahol hétről hétre összegyűlnek a kis falu hívei.

A templom jelenlegi, palával fedett tetőszerkezete és a templomtorony sisakja az évek során elöregedett, elkorhadt, így a templom több helyen beázik. Az elmúlt évben a repedt palák cseréje megtörtént, így a téli időszakot károk nélkül átvészeltük. A tető felmérésekor derült ki, hogy a tetőszerkezet állapota súlyosan megromlott, teljes tetőszerkezeti csere vált szükségessé. Ugyanakkor a csatorna csere mellett a toronysisak szerkezeti cseréje és újrabádogozása is halaszthatatlan.

A szakértőkkel elvégeztetett felmérés alapján a felújításhoz több vállalkozótól kértünk költségvetést és ajánlatot. A legkedvezőbb változat szerint a szükséges tető- és toronyfelújítás összköltsége (anyag és munkadíj) 5.479.970 Ft.

A pösténypusztai hívek eddig is komoly áldozatot hoztak kis templomukért, amelyhez hűséggel ragaszkodnak, de – a kis létszám miatt – saját erőből a felújítást megoldani nem tudják, ezért a Püspök atyától 4,9 mFt felújítási támogatást kért és kapott plébániánk. A fennmaradó részt ezért a hívek közösségének adakozásból kell előteremtenie. A munkák a szerződések megkötése után kezdődnek és várhatóan a nyár végéig lezajlanak.

Kérjük mindehhez a pöstény­pusztai és szécsényi hívek nagylelkű anyagi támogatását!

 

Múltbatekintő

 

1942

„Január

Hazánk lélekzet fojtva figyeli a szokatlan tél fagyával (átlagos 50 fok fagyok az orosz fronton) emberfeletti küzdelmet vívó szövetségesek hadereit. Hazánk sok fia is kiveszi a küzdelemből a részét. Ezer km-es távolságban, távol az otthontól, melegtől, orvlövészektől és partizánoktól is szorongatva. Imádkozunk értük, óvja, segítse a haza vértanúit a jóságos Isten.

Jézus Szt. Neve ünnepén a szécsényi egyházközség is bekapcsolódott az egyház világactiojába, mely a káromkodás ellen irányul. Az A. C. által kiadott plakátokkal, röpcédulákkal, templomi szentbeszédekkel küzdünk ezen átkos szokás ellen, mely a magyar nép, - népünk soraiban is meglehetősen elterjedt.

… Az iroda a keresztény származás bizonyítása céljára kért sok keresztlevél miatt állandóan lefoglal egy embert…

Február

A község légiriadók jelzésére szirénát szerzett be, s ezt kipróbálás céljából minden szombat du. 1 órakor megszólaltatják. … Mellékesen megjegyezve a községnek célja a sziréna beszerzésével egyszersmind az volt, hogy mentesítse harangjainkat a légiriadó szolgálat alól, s így most már bármikor szabadon szólhatnak harangjaink korlátozás nélkül. …

Március

… Az összes lelkigyakorlatok szép eredménnyel zárultak, ami a szentségekhez való járulásban nyilvánult meg. – Az intelligens férfiak, nők se maradtak távol. …

Április

… Kissé késik a tavasz, nem nézte meg a kalendáriumot. Pedig a szovjet fronttól kezdve véges-végig mindenki várja. … Megtartottuk minden zavaró körülmény nélkül a feltámadási körmenetet. Őslakó szécsényiek szerint réges-rég nem volt ennyire népes feltámadási körmenet. Ösztönszerű megnyilatkozása a Pax Christi vágynak. …

P. Amand házfőnök… természetbeni adakozásra szólította fel a híveket, melynek eredményével a szegényeket segítjük. Ügyes gyakorlati módszert alkalmazott… Papírzacskókat helyezett el a templom padjain s azokat megtöltve liszttel, babbal, krumplival hozzák vissza az adakozó hívek Szt. Antal oltárához. …

Május

A Szt. Szűz tiszteletére mindennap este hét órakor májusi ájtatosság. A hívek kedvelik ez ájtatosságot. …

Június

13.-án házfőnökünk P. Áldási Amand rendezésében a szegények megvendégelése és a begyűlt adományok szétosztása a szegények között. Tekintve a község szegénységét, háborús ínséget, mégis meglepő volt, milyen szépen gyűltek össze természetbeni adományok a hívek részéről e célra. …

A Karitász is működik Szécsényben néhány taggal az Irgalmas Nővérek vezetésével … Régebbi munkaterét nagymértékben a ferences szegénygondozó Nővérek vették át.

Július

Miután a plébános a helybeli Bajtársi Szolgálat elnöke július 10.-én vasárnap a nagymise után összehívta a földmíves osztályt gyűlésre, a hadbavonult földmívesek ügyének megtárgyalására. Hümmögve hallgatták végig a gyűlést. Társadalmi úton, felebaráti szeretetre appelálva, hatósági kényszer nélkül … nem lesz nagy segítség a hősök hátramaradottjai részére… Aki ezt kitalálta, a közigazgatástól szerezhetett ihlettséget. Halva született nagymama.

Augusztus

Igen szépen sikerült ismét az idei porciunkulai búcsú – messzi vidékről jöttek a jó III. rendiek a „szécsényi barátokhoz” vigaszt meríteni a mai nehéz, háborús időkben. …

1.-én vettek részt a szécsényiek gyalogosan zarándokolva P. Áldási Amand vezetésével a híres szentkúti nagyboldog­asszonyi búcsún. 14.-én indultak, 15.-én este fogadtuk őket itthon, pap, kántor vezetésével, csaknem az egész falu kivonult.

Szeptember

Szószékről kértük híveinket, az elöljáróság kérésére, ha netán bombatámadás érné falunkat, templomunkat, mindenki szigorúan alkalmazkodjék a légo előírásokhoz. …

Október

… Az időjárás hűvös, az iskolás gyermekek közül kevesen vannak lábbelivel ellátva, illetve a háborús nincstelenség miatt ami a lábbeliket illeti a szülők takarékoskodnak – így a gyermekektől nem követelhetjük, hogy mezítláb álljanak korán reggel a fagyos templomkövezeten – felmentettük őket a köznapi misehallgatás kötelezettsége alól. …

November

Hatósági rendelet folytán tilos az idén Halottak előestéjén a sírokat kivilágítani és 5 órakor el kell hagyni a temetőt. …

Nov. 29.-én a 8 órás mise alatt a Szívgárda ünnepélyes tagavatást tartott, du. 4 órakor pedig műsoros előadást, melyet egy hét múlva megismételt. …

December

… Karácsony idén péntekre esett. Az „éjféli” misét az elsötétítési parancs miatt az idén Magyarországon apostoli engedéllyel és Főhatósági rendeletre éjfél helyett az ezt megelőző este kellett megtartani. Itt Szécsényben este ½ 7 órakor tartottuk meg. … A béke ünnepe elvonult béke nélkül, befejeztük az esztendőt, a háború tombol tovább.”

 

Eseménynapló

·   A nagyböjt során idén is 7 előadással segítettük jegyeseink felkészülését esküvőjükre.

·  A keresztutat Nagyböjt péntekjein a szentmise előtt imádkoztuk hittanosaink segítségével.

·  A plébánia nagyböjti lelki napját március 11-én, szombaton Orosz István görög katolikus atya vezette. A programba mintegy 60-an kapcsolódtak be.

·  Március 12-én a családos misében imádkoztunk az idei évben bérmálkozási készületüket elkezdő fiataljainkért a bemutatás szertartása keretében.

·  A templom tavaszi nagytakarítását április 8-án, szom­baton tartottuk. Köszönjük a segítők szolgálatát!

·   Április 10-11-12-én, Nagyhétfőn, Nagykedden és Nagyszerdán az esti szentmise keretében dr. Stella Leontin kanonok, főesperes, balassagyarmati plébános atya tartott lelkigyakorlatos beszédeket.

·   Köszönjük a húsvéti szertartásokban segítők szolgálatát!

·   Az elsőáldozók bűnbánati szertartása és első gyónása áp­rilis 22-én, kiválasztási szertartása április 23-án a családos szentmisében volt.

·   Április 28-30-án volt Szegeden a magyarországi Ferences Plébániák II. Találkozója, melyen a budai, gyöngyösi, kárpátaljai, pasaréti, pesti és a szécsényi ferences plébániák mintegy száz munkatársa vett részt.

·   Április 28-án Vácon a székesegyházban tartották meg a plébániai képviselőtestületek tagjainak első találkozóját, melyen mintegy 350-en vettek részt. Plébániánkat három testületi tag képviselte.

·   Az Elsőáldozás május 7-én, vasárnap a családos szentmisén volt. Idén 39 gyermek lett elsőáldozó. Imádkozzunk értük!

·   Mintegy 60 fő részvételével Családos majális volt a kolostor kertjében május 13-án délután.

·   A nagymarosi ifjúsági találkozó, melyen plébániánk fiataljai is részt vettek, május 20-án volt.

·  Tavasszal kereszteltük a következő gyermekeket: Filkor Tibor István, Harik Zoltán Örs.

·  Házasságot kötöttek: Bacsó Sándor és Kabda Erika

·  Halottaink február óta: Jászberényi Ferenc Szabolcs (36), Matula Pál (90), Figura István (63), Szeles István (66), Lantos Jánosné (84), Pásztor Mária (63), Józsa Bertalanné (76), Szűcs József (65), Mester Miklós (62), Kékkői László (89), Kökény Jánosné (61), Honti Istvánné (79), Petrik Jánosné (85), Lajkó József Béla (70), Bagi László (72), Tóth Margit M. Gilberta FSPS nővér (85), Hornyák Istvánné (36), Ocsovai Pálné (73), Litkei Jánosné (84), Varsi Mihályné (87). Nyugodjanak béké­ben!

 

HÍRHARANG

Nyári programjaink

·   Június 3-án, szombaton reggel 6 órakor rövid imádsággal indul Szentkútra a szécsényi férfiak hagyományos pünkösdi zarándoklata, melyre minden fiút, fiatalt és férfit szeretettel várunk. A visszaérkezés vasárnap este 8 órára várható.

·   Pünkösd ünnepe június 4-én lesz.

·   A Nemzeti Imaévhez kapcsolódóan pünkösdi Szentlélek-hívó virrasztás lesz templomunkban június 3-án, szombaton este 20 órától éjfélig a szegénygondozó nővérek vezetésével. Szeretettel hívunk mindenkit!

·   Pünkösdhétfőn szentmisék 7 és 19 órakor lesznek.

·   Az Úrnapi ünnepi szentmisét és körmenetet fr. Szabó Xavér és fr. Kardos Csongor újmisés atyák vezetik június 18-án 10 óra­kor.

·   Június elején nyílik meg a kolostorban a Kapisztrán szent János életét bemutató kiállítás, amely október végéig tekinthető majd meg.

·   A gyermekek Szent Antal napjához kapcsolódó megáldása június 11-én a 10 órai családos misén lesz.

·   Ha valóban elkészül addigra, június 11-én az esti mise végén áldjuk meg a felújított Szentháromság-szobrot.

·   A június 24-én megalakuló Magyarok Nagyasszonya Ferences Provincia június 26-30. között tartja provinciai káptalanját Esztergomban.

·  Hittancsoportjaink nyári táborai:

Ministránsok       – Esztergom, június 18-22.

4-8. osztályosok – Káptalanfüred, július 17-22.

9-11. osztályosok  –Mátraháza, július 10-15.

Családosok        – Kárpátalja, augusztus 14-19.

Nemzetközi Ministránstalálkozó – Róma, július 28-augusztus 5.

·   Esküvők a nyáron:

Máté Péter - Blábics Judit           június 17.

Vincze József - Hábel Csilla         július 1.

Simon Tamás - Balázs Ágnes     július 1.

Ocsovai Lóránd - Szép Boglárka július 22.

Szőke László - Kőmíves Gabriella július 29.

Németh Gábor - Gyüre Mónika   augusztus 12.

Sári Ottó - Borik Melinda            augusztus 12.

Vitányi Bence - Velenczei Édua    augusztus 19.

Rigó Antal - Puskás Nikoletta       augusztus 26.

·   A tavalyi Nógrádsápi találkozóhoz hasonlóan Egyházmegyei Találkozó lesz Mendén június 30-július 1-én. A találkozóra július 1-én plé­bá­ni­ánkról is autóbuszt indítunk – jelentkezni a sekrestyében lehet. A találkozó programja:

Június 30. Péntek

10.00 Sportrendezvények

14.00 Ebéd

15.00 Eredményhirdetés

16.00 Szentmise

18.00 Vacsora, majd gitáros együttesek koncertje, táncház

Július 1. Szombat

7.00  Zsolozsma a templomban

9.00  Köszöntők

9.30  Előadások, plébániák bemutatkozása, Karizmák, szerzetesrendek bemutatkozásai, Kiscsoportos beszélgetések

13.30 Ebéd, pihenés

14.30 Szentségimádás

16.30 Záró szentmise – Beer Miklós püspök atya

·   Augusztus 5-én, Színeváltozás ünnepének előestéjén tartjuk templomunk búcsúját és a Porciunkula búcsút. A program a következő:

17 órától gyóntatás

18.00 Litánia

19.30 Ünnepi vecsernye

20.00 Ünnepi szentmise – Dr. Paskai László bíboros, ny. esztergom-budapesti érsek atya

22.00 Szentségimádás

23.30 Olvasmányos imaóra

24.00 Éjféli szentmise

·  Augusztus 6-án, vasárnap a 10 órás szentmisében emlékezünk meg Boldog XI. Ince pápáról. A szentmise után rövid megemlékezést tartunk az Ince pápa téren.

·  Augusztus 12-én, szombaton a szokott rend szerint reggel 6 órakor a templomból indul a szentkúti gyalogos zarándoklat, melyet a nemzeti imaévhez kapcsolódóan járunk végig. Mindenkit szeretettel várunk!

·  A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia – Máriapócs mellett – a Mátraverebély-szentkúti ferences búcsújáróhelyet is nemzeti kegyhellyé nyilvánította. A döntés nyilvános kihirdetésére augusztus 12-én Erdő Péter bíboros úr és számos püspök atya jelenlétében ünnepi szentmise keretében kerül sor Mátraverebély-Szentkúton. A jeles eseményre autóbuszos utazási lehetőséget szervezünk. Az autóbuszok szombaton 6.45-kor indulnak a templom elől és az esti órákban érkeznek vissza. Jelentkezni a sekrestyében lehet majd.

·  Augusztus 18-án este érkezik városunkba a hagyományos, Esztergomból Szentkútra tartó ifjúsági zarándoklat. A fiatalok most is a kolostorban kapnak vacsorát, illetve itt lesznek elszállásolva. A zarándokok kedd reggel indulnak tovább és minden csatlakozó fiatalt szívesen fogadnak.

·  Augusztus 20-án, Szent István királyunk ünnepén szent­misék 7, 10 és 19 órakor lesznek. A 10 órás szentmise keretében kenyérszentelés lesz.

·  A Temetőkápolna Kisbol­dog­asszony napi búcsúját idén szeptember 9-én, szombaton este 18 órakor tartjuk. Ezen az estén a templomban nem lesz szentmise.

 

Apró hírek

§ A plébániai irodán hétfőn, szerdán és pénteken 9.30-11.00, kedden és csütörtökön 16.00-17.30 között állunk a hívek rendelkezésére. Kérjük, hogy ebben az időben keressék lelkipásztorainkat!

§ Gyóntatás a szentmisék előtt és elején van.

§ A zsolozsmát minden nap 6.35-kor és 18.35-kor imád­kozzuk a templom­ban.

§ Minden csütörtök este a szent­mi­se után csen­des szent­­ség­imádást tar­­tunk családjainkért, gyer­me­ke­ink­ért, fi­a­tal­ja­inkért és ha­zánk­­ért.

§ Minden péntek este 7 órától Taize-i imaóra van a szegénygondozó nővérek kápolnájában.

§ Minden hónap első péntekén felkeressük a betegeket.

§ A Karitász-házban péntekenként 16-18 óráig lehet adományokat leadni, támogatást kérni minden hónap első péntekén lehet.

§ A Ferences Világi Rend minden hónap első szombatján az esti szentmise után és a hónap harmadik vasárnapján délután 16.30-kor tartja összejövetelét. A közösség tagjaiért ajánljuk fel a 3. vasárnapokon az esti misét.

§ A Rózsafüzér-társulat minden hónap második vasárnap­ján tartja a titokcserét. A reggeli szentmisét ilyenkor a társulat élő és elhunyt tagjaiért ajánljuk fel, az esti szentmise előtt pedig közös ima és elmélkedés van a tagok számára a templomban.

§ A házasságra ké­szülő fiatalok és a szülők fi­gyelmét fel­hív­juk, hogy az es­kü­vő­re - az alapos készület ér­dekében - 6 hónappal korábban, a keresztelőre 1 hónappal korábban kell jelentkezni a plébánián. Püspök atya rendelkezése szerint (709/2005.) „a szentségek kiszolgáltatása, vétele lehetőleg a helyi plébániákon történjen, hogy a szentségben részesülők saját közösségükkel együtt ünnepeljenek. Ettől csak rendkívüli esetben térhetnek el, csakis a plébános engedélyével fordulhatnak más plébánia lelkipásztorához.”

§ Az egyházközség működésének feltételeit az egyházi hozzájárulás (adó) teremti meg, melynek befizetése minden felnőtt lelkiismereti kötelessége. Összegére a Képviselőtestület – a Püspöki Kar és dr. Beer Miklós püspök atya iránymutatásával meg­egyező módon – az éves nettó jövedelem 1%-át határozza meg kereső személyenként. A minimális összeg 2006-ban 2800 Ft. A hozzájárulást a temp­lomban is megtalálható csekke­ken a Takarék­szövet­kezet­nél, misék után a sekrestyében, félfogadási idő­ben az irodában, illetve a Szabadság u. 7. szám alatt Ocsovai Jó­zsef­nél fizethe­tik be.

§ A templom alatti kriptában az örökös urnahelyek meg­válthatók. Érdeklődni a plébánián lehet.

§ A Szécsényi Harangok újság ingyenes, hogy mindenkihez eljuthasson. Egy példány előállítási költsége kb. 100 Ft. Kérjük, hogy lehetősége­ik­hez mérten támogassák az újság előállítását. Köszönjük!

 

NAPRAFORGÓ

Filmmérleg

 

A Da Vinci kód hazugságai

Napjaink legolvasottabb könyve a mozikban folytatja világhódító útját. A film májustól látható Tom Hanks (Forrest Gump, Ryan közlegény megmentése) főszereplésével.

A regény fiktív történet, krimi, és nem történelemkönyv. Hatása mégis sokakban komoly kétségeket ébresztett a keresztény hittel kapcsolatban. Feltételezése szerint Jézus megházasodott Mária Magdolnával, gyermekeik is születtek, de egy titkos társaság Leonardo Da Vinci-vel az élén ezt az információt évszázadokon át titkolta, nehogy a katolikus egyház hierarchiája megbomoljon. A könyv megkérdőjelezi a Biblia hitelességet, Krisztus istenségét és a korai egyház rendszerét is.

Dan Brown a könyve elején azt állítja, hogy a könyvben szereplő összes állítás megfelel a valóságnak. Vannak, akik ezt valóban készpénznek veszik – ezrével mennek a turisták a Louvre-ba, a milánói Santa Maria delle Grazie-kolostorba vagy a párizsi Saint Sulpice-templomba, hogy lássák a regényben említett helyszíneket és rejtett szimbólumok után kutassanak. Valójában – ahogy egy könyvkritika írja róla, – „a Da Vinci Kód egy játékos, eretnek elképzelés, amely szerint az egész zsidó-keresztény kultúra egy nőgyűlöletre épülő hazugság.” A Katolikus Egyháznak nincs központi állásfoglalása, de sok helyen fejezték ki ellenérzésüket hívek, templomközösségek, papok, püspökök.

Bár már olvasás, filmnézés közben „érezzük”, hogy mindez nem igaz, a történet mégis sok kérdést támaszt keresztény hitünkkel kapcsolatban, ezért fontos, hogy tájékozottak legyünk a témában. A kritikákat megfogalmazók szerint – és ebben egyetértünk velük – a film nagy lehetőséget biztosít a hívők számára, hogy megosszák másokkal a kereszténység örömhírét.

A következőkben a könyv „nagy hazugságait” vesszük sorra Alexander Schick Jézus Krisztus, Leonardo da Vinci és a Szent Grál című írása nyomán (Ethos 2005/4).

Állítás: Nagy Konstantin a 4. században ezerszámra semmisített meg dokumentumokat, amelyek állítólag a halandó Jézusról számoltak be.

Tény: Nagy Konstantin nem csak hogy nem semmisített meg Jézusról szóló dokumentumokat, hanem épp ellenkezőleg, írótermeiben sokszorosíttatta azokat.

Állítás: A császár megbízásából a római írótermekben meghamisították a Bibliát.

Tény: Konstantin császár azért másoltatott hivatásos írnokokkal bibliai szövegeket, mert azt megelőzően a súlyos keresztyénüldözések idején (különösen Diocletianus császár alatt) sok újszövetségi kéziratot pusztítottak el. A korai gyülekezetek határozottan különbséget tettek a szemtanúk és apostolok tekintélye által hitelesített evangéliumok (Máté, Márk, Lukács és János) a későbbi korban (2. századtól) keletkezett evangéliumszerű írások közt. Az evangéliumok szövegét Istentől ihletettként tekintették és őrizték már az első századtól kezdve. A hamisítás kizárhatóságát, és a hivatásos írnokok pontos munkáját mi sem igazolja jobban, mint a jóval Konstantin előtt íródott Oxyrhynchus-, Chester Beatty-, és Bod­mer-papiruszok, amikben szóról szóra ugyanazt az örömhírt olvashatjuk, mint a ma is elfogadott Újszövetségben: Isten szereti az embert; Fia a kereszten meghalt a világ bűneiért; és Jézus Krisztus feltámadása óta mindnyájunk számára létezik az élő reménység. (lsd. János evangéliuma 3,16-21).

Állítás: A niceai zsinaton (Kr. u. 325) Konstantin császár rendelettel nyilvánította Jézust Isten fiává.

Tény: Római levél 3,25-ben (Kr. u. 54-ből) olvashatjuk, hogy: Isten azért küldte Jézust, hogy akik benne hisznek, azoknak a bűneit megbocsássa. Ez Jézus vére, vagyis a halála által lehetséges. A niceai zsinat amellett tett hitet, – amiről a korábbi századok keresztény gyülekezetei rendületlenül meg voltak győződve, – hogy Jézus Krisztus az Isten Fia, és a zsinat kinyilvánította, hogy Jézus Krisztus egylényegű az Atyával. Ezt a kor egyházát képviselő csaknem összes egyházi vezető (püspökök) egyöntetűen rögzítette le a Szentírás bizonyságtétele alapján, és semmiképpen sem a császár rendelte el.

Állítás: A Biblia merő kitaláció, és a Jézussal kapcsolatos „igazság” csakis azokban a vallási tárgyú iratokban található meg, amelyek nem estek áldozatul Konstantin hamisítási és megsemmisítési akcióinak, mint pl. a Holt-tengeri tekercsek és az egyiptomi Nag Hammadiban talált kéziratleletek.

Tény: A Nag Hammadiban talált kéziratok egyértelműen jóval az evangéliumok írásba foglalása után keletkeztek. Ezek az írások egy korai vallási irányzattól származnak, akik a “különleges ismeretek” által elnyerhető megváltást hirdették. E tanítás követőit gnosztikusoknak nevezték. A gnosztikusoktól származó kéziratok nem tekinthetők hitelt érdemlő forrásoknak Jézus Krisztusról, és megváltói művéről, mert nem szemtanúk írásai és több generációval később keletkeztek. Más a helyzet a Holt-tengernél felfedezett tekercsekkel. Ezeknek jelentősége éppen abban rejlik, hogy bizonyítják, milyen hűséggel adták tovább az egymást követő nemzedékek az ószövetségi szövegeket. Másfelől e régészeti lelet tökéletesen igazolja az Ószövetség írásainak prófétai jellegét: a várt Messiásról előre szóltak. E lelet birtokában senki sem állíthatja, hogy a beteljesedett próféciákat utólag „írták bele”, meghamisítva így az ószövetségi könyveket. Mivel Krisztus előtti korból származnak, ezért semmit nem tartalmaznak Jézus Krisztus földi életének eseményeiről.

Állítás: Leonardo da Vinci tudta, hogy Magdalai Mária Jézus felesége volt. Utolsó vacsora című festményén ezért a Jézus jobbján látható személy valójában nem János, hanem Mária. Leonardo ilyen „kódolt” formában hozta az utókor tudomására ezt a titkot (innen a regény eredeti, és a magyarban is átvett címe).

Tény: A művészettörténészek csak fejüket csóválják, hiszen egy képnek, amelyet Jézus utolsó vacsorája után csaknem 1500 évvel festettek meg, nincs hiteles történeti jelentéstartalma, hanem csak alkotójának felfogását tükrözi. Ezt hívják művészi szabadságnak. Egyébként a kép a korabeli reneszánsz szokásoknak megfelelően ábrázolja a jelenetet. Leonardo tanulmányi vázlatai alapján egyértelműen kiderül, hogy a kérdéses alak János apostol. (lsd. 1Kor 11,23).

Állítás: A „Szent Grál” a középkori legendákban az utolsó vacsora kelyhe, valójában egy személy, mégpedig Magdalai Mária méhe a „kehely, amely Jézus Krisztus királyi vérét hordozta” (362. o., A Da Vinci kód), vagyis Jézus leszármazottját.

Tény: A kor gondolkodásától nem volt idegen, hogy egy zsidó rabbinak felesége legyen. Miért titkolták volna ezt Jézussal kapcsolatban az evangéliumok? Azonban figyeljük meg Magdalai Mária nevét! Magdala nem családnév, hanem egy – a Genezáreti-tó nyugati partján fekvő – település neve. Egy olyan kultúrában, amely nem ismerte a családnév fogalmát, az azonos nevű, férjezetlen nőket földrajzi megjelölésekkel, a férjezetteket férjük nevével különböztették meg egymástól. Lukács 8,1-3-ban olvashatjuk: „Vele volt [ti. Jézussal] … néhány asszony…: Mária, akit Magdalainak neveztek, … Johanna, Kuzának … felesége, … de sok más asszony is.” Ha Magdalai Mária Jézus házastársa lett volna, akkor ugyanúgy azonosították volna őt, mint Johannát (azaz mint Mária, a Jézus felesége), és nem földrajzi helymegjelöléssel. „Sehol sincs olyan bizonyíték, adat, amely igazolná, hogy Jézus nős volt.” (Darell Bock, teológiai professzor, Dallas)

Végezetül álljon itt Michael Welte szövegkutató professzor (Münsteri Egyetem) megállapítása: „Nem találkoztam egyetlen olyan irattal sem, melynek szövege arra kényszerítene minket, hogy más képet alkossunk Jézusról, mint ami számunkra az Újszövetségből oly jól ismert. Valamennyi ránk maradt újszövetségi szöveg – márpedig ide tartoznak a több mint 5000 (eredeti nyelvű) kéziratleleten kívül a különböző más nyelveken készült korai fordítások, valamint az egyházatyák írásaiban fellelhető újszövetségi idézetek is – ugyanazt a képet közvetíti Jézusról: a világ megfeszített és feltámadt Uráét és Megváltójáét!”

*

Jól meg kell tehát különböztetni a regény állításait és a valóságot. Aki szilárdan áll hitében, bizonyára könnyen megteszi ezt, hiszen folyamatosan mélyíti tudását, és nem egykönnyen fog meginogni egy mégoly sikeres, hatásvadász film, könyv hatására sem. „Aki áll, vigyázzon, hogy el ne essen.” (1Kor 10,12)

A film téves állításairól további hasznos írások találhatók a következő internetes címeken: www.apologia.hu, www.alphakurzus.hu, www.parokia.hu, www.palantamisszio.hu.

Csordás Bálint

Szülői lelkivezetés - a Szeretethimnusz alapján

A szeretet türelmes, jóságos, mert:

         beleérző, akaratfejlesztő, rendre nevelő;

A szeretet nem irigykedik, mert:

         vállalja a gyermeket terheivel,

         a több gyermeket gondjaival,

sokféle problémával együtt;

A szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, mert:

         a gyermekek kérdéseire élményszerű választ ad,

         félelmeit feloldja,

         a produkáltatástól és csodagyerekségtől megóvja,

         még tanulni is kész érte;

A szeretet nem viselkedik bántóan, mert:

         a gyermeknek tett ígéreteit betartja,

         a dackorszaka alatt vele és beleérez,

         a gólyameséktől megvédi,

         idejében és megfelelően felvilágosítja

         és nem rémisztgeti;

A szeretet nem keresi a maga hasznát, mert:

         áldozatos, ha kell, önfeláldozó,

         csendet tud biztosítani a gyermek számára,

         a gyermek tulajdonát tiszteletben tartja,

         adni, ajándékozni is megtanítja;

A szeretet nem háborodik fel, mert:

         sohasem ütlegel,

         szülői összhangban büntet és jutalmaz,

         zsilipelve dicsér és fedd;

A szeretet nem rója fel a rosszat, mert:

         nemcsak megbocsát, el is felejt,

         betartja a jézusi sorrendet,

         pofonokat nem utalványoz,

         a gyermek tetteinek indító okaira figyel;

A szeretet nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal, mert:

         a szülő és a gyermek közt jó kapcsolatot teremt,

         nem kendőzi az ügyeskedést – ügyességnek,

         a gyermek igazát is elismeri;

A szeretet mindent eltűr, mindent remél, mert:

         roskadozva sem roskad össze,

         sohasem zsugorít,

         növelve – nevel;

A szeretet soha el nem múlik, mert:

         az Isten a szeretet (Agapé),

         azért nem múlhat el,

Benne és belőle élünk.

Gyökössy Endre

A plébániai könyvtár új kiadványai:

&     Deus Caritas est – XVI. Benedek pápa Az Isten szeretet kezdetű enciklikája.

&     Seregély István: Nevelnek a szentek – A szentek Isten aprópénzei, akik a krisztusi példát életük egy-egy vonatkozásában tökéletesen megvalósították és erre bátorítanak minket is. Ismerjük őket?

&     Monika Nemetschek: Boldogok, akik szomorúak – Hogyan fogadjuk el és dolgozzuk fel a halál és a gyász fájdalmát a Jézusba vetett hit segítségével.

*

Az ismertetett könyvek megtalálhatóak a plébániai könyvtárban. A könyvtár várja az érdeklődőket a szombat esti és a vasárnap délelőtti szentmise után.

Böngésző

:    www.miserend.hu - itt a magyarországi templomok miserendje mellett az egyes templomok története is részletesen megtalálható.

:     www.oki-iroda.hu/kozospont – a Közös Pont egy keresztény fiatalokból álló csapat, akik Magyarország ifjúsági fesztiváljain az életről, világról, egyházról, az anyagon túli világról tesznek tanúságot munkájukról.

:     www.chemin-neuf.hu ismerj meg egy ökumenikus elhivatottságú katolikus közösség, amelybe házaspárok, családok, cölibátusban élő férfiak és nők tartoznak, hogy az Egyházat és az Evangéliumot szolgálják.

:     www.sacredspace.ie/index.jsp?lang=hu – 10 perc imádság minden napra az ír jezsuiták gondozásában, a számítógép előtt ülve, a megjelenő útmutatások és a napi olvasmányokból választott szentírási szöveg segítségével.

 

Médiaajánló

Hetente minőséget és választ

Ezúttal kivételesen, nem könyvet ajánlunk a Szécsényi Harangok olvasóinak figyelmébe, hanem egy hetilapot. A Heti Válasz 2001 óta van a magyar lappiacon, elsősorban közéleti témákkal foglalkozik. A bel-, külpolitika, gazdaság eseményei mellett helyet kap az újságban életstílus, kultúra, vélemény is.

A Heti Választ sokszínűség és széles látókör jellemzi, nem szűkül be a jobboldal területére. Elkötelezettsége, egyértelmű állásfoglalása mellett törekszik arra, hogy mindkét politikai táborból megszólítson szereplőket. Az utóbbi számokból merítve olvashattunk interjút Demjén Ferenc énekessel, a showman Fábry Sándorral, a mega­sztáros Rúzsa Magdolnával, de Kovács “Kokó” Istvánnal és Friderikusszal is. Véleményem szerint az egyetlen olyan konzervatív értékrenddel rendelkező média, amely őszinte és hiteles kritikát, véleményt közöl saját oldaláról. Például, április vége óta, melléklet sorozatban próbálja elemezni a FIDESZ-KDNP választási vereségének okait, keresve az eredményes továbblépés lehetőségét. Úgy tűnik, az újságot vásárló emberek hosszú távon értékelik ezt a mentalitást, hiszen az utóbbi két évben kétszer annyian vásárolják hetente, mint az előző időszakban. Főszerkesztője, Borókai Gábor (az Orbán-kormány szóvivője volt) fiatal, tehetséges, lendületes stábot gyűjtött maga köré. Beleolvasva az újságba, látszik, hogy az újságírók egy-egy riportba sok munkát fektetnek, az interjúalanyokat gondosan válogatják, és felkészülten ülnek le beszélgetni. A megjelent cikkek egy része és más írások, az interneten is megtalálhatóak a http://www.hetivalasz.hu címen.

Az ára kicsit talán borsosnak tűnik (jelenleg 335 Ft), de a magyar média egyensúlytalanságait ismerve, ezen kevés a csodálkoznivaló. A minőséget pedig mindig meg kellett fizetni, és ebben az esetben hétről-hétre valódi értéket kapunk a pénzünkért. És választ kérdéseinkre.

Csordás Bálint

Gyereksarok

Nyári szabadidős tábor a plébánia hittantermében 7-14 évesek részére

Plébániánk szabadidős tábort szervez 2006. július 10–14. (hétfő-péntek) között, ahol naponta 10-12 és 14-16 óra között változatos, játékos programokkal várjuk 7-14 éves gyerekeket. Délelőtt filmnézés, mese, játék lesz, délután kézműves tevékenységekre (pl. üvegfestés, gyöngyfűzés, hungarocell állatkák, szalvéta decu­page készítése, stb.) kerül sor.

Költsége: 3000 Ft/fő (ez csak az alapanyagköltség a kézműves foglalkozásokhoz).

Jelentkezés: július 1-ig Gajzinger Mártánál (pl. vasárnap a 10-es mise után). Ebédlehetőség is van, ezt jelentkezéskor kell megbeszélni.

Várunk titeket! Hagyd a TV-t, gyere te is!

 

Gyerekvers

Nemes Nagy Ágnes: Nyári rajz

Hogy mit láttam? Elmondhatom.
De legjobb, ha lerajzolom.
Megláthatod te is velem,
csak nézd, csak nézd a jobb kezem.

Ez itt a ház, ez itt a tó,
ez itt az út, felénk futó,
ez itt akác, ez itt levél,
ez itt a nap, ez itt a dél.
Ez borjú itt, lógó fülű,
hasát veri a nyári fű,
ez itt virág, ezer, ezer,
ez a sötét gyalogszeder,
ez itt a szél, a repülés,
az álmodás, az ébredés,
ez itt gyümölcs, ez itt madár,
ez itt az ég, ez itt a nyár.

Majd télen ezt előveszem,
ha hull a hó, nézegetem.
Nézegetem, ha hull a hó,
ez volt a ház, ez volt a tó.

Könyvajánló gyerekeknek

Wass Albert: Tavak és erdők könyve

Kedves legifjabb olvasóink!

Már ezek a meleg májusi napok is a nyaralások hangulatát idézik, és arra bíztatnak, hogy érdemes kitartani még pár napig a suliban. Utána aztán kedvünkre süthet a nap reggeltől-estig…

Igen ám, de mindnyájunknak szükségünk van vízre, ahogyan a földnek is, ezért reméljük, elered néha az eső is. Tehát ha az eső bekergetne a szobádba, vagy már elviselhetetlen a hőség, miért ne tudhatnád meg, hogy mi lett a nagy, fekete, hatlábú szarvasállatból, ki az a Szille, aki egy hal hátán közlekedik és a vízililiom szirmai között alszik, vagy vajon miért adta a Jóisten a negyedik angyalnak éppen az erdőket, hiszen az első három angyalkája között igazi nagy kincseket osztott szét: a jóságot, a szeretetet és a békességet. Ezekre a kérdésekre megtalálod a választ Wass Albert Tavak és erdők könyve című gyerekeknek írt könyvében. Itt olvashatsz többek között a csigaházkészítő és a gombacsináló manóról is, és arról, hogyan kapta a nevét az Angyalok Tisztása.

Az lenne a legjobb, ha a szüleiddel vagy nagyobb testvére(i)ddel együtt tudnád olvasni a meséket, és megbeszélhetnétek, hogyan viselkednek az állatok. Ha nagyon szemfüles vagy, néhány mesében a Szentíráshoz hasonló részletekre bukkansz: olyasmire, mint a tékozló fiú története, a kígyó csábítása, vagy akár a szövetségkötés. Ha találsz ilyen részeket vagy bármelyik meséről olyan gondolataid támadnak, amiket megosztanál velünk, írd meg. A mesélő is gyakran biztatja ügyes kezű olvasóját rajzok készítésére, hogy jobban maga elé idézhesse és másoknak is megmutathassa, hogyan képzeli el Szigonycsőrt, Mámit és Csámpás nevű fiókáját, Veszekedő Cankót és az egész tópartot vagy az erdők népét. És te hogyan képzeled el? Rajzold le és hozd be a plébániára! Jutalmad sem marad el!

Élményekkel teli vakációt és vidám barangolást a tavak és erdők világában!

Gordos Kati

Pályázat

Kedves Gyerekek!

Mint tudjátok, az idei esztendő a magyar nemzetért való imaév keretében telik, és szorosan kapcsolódik a nándorfehérvári diadal 550. és az 1956-os forradalom 50. évfordulójához.

Pályázatot hirdetünk ezért számotokra:

Bármilyen technikával A4-es méretű lapra rajzoljátok, fessétek meg a nándorfehérvári csatát, benne Kapisztrán Szent Jánost, Hunyadi Jánost és a hős magyar vitézeket.

A rajzokat 2006. augusztus 1-ig adjátok le a sekrestyében. A legjobb rajzokat kiállítjuk és értékes ajándékokkal (könyvvel, dvd filmmel, játékkal, magyar népi  tárgyakkal) díjazzuk!

Hogy könnyebb legyen a dolgotok, röviden összefoglaljuk az akkori eseményeket:

 

A nándorfehérvári csata 1456

„A magyarok pedig - bár nem volt egyenlő a küzdelem ennyi ellenséggel – mégis teljes erővel védekeztek, és az Úr Jézus segítségéért kiáltozva elszántan törtek az ellenség megrontására. Megújul tehát a halálos küzdelem, és már a vár terein harcolnak. Innen is, onnan is seregestül hullanak a megöltek, és a nagy lárma meg a megszámlálhatatlan kard csengése hatalmas hangzavart kavar a levegőben. Hol az egyik, hol a másik küzdő fél kényszerül hátat fordítani. Jelen volt Capistranói János barát is. Valósággal önkívületi állapotba jutott, és vele együtt a többi barátok is a földre borulva, a Legfőbb Segítség felé emelve szívüket és kezüket, szemüket az égre szegezve, sóhajtozva imádkoztak, és a prófétákkal együtt elmondhatták: Felemeltem szememet a hegyekre, ahonnan számomra segítség jön.” (Részlet Thuróczy János: A magyarok krónikája című munkájából.)

II. Mohamed szultán 1453-ban valóra váltotta elődei álmát: elfoglalta Bizáncot, és így megszilárdította az Oszmán Birodalom helyzetét Európában. Hunyadi János a rigómezei vesztes csata után (1448) Erdélyre, valamint saját birtokainak katonai és gazdasági erejére támaszkodva tovább készült a várható török támadásokra. Hunyadi méltó ellenfélre talált a szultán személyében.

Megválasztása után II. Mohamed növelte hadseregének létszámát. Ez azt jelentette, hogy háború esetén 40-50 ezer szpáhit, 8-10 ezer janicsárt, valamint 60-70 ezer irreguláris katonát szólíthatott harcba.

A szultán terveiben továbbra is fontos szerepet kaptak az európai területek. 1454-ben elfoglalta a Szerb Királyság jelentős részét, és nem lehetett kétséges, hogy a törökök hamarosan nagyszabású támadást indítanak a déli határszakasz legfontosabb vára, az ország kulcsának számító Nándorfehérvár ellen.

Magyarország és Hunyadi János korántsem támaszkodott hasonló katonai erőre, mint ellenfele. Ebben az időszakban a magyar hadsereg is átalakult, korszerűbbé vált, létszáma jelentős hadmozdulatok esetén akár 15-20 ezer fő is lehetett. Ez a létszám a külországi katonákból (elsősorban csehek), a magyar katonai familiárisokból, kisnemesekből, városi polgárokból, valamint jobbágyokból adódik össze.

De volt Hunyadi Jánosnak és a magyar csapatoknak még egy nagy ereje: Kapisztrán János, a ferences szerzetes.

Miután 1453-ban Konstantinápoly elesett 1454-ben III. Callixtus pápa a hetvenes éveihez közeledő Ka­pisz­trán Jánost küldte, hogy pré­di­ká­ciójával az Oszmán Birodalom ellen gyűjtsön kereszteseket. 1455-ben Magyarországra érkezett és a török elleni széles nemzeti össze­fogás létrehozásán fáradozott. 1456 tavaszán újra lelkesen fogott hozzá a keresztesek toborzásához. Az összegyűjtött sereggel 1456 nyarán Hunyadi János táborába sietett, hogy segítse őt Nándorfehérvár megvédésében, melyet akkor már a szultán serege ostromolt. Hunyadival együtt seregével sikeresen törve át a török hajózárat bejutott a várba, ahol az ostromlottak nagy lelki segítségére volt. Az ostrom alatt mindvégig buzdította a harcolókat, akik sikerrel verték vissza a megújuló rohamokat. A sikeren felbuzdulva bátor tettre szánta el magát. Keresztjét a magasba emelve vezette lelkes keresztes seregét a meglepett törökre. Ezt látva Hunyadi is kitört és az egyesült sereg elsöpörte az ostromlókat.

Kapisztrán János nem sokkal a diadal után a táborban dúló pestis áldozata lett. Betegágyán a Szerém vármegyei Újlakon maga V. László király is meglátogatta. Kívánságára a pápától küldött kereszttel ékesített ruhában temették el.

 

Rejtvény

A tavaszi rejtvények megoldásai:

·  a kicsik: „Kakas nélkül is megvirrad.”

·  nagyok: a nyúl és a pocok normális, a róka bolond.

Helyes megoldást adtak le: Balázs Bernadett, Demus Rita, Liki Dorina, Balogh Dénes, Oláh Zsófia. Jutalmukat a sekrestyében vehetik át.

 

Rejtvény kisebbeknek:

Válaszold meg az alábbi találós kérdéseket!

·  Ágról ágra, fákról fára / Fürgén, vígan szökkenek, / Ám legvígabb akkor vagyok, / Hogyha diót törhetek. / Szeretem a mogyorót is, / A rügyet is megeszem! / Találjátok ki gyerekek, / Hogy mi lehet a nevem!

·  Barlang mélye az én hazám, / Itt élem világom, / Télen alszom, nyáron meg a / Kerekerdőt járom. / Azt se bánnám, ha az erdő / Csupa mézzé válna! / Bár nem tudom, hogy akkor majd / Hol terem a málna?

·  Fent lakom az égen, melegít a fényem, sugárból van bajszom, este van, ha alszom.

·  Nyári réten virulok én a búzatáblában, szellő ringat, hajladozom piros szoknyácskámban. 

·  Kertben élek, illatozom, én vagyok a szépek szépe, Aki letép, jól vigyázzon, tövis karcol tenyerébe!

 

 Rejtvény nagyobbaknak:

A hét vezér közül valaki eldugta Lehel kürtjét. Tudták, hogy a tettes csak Előd, Ond vagy Tas lehetett. Ezért gyűlést szerveztek, ahol meghallgatták a gyanúsítottakat. Ők a következőt állították:

·  Nem Ond a tettes – mondta Előd.

·  Tas biztosan ártatlan – mondta Ond.

·  Viszont Tas olyan halkan beszélt, hogy nem értették, mit mondott.

·  Álmos ugyan látta, ki a tettes, de csak annyit árult el, hogy a bűnös igazat mondott, a két ártatlan pedig hazudott.

Ki dugta el Lehel kürtjét?

 

 

A megfejtésedet a sekrestyébe juttasd el legkésőbb június 11-ig, névvel ellátott borítékban.

 

Humor

¥   A fickó beront a főnöke irodájába, leköpi, majd ráborítja az asztalt, mire rohannak utána a kollégái:

- Sanyi, csak vicceltünk, nem nyertél a lottón...

¥   Mit ne mondjunk a rendőrnek?

-  Máris adom a jogsimat... Megfogná addig a sörömet?

-  Elnézést, biztos úr, nem vettem észre, hogy elfelejtettem bekapcsolni a radarjelzőmet.

-  Hé, magának legalább 200-zal kellett jönnie mögöttem, ha utolért! Gratulálok!

-  Én is rendőr akartam lenni, de inkább befejeztem a gimnáziumot.

-  Rossz rendőr! Nem kap csokit!

-  Ugye nem néz bele a csomagtartóba?

-  Maga az én pénzemből kapja a fizetését!

-  Miért állított meg? ... Csak azért kérdezem, hogy legalább az egyikünk tudja.

-  Csak megpróbáltam lépést tartani a többi autóssal. Igen, tudom, hogy kilométerekre nincs itt senki, de hát ők ennyivel gyorsabbak.

¥   Két szőke nő utazik a buszon, ahol párás az ablak. Az egyik nő két pontot rajzol az ablakra és azt mondja:

- Itt fogok kinézni.

Mire a másik letörli a két pontot:

- Te itt nem nézel ki!

¥   Hogy hívják a ...?

-  kínai szakácsot – Vajling

-  japán agglegényt – Maradoka Magamura

-  görög kártyást – Namilesz Teosztasz

-  kongói fényképészt – Tekincsa Vakumba

-  svéd nyomozót – Stock Holmes

-  röntgen úr feleségét – Röntgenné Ultra Ibolya

-  vegetáriánus ragadozó madárt – Legelészölyv

-  nagyothalló macit – MACI!!!!!!!!!!!!

-  lassú postást – Levéltetű

-  népi fertőtlenítőszert – Folklór

-  szellemek felvonulását – Démonstráció

-  sivatagi kocsmát – Porozó

-  Einstein gyerekeit – Zweistein.... Dreistein....

-  afrikai buszvezetőt – Busman

-  álarcos rókakölyköt – Zorróka

-  kecskeméti láthatatlan embert – Köd Mön

-  fejetlen rendőrt – Törzsőrmester

-  kecske és a kacsa közös utódait – McDonald's

-  háromdimenziós szekeret – Térfogat

-  eszperente nyelven Kerepestarcsát – Kerepes netegyele!

¥   A kis ősember megérkezik a barlanghoz és átnyújtja a bizonyítványát az anyukájának, aki végigolvassa, majd így szól:

- Nézd fiam, azt, hogy megbuktál vadászatból, megértem, mert még kicsi vagy és nem bánsz még jól a dárdával. Hogy ismételned kell földművelésből, elnézem, mert nem könnyű dolog, elég sok fáradságba kerül, hogy eredményes legyen. Hogy meghúztak barlangfestészetből, megbocsátom, mert még kicsi vagy, és a készséged még nem fejlődött ki, de hogy történelemből is karót kapjál, amikor abból még csak két oldal van...!?

¥   Amit nem szívesen hallanál a műtőasztalon fekve...

-  Szikét! Ja, nem, inkább azt, a... na, azt az izét!

-  Mi ez? Terrortámadás? Ja, nem, csak áramszünet!

-  Állj! Ne mozduljon senki! Kiesett a kontaktlencsém!

-  Ez meg itt mi?

-  Jaj, ne! Már megint nincs meg a karórám!

-  Nos, emberek, ez mindannyiunk számára tanulságos kísérlet lesz.

-  Jó, akkor most ebből a szögből is csináljon egy képet...

-  Nem hiszem el! Ki tépte ki az anatómia könyv 42. oldalát?

-  Azt hiszem, tüsszentenem kell... nem... de mégis... Na, kérem a szikét, folytassuk a munkát!

-  Kicsit ragad a padló. Pedig tegnap felmostak azután a TBC-s után, nem?

¥   Agresszív kismalac fölszáll a buszra:

- Egy jegyet kérek!

- De mégis, hova?

- HÁ’ DE MÉGIS HOVA? IDE A MARKOMBA!

¥   Hogyan lehet felismerni az Internet kalózt?

- Webhely van az arcán.

¥   Kicsi, fehér, két oldalán két fekete pötty, mi az?

- Hópehely fülvédőben.

¥   Csíkos és balra indexel, mi az?

- Az Aquafresh megelőzi a fogszuvasodást.

¥   Mi az: pici, piros és a sarokban áll?

- Ribizli büntetésben.

 

Ima, vers, vallomás

„Minden nemzetnek olyan kormánya van, aminőt érdemel. Ha valami oknál fogva ostoba, vagy komisz emberek ülnek egy bölcs és becsületes nép nyakára, akkor a nép azokat a silány fickókat minél hamarabb a pokol fenekére küldi. De, ha egy hitvány kormány huzamosan megmarad a helyén, akkor bizonyos, hogy a nemzetben van a hiba. Akkor az a nemzet aljas vagy műveletlen.”

Széchenyi István

Uram! Nem csodát, nem jelenéseket kérek Tőled.
A mindennapok küzdelméhez adj erőt nekem!

Kérlek, taníts meg
a lépésről lépésre Feléd haladás művészetére,
hogy föltaláljam magam a napi forgatagban,
hogy idejében és talpraesetten tudjak dönteni,
hogy ügyeimben okosan gyümölcsöztessem ismereteimet és tapasztalataimat!

Segíts, hogy helyesen tudjam beosztani az időmet!
Add, hogy biztosan érezzem, mely ügyem nem tűr halasztást!
Segíts, hogy mindig időt találjak a szellemi, lelki feltöltődésre is!

Kérlek, segíts, hogy minden esetben a lehető legjobban készülhessek föl az éppen előttem álló feladatra!

Add meg, Uram, a kegyelmet, hogy akivel csak találkozom, arra úgy tudjak odafigyelni, és úgy tudjak neki segíteni, mintha Téged hallgatnálak, és Neked segítenék!

Add, hogy mélyen megértsem, nehézség, kudarc, sikertelenség és zsákutca is lehet sorsom része!
Sőt! Ezek szükségesek is ahhoz, hogy fejlődjek és megérjek.

Kérlek, szükség esetén, a kellő pillanatban küldj valakit, aki jó szívvel szemembe meri mondani az Igazságot, ha amúgy berzenkednék ellene!

Tudom Uram, hogy számtalan nehézséget nem a lázas tevékenység, hanem az idő old meg.

Te jól tudod, mily nagyon rászorulok az őszinte barátságra.
Add, hogy kiérdemeljem az életnek ezt a legszebb, legértékesebb, leggyöngédebb, hatalmas ajándékát!

Kérlek, tartsd távol tőlem a szorongást okozó gondolatot, miszerint életem hiábavaló lenne!

Ne azt add, Uram, amit kívánnék, hanem azt, amire szerinted valóban szükségem van!

Kérve kérlek, taníts meg, Uram, a lépésről lépésre Feléd haladás művészetére!

Antoine de Saint-Exupéry

 

Szűz Mária, Te „igen”-t mondtál Isten Lelkének.
Ő pedig árnyékával vont be Téged,
hogy életet adj itt e földön az Isten örök Fiának.

Isten Szent Lelke minket is szeretne bevonni árnyékával.

Miként Te, Mária, gyakran mi is úgy érezzük,
hogy a mi kis egyszerű életünk bizony igen jelentéktelen.

Ám ahogy Téged, úgy a mi lelkünket, szívünket és életünket is isteni termékenységével szeretné megajándékozni.

Azt szeretné, hogy mi is világra hozzuk az Ő igazságát,
szeretetét és békéjét.

Elég Ő, egyedül,
mégis, nekünk is ki kell mondanunk az „igen”-t.

Szűz Mária, add nekünk a Te bátorságodat.
Jöjj, és mondd velünk ki azt az „igen”-t,
amelyre az Úristen vár, hogy megválthassa a világot.

Ámen.

 

Simon András: Rejtjelek

E rezzenetlen csendben
leszegett fejjel merengsz.
Lelkeden hegetlen sebek,
tested jeges verem,
elvesztegetett kegyelmek szent helye.
Terhes e jelen,
kegyetlen keresztek erdeje,
de nem veszhetsz el!

Emeld fel kezed, s fedezz fel!
Meglelsz,
mert nem rejtezkedem.
Ereszkedj keresztemre,
s egekbe emelkedve
kegyelemtengeren
evezz be szeretetembe!

 

Bódás János: Valamit nem értek

Régóta ismerlek már Istenem,
S egyre halkulnak bennem a „miért”-ek.
De homályos elmém bárhogy derül is,
valamit most sem értek.

Tudom, szereted minden művedet,
mert minden műved nagyszerű, remek.
Szereted a virágot, hisz színében
a mennynek színei tündökölnek.

Szereted a csillagot: tiszta, fényes.
A követ is: ház lesz, véd, menhelyet, ád;
a harmatot, a forrást: makulátlan,
s mert szótlanul terem, a füvet, s a fát.

Az állatot, mert törvényed szerint él,
s mint az ember, testvérbe nem harap;
a szitakötőt, fecskét sast, galambot,
méhet és minden zümmögő bogarat,

Mik a szivárvány száz színét ragyogják,
s himporuk, pelyhük, tolluk lágy, puha;
szereted a gyermeket, mert arcán
az ártatlanság égi mosolya.

Szép minden műved, hát hogyne szeretnéd,
Gyönyörködsz benne, mind, mind értem ezt!
De engem, aki szégyenedre válok,
ezt nem értem, hogy engem miért szeretsz?!

 

 

Kellemes pihenést, jó vakációt
kívánunk mindenkinek!

 

Vissza a lap tetejére

Vissza a Szécsényi Harangok archívumába