Honlap Fel

 


 A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele

2005. Nagyböjt - Húsvét

 

LELKISÉG

 

Kalkuttai Teréz anya imája a kereszt alatt

Szabadíts meg, ó, Jézus,

a vágytól, hogy szeressenek,
a vágytól, hogy magasztaljanak,
a vágytól, hogy tiszteljenek,
a vágytól, hogy dicsőítsenek,
a vágytól, hogy előnyben részesítsenek,
a vágytól, hogy kérjék véleményemet,
a vágytól, hogy helyeslésre leljek,
a vágytól, hogy népszerű legyek;

a félelemtől, hogy megaláznak,
a félelemtől, hogy megvetnek,
a félelemtől, hogy megütnek,
a félelemtől, hogy megrágalmaznak,
a félelemtől, hogy elfelejtenek
a félelemtől, hogy bántanak,
a félelemtől, hogy kigúnyolnak,
a félelemtől, hogy meggyanúsítanak!

 

Assisi Szent Ferenc és a kereszt titka

A szentek Isten eljövendő országának tanúságtevői, mindannyian a mindhalálig engedelmes Krisztus útját járták, ám az emberi történelemben Assisi Szent Ferenc volt az első, akiben megesett a középkor legnagyobb csodája, mely századok múltán is megrendíti az embert. Ferenc evangéliumi életével nem csak emlékeztet Krisztusra, hanem olyannyira eggyé is vált vele, hogy a szent stigmákkal testén is a Megfeszítetthez lett hasonló. Így vált Ferenc Krisztus másává, kegyelemteljes tükrévé.

„Fölséges és dicsőséges Isten, ragyogd be szívem sötétségét, adj nekem igaz hitet, biztos reményt és tökéletes szeretetet, érzéket és értelmet, Uram, hogy megtegyem a Te szent és igaz parancsodat” – imádkozza Ferenc a kereszt előtt. Önmagunk akaratának Istenbe helyezése minden bűnbánó élet kezdete. Születése annak a vágynak, melyet a Lélek hívása ébreszt, hogy éltessen és betöltsön. Olyan állomás a hit zarándokútján, melynél az ember megérti, annak a szeretetnek, mely maga az Isten nem adhat kevesebbet, mint önmagát.

Egy évekig tartó hosszú keresés végén San Damiano elhagyott kápolnája lett az a kiválasztott hely, ahová az Úr Lelke vezette Ferencet, hogy a kereszt igazságában tegye e felismerés részesévé, és így életének új értelmet adjon. A templom, melynek lassú pusztulása Ferenc korának Egyházát és vallásosságát is példázta, csodálatos szépségű bizánci feszületet rejtett, mely Ferencre a megvilágosodás erejével hatott. A kereszt-ikon Krisztusának dicsőséges alakját szemlélve értette meg a Szeretetnek a kereszten feltárulkozó igazi természetét, megváltó és világot fenntartó erejét. A kereszt titkának e megtapasztalásában Isten örök üzenete vált jelenvalóvá: minden igazi szeretet keresztre feszíttetik, de szeretni kell keresztre feszítetten is. Ferenc megértette: a kereszt törvénye a szeretet törvénye, tehát az életé is. A kereszt nem a szégyen jele, nem ellenünk szóló vád, hanem az élet eleven fája. Annak a szeretetnek legnagyobb bizonyítéka, amellyel Isten szent Fiában ajándékozott meg. Ez a szeretet ragyog fel a kereszten Krisztusban, szólít meg és emel magához, egy véget nem érő örök kapcsolatban.

Ferencet elkápráztatja Krisztusban Isten szeretete, az ingyenessége és mértéktelensége, amely bár az örökkévalóságban gyökerezik, mégis a kereszt szegénységében és mezítelenségében mutatkozik meg igazi valójában, önmagát adó, páratlan teljességében. A szenvedésben megdicsőült Isten Fia szent sebeivel, a szeretet örökké tündöklő beszédes jeleivel Isten boldog országát nyitja meg. Istennek ez a felülmúlhatatlan szeretete gyújtja föl Ferenc szívét, pecsételi meg lelkét, és már semmi mást nem akar, csak ezt a szeretetet. Az élő, szentháromságos egy Isten boldog közösségét.

San Damiano romos kis templomában a szeretet fölséges Istenével való találkozás örökre megjelöli Ferencet és életének új irányt ad: Isten megismerésének olthatatlan szomját, akarata teljesítésének egyetlen vágyát. „Én Istenem, én mindenem. Isten és minden Őbenne” – így imádkozott Ferenc. Boldogan fedezte fel, hogy mit jelent megszólítani az Atyát, a rejtekben imádni Őt, és a lélekben szállást készíteni Igéjének. S bár Ferenc számára Isten mindig kimondhatatlan marad, minden képességét latba veti, hogy megértse őt.

Imádságában Jézus ajkáról hallja a szavakat: „Senki sem juthat el az Atyához, csak általam.” Ferenc így érti meg: Istenhez csak Krisztus vezet el, a megfeszített Fiú. Ferenc soha nem tekinti a Fiút az Atya nélkül. Azért figyel Krisztusra, mert ő mutatja meg az Atyát, és azért követi Krisztust, mert ő az út az Atyához. Krisztust szemlélni és nyomdokába lépni, ez lesz Ferenc számára az Isten megismerésének útja. A Szentlélektől megvilágosodva fedezi fel Krisztusban Isten titkainak gazdagságát. Különösen az alázat ejti rabul, mely a megtestesülésben, a kereszthalálban és az Oltáriszentségben nyilatkoztatja ki legteljesebben a mindenkor megújuló misztériumot.

Krisztus emberi természetének legmélyén ragadja meg Ferencet, tőle tanul szeretni, élni és meghalni. A legbensőségesebben összeforrt Krisztussal. Őt hordozta szívében, őt hordozta ajkán, őt hordozta kezében, őt hordozta minden porcikájában. Ferenc példája bizonyítja, hogy a Krisztus-követés, melyre minden keresztény meghívást kap, nem könnyű, de az egyetlen út, melynek örök jövője van.

Az Istenben megtalált öröm mellett azonban a fájdalom is befészkelte magát lelkébe – amerre járt, siratta Krisztust, a keresztre feszített Szeretetet. Őt, Isten szenvedő szolgáját látta a leprásban, a betegben, a kitaszítottban. Mélységesen átérezte Krisztusnak a minden emberi szenvedésben megújuló fájdalmát, mely sokkal inkább a léleké, mint a testé. Szinte sajátjaként éli át Isten Bárányának a fájdalmát, az elhagyatottság kínját és a meg nem értettséget is, mely oly sokszor őt is körülvette.

„Imádunk, Téged, Urunk, Jézus Krisztus, és áldunk Téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot.” – a keresztet megillető mélységes hódolat e mindennapi imájával küldte Ferenc testvéreit apostoli útjukra, hogy a kereszt tanúságtevői legyenek.

A Lateráni Zsinatról való hazatérése után a Tau, Krisztus keresztjének prófétai jele lett a jelvénye. Ezzel írta alá leveleit, ezzel jelölte meg a cellák falát, és mint a férfi, akiről Ezekiel próféta beszél, rajzolta homlokokra és véste a szívekbe, hogy bűnbánatra és megtérésre szólítson.

Számára a szerzetesi fogadalom sem volt más, mint hálatelt válasz a keresztre. Arra az útra, melyre az ember önmagát feledve, Isten hívó szavát követve lép. Ő maga is a kereszt nyomdokait követte, gyönyörét ízlelte, dicsőségét hirdette, testében és lelkében hordozta. Megkeresztelkedvén Krisztus halálában a bűnbánók kereszt alakú ruháját magára öltve indult el a kereszt útján, egyre jobban hasonulva és egyesülve Mesterével. Így járta végig a Via Crucis megannyi állomását, mígnem eljutott Golgotához – a hegyre, ahová Krisztus vezeti övéit, hogy szenvedésben és szeretetben magához ölelje. Alverna hegye a végső, Istentől kijelölt stációja annak az útnak, mely San Damiano omladozó templomától az „égig érő hegyig” vezet, hogy a lélek és hit örökké való valóságára emlékeztessen. A „ferences Golgota”, Alverna hegye Isten és ember szeretetre kötött szövetségének fönséges emlékhelye: itt kapja meg Ferenc imádság közben Krisztus sebhelyeit, miközben a keresztre feszített öröme és fájdalma egyszerre töltötte el túláradóan szívét.

Ferenc megalkuvást nem ismerő Krisztus-követésében olyan közel került a Megfeszítetthez, mint előtte senki más. Benne Krisztus tükröződött, akinek másává válni a szeretet útján mindannyian hivatottak vagyunk. Tapasztalata a minket a keresztjéhez felemelő Krisztustól kapott ajándék: a szenvedés a megváltás része és nem gyötrelme; szenvedni annyi, mint szeretni; szenvedni Krisztussal és Krisztusért, még pedig azért szenvedni, mert szeretünk, és szenvedni attól, hogy jobban nem szeretünk.

az „Alverna, a ferences Golgota” című film nyomán

Hogyan nézel a keresztre?

1.    A Kereszt: mérföldkő, amely az emberiség történelmét múltra és jövőre osztotta: jövője az embereknek azóta van újra.

2.    A Kereszt: felkiáltójel, az emberi gonoszságról és az Isten végtelen szeretetéről irántunk.

3.    A Kereszt: az élet fája, amelyet az Atya az Éden óta újra világunkba ültetett.

4.    A Kereszt: híd, amelyen Krisztus szent Teste ég és föld között újra áthidalja azt a szakadékot, amit a bűn hozott létre, elválasztva bennünket a mennyei hazától.

5.    A Kereszt: aggodalom, nehogy hiábavaló legyen énértem.

6.    A Kereszt: remény, hogy az Isten, aki ennyire szeret nem hagy elveszni.

7.    A Kereszt: menedék. Az élet viharaiban belekapaszkodom.

8.    A Kereszt: vigasz. Ha Krisztusnak ez volt az osztályrésze, vele én is vállalom.

9.    A Kereszt: szenvedés. De a beteljesedése az örök boldog­ság.

10. A Kereszt: halál. De nélküle nincs feltámadás.

11. A Kereszt: kulcs az üdvösséghez.

12. A Kereszt: akadály, hogy életemben ne nyerjen teret a gonosz.

13. A Kereszt: szegénység, mert minden, ami evilági Általa elértéktelenedik.

14. A Kereszt: győzelem. Az Isten diadala értünk mindenek felett.

Erdész Ottó

Hol van Nicaragua?

Ajánlom e néhány gondolatot egy barátomnak, aki sok pofont kapott mostanában, s azt hiszi, hogy összedőlt a világ, pánikba esett, menekülne bárhova, akárhova ki ebből a romlott világból, ahogy ő mondja, Nicaraguába.

Megvilágosodni bárhol lehet! Szerintem „Nicaragua” ott van a természetben. A hegyeken, hol sok a fa, és jó a levegő. Semmiképpen sem eldugott tiroli villára gondolok, színes televízióval s szaunával. Nem.

Van itt egy elhagyott bánya Kismuncselen, Dévától 28 km-re. Négyszáz bányász dolgozott ebben az ón- és rézérc-bányában fent a hegyek tetején. A bányát évekkel ezelőtt bezárták, s aki tehette, otthagyta a náddal és kátránypapírral födött barakkokat. Sok az összedőlt üres barakk, de vannak még vagy harmincan-negyvenen, akik ott laknak. Egyfelől a csodaszép természet, másfelől a feltépett föld, elvérzett családok, emberek. Ott megvilágosodhatsz, ott megtalálhatod Nicaraguát.

Helyetted lemosnék magamról minden festéket, felöltöznék nagyon egyszerűen s egy hálózsákkal, s néhány kenyérrel kimennék oda, ahol megállt az élet. Az idióta kis gyermekekkel elmennék málnát szedni, gombászni. Megtanulnék kosarat, seprűt kötni Mariska nénitől, aki pont olyan fehér ember, mint mi, csak nincs senkije, és 160.000 lej segélyből kellene megélnie. De ez lehetetlen, és ő tudatosan készül az éhhalálra. Elbeszélgetnék a szomszédasszonyával, akinek a rák az orrát teljesen leette. Ő nem tesz semmit, szerintem szokja a halált.

Megismerkedhetsz Annamáriával, akinek nincs se apja, se anyja, akit a testvére nevelt fel, és 15 évesen szülte az első gyermekét egy részeges bányásznak, akivel egy olyan viskóban lakott évekig, melybe esténként beengedték az állatokat is. Most sok az üres lakás és máshol laknak, de a férje ugyanúgy veri őt is az ostorral, mint az állatokat. Elbeszélgethettek arról, hogy az anyósa hogyan őrült meg, és futott meztelenül a földeken, míg meg nem halt. De azt is megbeszélheted vele, hogy valóban medve ette-e meg a négyéves kisfiút az erdőben, vagy talán a kutyák? Ő még nincs húszéves, de két gyermekével már olyan sokat élt, mint más száz év alatt.

Szintén itt lakik egy vénséges nagymamával négy idióta gyermek egy kimondhatatlanul koszos házban. Fogyatékosak, de az élet titkairól mesélni tudnak, hisz hosszan nézték, ahogy a nagyapjuk a fájdalomba beleőrült és belehalt. Kezdetben csak egy seb volt a lábán, elkezdett üszkösödni, s ahogyan teltek a hetek, a férfinek fekete lett térdtől lefelé a lába és nagyon büdös. Feküdt, a lábát lógatva és üvöltött, akkor már a szeméből nem nézett senki vissza. Másnap belehalt abba a karcolásba, amelyet felétek egy kis sebfőző vízzel és ragtapasszal elintéztek.

De szóba állhatsz egy tizenhárom gyerekes anyával, aki most vesztette el a legnagyobb fiát, az egyetlent, aki munkába állt, és dolgozott. A férjénél van a bánya kulcsa, ott tartják a kredencben, egy cukros dobozban. Elkérheted, és lemehetsz az aknához. Minden ott van, a csillék, a csillékben az érc, a munkavédelmi sisakok, minden, mintha csak most hagyták volna félbe a hajtást a bányászok. Csak a hozzáértő szemek látják, hogy itt meghalt minden.

Először mellbe fog vágni mindaz, amit látsz, hallasz. Lehet, hogy sírni fogsz, és átkozni ezt a világot, melyben jól fésült alakok 300 Eurót adnak egy kutyáért, de egy nyomorult gyermek meg kell éljen havi 10 Euró segélyből. Nem érted, hogy lehet az, hogy ezeket az embereket a társadalom kivitte a hegyekbe kommunizmust építeni, s most annyi pénzt sem ad, hogy napi egy fél kenyérre jusson, nem beszélve húsról, buszjegyről, villanyszámláról, orvosságról. Ezeket az embereket egy őrült eszme, a kommunizmus felsodorta a hegy tetejére, s mint az elhaló hullám lerakta, otthagyta őket. Rájössz, hogy még léteznek a régi rendszer kényszerlakhelyre ítéltjei, de ezeket már nem fegyveres őrök, hanem a mérhetetlen szegénység, a nyomor s ennek a gyermeke, a fogyatékosság meg az emberek közönye tartja fogva.

Nagyon furcsa ötleteid lesznek. Lefekvés előtt azon fogsz gondolkodni, hogy rablóbandává kellene átszervezni ezeket az embereket. Magad is csodálod, hogyan önt el a gyűlölet, és felfedezed magadban az anarchistát. Hangosan kimondod, hogy nem érdemli meg az életet az a társadalom, ahol egy kutya több húst eszik meg egyszerre, mint egy gyermek egész hónapban. Fel kell robbantani, szét kell rúgni mindent. Félelmetes erők szabadulhatnak fel benned.

Ne siess, ne kapkodj, ne dönts, próbálj meg nagyon nyitott lenni. Másnap sétálj nagyot a természetben, nézd a fákat, a felhőket, a madarakat. Közben sírhatsz, káromkodhatsz, imádkozhatsz.  A fontos az, hogy dőljenek le a falaid. Omolj össze. Engedd be az életedbe mindazt, mi körülvesz. Ne te légy, aki belép hozzájuk. Ne csinálj semmit. Ne szervezd, ne formáld ezt a világot. Nicaraguában nem formálunk, hanem formálódunk, nem tanítunk, hanem tanulunk. Nem adunk, hanem kapunk. Neked előbb meg kell, világosodj, hogy magad is árasztani tudd a fényt.

Alulról nem látod a perzsaszőnyeg mintáit. Emelkedj fel, a nagy egészet nézzed. Figyelj, rengeteg hang, nesz, zörej van az erdőben. Nézd meg a napfelkeltét. Lásd, ahogy a hasadó hajnal lassan beragyogja fénnyel a világot. Vedd észre, hogy a sötét nem valami, nem lehet ütni, vágni, törni. A sötét egyszerűen a fény hiánya. Nem kell harcolni a sötétség ellen, nem lehet erővel összetörni, és kilapátolni. Csodálkozz rá a Napra, mely megjelenik, és körülötted minden formát, életet kap. Mindez olyan egyszerű, de át kell élned. Úgy dél felé edd meg a száraz kenyered. Lassan, komótosan harapj, ügyelj, hogy egyetlen morzsa se hulljon a földre. Igazából a napfénynek s a sárnak gyermekét, kenyerét eszed. Csodálkozz el azon, hogy tud ilyen finom lenni az üres kenyér. Tudod te fénnyel, meleggel táplálkozol. Ne siess, keress egy forrást, add meg a módját, ereszkedj térdre, érintsd szádat a forrás vizéhez, mintha csókolóznál, és csak aztán igyál. Érezd, hogy átjár a kristálytiszta hegyi forrás vize. Eggyé válsz a földdel, beléd hatol az élet. Csodáld a fekete földet, mely kenyeret, vizet fakaszt magából a napfény mosolyától. Nézd a forrást, nézd a sarat a forrás fenekén, lásd, fogd meg a kezeddel. Hunyd be a szemed, és érezd a fényt, a meleget, mely kenyeret, vizet fakaszt. Ahogy te dalra, sírásra, a sáros föld kenyérre és vízre fakad. Menj tovább. Talán megérted, hogy te is ez vagy, egy marék por. Ha valahonnan fentről rád hull egy végtelenül tiszta és szent fény, te is képes leszel néhány magot befogadni, és kenyeret adni, forrássá válni. Mindez végtelenül tiszta és egyszerű: láss, higgy és szeress.

Föld, fény, élet: ez vagy te. Csoda. Talán ha ugyanott ülve megvárod a naplementét, még jobban megérted ezt a titkot. Látod, hogy elfogy a fény, és megjelenik az árnyék, a homály, a sötétség. Minden elveszti a színét, majd lassan a formáját, alakját, végül a csillagtalan éjben egyszerűen eltűnik. Mit érzel? Próbáld mindezt befogadni. Az idő nem fontos, ne sajnáld a napokat. Amint az ünnepi ebédhez a szakácsnő sok-sok mindent belevág egy nagy fazékba, te is fogadj be mindent Nicaraguában. Hordozd saját magad és mások fájdalmát, a titkokat, melyek körülvesznek, a darazsat, a pillangót, mely rád száll, majd tovabillen. Csodálkozz rá a bárányfelhőre. Oly csodaszép, de elnehezül, és földre hull. Árad a víz le a Föld gyomrába, hogy majd forrásban, kútban, virágok szirmában, hegyre kapaszkodó emberek homlokán megszülessen, és újból égbe ragadtasson a napsugárban. Gondolataid minden lépésénél újabb csoda vár: csak az a vízcsepp tud repülni, égbe emelkedni, mindent tisztán látni, amelyik megfürdik a fényben, melyet a napfény magával ragad. S az elpárolgott, fölröppent víz minden szennyet maga mögött hagy.

Ne siess! Az eszmélés lassan, de biztosan, végtelen csendben, derűsen történik. A környezeted megzavarhatja, de meg nem szakíthatja mindezt. Lassan lehiggadsz, megnyugszol. Kitisztulnak gondolataid, vágyaid, elönt egy hatalmas béke. Megvilágosodsz. Minden nagyon egyszerűvé, áttetszővé válik. Érezd, hogy minden, ami körülvesz, legbelső énednek rokona. Felsejlik Isten végtelen nyugodt keze vonása a világon. Mint felhővé szelídült tajték, onnan fentről mindent sokkal tisztábban fogsz látni. Források fakadnak fel benned. Érezni fogod magadban az erőt, mely most már nem magadért: értük, a világért fakad. Már nem harcolni akarsz, hanem teremteni. Nem gyűlölsz senkit és semmit, nem pusztítani akarsz, hanem segíteni, alkotni, életet adni, a beléd áramló fényt tovább engedni, árasztani.

Nem érted, csak éled a csodát, ahogy belőled, a marék földből feltör az életadó kenyérmag s a forrás. Fürdesz egy végtelen tiszta fényben, melynek csak visszfénye a Nap. És érzed, hogy végtelenül jól van ez így, mert minden tetőről látni a napot.

Hiszed, hogy nemcsak része vagy a világnak, hanem partnere a mindenséget szeretetből szakadatlanul továbbteremtő Istennek. Az Úrnak, aki számára sokkal fontosabb minden, mint számodra. Ő meghalt ezért a világért. Szelíden belesimulsz az Úr kezébe, a Jó Pásztor lábához kuporodsz. Érzed, hiszed, ha szólít, erőd lesz vezetni a nyájat, Teremtőd akarata szerint terelni a rád bízottakat.

Megérted, hogy vessző vagy a szőlőtőkén, s csodálod a téged hordozó, neked életet adó tövet, mely alázattal átengedi a dicsőséget, a fürtök hordozásának örömét, dicsőségét. Általad születik a nektár, de a tőke nélkül nincs benned élet. Jól van ez így!

Minden helyre kerül, és már nem zavar semmi. Nem kapkodsz, hagyod, hogy öltöztessenek, felszereljenek. Érzed a hegyeket mozgató erőket magadban, tudod, hogy emberek fognak születni, talpra állni, gyógyulni szavadra. De még ez sem fontos. Semmi sem fontos, csak az a kapcsolat, mely, mint a Nap, lassan felkel és beragyogja világodat. Élsz, de már nem te élsz, hanem Isten él általad. Hordozd a szentséget, az áldást, mert hordoz téged a Szentség és az Áldás. Istennek társa vagy, megvilágosodtál. Ott vagy Nicaraguában.

fr. Böjte Csaba, Déva

Liturgia

Az Eucharisztia
– az Egyház közösségi életének középpontja

Értetek vagyok itt

Az Eucharisztia és a szentmise Jézus értünk való önátadásának ünneplése. Amikor Jézus azt mondja tanítványainak: Ez az én testem, ez az én vérem – ez azt is jelenti: értetek, számotokra. Miattatok átadom életemet, amit az Atyától kaptam (vö. Jn 5,26; Mt 11,27). Csak a Szentlélek meg­újító ereje tu­datosítja bennünk ennek a történésnek mély­ségét. Isten Fia átadja értünk életét, a megtestesült Sze­retet erősebb, mint a halál: felra­gyog az Eucha­risztia szent­há­romságos titka.

Jézus személyiségének titka

Az Eucharisztiában Jézusnak ez a szerető életátadása válik jelen­va­lóvá. Az em­ber Jézus, aki Názárettől kezdve engedelmes, a kereszten életét adja Atyjának, ér­tünk. Ebben a feláldozott Istenfiúban, az ő emberileg összeroncsolt testében maga Isten árasztja szét határtalan, irgalmas szeretetét: kereszthalála által minden ember új emberré lett (Ef 2,15).

Jézus önmaga tökéletes kiüresítésében átadja magát Istennek, az Atyának, azért, hogy az emberi szabadsággal való visszaélést, az Istentől való elszakadtságunkat, a bűnt hatástalanítsa, és vérében kiengesztelést szerezzen Isten és ember között. Az Eucharisztia liturgikus ünneplésében Istennek ez az ajándéka válik jelenvalóvá, ennek leszünk részeseivé. Jézus átadja magát az Atyának, kereszt­ál­doza­tát és életét adja nekünk.

A Szeretetnek ez a felfoghatatlan hatalma bennünk is megtöri a sötétség és az erőszak hatalmát – az emberi gonoszságba való alámerülése válik jelenvalóvá, s egyben a Menny is jelen van, mert a megjelenő Áldozat új közösséget teremt az Atyával. Az Eucharisztiában, az ünneplésben azzal a Szabadítóval találkozhatunk, aki halálra adta magát értünk – és mi itt találkozhatunk vele, részesedhetünk benne.

A Szentlélek erejében csak akkor tudjuk saját halálunkat is elfogadni, és őszinte szívvel kiáltani: „Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat…”, ha elfogadjuk Őt mint személyes Megváltónkat, Szabadítónkat, aki keresztjén a mi halálunkat is elszenvedte már.

Az asztalközösség misztériuma

Az Eucharisztiában a kenyér és a bor színe alatt a föltámadt, megdicsőült Úr van jelen: adományainkat Jézus hatékony, üdvösséget hozó igéje a maga testévé és vérévé változtatja. A konszekráció, az átváltoztatás nem csupán a kenyér és a bor átlényegülése, hanem az asztalközösség átlényegülése. Nem csupán a kenyér és a bor ügyéről van szó, hanem Ő ránk, tanítványaira tekint és így mondja ki az átlényegítő szavakat: Ez az én testem – értetek – vegyétek és egyétek!

Párbeszéd van itt Jézus és övéi között. A kenyér és a bor önátadásunknak hatékony jele, és a lakoma – a Feltámadott hatalma, megbízatása és szavai miatt – átlényegül, s az átváltozott eucharisztikus adományokban már az értünk megtöretett Krisztust vesszük magunkhoz. Az Eucharisztia nem csak jelzi, hanem konkrétan közli is a részesedést az Ő halálában, föltámadásában és új életében. Miközben esszük a kenyeret, teljes személyünkben, életünkben összekapcsolódunk Vele, – az Ő teste és vére vagyunk.

A házastársi szeretet, – amikor a házastársak azt mondják egymásnak: ez az én testem - érted - számodra – csak halvány visszfénye annak, amit Jézus az Eucharisztiában értünk tesz! A házastársak bele-halnak a kettős-közösségbe, amikor egymásnak ajándékozzák magukat. Az Eucharisztiában pedig Jézus hal bele az Egyházba és mondja ki: Ez az én testem értetek.

Így válik a kenyér és a bor Isten fölülmúlhatatlan Szeretetének jelévé. Az Úrnak ez a szerető önátadása olyan átfogó, hogy Jézust azt mondhatja: Aki engem eszik, általam él (Jn 6,57).

Az Eucharisztia ünneplésében beleölelődünk az egész üdvösségtörténetbe: Jézus kitárja előttünk életét és erejét. Beleölel minket az Atyának való teljes önátadásába, és az Atya elfogadja Jézus áldozatát értünk. Rá tekint, és benne minket lát. Megdicsőíti Fiát és vele együtt minket, Fiának testét.

Az Eucharisztiában való részesedés átalakít minket: Krisztus ereje átjár minket, behatol szívünkbe és Isten szeretetének erőit ébreszti fel bennünk. Ez a remény útja, mely elővételezi a beteljesedést. Ezért örömmel imádkozzuk: Urunk, hittel valljuk föltámadásodat!

Lucida Schmeider osb írása nyomán

Az Eucharisztia évében elnyerhető búcsúkról

Az Eucharisztia a legnagyobb csoda és a mi Urunk Jézus Krisztus vére által szerzett megváltás leghatékonyabb emlékezete, mint áldozat és mint szentség maradéktalanul megvalósítja és támogatja az Egyház egységét. Kimondhatatlan örömmel árasztja el az Egyházat, ugyanakkor táplálja a hívők jámborságát és serkenti őket a tökéletességre való törekvésükben.

Mindezt figyelembe véve II. János Pál pápa az Eucharisztia évére, – annak érdekében, hogy ebben az évben a hívők buzgósága növekedjék, a hit csodálatos misztériuma iránti szeretetük erősödjék, s hogy minél több lelki gyümölcshöz jussanak általa, – külön búcsúkkal gazdagította az Oltáriszentség imádásának alábbi gyakorlatait:

1. A szokásos feltételek mellett teljes búcsút nyerhet minden hívő, aki áhítattal részt vesz ünnepélyesen kihelyezett, vagy a tabernákulumban őrzött Oltáriszentség előtt végzett szentségimádási ájtatosságon.

2. A szokásos feltételek mellett teljes búcsút nyerhetnek azok, akik a nap végén a tabernákulumban élő Úr Krisztus előtt imádkozzák el a vesperást és kompletóriumot.

3. Azok a hívők, akiket betegség, vagy bármi más komoly ok akadályoz abban, hogy templomban vagy kápolnában meglátogassák az Oltáriszentséget, bárhol elnyerhetik a teljes búcsút, ha minden bűnös ragaszkodást megtagadva és felindítva a szándékot, hogy amint lehet, elvégzik szentgyónásukat és megáldoznak, lélekben szentséglátogatást végeznek (azaz hívő szívvel rágondolnak az Oltáriszentségben jelenlévő Jézusra, és lélekben imádják őt), a Szentatya szándékára elimádkozzák a Hiszekegyet, Miatyánkot, Üdvözlégyet, s hozzácsatolnak egy röpimát a szentségi Jézushoz (pl. „Dicsértessék és áldassék a legméltóságosabb Oltáriszentség most és mindörökké”).

4. Akik ennyire sem képesek, úgy nyerhetik el a teljes búcsút, hogy őszinte vággyal csatlakoznak azokhoz, akik a fenti módokon teljesítik a szükséges feltételeket, és felajánlják az irgalmas Istennek betegségüket és bajaikat, és szándékukban áll, hogy amint lehet, teljesítik a teljes búcsú szokásos feltételeit.

A hívek gyakran és nyíltan tegyenek tanúságot az Oltáriszentség hitéről és imádásról.

 

PLÉBÁNIAI ÉLETÜNK – KÖZÖS ÉLETÜNK

Téli élményeink

 

Értékeink

A bérmálkozásra készülő fiatalok táborának vendége volt Eperjes Károly színművész, aki az értékekről tartott előadást.

A művész úr elmondta, hogy az értékeket csak az abszolútumhoz, Istenhez lehet mérni. Kétféle értékrend létezik: az öntörvényű, egoista és az isteni törvényű. A keresztény ember számára természetesen az utóbbi a követendő. A helyes identitást négy szóban foglalhatjuk össze: Isten, haza, család, egység. Ezek azok az értékek, melyeket mindig szem előtt kell tartanunk.

József Attila írja Thomas Mann üdvözlése című versében: „az igazat mondd, ne csak a valódit”. Ez a gondolat napjainkban is időszerű, hiszen két világ határán élünk: a „neobarbár”, fogyasztói társadalom, a „való világ” vesz körül minket, de ezt nem szabad összekevernünk az „igaz” világgal. Az előbbi ugyanis állattá akarja degradálni az embert. A „való” világhoz tartoznak az egyéniség típusú emberek. Az egyéniség önmagából indul ki, magát teszi Istenné, majd visszadől saját magába. Erre a típusra sok példát találunk napjaink „sztárocskái” között. Az „igaz” világ embertípusa ezzel szemben a személyiség: tudja, hogy van Teremtő, belőle indul ki és hozzá tér vissza. Ezek az emberek járják az isteni utat, és nekünk is erre kell törekednünk.

Ahhoz, hogy az isteni utat tudjuk járni, lelkünket folyamatosan edzésben kell tartanunk: ahogy a művész úr fogalmazott, az ima az „edzés”, a szentmise a „meccs”.

 Ez az út nem könnyű, de csak így érdemes élnünk, és így mi is megtapasztalhatjuk Weöres Sándor gondolatát: „Isten rajtad végtelen könny, Isten benned végtelen mosoly.”

Eperjes Károly szavai nagy hatást tettek ránk a táborban, és azt hiszem, egyházközségünk tagjai számára is tanulságosak lehetnek, és segítenek hitünk erősödésében.

Kiss Gabriella

Magocskák az Ipoly sodrásában

Az Ipolymenti Nagyboldogasszony Közösség története a kilencvenes évek közepén kezdődött. Szegedi László atya a tápiómenti „magocskák” tapasztalataival érkezett hozzánk egy házaspárral – Nyéki Istvánnal és feleségével, Ágival -, hogy elültessék nálunk is a magot, amelyből Élet fakadhat. Tudtuk, hogy szükség van egy közösségre, mert az ifjúság egy része a kor kínálatát nem az alkoholban, a

kábítószerben, az agresszivitásban és személyiségrombolásban, a túlhajtott szexualitásban és a nyers erő kul­tu­szá­ban, a gazdagság és a siker utáni hajszában látta, hanem Jézusban. A fiatalok néhány főből álló baráti közössége, és néhány felnőtt segítségével 1995-ben megrendezték az első ifjúsági találkozót, és ezzel elültették a magot. Ez a mag azóta kihajtott, és mára fává nőtte ki magát. A közösség elkötelezett tagjait Kisebb Testvéreknek nevezik, de vannak külső segítőink is, akik felajánlásképpen végzik feladataikat.

Célunk az ifjúságvédelem – ezen belül: közösségek létrehozása a fiatalok testi-lelki, szellemi épülését szolgáló tartalmas programok szervezése, ezáltal az élet igazi értelmének felismertetése. Kiemelt feladatunknak tartjuk, hogy a fiataloknak pozitív értékeket nyújtsunk a szabadidő hasznos eltöltésére. Működésünk célja a keresztény nevelés, az oktatás, az ismeretterjesztés, a kulturális tevékenység, közösségek létrehozása, támogatása. El szeretnénk érni azt, hogy a kereső fiatalok fokozatosan egy családpótló közösség tagjaivá váljanak.

Fő feladatunk az erkölcsi, magatartási normák bemutatása, a család és a közösség értékének felismertetése, lehetőség biztosítása a fiataloknak a tartalmas életre.

A közösség 2001-ben alapítványt – Ipolymenti Ifjúságért Alapítvány néven - hozott létre, hogy a már több éves, sikeres munkát anyagi oldalról is megalapozzuk.

A közösségen belül kisebb csoportok is segítik a munkánkat, mint például az ének csoport, amely abban a reményben alakult, hogy a zene hordozni tudja az értékeket, eszköz melyet nem szabad kihagyni, hiszen az ifjúság felé kevés lehetőségünk van nyitni.

A közösségünk a nyitottság és a befogadás irányában viszi a fiatalokat. Tagjai tele vannak élettel és lelkesedéssel, kockázatot vállalnak, nyíltak és készek a befogadásra, magukénak érzik a világ problémáit: az igazságtalanság, a kábítószer, az AIDS elleni küzdelmet, a környezetvédelmet a javak jobb elosztását, a sérült emberek problémáit. Ez a közösség az a hely, ahol a fiatalok megtalálják önazonosságukat Jézuson keresztül.

Csoportjaink, közösségeink, programjaink eredményeképpen közel kétszáz fiatallal van állandó kapcsolatunk. Ezt erősítve és bővítve folyamatosan dolgozunk ki programokat.

Hagyományteremtő programjaink közül az ifjúsági találkozókat emelném ki, amit kéthavonta különböző ipolymenti településen szervezünk közösen. Állandó programjaink a találkozón a Szentségimádás és a Szentmise mellett egy aktuális előadás és ennek megosztása egymással. Természetesen a találkozón helyet kap az étkezés a házigazdák jóvoltából, és a szórakozás játék vagy kézműves foglalkozások formájában. Ezek a találkozók nemcsak a fiatalokat, az embereket hozzák közelebb egymáshoz, hanem az embereket Istenhez. Az ipolymenti táborunkat 1997 óta minden évben augusztus első hetében szervezzük meg. Az első táborunk színhelye a pilinyi kápolna udvara volt. A következő helyszínünk már a nógrádmegyeri plébánián volt, ami székhelyünké és a „magocskák” központjává vált. Azóta is itt rendezünk megbeszéléseket, lelki napot. Ebben nagy segítségünkre vannak az atyák, akiknek ezúton is köszönöm áldozatos munkájukat, és segítségüket! A tábor azoknak a fiataloknak szerveződik, akik csoportjaink, közösségeink tagjai. Nagyon jó közösségformáló, alkotó hetet töltünk el együtt nyaranta jókedvben. A tenni akarás vezérel bennünket. Ezáltal vissza akarjuk hozni az ifjúság életébe az elfeledett közösségi értékeket, a közös kirándulást, a művészet szeretetét, az alkotás örömét, egymás szeretetét. Úgy látjuk, van értelme, hiszen évről évre többen jönnek el.

Ez a rövid bemutató szerintem nem elég a közösség megismerésére, ezért mindenkit szeretettel várunk minden ifjúsági találkozóra és a nyári táborunkra. Boldogok vagyunk itt, együtt. Elültettük a magot, és élet fejlődött belőle. Az Ipolymente élete. Sodródunk, mint magok az Ipolyban, de hogyha partra érkezünk, mi is képesek vagyunk gyümölcsöt teremni. 2000 évvel ezelőtt a Jordán partjáról megkaptuk az örömhírt, egy magocskát. Már bennünk él, és ezért boldogok vagyunk. És hogyan tovább? Hamvas Béla szavaival válaszolnék: „A boldogságot csak az bírja el, aki elosztja. A fény csak abban válik áldássá, aki másnak is ad belőle.”

Bátyi Sándor

Kereszténynek maradni

Ki vagyok én? – Már sok okos ember próbálta megválaszolni ezt a nagy kérdést, de nem csak valamilyen elvont módon közelíthetjük meg ezt az örök problémát, hanem kézzelfoghatóbban is: diák / fodrász / tanár és gyerek / felnőtt és apa / anya / férj / feleség / fiú / lány/ testvér / nagyszülő és férfi / nő és magyar/ román/ pakisztáni és katolikus / protestáns / moszlim és ember és Isten gyermeke vagyok.

Szerepek sokaságában élünk, hol az egyiket, hol a másikat helyezzük előtérbe attól függően, hol és kivel vagyunk. De hogy ne vesszünk el teljesen valamelyikben, érdemes felállítani egy hierarchiát: melyik fontosabb számomra? Nem állítom, hogy a fenti az egyetlen helyes rangsor, az azonban sugall valamit, hogy az emberségnek és az istengyermekségnek nincs ”konkurenciája”. Így tehát az a tény, hogy valaki egyetemista vagy főiskolás, nem zárja ki vagy szünteti meg a kereszténységét, sőt ha végiggondoljuk értékrendünket, saját diákságunk igencsak a sor végén kullog.

Persze nagyon könnyen el lehet erről feledkezni, beletemetkezve a mindennapi tennivalókba, a rohanásba, vagy engedve mondjuk lustaságunknak, kényelmünknek. A leghatásosabb és legkézenfekvőbb „kijózanító”: szeretteink és az idegenek látványa, akik már puszta létükkel is segítenek. Valahol (talán Teréz anyától) olvastam, hogy minden emberben Krisztus arcát fedezhetjük fel, így Jézus egyetlen kérését is elénk idézik: szeressétek egymást.

Mindannyiunk életében történnek apró csodák vagy csodálatos felismerések. Ezek megerősítenek abban, hogy helyes úton járok, és menjek csak tovább. Például az első Pesten töltött hétvégém az adventi időszakra esett. A templom karácsonyi pompában csillogott és megtelt emberekkel. Eszembe jutott, hogy otthon is ugyanakkor van a mise és még valószínűleg sok más városban és más országokban is. Aztán arra gondoltam, hogy ez a meghívás és az istenszeretet (Isten iránti szeretetünk, ill. a Tőle kapott, bennünk lévő és tovább adandó szeretet) az, ami összeköt valamennyiünket.

Egy másik alkalommal, egy késő délutáni órám után megkérdezte egy barátnőm, hogy mivel megyek. „Gyalog”- feleltem – „mert csak a Ferenciek terére megyek, misére.” „Mehetek veled? Olyan rég voltam templomban.” Így református barátnőmmel együtt vettünk részt egy katolikus misén. Nagyon örültem ennek. Tetszett neki a gregorián. Legközelebb ő kérdezte, hogy mikor megyünk megint misére.

Egy bécsi kirándulás során kértem a barátaimat, hogy vasárnap ejtsünk útba egy templomot is. Az egész napot Klosterneuburgban töltöttük. Leírhatatlan érzés volt, ahogyan hat fős kis csoportunk minden tagja ott ült az esti misén. (Némelyikük meg sincs keresztelve.) És hallgattuk az osztrák papot, amint arról prédikált, hogy mindannyiunk teste templom. Mise után pedig megbeszéltük, hogy kinek mit jelent ez a misztikus kifejezés, mert érdekes módon mindenki erre a szép metaforára emlékezett a legjobban.

Amikor pedig kiderül, hogy Szécsényből származom, sokan rögtön rávágják: „Az szép kisváros” vagy „Ott ferencesek élnek, ugye?” Ezek a reakciók felhívják a figyelmünket arra, mennyire hálásak lehetünk lakhelyünkért, környezetünkért, a Szécsényben működő rendekért, neveltetésünkért, a közösségünkért, a rendezvényekért, a zarándoklatokért, közös ünnepeinkért és hétköznapjainkért. Ám kerüljünk bárhová is, vagy történjék velünk akármi, hitünkben megmaradhatunk, amíg bízunk a Biblia soraiban: „A ti Atyátok, aki a mennyekben van, nem akarja, hogy egy is elvesszen e kicsik közül” (Máté 18,14).

Gordos Katalin

Hit és közélet, Egyház és politika

Az elmúlt években és főként az elmúlt hónapokban különböző közügyek kapcsán (választások, népszavazás, felekezeti iskolák támogatásának megcsonkítása, stb.) a politika és a média új, megkülönböztetett figyelemmel fordul a történelmi egyházak, különösen is a katolikus egyház felé, többször élesen támadva, máskor „csendes” információkkal manipulálva a közgondolkodás irányát. Gyakran elhangzott a sajtóban – szinte „isteni” parancsként megfogalmazva –politikusok és újságírók részéről, hogy „az Egyház ne politizáljon”. Sajnos a politika és a média – mivel a „befolyásolás” kifejezett céljuk is – sok magát kereszténynek valló hívőt is elbizonytalanít, félrevezet ebben a kérdésben. Fontos tehát, hogy – az evangélium, az Egyház tanítása, a zsinati dokumentumok, jeles tudósok, teológusok véleménye alapján – tisztázzunk néhány alapvető kérdést e témában, hogy a keresztények tisztán és az egyes ideológiai irányok befolyásától szabadon, az „agymosó” politikai érdekektől függetlenül lássanak és tudjanak állást foglalni. Ezek alapvető ismerete nélkül a kérdésről helyes véleményt kialakítani aligha lehetséges és könnyen válunk a keresztény hittől idegen ideológiák, kampányok rabjaivá.

A múlt terhe

A mai tizen- és huszonévesek már alig tudják és ismerik, hogy szüleik, nagyszüleik életének több évtizedén át az Egyház működését a kommunista diktatúra, az állam erősen korlátozta, a templom falai közé szorította. A marxista ideológia rendszeresen hangoztatta, „Világnézetünk alapjaiként” tanította: „a vallás a népek ópiuma”, a vallás idejét múlt és önmagától el fog halni. E négy évtized gondolkodásának torzulását, az emberek gondolkodásába tudatosan beépített torz látásmódot nehezen növi ki a mai ember, még a keresztények is.

A keresztény ember- és világkép

Keresztény hitünk szerint az ember társas lény és nem létezhet önmagában, másrészt Jézus Krisztus, az Isten Fia azért lett emberré, hogy életünket magára véve üdvözítsen. Ezért az ember mindig felelős a másikért (a társadalomért), ám a közjót formáló közéletnek mindig van transzcendens vonatkozása is: életünk végső célja az üdvösség – úgy kell tehát a közjót megvalósítani, hogy e cél felé mindenki megtalálhassa útját. Ez a keresztény közéleti tevékenység fő iránya. Az Egyháznak épp ezért az Evangélium és az Egyház kétezer éves Szent Hagyománya alapján van szociális, társadalmi tanítása. E tanítása a világról, emberről, az ember céljáról, társadalomról, az emberiség összetartozásáról, az anyagi javak igazságos használatáról egyértelmű. Az Egyház ezt időről időre újra fogalmazza a változó korjellemzőkre vonatkoztatva, korszerű nyelven. Hogy csak az elmúlt bő száz év fontos dokumentumait említsük:

XIII. Leó pápa: Rerum Novarum enciklika a szociális problémákról (1891)

XI. Pius pápa: Quadragesimo anno kezdetű enciklika (1931)

XXIII. János pápa: PACEM IN TERRIS kezdetű enciklika (1963)

VI. Pál pápa: Populorum progressio kezdetű enciklika (1967)

II. János Pál pápa: Laborem exercens enciklika a szociális kérdésről (1981), Sollicitudo rei socialis enciklika a szociális kérdésről (1987), Christifideles laici apostoli buzdítás a világi Krisztus-hívőkről (1988), Centesimus annus enciklika a szociális kérdésről (1991)

A II. Vatikáni Zsinat dokumentumai: GAUDIUM ET SPES lelkipásztori konstitúció az Egyházról a mai világban, DIGNITATIS HUMANAE deklaráció a vallásszabadságról, APOSTOLICAM ACTUOSITATEM dekrétum a világi hívek apostolkodásáról

A Magyar Katolikus Püspöki Kar körlevele: Igazságosabb és testvériesebb világot! - Körlevél a hívekhez és minden jóakaratú emberhez a magyar társadalomról (1996)

A Vatikán Iustitia et Pax Pápai Tanácsa a közelmúltban adta ki az egyház és a pápák több mint száz évet felölelő társadalmi tanítását összefoglaló könyvet.

Egyház és közélet

Az egyház szociális és társadalmi tanításának előadása és terjesztése evangéliumi küldetés, amely az egyház sajátja, ezért az egyháznak lelkipásztori kötelessége e szociális tanítás kifejtése és terjesztése. Az a tény, hogy az egyház és az állam szétválasztása megtörtént, és mindkettő a saját illetékességi körében önálló, nem jelenti azt, hogy a keresztény emberek nem képviselhetik értékeiket, az ezek alapján megfogalmazott társadalomképüket. „A politika a felebaráti szeretet gyakorlásának legkiválóbb módja” (XI. Pius pápa).

Az a zsinati elv, hogy az Egyház nem elegyedik semmilyen politikai közösséggel, és nincs kötve semmilyen politikai rendszerhez; nem jelenti azt, hogy az Egyház „semleges” a politikai irányokkal, pártokkal szemben. Ha az Egyház szociális tanítása szerint a hit lehetővé tesz is különböző választásokat, ez még nem jelenti azt, hogy minden irány, világnézet, párt „közömbös” lenne számára. Mindig meg kell vizsgálni az ideológiákat, a programokat, az ígéreteket és a megvalósításokat, azt, hogy valóban biztosítva van-e a vallásszabadság, az egyház szabad működése, az emberi jogok, a szolidaritás és az igazságosság, a szándékok és az eszközök helyessége – és ezeket az Egyház hitével összevetve kell meghozni a személyes döntést. Egy ilyen döntésnél a keresztény embernek ezért sosem az számít, hogy egy párt nevében, jelszavaiban, választási szlogenjeiben mit mond és mit nem, hogy prospektusán megjelenít-e templomot vagy sem, kampányüzeneteiben mit ígér, hanem hogy tetteiben és a végrehajtó hatalomba jutva a keresztény értékek mentén vagy azok ellenében, az egyházak tevékenységét elismerve, azokat támogatva, vagy azok ellenében cselekszik törvénykezőként.

A véleménynyilvánítás joga és kötelessége

Amikor az Egyház egy közéletet meghatározó jelentős esemény (pl. egy választás, Európai Uniós népszavazás, kettős állampolgárság, stb.) kapcsán saját híveit vagy a társadalom egészét megszólítja, felelősen, hitéről és értékrendszeréről tesz tanúságot. Az egyéni jólét és lelkiismeret, a közügyek és a közjó összefüggenek, ezért szükséges, hogy az Egyház tanítása mindig figyelmeztesse a hívőket a hitünkből fakadó értékek cselekvő képviseletére.

Keresztények a közéletben

A rendszerváltozás után a felszabadult hazai „közéleti játéktéren” a keresztény elkötelezettségű emberek is keresték értékeik, érdekeik érvényesítésének módját. Ennek útja, területe, módja a politikában, azaz a közéletben való részvétel, mégpedig keresztény értékek mentén, azok képviseletére szerveződött pártokban.

Amikor egyes politikusok azt várják el, hogy az Egyház tartson egyenlő távolságot minden párttól, valójában tájékozatlanságukról tesznek bizonyságot. Valójában az Egyháznak nem kell tanításán változtatni, az egyértelmű és időt álló, hanem az egyes közéletben szerepet vállaló csoportok, pártok határozhatják meg magukat e tanításhoz és értékrendhez képest közelinek vagy távolinak. (A kampány ízű szlogenek helyett itt is a tettek számítanak igazán.)

A jelenleg érvényes Egyházi Törvénykönyv világosan kimondja, hogy a klérus, tehát püspök, pap és diakónus semmilyen joghatósággal járó polgári állást (pl. országgyűlési képviselő, polgármester, városi tanácsos, stb.), politikai szerepet nem vállalhat. Az Egyház vezetői – a szektáktól eltérő és önkorlátozó módon – nem vesznek részt a konkrét politikai tevékenységben, ugyanakkor felelősek híveikért, azért, hogy a hívek a keresztény hit mentén élnek-e, fejtik ki közéleti tevékenységüket, hiszen minden keresztény ember a keresztség alapján – bárhol szerepel, legyen parlamenti képviselő, mérnök, tanár, gyári munkás, eladó, földműves vagy pap, – mindenütt keresztény. Keresztény hitét minden kereszténynek mindenütt meg kell vallania, elsősorban tetteivel, de szóbeli tanúságtétellel is. A keresztény híveknek a közügyekben való aktív részvételére a II. Vatikáni Zsinat mellett számos egyházi dokumentum is felhívja a figyelmet. A közömbösség és az önzés helyett a közösségért hozott áldozatos munka a hitről való tanúságtétel nélkülözhetetlen és fontos eszköze, útja. A lelkipásztorok tehát nemcsak hogy megtehetik, de kötelességük is felvilágosítani a híveket az Egyház társadalmi tanításáról és a hívek közéleti felelősségéről. Ugyanakkor minden papnak meg kell őriznie azt a lelkipásztori függetlenséget, hogy minden hívével nyitottan tudjon beszélni, mindenkinek szabadon tudja hirdetni az evangéliumot, politikai elkötelezettség nélkül.

Válaszok és kérdések

Amikor egyes politikai ideológiák az egyházakat csupán szociális szolgáltató egyesületként, társulásként tekintik, lényegében igyekeznek azok társadalmi gondolkodásmód és életmód alakító hatását visszaszorítani, az egységet és a hívek erős közösségét megosztani, az egyházi vezetőket botrányok hangoztatásával lejáratni, ezáltal a híveket velük szembefordítani. És a megosztott, pásztorától elszakított nyáj valóban jobban manipulálható, irányítható…

A keresztényeknek, azaz az Egyház vezetőinek és tagjainak nem csak szabad, de kötelességük is megfogalmazniuk, képviselniük minden lehetséges fórumon és helyes eszközzel, a médián keresztül és személyes kapcsolataikban a világról saját értékeik alapján álló társadalom- és jövőképüket. A keresztény módon gondolkodó és élő ember élete, véleménye, közéleti szerepvállalása, közömbössége vagy aktivitása sosem szakítható el hitétől, lelkiismeretétől.

Ma – a média hatalma miatt is – még tudatosabban figyelnünk kell arra, hogy ne engedjük, hogy a média irányítsa gondolkodásunkat, véleményformálásunkat, inkább hitünket és egyházunk tanítását kell jobban megértenünk és megélnünk. Vajon kell-e engednünk, hogy megosszák közösségünket, és értékeinket a közéletből, politikából tudatosan kiszorítsák? Kilépve a média agymosó és megbabonázó világképéből, a közömbösségből, kiszakadva a kényelemből, tudatosan és felelősen kell cselekednünk– kinek-kinek ott, ahol van, úgy, ahogy hitünk tanítása és Isten szeretetének fényében lelkiismeretünk vezérel minket.

Ma különösen is igaz Platon mondása: „Ha az okosak és a szelídek félrevonulnak, ne csodálkozzanak, ha rövidesen a buták és az erőszakosak fogják intézni a város ügyeit.”

 

Karitász hírek

Kedves Zalán atya és Karitász tagok!
-
levél Szászvárosról a szécsényi híveknek

Íme beköszöntött a 2005-ös év is – egy új év, újabb kihívások­kal, és ajándékokkal.

Az elmúlt év mér­legelése szerint a jó győzött annak ellenére, hogy nehézségek­­kel is találkoz­tunk. S hogy miért volt így? A szászvárosi Szent Erzsébet Gyermekotthon felnőtt közössége teljesen odaadta magát, hogy az itt nevelkedő gyermekek megkapják a legjobbakat… A Jó Istennek köszönhetően az anyagi alapok is előkerültek. Ilyen segítség volt az, amit tőletek kaptunk. Számunkra ez óriási segítség volt! Isten fizesse meg nektek!

Amit tőletek kaptunk, ajándék volt számunkra. Mi is ajándékot próbálunk adni gyerekeinknek, amik nem kézzel foghatóak, hanem évek múlva… mutatják meg eredményüket. Egy ilyen ajándékozást szeretnék elmesélni: Gogyán Ádi IV. osztályos kisfiú 2001 szeptemberétől van közösségünkben. Édesanyja 3 évig nem látogatta, nem vitte haza. 2004 nyarán volt otthon először vakációzni. Most a téli szünidőben édesanyja hazavitte. Ő Vajdahunyadon egy fantomblokkban lakik, ahol se víz, se fűtés nincs. … Nálunk szokás, hogy Karácsonykor … a gyerekek elmennek családokhoz énekelni, amiért pénzt kapnak. Ádi is volt és szerzett valamennyi pénzt. A meglepő az, hogy ezt az összeget nem költötte el, … hanem elhozta Szászvárosra, és odaadta egy idős bácsinak, aki tolószékében nap mint nap a kolostor közelében tökmagot árul. Amikor rákérdeztünk, hogy miért tette ezt, azt felelte, hogy sajnálja azt a bácsit, mert fázik. … Mi felnőttek könnyen tudunk ajándékozni, mert van honnan, de ez a 10 éves kisfiú egyetlen jövedelmét is elajándékozta.

Az ajándékozás olyan, mint egy lánc: ti ajándékot adtatok nekünk, hogy olyan gyerekeket tudjunk nevelni, mint Ádi. Ádi számunkra ajándék, és ugyanakkor ő is tovább tudott ajándékozni. … Mi azért imádkozunk, hogy jótékonyságotokat százszorosan fizesse vissza a Jó Isten! Isten áldását kívánjuk munkátokra. Köszönettel:

Menyhárt Ernő, a szászvárosi gyermekotthon vezetője

A képviselőtestület hírei

A november 23-i találkozón az őszi programok áttekintése után a plébánia Lelkipásztori Tervének összeállításáról, Szentháromság-szobor felújításáról, az Eucharisztia évének megünnepléséről esett szó. A gazdasági témák között az egyházi hozzájárulás 2005-ös összegéről, a 2005-ös felújítási tervekről és azok anyagi igényeiről, alapítványaink részére érkezett 1%os összegekről, a plébániai alkalmazottak fizetéséről tárgyaltunk. Végül a téli programokat tekintettük át és egyhangú szavazással felhívást fogalmaztunk a kettős állampolgárságról szóló népszavazás ügyében híveinkhez, melyeket a testület tagjai olvastak fel a szentmiséken.

A február 1-i találkozón először az egri Országos Lelkipásztori Napok tapasztalatairól számoltak be a résztvevők, majd a testület megtárgyalta és elfogadta a plébánia tavalyi elszámolását és 2005-ös költségvetését, áttekintettük a már megtörtént téli, és az elkövetkező nagyböjti-húsvéti programokat.

A Szentháromság-szobor felújítására a Város és a Plébánia közös pályázatot ad be a Nemzeti Kulturális Alaphoz. A teljes felújítás – restaurálás, rekonstrukció, új szobrok készítése, környezet rendezése – összege várhatóan 18,333 millió forint, amiben a környezet teljes rendezése és új szobrok készítése is benne van. E célra eddig mintegy 850 eFt adományt kaptunk a hívektől. A Képviselőtestület szeretettel kéri továbbra is a hívek adományát a felújítás támogatására: az e célra kihelyezett templomi perselybe, az irodán vagy az Élő Kövek Alapítvány 75700403–10411126 számú számlájára (a támogatás összege az adóalapból leírható).

Köszönjük nagylelkűségüket!

Bagó József, jegyző

Egy kis figyelemből sok jó származik…

A személyi jövedelemadó 1+1%-áról való rendelkezéssel ki-ki úgy tehet jót, hogy egy fillérjébe sem kerül.

A korábbi 1%-os felajánlások tették lehetővé tavaly, hogy plébániánk hitéleti támogatásra, felújításra (pl. templom előtti tér, benczúrfalvi padfűtés), táborokra, összesen 1,45 mFt-ot kapott a püspökségen keresztül.

A másik 1%-os rendelkezésekből kapott összegekből alapítványaink tavaly összesen 620 eFt-tal támogatták a plébániai programokat, a tavalyi naptár kiadását, a betegeket (pl. tüzelő- és gyógyszertámogatás), szociálisan rászoruló családokat (pl. évkezdési támogatás, karácsonyi ajándékozás). Jelentős segítséget jelent ez egyházközségünknek és híveinknek, és ezzel saját közösségünket támogatjuk.

A Gazdasági bizottság részéről kérjük, hogy a személyi jövedelemadó bevallásnál idén se feledkezzen meg senki a kétszer 1%-os felajánlás mellékeléséről, és a gondos kitöltésről.

·       Az első egy százalékra a Magyar Katolikus Egyházat,

·       a második egy százalékra az Élő Kövek Alapítványt vagy a Betegek megsegítéséért Alapítványt jelöljék meg.

A két nyilatkozatot egy borítékba kell tenni.

Külön ügyeljenek a pontos kitöltésre:

·       a nyilatkozaton az adószámnak illetve a technikai számnak mindenképpen szerepelnie kell;

·       a borítékon saját nevük, állandó lakcímük, adószámuk pontosan szerepeljen

·       és a leragasztás után – a leragasztáson átnyúló módon – írják alá.

Figyelni kell továbbá a következőkre:

·       az önadózóknak, hogy a kis borítékot az APEH-től kapott nagy borítékba tegyék és az adóbevallás első oldalán a borítékba tett nyilatkozatok számát írják be.

·       Ha a munkáltató számolja el a jövedelemadót, akkor a kis borítékot mielőbb adják át a munkáltatónak (a határidő: április 25.), és írják alá a munkáltatónál lévő igazoló ívet.

·       Ha az adóhatóság állapítja meg jövedelemadóját, február 15-ig kell az adóhivatalnak az adó-megállapításról szóló nyilatkozattal együtt a kis borítékot elküldeni.

Köszönjük mindenki gondos figyelmét!

 

Alapítványaink hírei

Az Élő kövek Alapítvány közhasznúsági beszámolója

 

A 2004. évi egyszerűsített mérleg

A. Befektetett eszközök                                                         0 eFt

B. Forgóeszközök                                                               696 eFt

Eszközök összesen                                                   696 eFt

 

D. Saját tőke                                                                        696 eFt

     I. Induló tőke                                                                  100 eFt

    II. Tőkeváltozás                                                              596 eFt

     - ebből tárgyévi eredmény                                           225 eFt

F. Kötelezettségek                                                                  0 eFt

Források összesen                                                   696 eFt

 

2004. évi eredmény-levezetés

Közhasznú tevékenység bevételei                                  726 eFt

Közhasznú tevékenység költségei                                  501 eFt

Tárgyévi eredmény                                                   225 eFt

Közhasznúsági jelentés

Az „ÉLŐ KÖVEK” alapítvány 1999. novemberétől működik, mint kiemelkedően közhasznú szervezet.

Az alapító okirat szerint az alapítvány fő tevékenysége a családok támogatása, az ifjúság nevelése, betegek, idősek megsegítése, gondozása, a műemlékek állagmegóvása. A szervezet saját tőkéje 2004. január 1-jén 471 eFt volt, amely 100 eFt induló tőkéből és 371 eFt tőkeváltozásból – a korábbi években felhal­mozott eredményéből – állt.

Az alapítvány tevékenysége működésének kezdetétől folyamatosan bővült. A tárgyévben különféle adományozóktól 461.500 Ft támogatást kapott. Az adóhatóság 101.123 Ft-ot utalt ki az adózók 1%-os rendelkezései alapján, kamatbevételként 2.682 Ft származott. Az összes bevétel 2004-ben 1.167.868 Ft volt. A tárgyév során az alapítvány központi költségvetési szervtől a fent említett 1%-os kiutalást kapta 101 eFt összegben. Ezenkívül sem önkormányzattól, sem elkülönített állami pénzalapból ill. egyéb állami valamint önkormányzati szervtől támogatást nem kapott.

2004. I. félévében 5, szeptembertől 4 diák tanult egyházi iskolákban, részükre a kuratórium havonta 2.000 Ft támogatást ítélt meg, ez összesen 102.000 Ft ráfordítást jelentett. A különféle egyházközségi programokat, mint a Spielhózni előadást, az adventi koszorúkészítést, a Vidám Családi Napot 30.000 Ft-tal segítette a szervezet. Szociális segély címen 21.000 Ft került kifizetésre. Az iskolakezdéshez 60.000 Ft-tal járult hozzá az alapítvány, karácsonyra 50.000 Ft értékben került csomag kiosztásra. A Szécsényi Harangok előállításának támogatására 60.000 Ft jutott. A különböző hittancsoportok nyári táborozását 138.500 Ft-tal támogatta az alapítvány. Működési költségként 10.309 Ft jelentkezett.

Az alapítvány az alapítói vagyonból nem használt fel összeget, a tárgyévben 225 eFt nyereség képződött.

A szervezet vezető tisztségviselői munkájukat díjazás nélkül végezték, juttatásban az alapítványtól nem részesültek.

A jelentés mellékletét képezi az egyszerűsített beszámoló mérlege és eredmény-levezetése. A beszámolót a könyvvizsgáló hitelesítő záradékkal látta el.

Sántáné Udvardy Erika, a kuratórium elnöke

A Betegek megsegítéséért Alapítvány közhasznúsági beszámolója

 

Közhasznúsági jelentés

Az alapítvány 2004. évi tevékenységét a közhasznúságról szóló 1997. évi CLVI tv. figyelembevételével a következők szerint terjesztem elő:

1. Számviteli beszámoló:

A 2004. évi egyszerűsített mérleg

A. Befektetett eszközök                                                         0 eFt

B. Forgóeszközök                                                               142 eFt

Eszközök összesen                                                   142 eFt

 

D. Saját tőke                                                                        142 eFt

     I. Induló tőke                                                                  100 eFt

    II. Tőkeváltozás                                                                42 eFt

     - ebből tárgyévi eredmény                                             94 eFt

F. Kötelezettségek                                                                  0 eFt

Források összesen                                                   142 eFt

 

2004. évi eredmény-levezetés

Közhasznú tevékenység bevételei                                  263 eFt

Közhasznú tevékenység költségei                                  169 eFt

Tárgyévi eredmény                                                     94 eFt

2. Költségvetési támogatás: Nem volt.

3. A vagyon felhasználását az l. és 4. pont tartalmazza.

4. A cél szerinti juttatások kimutatása: az alapítvány határozatai tartalmazzák.

5. Központi költségvetésből kapott támogatás: Az APEH Nógrád Megyei Igazgatóságától a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából 262.397 Ft.

6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott támogatás: Nem volt.

7. A közhasznúsági tevékenységről szóló tartalmi be­szá­moló:

Az alapítvány 2004. évben folytatta alapító okiratában foglalt tevékenységét. Az idős, beteg, egyedülálló személyek támogatását segélyezés formájában végezte.

A kuratórium a Szécsényi Egyházközség Karitász Csoport tagjainak információit is figyelembe véve kutatta fel a rászoruló személyeket. A városban sok az egyedülálló beteg, akiket elsősorban gyógyszertámogatásban részesítettünk. A támogatottak másik körét azok képezték, akik csekély nyugdíjuk miatt a fűtési költségeket nagy megterheléssel tudják csak fizetni – részükre egyszeri pénzbeli segélyt biztosítottunk. Volt olyan rászoruló, akinek élelmiszercsomagot állítottunk össze, összességében 44 főnek tudtunk anyagi támogatást nyújtani. Az Alapítvány folyamatosan látogatta az időseket, a személyes beszélgetések mellett a szolgálatok végzése (bevásárlás, gyógyszerkiváltás stb.) is megtalálhatók voltak. Évente két alkalommal, a szécsényi Karitász és a hittanos gyerekek közreműködésével műsorral és ajándékokkal kedveskedtünk a betegeknek.

Az Alapítvány költségvetési támogatást nem kapott, tisztségviselői juttatásokat nem kaptak.

Összességében az elmúlt évi tevékenységünk megfelelt az Alapítvány alapító okiratában lefektetett céloknak azt az arra rászorulók örömmel fogadták.

dr. Percze Ágnes, a kuratórium elnöke

Múltbatekintő

1937

„Az Úr nevében kezdett újesztendő első eredményeként a szegénygondozó nővérek működésének kezdetét említjük, kik fölkeresik azokat, kik eddig önként fölajánlottak bizonyos havi összeget a szegényeknek.

A hívek között az A.C. szervezési szakosztály tagjai szétosztják a kolostor áldozatkészségéből beszerzett röpiratot, melyet Közi-Horváth József írt meg: ’Korunk legnagyobb veszedelme a bolsevizmus’ címen – 1000 példányban, hogy így minden családba eljusson… Jan. 13-án az A.C. körzetszervezők hívására összejöttek az utcamegbízottak, az évi program: erős sajtópropaganda – Kath. Népszövetség segélyakciója – szekták terjesztői elleni küzdelem – Katolikus kölcsönkönyvtár – böjti lelkigyakorlatok – Ifjúság szervezése – Szegénygondozó nővérek működése…

A magyar norma szerinti járási és szécsényi szegénygondozás megindítására kulturest volt a városháza tanácstermében … A Szegénygondozó Nővérek zárdájára a Belügyminisztériumtól kaptunk 6000 pengőt. Április havában a régi ház lebontása után megkezdődhet a zárda építése. A polgári hatóság emberei, így a Főbíró ezt nem jó szemmel nézik. Ennek egyedüli oka, hogy az épület és a telek nem a járásé lesz, hanem a Nővéreké. Fájlalja továbbá azt, hogy a 6000 pengő nem az ő kezeikhez utaltatott ki. Nagyböjt folyamán a híveknek csoportonkint a szokásos rendben 3-3 napos lelkigyakorlatot tartottunk…

A templomi ének fejlesztésére vasárnaponkint a litánia után énekoktatást tartunk, melyen a Szent vagy Uram énekeit tanulják híveink. Az új énekek miatt történt a községben némi zúgolódás, de utánajártunk a dolognak és azt tapasztaltuk, hogy olyanok indították azt, akik templomba alig járnak…

A helybeli napszámos munkások panasszal jöttek a Plébánoshoz, hogy a Főszolgabíró az eddigi 2 P napszámot 1.60 P-re leszállította. Plébános közbelépett, de eredményre nem jutott. A Főbíró … keményen megdorgálta a szegény munkásokat, hogy a papjukhoz mertek jönni. Szegény népünk érdekében az Igazságügyi Miniszternél tettünk lépéseket, hogy Szécsényben 50-100 embert foglalkoztató bőrgyárat vagy üveggyárat létesítsen. Le is küldötte egyik megbízottját… belátta, hogy háziiparral nem oldható meg itt a munkanélküliség kérdése. Ilyen értelemben tesz előterjesztést a miniszternek… félő azonban, hogy az akciónk a világi hatóság féltékenykedése miatt sikertelen lesz. Pedig ez itt létkérdés a határszélen állandóan folyó bolsevista agitáció miatt…

A Katolikus Legényegylet és a Cserkészcsapat a Rend jóvoltából a Rend tulajdonát képező házban otthont talált április 1-től…

Máj. 6-án P. Othmár 80 gyereket vezetett első szentáldozáshoz, kik szüleikkel együtt áldoztak…

Máj. 23. Az 1938.-i Eucharisztikus Világkongresszust bevezető szentév megnyitása… Úrnapján 3000 résztvevővel tartottuk a körmenetet, mely az idén igen szép volt. A Hatóság jóakaratú megértése segítségünkre jött, zöld fűszőnyeggel vonta be az utat…

Jún. 13.-án ... a templom előtti árnyas ligetben évzáró ünnepély mindkét iskola részvételével… Ez alkalommal búcsúzott az iskola 40 éves tanítói működés után nyugdíjba vonuló igazgatójától Niedermann Sándortól, kinek morozus külseje jó hírnevet és sok szenvedésben megedzett jó szívet takar… 18-án ködös-esős időben indultak cserkészeink táborba a pilisi hegyekbe P. Krizánt parancsnokuk vezetésével, 30-an…

Aug. 6-án templomunk búcsúnapját még mindig nem sikerült a hívekkel kellőképpen megünnepeltetni…

Okt. 7-én kolostorunkban gyülekezett a papság, hogy határozzon, együttműködik-e a ferences Szegénygondozó Nővérekkel vagy csatlakozik az egyházm. Szociális Szakosztályához? A papság legteljesebb mértékben együtt kíván működni a Nővérekkel, kikben … lelkipásztori munkájukban is nagy segítséget nyernek… A Nővérek elfoglalják új zárdájukat…

Az egyházközségi képviselőválasztások okt. 26-án történtek… Okt 28-29-30. eucharisztikus triduumot tartottunk, majd okt. 31-én impozáns Eucharisztikus napot egésznapos szentségimádással, 1000 áldozóval, díszgyűléssel… délután ’áhítatos-bensőséges’ körmenet volt. A Városháza kapujában oltárra helyeztük a Sanctissimumot … fölajánló imát mondtunk …  A község elöljárósága készséggel állt mindenben segítségünkre. A Szentévben minden első pénteken egyórás szentségimádást tartunk.

Egyesületeink hozzájárulásával tej és kenyérreggelivel látjuk el szegény iskolás gyermekeinket november közepétől március 15-ig.

Plébános kezdeményezésére Szent Istvánról utcát nevez el a község.”

 

Eseménynapló

· November 27-én, vasárnap délután a családok számára ismét volt adventi koszorúkészítés a hittanteremben.

·Advent vasárnapjain a családos miséken a liturgiát idén is 1-1 család szervezte. Köszönjük szolgálatukat.

·Az Eucharisztia évében december 4-én szombaton egésznapos Szentségimádást tartottunk templomunkban.

·December 5-én a 10-es szent­mise vé­gén emlékeztünk Szent Miklós püspökre.

·November 30-ától kilenceddel, Szűz Mária zsolozsmájának imádkozásával készültünk Szűz Mária Szeplőtelen fogantatásának ünnepére.

·December 11-én, szombaton rendeztük meg az Ad­venti lelkinapot, melyet Horváth Achilles ferences atya, a budai Országúti Ferences Plébánia vezetője vezetett.

·December 11-én egy a szászvárosi gyermekotthonról szóló budapesti fotókiállítás megnyitóján adták át a Karitász csoport tagjai a novemberi Karitász-bál adományait, összesen 322 eFt-ot a gyermekotthon vezetőjének, Menyhárt Ernőnek. Köszönjük a szervezők és minden hívő nagylelkűségét!

·A Karitász és a gyerekek a Ka­rácsony előtti napokban bet­le­he­mes játékkal ke­resték fel az idős be­tegeket.

·December 24-én dél­után volt templom­unkban a karácso­nyi pásztorjáték.

·December 26-án Szent Család vasárnapján a családos mise kere­tében áldottuk meg azokat a családokat, akik az elmúlt évben házasságuk kerek évfordulóját ün­nepelték.

·Szilveszter éjjel 23 órától óévbúcsúztató szentségimádást tartottunk, majd koccintásra vártuk a testvéreket.

·Újév napján az esti mise után tartottuk meg az újévi Szentségimádást.

·Vízkereszt ünnepét január 2-án, vasárnap tartottuk.

·Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén, február 2-án, az esti szentmise elején megtartottuk a hagyományos gyertyás körme­netet. Ez az ünnep a Megszentelt é­let napja is volt, ezért a szentmise előtt ünnepi zsolozsmával imád­ko­ztunk szerzeteseinkért és új szerzetesi hivatásokért!

·Február 5-én, szombaton volt a Plébániai Farsangi Bál a Művelődési Házban, melyen mintegy ötszázan vettek részt. Köszönjük a szervezők munkáját!

·A farsangi időszak ideje február 9-én, Hamvazószerdán ért vé­get.

·Télen kereszteltük a következő gyermekeket: Rigó Bálint, Oravecz Emma, Solymosi Ábel József.

·Házasságot kötöttek: Balás Gábor és Horváth Ágnes.

·Halottaink december óta: Horváth János (80), Varsi István (73), Gombkötő Pálné (89), Plezsik Jánosné (82), Lászlók Andrásné (95), Tolnai Istvánné (61), Németh László (65), Bagyinszki Istvánné (81), Bohus János (79), Balázs Pál (76), Csordás Béláné (66), Virág Bertalanné (64), Túróczi Ferenc (64), Babinszky Lászlóné (44), Gábri József (71). Nyugodjanak béké­ben!

 

HÍRHARANG

Tavaszi programjaink

 

Nagyböjti időszak

 

·Február 12-től kezdődik a Jegyes-suli, ahol idén is 7 előadással segítjük jegyeseink felkészülését esküvőjükre, melyeken már gyakorló házaspárokat és érdeklődő fiatalokat is szívesen látunk.

Az előadások programja:

február 12. - Ketten hármasban - a házasság szentsége, a férfi és a nő a Biblia és az egyház tanítása alapján – családosaink és Zalán atya

február 19. - A gyermek a családban, a gyermeknevelés örömei és művészete, gyermeknevelés a mai világban – Süttő Gábor és Márta, Karay Tivadar és Zsuzsa

február 26. – Megsebzett szeretet – a szerelem meg­őrzése, buktatók, krízisek és útkeresések –Komáromi János és Mária

március 5. – Testi-lelki szerelem – a szexualitás keresztény és orvosi szempontjai, a természetes családtervezés – dr. Geiselhardt Gábor és dr. Szalai Erika

március 12. – Családegyház, családok az egyházban – együtt Isten felé, spiritualitás a házasságban, a hűség hitből él – Fogassy Judit SDSH nővér

március 19. - A jó házasság alapja: a házastársi kapcsolat ápolása, a házasság mindennapjai – dr. Gorove László és Kriszta

április 2. - Hogyan ünnepeljünk? - a házasságkötés liturgiája és jogi keretei – Zalán atya

Az előadások mindig szombat este 7 órakor kezdődnek. Mindenkit szeretettel várunk!

·A keresztutat Nagyböjt péntekjein a szentmise előtt 17.25-kor imádkozzuk a temp­lom­ban plébániai csoportjaink vezetésével.

·A Betegek Világnapjához kapcso­ló­dóan február 13-án, vasár­nap a 10 órás szentmisén szolgáltatjuk ki ünne­pé­lyes keretek között a Betegek Kenetét. A szentséget minden kora vagy egészségi állapota miatt rászoruló hívő felveheti, aki fel­készült (gyónás, áldozás).

·A plébánia nagyböjti lelki napja február 26-án, szombaton 9 órától lesz. A lelkinapot dr. Udvardy György püspök atya vezeti majd. A prog­ram most is dél­előtt 9 órakor kez­dő­dik a hittan­terem­ben előadással, majd kiscsoportos beszélgetéssel folytatódik. A déli közös ebéd (virsli, kenyér és tea) után délután keresztút, rövid Szentség­imádás, gyónási és beszélgetési lehetőség lesz. Délután 4 óra körül szentmisével zárul a lelkinap. Mindenkit szeretettel hívunk, aki szeretné igazán elmélyíteni a húsvéti készületét.

·Március 4-én, pénteken 16 órakor nyílik meg a szécsényi Művelődési Ház Galériájában a Králik Andor festőművész képeiből készülő emlékkiállítás. Kérjük, hogy akinek Králik Andor által készített kép van a tulajdonában és szívesen kölcsön adná a kiállítás idejére, jelentkezzen a Plébánián vagy a Művelődési Házban.

·A templom tavaszi nagytakarítását március 19-én, szom­baton 9 órától tartjuk. Min­denkit szere­tet­tel vá­runk, akinek fon­tos, hogy Isten há­za szép le­gyen. Taka­rí­tó­esz­kö­zöket kérjük, hoz­za­nak magukkal.

·Virágvasárnap (március 20.) a bar­ka­szentelés, a kör­me­net és az ünnepi szent­mise délelőtt 10 órakor kezdődik.

·Március 21-től, Nagyhétfőtől az esti szentmisék 19 órakor kez­dőd­nek.

·Március 21-22-23-án, Nagyhétfőn, Nagykedden és Nagyszerdán az esti 7 órás szentmise keretében lelkigyakorlatos beszédeket mond Rolik Róbert nagybárkányi plébános atya. Gyóntatás mindhárom nap már 18 órától lesz a templomban.

 

A Húsvéti Szent Háromnap:

 

Nagycsütörtök:

·Reggel nincs szentmise.

·Az ünnepi szent­mise az Utol­só vacsora em­lékére 19 óra­­kor kez­dődik. A szent­mi­se után csendes vir­­rasztást tartunk.

·A pöstény­pusz­tai és a ben­czúr­fal­vi híveket mind­három nap autó­­busz hozza be Szé­csény­be.

 

Nagypénteken

·Egész nap nincs szent­mise a templom­ban.

Délután 3 órakor imád­kozzuk a kereszt­utat.

·Az Úr szenvedésének ünneplése („csonka mi­se”) 19 órakor kez­dő­dik. A liturgia végén megnyitjuk a Szent­sírt.

 

Húsvét

·Nagyszombaton nincs szentmise, a templom egész nap nyitva áll az imádkozók számára.

·A feltámadási vigília szentmise Nagyszombaton 20 órakor kezdődik. A liturgia 4 része: Fényünnep (tűz­szen­telés, hús­­véti öröm­ének), Ige­li­tur­gia, a Ke­resztség litur­gi­á­ja, az Eucharisztia litur­gi­á­ja és a körmenet.

·A tavaszi óraátállítás március 27-re, Húsvétvasárnapra virradó éjszaka lesz – óráinkat előrébb kell állítani (azaz egy órával kevesebbet alhatunk).

·Húsvét napján és Húsvéthétfőn vasárnapi miserendet tartunk: 7, 10 és 19 órakor lesz szentmise.

 

Húsvéti időszak

 

·Az elsőáldozók kiválasztási szertartása április 3-án, a családos szentmisében lesz, bűnbánati szertartásuk és gyónásuk  áp­rilis 16-án szombaton délután 13.30-tól lesz a templomban.

·Gyümölcsoltó Boldog­asszony (Urunk szüle­té­sé­nek hí­rüladása) ün­ne­pét – mivel március 25-én Nagypénteket ünnepeljük – az idén április 4-én, hétfőn tartjuk. Imádkozzunk a megfogant magzatokért!

·Húsvét 4. vasárnapján, április 17-én, a Hivatások vi­lág­napján papi és szerzetesi hivatásokért imádkozunk.

·Április folyamán nyitjuk meg a kolostorban a szécsényi országgyűlés 300. évfordulója tiszteletére rendezett „Rákóczi és a ferencesek” című kiállításunkat a kolostorban.

·Szentkúton április 23-án, szombaton lesz a magyarországi Ferences Plébániák Zarándoklata, melyen a budai, gyöngyösi, kárpátaljai, pasaréti, szécsényi és a szegedi ferences plébániák hívei vesznek részt. A zarándoklatra autóbuszokat indítunk majd, a részletes programot pedig a templomi hirdetésekben is közöljük majd.

·Május minden estéjén 18.30-kor litániával kö­szönt­jük a Boldogságos Szent Szüzet.

· Az Elsőáldozás május 1-jén, vasárnap a családos szentmisén lesz.

· A nagymarosi ifjúsági találkozó május 21-én lesz.

·Május 14-én, szombaton reggel 6 órakor rövid imádsággal indul Szentkútra a szécsényi férfiak hagyományos pünkösdi zarándoklata, melyre minden fiút, fiatalt és férfit szeretettel várunk. A visszaérkezés vasárnap este 8 órára várható.

·Pünkösd ünnepe május 15-én lesz.

·Pünkösdhétfőn szentmisék 7 és 19 órakor lesznek.

 

Apró hírek

- A plébániai irodán hétfőn, szerdán és pénteken 9.30-11.00, kedden és csütörtökön 16.00-17.30 között állunk a hívek rendelkezésére. Kérjük, hogy ebben az időben keressék lelkipásztorainkat!

- Gyóntatás a szentmisék előtt és elején van.

- A zsolozsmát minden nap 6.35-kor és 18.35-kor imád­kozzuk a templom­ban.

- Minden csütörtök este a szent­mi­se után csen­des szent­­ség­imádást tar­­tunk családjainkért, gyer­me­ke­ink­ért, fi­a­tal­ja­inkért és ha­zánk­­ért.

- Minden péntek este 7 órától Taize-i imaóra van a szegénygondozó nővérek kápolnájában.

- Minden hónap első péntekén felkeressük a betegeket.

- A Karitász-házban péntekenként 16-18 óráig lehet adományokat leadni, támogatást kérni minden hónap első péntekén lehet.

- A Ferences Világi Rend minden hónap első szombatján az esti szentmise után és a hónap harmadik vasárnapján délután 16.30-kor tartja összejövetelét. A közösség tagjaiért ajánljuk fel a 3. vasárnapokon az esti misét.

- A Rózsafüzér-társulat minden hónap második vasárnap­ján tartja a titokcserét. A reggeli szentmisét ilyenkor a társulat élő és elhunyt tagjaiért ajánljuk fel.

- A házasságra ké­szülő fiatalok és a szülők fi­gyelmét fel­hív­juk, hogy az es­kü­vő­re - az alapos készület ér­dekében - 6 hónappal korábban, a keresztelőre 1 hónappal korábban kell jelentkezni a plébánián.

- Az egyházközség működésének feltételeit az egyházi hozzájárulás (adó) teremti meg, melynek befizetése minden felnőtt lelkiismereti kötelessége. Összegére a Képviselőtestület - a Püspöki Kar és dr. Beer Miklós püspök atya iránymutatásával meg­egyező módon - az éves nettó jövedelem 1%-át határozza meg, de mivel sok kisnyugdíjas vagy sokgyermekes család tagja közösségünknek, nekik a 2004. évre minimálisan 2200 Ft egyházi adó befizetését javasolta kereső személyenként. A hozzájárulást a  temp­lomban is megtalálható csekke­ken a Takarék­szövet­kezet­nél, misék után a sekrestyében, félfogadási idő­ben az irodában, illetve a Szabadság u. 7. szám alatt Ocsovai Jó­zsef­nél fizethe­tik be.

- A templom alatti kriptában az örökös urnahelyek meg­válthatók. Érdeklődni a plébánián lehet.

- A Szécsényi Harangok újság ingyenes, hogy mindenkihez eljuthasson. Egy példány előállítási költsége kb. 100 Ft. Kérjük, hogy lehetősége­ik­hez mérten támogassák az újság előállítását. Köszönjük!

 

NAPRAFORGÓ

Tudod-e?

Tudod-e, hogy miért változik minden évben a Húsvét dátuma?

Az Egyház átvette és megőrizte a zsidó Húsvét (a Pászka) időpontjának kiszámítását, így a Niceai zsinat 325-ben hozott döntése szerint a tavaszi napéjegyenlőség utáni első holdtöltét követő vasárnapon ünnepeljük Jézus feltámadását. A napéjegyenlőség március 21-én van, a holdtölte ideje évente eltérő időpontra esik – ezért a Húsvét időpontja is változó.

 

Gyerekvers

Verőfényben fürödnek

  a cserepek,

   az ereszek,

     a szekerek,

      a kerekek,

        a levelek,

          a verebek,

            a perecek,

              a gyerekek.

Jancsik Pál

Könyvtárajánló

Thomas Merton: Hétlépcsős hegy

Az ember élete vándorút a földön. Megszületésünk pillanatában kezdődik a „nagy utazás” és halálunk óráján érünk a célegyenesbe. Keresztényként tudjuk, hogy az út, a mi személyes élettörténetünk, Isten felé vezet. Ezen az ösvényen vannak könnyebbnek és nehezebbnek tűnő szakaszok, amelyek tökéletesedésünket szolgálják.

Thomas Mertonnak is meg kellett tisztulnia, levetnie a „régi embert”, hogy kész legyen a trappista szerzetesek csendben töltött szemlélődő életére. Saját szavaival szólva el kellett indulnia a Hétlépcsős hegyen. Egyetemistaként az élvezetekbe merülve kereste boldogságát, majd az emberi kultúra és az utazások felé fordult, hogy meglelje önmagát. Lassan-lassan került közel Istenhez, aki a magányba és a csendességbe hívta őt. Ezt a megtett utat írja le könyvében.

Merton utazása elsősorban belső lelki folyamatok hosszú lánca. Elbeszélése nemcsak azért élvezetes, mert kalandos életéről van mit mesélnie, hanem mert őszintén és nyíltan tud beszélni önmagáról. Az író többször megcsillantja széles körű műveltségét, szinte „tanít” irodalomról és művészetről.

Thomas Merton könyve tartalmas lelki olvasmány a Nagyböjtre, ha mi is elindulnánk a saját Hétlépcsős hegyünkre.

Csordás Bálint

A plébániai könyvtár új kiadványai:

&   Wass Albert: Elvész a nyom – regény, amely hűen mutatja be hét különböző ember szemszögéből és élettörténetén keresztül a XX. század történelmi viharait.

&  Az élet kultúrájáért - a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele a bioetika néhány kérdéséről – a katolikus egyház tanítása korunk tudományos és életkérdéseiről: fogamzás és halál, genetika, géntechnológia, klónozás, őssejt-kutatás, kutatásetika, életmód és egészség.

¹   Trianon – Koltay Gábor ismerethiányunkat pótló történelmi dokumentumfilmje a Trianoni békediktátumról, annak hátteréről és máig ható következményeiről (VHS 120’)

¹   Csillagösvény – megrendítő erejű film a Böjte Csaba atya által alapított dévai Magyarok Nagyasszonya Gyermekotthon történetéről és életéről. (VHS 75’)

*

Az ismertetett könyvek megtalálhatóak a plébániai könyvtárban, amely a plébániai iroda mellett található. A könyvtár várja az érdeklődőket a szombat esti és a vasárnap délelőtti szentmise után.

 

Böngésző

: www.kerugma.hu – egy keresztény kiadó honlapja, ahol megtalálhatod termékeiket: igés kártyákat, képeslapokat, stb. sőt virtuális képeslapot is küldhetsz.

: www.halo.hu – a Háló szervezet katolikus közösségek hálózata, összefogása a Kárpát-medencében. Erről tudhatsz meg többet.

: www.holybible.com – ha van egy kis angoltudásod, feltétlen próbáld ki ezt a lapot, ahol angolul találod meg az egész Biblia szövegét!

 

Zenesarok

Ákos: Az utolsó hangos dal

„Hiszen benne élsz te minden egyszerű dalban. Velem vagy, mint egy oltalmazó, mindenható dallam.”

Napjaink egyik legnépszerűbb magyar énekese tavaly ünnepelte szólókarrierjének tíz éves jubileumát. Pályáját a rendszerváltás fiatal generációját megtestesítő Bonanza Banzai együttesben kezdte, de a zenekar az átütő sikerek (például az Induljon a banzáj!) után felbomlott. Ákos azonban úgy érezte, van még tehetsége és mondanivalója, így egyedül vágott bele a zeneipar sűrűjébe. És úgy tűnik nem hiába hitt önmagában. Többszörös platina–, és aranylemez tulajdonos, számos díjat kapott, legutóbb például a kiemelkedő kulturális tevékenységért odaítélhető Széchenyi István–érmet. Korábban írásai rendszeresen jelentek meg különféle lapokban, manapság leginkább a Képmás című családi lapban publikál. Közkedvelt slágereit (pl. Minden, ami szép volt vagy az Ilyenek voltunk) az összes rádióállomás játssza. Zenéje profi minőségű, a dalok szövegei pedig közel állnak a versek világához.

A tavaly megjelent „Az utolsó hangos dal” című dupla koncertalbum egy összegző mű. Megtalálhatóak rajta az örökzöld slágerek, zeneileg kissé átdolgozva és a legutóbbi „Új törvény” lemez számai is.

Ákos az életről énekel: többek között szerelemről, gyűlöletről, fejlődésről, kultúráról és Istenről. Az utóbbi időben mintha több dal szólna egy felsőbb lényhez, és ezek nagyon sokszor épülnek bibliai, vallási motívumokra. Ilyen a címadó szám is, amely az utolsó ítéletet fogalmazza meg egy utolsó hangos dalként, „Egyetlenegy” címmel pedig Jézusról és az utolsó vacsoráról énekel. A koncertek előtt imában Szent Mihály arkangyal segítségét kéri, lezárásképpen pedig az „Adjon Isten” kezdetű népdal feldolgozását énekli együtt a közönséggel. A videón és DVD-n kiadott koncertfilm hitelesen idézi vissza a fantasztikus hangulatú országjáró turné egyes állomásait és Ákos személyes világába is enged némi bepillantást.

Dalszövegei és azok értelmezése nekem mindig nagy élményt jelentenek, zenéjével összhangban pedig úgy érzem, lelkünkhöz szólnak. Mindezek mellett Ákos háromgyermekes családapa, keresztény és hiteles ember. Remélem, a magyar popzene egén ragyogó állócsillaga még sokáig fog nekünk utat mutatni.

(Ákos: Az utolsó hangos dal – koncert, dupla CD, DVD és VHS)

Csordás Bálint

 

Rejtvény

A téli rejtvényekre helyes megoldást adtak le: Liki Dorina, Krenács Loretta, Török Székely Zsolt, Balázs Bernadett, Gajzinger Judit, Gajzinger Zoltán, Hovanecz Márk, Török Székely Ági, Rigó Ferenc, Novák Pál, Gajzinger Mónika.

Jutalmukat a sekrestyében vehetik át.

 

Rejtvény kisebbeknek:

Ezúttal két találós kérdésre kell a helyes választ megtalálnotok: vajon miről van szó?

 

Az első:

 

Dagasztanak, pofozgatnak,        Meg is növök egykettőre,
szép kerekre kiszaggatnak,        beugrom a serpenyőbe,
kendő alatt elaltatnak,                irul-pirul a két orcám,
jó melegen tartogatnak.             hófehér a szalagocskám.

 

A második:

 

Sok kis kapun átszaladok,
mégis mindben bent maradok,
s ha átbújtam üggyel-bajjal,
találkozom önmagammal.

 

Rejtvény nagyobbaknak:

A világ legnehezebb harangját 1733-ban öntötték, és a moszkvai Kremlben található. Tudod-e, hány mázsa? Ha elvégzed az alábbi számolásokat, választ kapsz a kérdésre. (Használd bátran a Szentírásodat.)

Szorozd meg önmagával a kosarak számát, amelyekre a kenyérszaporítás során szükség volt, hogy a maradékot összegyűjtsék. Ehhez add hozzá Mózes életéveinek számát. Az eredményt növeld meg annyival, ahány kőkorsó vizet változtatott borrá az Úr. A kapott számot szorozd meg Jónásnak a cethal gyomrában eltöltött napjainak számával. Jézus mennybemenetelének húsvéthoz viszonyított napjait add a meglévő összeghez. Ezt a számot pedig növeld a kenyérszaporításnál jóllakott férfiak számának századával. Majd az így kapott összeget toldd meg annyival, amennyi a juhok száma az elveszett juhval együtt. Ha ezt megszorzod Lázár sírban eltöltött napjainak számával, megkapod a harang súlyát.

 

A megfejtésedet a sekrestyébe juttasd el legkésőbb március 13-ig, névvel ellátott borítékban.

 

Humor

¥   Az ifjú férj hazatér a munkából. A felesége boldogan a nyakába ugrik, és azt mondja neki:

- Drágám, olyan boldog vagyok! Nem mertem mondani, amíg nem volt biztos! Nemsokára hárman leszünk!

A férj elérzékenyülten mondja:

- Jaj, micsoda öröm, micsoda öröm! És ez már biztos?

- Igen. Ma jött meg a távirat: „Hozzátok költözöm. Stop. Holnap érkezem. Stop. Mama.”

 

¥   - Hogy mondják angolul: „Sajnos ma este, a megbeszéltek ellenére, nem jön el vacsorára az anyósom”?

- „YYYESSSS!!!”

 

¥   Az apuka nyakába veszi a kislányát. Amikor azonban a gyerek már jó ideje az apja haját húzogatja, rászól:

- Kislányom, hagyd már abba, fáj, ha húzod a hajam.

Mire a gyerek duzzogva:

- Hát jó, akkor nem keresem tovább a rágógumimat.

 

¥   Két jegesmedve megy a sivatagban.

- Te, milyen nagy jég lehetett itt!

- Honnét veszed?

- Hát ha ilyen vastagon beszórták…

 

¥   A skót meghívja a bartátját az új lakásba.

- Aztán majd csak óvatosan rugdosd a kaput!

- Miért, csengő nincs?

- Van, de ha tele van a kezed, nem tudod megnyomni.

 

¥   A vasutas család csemetéje először megy az iskolába. Amikor hazaér, édesanyja kérdésére csalódottan kifakad:

- Áh, Anya, az egész egy nagy átverés. Az ajtóra azt írják, hogy első osztály, bent meg minden csak fapados.

 

¥   Egy pap sorban áll a benzinkútnál, ahol a szabadságok kezdete miatt hosszú sor gyűlik össze. A benzinkutas mentegetőzik:

- Tudja, az emberek mindig csak az utolsó pillanatban, az utazás előtt jönnek csak el hozzánk.

- Tudom, fiam, hasonló problémával küzdök én is.

 

¥   Bedobják a keresztényt az oroszlánok közé. Az térdre rogy, és imádkozni kezd:

- Uram, Istenem! Add, hogy ezek az oroszlánok hithű keresztényekké váljanak!

Mire az oroszlánok keresztet vetnek, és megszólalnak:

- Édes Jézus, légy vendégünk, áldd meg, amit adtál nékünk!

 

¥   Egy favágó munkát keres a fatelepen.

- Itt egy fejsze, nézzük, mennyi idő alatt vágja ki ezt a fát! – mondja a telep vezetője.

A favágó odamegy a fához, és egy csapással ledönti.

- Hol tanult meg így fát vágni?

- A Szaharában.

- De hát ott nincs is fa!

- Hát, most már nincs!

 

¥   Egy mindenre elszánt ferences misszionárius a kannibálok közé megy téríteni. Pár hónap múlva levélben számol be elöljáróinak:

- Már jelentős eredményeket értem el a kannibáljaimnál: péntekenként csak halászokat esznek.

 

Ima, vers, vallomás

„Szent tested, Úr Jézus Krisztus, Istenem, segítsen engem az örök életre, s drága véred bűneim bocsánatára! Legyen ez az Eucharisztia örömömre, egészségemre és vigadozásomra, félelmetes második eljöveteledkor pedig méltass általa, hogy – bár bűnös vagyok – dicsőséged jobbján állhassak szeplőtelen Anyád és összes szentjeid imádsága által.

Jeruzsálemi Szent Cirill imája, Kr. u. 4. század

Édesapák imája

Mennyei Atyánk! Köszönöm neked az életem, köszönöm feleségem, és köszönöm gyermekeimet, akik­kel megajándékoztál.

Most Szent József életét pél­dának tekintve kérlek:

- Adj nekem hitet és érzékeny lelket, hogy megértsem nekem szánt üzenetedet.

- Kérlek, mutasd meg, mi a szándékod velem, hogy megfeleljek házastársi és szülői hivatásomnak.

- Segíts, hogy el tudjam fogadni, és meg tudjam valósítani amit rólam elgondoltál akkor is, ha nem értem.

- Segítsd meg feleségemet, hogy benne Mária hite és lelkülete éljen. Segíts úgy szeretnem, ahogy Szent József szerette jegyesét.

- Segíts úgy élnem mások iránti türelemmel, figyelemmel, hogy gyerekeink számára életem példája vonzó legyen a követésre.

- Segíts, hogy gyerekeinknek át tudjam adni a hitet: szavaimból, és tetteimből megismerhessék az igazi szeretetet. Tudjam munkára, becsületességre, igazmondásra, szerénységre, rendre, fegyelemre, kötelességteljesítésre nevelni őket. Tudják derűs lélekkel elfogadni a szegénységet, testi-lelki megterhelést. Tudjanak áldozatot hozni, önzetlenül adni és szolgálni, elviselni, ha nem az ő akaratuk teljesül.

- Segítsd gyerekeinket, hogy növekedjenek testi-lelki egészségben, bölcsességben úgy, hogy neked is kedved teljék bennük. Ragaszkodjanak hozzád, tartsák meg törvényeidet, és szeressék egyházadat.. Mindig, a nehézségek idején is érezzék gondviselő, atyai szeretetedet.

- Jóra törekvésükben találjanak segítőtársakra, és védd meg őket a rossz útra, bűnre csábítóktól.

- Tudják értékelni teremtésed csodáját. Az életet mindennél többre tartsák, az anyagi javakkal jól gazdálkodjanak.

- Mutasd meg nekik leendő házastársukat, akit te választottál nekik. Támogasd őket, hogy hivatásukra: a házasságra vagy a papi, szerzetesi életre, mint szentségre készüljenek, és addig tiszta életet éljenek.

- Vigyázz gyermekeink családjára, hogy köztük is keresztény szellem uralkodjon, és unokáinkat vallásosan neveljék.

- Segíts elfogadni és szeretni gyerekeinket akkor is, ha testileg vagy lelkileg betegek, és nem az általam helyesnek tartott úton haladnak. Te légy a vigaszom. Soha ne szűnjek meg értük imádkozni.

- Segíts, hogy családfői feladataimat, döntéseimet bölcsen és jól elláthassam. Tudjak akkor szólni, és akkor hallgatni, amikor annak ideje van.

- Add, hogy mindig legyen munkám, feladatom, és azt mindig pontosan, lelkiismeretesen, bölcsen elvégezzem mások szolgálatára. Mária, József, Szent István, Szent Imre kérjétek velem együtt az Atyát.

Áldd meg életünket, mai napunkat. Amen.

 

Kányádi Sándor: Sóhajtás

kútnak lenni volna jó
utas-itatónak
diófának vagy a fán
füttyentő rigónak

rigófüttynek volna jó
lenni bár egy hangnak
jönni-menni volna jó
akárcsak a harmat

 

Szent-Gály Kata: A Getszemani nevű majorba érkeztek (Mt 26, 36)

tehát először szétosztani magunkat
szeretetben
azután elindulni és menni
mások között is egyedül

azután egészen egyedül

és csak egy kőhajításnyira gyötrődni
viaskodni
amíg ők egészségesen alszanak
és készülnek a holnapi napra

és ott a magányban leborulni a földre

megélni hogy mily kevés az emberi szó

majd beleimádkozni magunkat az éjszakába
addig a csendig
melyben megszólal Isten

ne félj
mert Én veled vagyok

A feltámadt Krisztus
örömében teljes,
Istentől megáldott
húsvéti ünnepet
kívánunk
mindenkinek!

 

Vissza a lap tetejére

Vissza a Szécsényi Harangok archívumába