Honlap Fel

 


             A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele  

2003. Advent-Karácsony

 

LELKISÉG

Hogy igazi karácsonyod legyen

Harang csendül, ének zendül ilyenkor karácsony táján, hogy mindenkit hazahívjon a családba, talán inkább önmagába. Sokszor kihagyjuk a szívünket, és nem érünk el sem önmagunkhoz, sem testvéreinkhez. Hiányzunk a kará­csonyi családi közös­ség­ből, é­des szüleink, gyer­mekeink mellől, bár tes­tileg talán oda­eről­tet­jük ma­­gunkat, aján­dé­kot is adunk – amit rettenetes te­­herként – tü­le­ked­ve vá­sá­­ro­lunk, megfoszt­va ma­gunkat mindig kevés pénzünk­től.

Karácsony küszöbén el­mél­­ked­jünk arról, vajon kik nem méltóak odaállni a betlehemi jászol Jézusa mellé?

1. Júdás, a júdások biztos, hogy nem. Mindig ott setten­kedett Jézus mellett. Megfigyelte, aztán beárulta. Őt és közösségét meglopta. Tolvaj volt – írja róla az Írás. A legszentebb pillanatokat gúny tárgyává tette. Ha lett volna sajtó, világgá kürtölte volna, hogy „kár szent dolgokra költeni azt az olajat, amit a bűnbánó asszony Jézus lábára öntött; el kellett volna adni. Minek a Jézusnak a pénz?” Mennyi ilyen áruló Júdás van azóta is. „Isten dolgaira, szent, nemes célokra, szegény nyugdíjasoknak, éhező millióknak minek adni? Villákat kell építeni, fegyvereket kell gyártani – az jövedelmez. Háború kell, hadd pusztuljanak a milliók, a proletárok, a rabszolgává alacsonyítottak.” Istenem, ha megértenék a tékozló, önző vezetők, államférfiak és milliomosok a betlehemi kisbaba üzenetét... Mert a nagyon mélyre süllyedt Júdás oda orcátlankodott a legszentebb vacsorakor is Jézus mellé. Betelt a pohár. Menj, távozz – mondta neki a Mester, – ne­ked itt nincs helyed. Aki csak az anyagi és politikai hasznot lesi a szent helyeken, a családban, az Egyházban, a nem­zet szentélyeiben, az távozzon. Ne rontsa el az ünnepet.

2. Ámítja önmagát és másokat, aki odaáll a karácsonyfa alá, de nem akar tudni az ünnep főhőséről, akiért és aki miatt van a karácsony. Ezért nyilatkoznak azután roppant idétlenül az ünnepről, mondván: jó alkalom ez az ünnep nagy evésre-ivásra, beigli és jó borok fogyasztására. A karácsony nem az ő ünnepük. Nekik nincs Jézus-élményük és Isten-igényük.

3. Nem valók a karácsonyfa alá azok az úgynevezett átlagkeresztények sem, akik ugyan templomba eljárnak, még böjtölnek is, nem válnak el, gyermekeiket egyházi iskolába járatják, néha gyónnak, áldoznak. Mindezzel kereszténységük ki is merül. Katolikus és keresztény voltukat nem azon mérik, hogy mélyebben szeretnek, kitartóbban tűrnek, vagy hogy a másikkal szemben igaz­ságosak-e. És sokan mégis odaállnak farizeusi, hazug lelkülettel, ott imát nem mon­da­nak, ugyanúgy tart­ják a ha­ra­got, ideges­ked­nek, és más­nap foly­tat­ják hajmeresztő üz­le­ti vál­lal­kozásaikat, leg­ke­vés­bé sem figyelve a szegények­re, a tiszta beszédre.

4. Nem tudnak beillesz­ked­ni szent karácsony me­leg, családi közösségébe azok az apák és férjek, akiknek nem élő a hi­tük, és alig vannak otthon. Egy 15 éves tanítványom mondta: „Lajos atya! Apa alig van otthon. Még nem láttam imádkozni.” Súlyos ítélet ez. Nem csodálom, hogy oly sok az ateista, hiszen nem éreztetheti meg velük senki más az atyaság fönséges élményét.

5. Nagyon sokat kell tanulniuk az édesanyáknak is a karácsonyi Szűz Anyától, ha ott akarnak állni a betlehemi jászol mellett. Aki nem fárad el mosolyogni, aki nemes női lélekkel tűr ezer szeszélyt, aki tiszta, szép lelkével napsugárként ragyog övéi előtt, megszenteli a szent éjszakát és övéi lelkét.

No, de nincs ám elveszve semmi! Oda, a szent istállóba és a karácsonyfák alá belépni: mindenki alkalmassá teheti magát. A hitetlen, a bűnös, a bármilyen párthoz tartozó – csak olyan lelkületű legyen, amilyenről az angyalok énekeltek akkor éjjel: békesség a jó akaratú embereknek. Csak a gonosz, az ártani tudó és akaró, a hideg számítással hazudni és csalni, meg lopni tudó van nehéz helyzetben. De őértük is meghalt a kis Istálló-gyermek. Van esélyük. A rabló-gyilkos jobb latornak is volt, és nem hiába.

Hatalmas szeretet ömlik el ám a világon onnan felülről. Ahol sok a bűn, ott túlárad a kegyelem. Mi, keresztény ősök magyar unokái ne tusakodjunk a kegyelem ellen. De szép is lenne - legyen is! - nagylelkű megbékélés egy­mással.

Márai Sándor Mennyből az angyal című versének néhány sorával fejezem be karácsonyi gondolataimat:

Angyal, vidd meg a hírt az égből,
mindig új élet lesz a vérből.
Találkoztak ők már néhányszor:
a gyermek, a szamár, a pásztor.
Az álomban a jászol mellett,
ha az élet elevent ellett.
A csodát most is ők vigyázzák,
leheletükkel állnak strázsát.
Mert Csillag ég, hasad a hajnal,
mondd meg nekik,
mennyből az angyal.

Kerényi Lajos atya

A mi adventünk…

Kezdetben, amikor egyetemistaként sok időm volt, még Pécsett, akkor a rorátékra mindig elmentem. Volt utána egy kis agapé (zsíros kenyér és meleg tea) és volt hozzá sok-sok hóesés: a Mecsek oldalban fázós kézzel a kabátzsebemben ban­du­kol­tam lefe­lé a sötétben, közben élveztük a csöndes hó­esést, a hi­degből a melegbe való be­érkezést, és a fel­ke­lő nap gyenge sugarait a város felett és az ar­cun­kon. Nagyon kel­le­me­sen éreztem ma­gam: testileg, lelkileg és „kö­zös­ségileg”. Első ad­vent­­je­im alapvetően meg­ha­tározó él­mé­­nyei voltak ezek: csönd és kö­zösség, egye­dül­lét és sze­retettség, várakozás és közellét, ben­sőségesség, vidámság és öröm. Ezekből az emlékekből máig is táplálkozom.

Hogy néz ki ma a várakozásunk? Sokkal mozgalmasabban – alapvetően a gyerekek miatt.

·       Igyekszünk valamiféle gyerekeknek való karácsonyra készülő adventi feladatokat találni, hogy ne csak a Mikulásra kapott csokis naptár nyitogatásával tudatosodjon bennük, hogy közeledik a karácsony. Péter (7 éves) általában szereti ezeket a feladatokat, Donát (4 éves) néha vevő rájuk, Ráhel (2) – ő még csak örül a csokinak...

·       Családi liturgia szintjén: minden advent első szombatján adventi kalácssütés van. Ezen a szombaton igyekszünk csak magunkban lenni, semmilyen külön programot nem szervezni, és általában az advent szombat délutánjait mindenképpen együtt próbáljuk tölteni, de ha lehet, akkor az egész napot is. Szóval az első szombat: a kalács déltől készül, és több adagot készítünk (merthogy a gyerekek is besegítenek - legalábbis szándékuk szerint, bár Ráhelt még nehéz visszafogni, hogy ne egye meg a fél adag nyerstésztát). Nálunk a tésztából készül az adventi koszorú is, amit szárazvirágokkal és különböző magvakkal díszítünk (egy év volt kivétel, amikor két kicsi gyerek mellé született a Ráhel és nehéz volt összehangolni bármit is). Ennek gazdagsága emlékeztet minket a közeli karácsony gazdagságára: „Ébredj, ébredj, öltsd fel erődet, Sion! Öltsd fel díszes ruháidat, Jeruzsálem, te szent város!”, és csupa-csupa Izaiás sorok rémlenek fel bennem a koszorú láttán, különösen, amikor a sötétben meggyújtjuk a gyertyákat és a semmiből, a sötétből felrémlik a koszorú gazdagsága... A kalácsból adunk ide is, oda is (nagyszülőknek, a gyerekek nevelőinek, és az atyáknak).

·       Amikor elkészült a koszorú és a többi kalács hűl, kivonulunk a konyhába, sötét van már mindenhol, lekapcsoljuk a lámpákat és ülünk egy rövid időt a sötétben. Közösen megállapítjuk, hogy milyen sötét van így fény nélkül, és ezzel elkezdődik a „családi szertartás”. Miután kellően beláttuk, hogy mennyire sötét van, valamelyik felnőtt elkezdi: „Ilyen sötétségben és reménytelenségben éltünk a világban, amíg nem ismertük meg Istent, amíg nem jött el közénk Jézus, aki elhozta nekünk a fényt és a világosságot.” Ekkor meggyújtunk egy (nem koszorún lévő) gyertyát. A kis fény már elegendő a tájékozódáshoz, és ezt meg is beszéljük a gyerekekkel. Elénekeljük az „Ébredj ember mély álmodból” kezdetű éneket és megbeszéljük, hogy mit is várunk. Vala­melyik felnőtt kérdezget: minden gyereket szint­jének megfelelő módon. „Mit várunk? Mit ünneplünk akkor? Miért gyújtunk gyer­tyát a koszorún? Hány gyertya van, hánya­di­kat gyújtjuk? Akkor hány vasárnap van kará­csony­ig?” stb. A gyerekek nagyon élvezik. Vé­gül elmondjuk, hogy ez a koszorú em­lé­kez­tet minket Isten gazdagságára is, arra, amit adott nekünk, azaz Önmagát. És ekkor gyújtjuk meg az első gyertyát és énekeljük a „Jöjj, el, jöjj el, Em­má­nuel” című éneket.

·       Ezután elfújjuk a gyertyákat (örök vita tárgya a gyerekek között) és már a lámpákat fölkapcsolva a konyhában, és megvacsorázzuk a kalácsot vajjal, langyos tejjel.

·       Ez a liturgia minden adventi szombaton így van (a kalácssütés csak az első szombat kiváltsága).

·       Sajnos rorátékra néhány éve nemigen jutottunk el; helyette igyekszünk kissé pihentebbek lenni karácsonyra, hogy ne kapkodás és idegesség legyen az alapvető benyomásunk magáról az ünnepről. A rorátéra járás biztos, hogy vissza fog térni a gyakorlatba, ha a gyerekek nagyobbak lesznek.

Belül igen nehéz megtalálnom az adventi készülődést, sok minden egyéb elvonja a figyelmemet, de egy-egy pillanat ebből az időből képes napokig táplálni bennem a várakozás örömét. Remélem, hogy a családom többi tagjában is, és bennetek is ez az öröm látszik kibontakozni.

     Szeretettel:

Mariann

Kedves Testvérek!

Én is nagyon szeretem az ádventet. Első kislányunk egészen pici kora óta (most 12 éves) arra törekszünk, hogy a karácsony valóban a mi Urunk Jézus Krisztus születésének ünnepe legyen bennük is, és az ajándékozás „csak” egyfajta ráadás, szeretetünknek megnyilvánulása. Ádvent első szombatján közösen elkészítjük a koszorút, kidíszítjük a lakást, közben éneklünk, ádventi ill. karácsonyi énekeket hallgatunk kazettáról. Az adventi időszakban igyekszünk jobban odafigyelni egymásra, és ilyenkor sikerül megvalósítanunk az esti közös együttlétet és imát is, amit sajnos év közben nem mindig.

Bennem 3 éve ebbe az örömteli várakozásba egyfajta szorongás is vegyül. Akkor ugya­nis a legkisebb gyermekünk 23-án kórházba került, és az év hátralevő részét az intenzív osztályon töltöttük. Iszonya­tos érzés volt Szenteste kezemben tartani az alig 3 hónapos kisbabát, aki fuldokolt, élet-halál közt volt. Abban az órában családunk másik fele éppen a pásztorjátékon volt egy istállóban. Sárikánk lett volna a kis Jézus. Én meg Szűz Máriát játszottam volna. Akkor én őt odaadtam az Úrnak. Nem vette el. Hála legyen Neki érte.

Az volt életem legimádságosabb karácsonya. Megtanultam értékelni a legdrágább ajándékot, amit boltban nem árulnak: az ÉLET-et. Vajon hálát adunk-e érte? A sajátunkért, a ránk bízottakért? Egyszer - éppen karácsonyra- kaptunk egy idézetet, így kezdődött: „A gyermekeitek nem a ti gyermekeitek!”. Ott a kórházban értettem én ezt meg igazán. Gyermekeinket ajándékba kapjuk, ha három hónapra, akkor azért a 90 napért kell hálát adnunk. Ideig-óráig terelgethetjük-nevelgethetjük őket, de tudnunk kell elengedni őket. Ez nagyon nehéz, szerintem ezzel minden szülő küzd. És olyan jó volt, hogy a nehézségek ellenére tudtam örülni a Születésnek. De csak amikor már el tudtam engedni a kislányomat. Tiszta szívből.

Következő évben karácsony előtt megint ugyanígy beteg lett, össze volt készítve a kórházi csomag. Megúsztuk. Együtt lehettünk. Most is két hete beteg. Remélem hamarosan meggyógyul. Hát ilyen a mi ádventünk.

    Szeretettel:

Zsuzsa

Liturgia

A szenteltvíz

Titokzatos a víz. Egészen tiszta és egyszerű, - Szent Ferenc „szűzi”-nek nevezte. Teljesen igénytelen, mintha semmit sem jelentene önmaga előtt. Önzetlen is, mintha csak azért volna, hogy másnak szolgáljon, tisztítson és üdítsen. De láttál-e már egyszer csendes és igen mély vizet, és belemerültél-e érző lélekkel annak szemléletébe? Megérezted-e ekkor, hogy milyen titokzatos a mélység? Hogy úgy tűnt fel, mintha ott alant tele volna csodákkal, csábító és borzalmas csodákkal? Vagy megfigyelted-e már, amikor a víz mint folyam zúgva rohan és egyre csak zúdul és zúg? Vagy amikor a forgatag kering, örvénylik és magával húz? Ez olyan erővel nehezedik az ember kedélyére, hogy úgy kell magát kiszakítania annak hatalmából.

Titokzatos a víz. Egyszerű, átlátszó, önzetlen, készen arra, hogy tisztára mossa mindazt, ami bepiszkolódott, és felüdítse a szomjazót. És ugyanakkor kifürkészhetetlen, nyugtalan, telve talánnyal és erőszakkal, s pusztulásba akar rántani. Találó képe azoknak a titokzatos ősokoknak, amelyekből az élet fakad és a halál integet felénk; képe magának az életnek, amely olyan világosnak tűnik fel és ugyanakkor mégis olyan rejtvényszerű.

Így azután értjük, miért teszi meg az Egyház a vizet az isteni élet, a kegyelem jelképének és hordozójának.

A keresztségből egykor új emberként jöttünk elő, „újjászületvén vízből és Szentlélekből”, miután a régi ember a vízben elpusztult, meghalt.

És keresztvetéskor meghintjük homlokunkat és mellünket, jobb és balvállunkat „szentelt vízzel”, az őselemmel, azzal a rejtvényszerű, tiszta, egyszerű és félelmetes elemmel, amely a természetfeletti értelemnek, a kegyelemnek jelképe és eszköze.

Az Egyház, amikor megszentelte, megtisztította a vizet. Megtisztította azoktól a sötét hatalmaktól, melyek benne szunnyadnak. Ez nem egyszerűen üres szó! Akinek érzékeny a lelke, már megérezte ezt, megérezte a természeti erő varázshatalmát, amely kitörhet a vízből. És pusztán csak természeti ez az erő? Nem egyszersmind valami sötét, természeten kívüli valóság is? A természetben, annak minden gazdagságában és szépségében ott van a rossz is, a démoni is. .A lelket eltompító városi élet az oka annak, hogy az embereknek sokszor már nincs is érzékük ez iránt.

De az Egyháznak megvan az érzéke, és ezért „megtisztítja” a vizet minden istenellenességtől, és „megszenteli” azt, kérve Istent, hogy tegye kegyelmi erejének eszközévé.

Ha már most a keresztény belép az Isten házába, meghinti a homlokát, mellét, és vállait, vagyis egész mivoltát a tiszta és tisztító vízzel, azért, hogy megtisztuljon a lelke. Nem szép dolog-e ez? A kereszt jelében hogy egymásra találnak itt a tisztaságra vágyódó ember meg a megváltott természet és kegyelem!

Vagy ott van az este. „Az éjjel senkinek sem barátja” - tartja a közmondás. Van valami igazság benne. Mi a világosság számára vagyunk teremtve. Mielőtt az ember átadná magát az alvásnak, a sötétség hatalmának, amelyben kialszik a napvilág és az ember öntudata, a kereszt jelével és szenteltvízzel jelöli meg magát, a megváltott, a bűntől megtisztult természet jelképével: Isten óvja meg minden sötéttől! Hasonlóképpen cselekszik reggel is, amidőn újra felkel az álomból, az öntudatlanság sötétségéből és újra kezdi életét. Ez a szenteltvízzel való meghintés mintegy emlékezés arra a szenteltvízre, amelyből a keresztségben kelt fel Krisztus világosságára. Ez is igen szép szokás. Itt is a kereszt jelében találkozik a megváltott lélek és a megváltott természet.

Romano Guardini

PLÉBÁNIAI ÉLETÜNK – KÖZÖS ÉLETÜNK

Őszi élményeink

Bérmálkozás

Amikor megkértek, hogy írjak a bérmálkozásról, nem gondoltam, hogy ilyen nehéz dolgom lesz. Nehéz néhány bekezdésbe beletömöríteni, amit akkor éreztem, annyira összetett és ünnepélyes érzés volt.

Amikor két évvel ezelőtt beléptem a hittanterem ajtaján, kényelmetlenül éreztem magam a félig ismeretlen, félig ismerős arcok között. Nem tudtam, hogy tényleg a bérmálkozást akarom-e vagy csak egy közösséget keresek, ahová igazán tartozhatok. Most úgy látom, hogy mindkettőt megkaptam, a bérmálkozással közelebb kerültem az Egyházhoz, és döntésemmel egy olyan közösségbe kerültem, ahol igazi tag lehetek.

Sokan furcsán néztek rám a bérmálkozás előtti héten, nem értették, hogy miért izgulok annyira, és azt sem, hogy miért tartom ezt a pár órát olyan fontosnak az életemben. Kinevettek és azt mondták, hogy ne várjak semmi különöset, mert az egész csak egy ceremónia.

Nem. Tévedtek.

Ez nem csak egy ceremónia volt, nem egy ünnepség, ettől sokkal több volt. Volt a levegőben valami, szinte remegett, amikor sorban álltunk a püspök előtt és ő megkente krizmával a homlokunkat. Valami egészen megmagyarázhatatlan érzés töltötte el a szívem, és boldognak éreztem magam. Biztos vagyok abban, hogy nem én voltam az egyetlen, aki így érzett.

A feszültséget sokban oldotta a püspök közvetlen prédikációja és tanácsai: ültessünk fát, munkálkodjunk, hogy létrejöjjön egy még szebb ország, mert mi vagyunk a következők, akik tehetünk valamit ezért, és ehhez ilyen fiatalok kellenek. Kérte, hogy keressük meg a szépet az életben, és őrizzük meg, amíg csak lehet és tudjuk.

A bérmálkozás elindított és egyben továbbindított bennünket egy úton. Felnőttünk és a felelősség egyre nagyobb. Mindenkinek a saját felelőssége, hogy mit tud kezdeni ezzel az ajándékkal.

Fülöp Erna

Indiántábor a szécsényi kolostorkertben
– Vidám Családi Nap 2003

A templomi hirdetésben és a plébániai újság hasábjain megjelent a hír, szeptember 27-én megrendezésre kerül a Vidám Családi Nap, a szervezők a kolostor kertjébe várják a családokat.

Törték is a fejüket a rendezők: milyen legyen az idei program, milyen legyen az idei keretjáték? S aztán meg­szü­letett az ötlet: legyen mindenki egy délutánra in­di­án. Az előző napokban a szervezők az elő­ké­szü­letekkel, a résztvevők a süteménykészítéssel voltak elfoglalva.

Aztán elérkezett a várva várt nap, amely csodálatos időt hozott. A nagyfőnök az indiánsátrak közt és a totemoszlop tövében, harci öltözetben és díszben köszöntötte a megjelenteket, és mindenkit bíztatott a részvételre. Miután a család egyik-má­sik tagja is har­ci színeket ka­pott arcára, és a törzsi név is meg­szü­le­tett, meg­in­dul­ha­tott a nagy portya. Sokféle já­ték várta őket: indiánszó­fej­tés, harci nyaklánc készítése pattogatott kukoricából és száraztésztából, a családi összhang erősítésére ki lehetett próbálni a családi mokaszinben való járást, nyomokat kellett fejteni, ügyes rejtőzködés és mocsárjárás is várt mindenkire. Az indiánnak lovagolni és íjászkodni is ügyesen kellett, és érdekes és izgalmas volt a skalpvadászat is, de a kö­rözött sze­mé­lyek, a „Wan­ted” arc­ké­pek fel­ismerése is próbára tett min­­­­den­kit. Az éh­sé­get spár­gá­ra kö­tött nu­tel­lás kiflivel és ajándék mál­nás jég­krémmel le­he­tett csillapítani, végül a törzsfő­nök sátrán hagy­ta minden­ki kéz­le­nyo­matát, miután a törzsi esőtáncát vagy énekét bemutatta. Minden feladat elvégzésének jutalma egy-egy toll volt, ami a csapat fejdíszét gazdagította, s amit az állomások vezetői, az ifjúsági hittanosok adtak át. A játékkal párhuzamosan folyt a süti és borverseny, aminek elbírálása igen nehéz feladatot jelentett a zsűrinek, akik azonban nagyszerűen helytálltak szakismeretből is. A délutáni program aztán a bütyköldével folytatódott, ahol szebbnél szebb festett kövek, festett textilek és karkötők készültek a sok gyerek örömére és élvezetére. A kolostorkert zsongott a sok kis és nagy indiántól, a sátrak, a festett, vidám arcok és az öltözetek igazi indiántábori hangulatot idéztek. A játékok után a totemoszlop tövében köszöntük meg a Nagy Szellemnek ezt a csodálatos és mozgalmas délutánt. A mise keretében Zalán atya az indiánok életéről beszélt, amit a hitük és az összefogásuk tett széppé, örömtelivé és erőssé. Mi mindezt megtapasztaltuk az együtt eltöltött órákban és a szentmisében is. A mise után az eredményhirdetések következtek, majd a közös vacsora keretében fogyasztottuk el a hagymával ízesített medvetalp-szeleteket (zsíros kenyér), az áfonya- és virágméz cseppeket (szörpöket és finom borokat). Aztán meggyújtottuk a nagy tábortüzet, szólt a nóta és folyt a vidám, közös tánc. Akik ott voltak érezték, hogy együtt minden jobb és szebb, és a Nagy Szellem is biztosan örömét lelte bennünk. Ezek a közös programok mindig közelebb hozzák egymáshoz az embereket, és így mélyebbé válik bennünk Isten szeretete is.

Köszönet a szervezőknek, a résztvevőknek és a plébániának, hogy ez a nap így sikerülhetett, hogy valamivel megint gazdagabbak lehettünk, s talán jobbak is.

Baranyi család

A Karitász életéből

A Karitász-csoport ipolytölgyesi látogatása

Az októberi Karitász összejövetelünkön a hagyományos Szent Erzsébet és Katalin napi jótékonysági bál megrendezéséről is beszélgettünk, arról, hogy kit segítsünk, támogassunk a bál befolyt összegéből. Csoportunk vezetőjének, Percze Ágnesnek nagyon jó ötlete támadt: a bál idei bevételét fordítsuk a Szeretetszolgálat ipolytölgyesi Szent Erzsébet Otthonának és lakóinak karácsonyi megajándékozására, hiszen a bérmálkozók egyik csoportja a nyáron itt töltött egy hetet és megrendítő élményekkel tértek haza. Mindnyájan egyetértettünk javaslatával.

Eddig kevés konkrét tapasztalatunk volt az otthonról, mindössze annyit tudtunk, hogy fogyatékkal élő gyermekeket gondoznak, ápolnak. Elhatároztuk, hogy ellátogatunk az intézetbe és megnézzük, hogyan élnek ott. Egyben megbeszéljük a vezetőkkel is, hogy mire lenne leginkább szükségük.

A látogatásra október 25-én került sor a rendház kisbuszával Géczi Zsolti segítségével. A Karitász-csoport tagjai közül nyolcan indultunk útnak, és csodálatos, őszi színekbe öltözött, hófoltokkal díszített dombok, hegyek közt érkeztünk Ipolytölgyesre. Útközben az otthon még ismeretlen lakóiért és dolgozóiért imádkoztunk, énekeltünk, gyógyulást, egészséget, a szenvedésben kitartást, türelmet és főleg szeretetet kérve számukra. Az otthonba érkezve egy nagyon kedves, mindig mosolygó gondozónő fogadott bennünket. Elmondta, hogy 153 gyermeket és felnőttet ápolnak, a legfiatalabb beteg 3, a legidősebb 63 éves. Az otthonban betegség szerint vannak elosztva a fogyatékkal élők. Összesen 52 gondozó ápolja őket éjjel, nappal. Az otthon lakói közül sokan tolókocsihoz vannak kötve. Sok beteget pelenkázni és etetni kell, s vannak, akiket szondán keresztül tudnak csak táplálni. A legkisebb beteg nem lát és nem hall, mert fül nélkül és vakon született.

A termeket végigjárva és mindezt szemünkkel is megtapasztalva, szomorú fájdalom szorította el szívünket. Ezek a kicsiny és idősebb emberek súlyos keresztjüket viszik napról-napra. Mi pedig milyen hamar megijedünk és lelkizünk a legkisebb bajban és fájdalomban. Nekik és szüleiknek minden nap szembe kell nézniük, el kell fogadniuk, fel kell venniük, és vinniük kell ezt a keresztet. Merítsünk erőt ebből!

A betegeknek új, gyönyörű és meghitt kápolnájuk van. Minden gondozott fényképe ki van téve az oltár két oldalán lévő falra, a kereszt két oldalán. Biztosak lehetünk abban, hogy ezeket a Mennyei Atya nagyon szereti őket…

A látottak még jobban megerősítettek abban, hogy a bál nemes célt szolgál. Hazafelé még betértünk Mária­noszt­rá­ra, ahol a Szűzanyát kértük, járjon közben új ismerőseinkért Fiánál, Jézusnál, és takarja be őket anyai palástjával.

Bízunk abban, hogy a bál és sok hívő nagylelkűsége által igazán támogatni és segíteni, könnyíteni tudjuk fogyatékkal élő, beteg testvéreink életét.

egy Karitász-tag

Alapítványaink hírei

Élő kövek Alapítvány

A hívek az idei évben ajánlhatták fel először adójuk 1%-át az Élő Kövek Alapítvány javára. Az Alapítvány örömünkre 357.204 Ft támogatáshoz jutott, melyet plébániai programok (Vidám Családi Nap, Plébániai farsang, táborok), a Szécsényi Harangok és a 2004-es naptár előállításának támogatására, a gyermekek és családok karácsonyi megajándékozására fordítunk.

Köszönjük, és továbbra is kérjük a hívek nagylelkű segítségét a plébániai élet támogatására! Ehhez rendelkezési nyilatkozatot a templomban január elejétől találnak majd.

az Élő kövek Alapítvány kuratóriuma

Betegek megsegítéséért Alapítvány

A Ferences Szegénygondozó Nővérek által alapított „A betegek megsegítéséért” Alapítvány az idei évben mintegy 309.650 Ft támogatást kapott a hívek személyi jövedelemadója 1%-ának felajánlásából. Az összeget az idős betegek és a rászorulók támogatására, tüzelő- és gyógyszersegély céljára fordítjuk.

Köszönjük, hogy segíthettünk!

a Betegek megsegítéséért Alapítvány kuratóriuma

A képviselőtestület hírei

Október 15-én a közelgő képviselőtestületi megújításról szerettünk volna beszélni, de mivel a püspökség a közeljövőben útmutatást ad majd ki, e téma tárgyalását elhalasztottuk. Az őszi események értékelése után örömmel hallottuk, hogy alapítványaink az adóból felajánlott 1%-okból szép összeget kapnak, amiért köszönet illeti a híveket. Előzetesen egyeztettük a 2004-es műszaki teendőket és terveket, amik alapján a jövő évi költségvetést össze kell állítani. A szentkúti házban a szerződés megújítása után a tetőteret szeretnénk egyszerű zarándokszállássá alakítani, így a jövőben nem lesz szükség nagy sátor bérlésére, szállítására. Végül a további téli programokat egyeztettük.

A november 19-i találkozón a képviselőtestület megújításáról tanácskozott, mivel mandátuma december 31-én lejár. A testület által megválasztott bizottság a megújítás módjára – Beer Miklós püspök atya útmutatása és A Magyarországi Egyházközségi Képviselőtestületek Szabályzata alapján – javaslatot terjesztett elő. Az meghozott határozat értelmében a hívek választás módjáról a templomi hirdetések útján és a Szécsényi Harangok januári számában részletes tájékoztatást kapnak. Az ajánlásokat Karácsony és Vízkereszt ünnepe között lehet megtenni. A választást január végén tartjuk meg. A testület – a kisnyugdíjas vagy sokgyermekes családok tagjai számára – az egyházi hozzájárulás minimális összegét 2004. évre 2200 Ft-ban állapította meg felnőtt személyenként. A testület mandátumát a választások végéig Beer Miklós püspök atya meghosszabbította, így a folyamatosság és a zárszámadás illetve a költségvetés megtárgyalása időben lehetséges. A testület január 22-én tartja zárógyűlését.

Szülőklub

Szeretettel hívunk újra minden szülőt a Szülőklubba, ahol havonta egy-egy estén ta­pasz­talatainkat (gondjainkat, bánatainkat, örömeinket, sikereinket) is megosztva segíthetjük egy­mást, hogy hivatásunknak szülőként (és keresztényként) mind jobban (valamivel jobban) meg­fe­lel­jünk. Minden hónap 3. keddjén este 7 órakor találkozunk a plébánia hittantermében.

Ezévi további időpontjaink és témáink:

december 16. Mire nevel gyermekünk? – „lelki­veze­tőnk”, hittel nézzük magunkat, erősítik hitünket

január 20. A fegyelmezés mércéje és módszere – fegyelem, önfegyelem, erények,

február 17. A szabadság és a nevelés – szabadság és szabadosság?, a szabadság keresztény értelmezése, a szabadság szerepe a keresztény nevelésben

március 16. Erkölcsi nevelés a családban – őszinteség és bizalom, erkölcsi törvények, fiú-lány kapcsolat, a gyermek nemi nevelése

április 20. A világ hálójában – média, reklámok, külső kapcsolataink

május 18. Gyógyulás a családban – megértés, megbocsátás, hála

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit!

Sántáné Udvardy Erika

Múltbatekintő

1932

A plébánia hívei igen nagy ínségben vannak. Koldusok rajai is ellepték a vidéket és rengeteg az ügynök. Hiába mindenki élni akar…

Március hónapban megtartottuk a szokásos lelkigyakorlatokat a plébánia hívei számára. Fiúknak P. Jenő tartott beszédeket, meglepő szép számmal jelentek meg. Férfiaknak, leányoknak, asszonyoknak külön-külön a plébános atya tartott lelkigyakorlatot. Az eredménnyel meg lehetünk elégedve. A leányok számával viszont nem voltunk megelégedve, de állítólag sok helyről nem engedték el az alkalmazottakat, amiről utólag értesültünk. …

Az úrnapi körmeneten, mely igazán szépen sikerült, részt vettek a hatóságok képviselői is. Igen kényes volt mindig a hatóságok képviselőinél a sorrend kérdésének megállapítása. Most Essőssy dr. szíves hozzájárulásával, ki egyházközségünk elnöke, s így az első hely illeti meg, így állapítottuk meg a sorrendet: jobbról balfelé menetirányban: Őrnagy, mint a katonaság képviselője, Főszolgabíró, mint a járás képviselője, Egyházközségi elnök, mint az Egyházközség képviselője, Főjegyző, mint a polgári község képviselője. Négyen egy sorban. Hála Istennek úgy látszik nem volt súrlódás. …

Június még azzal nevezetes, hogy a környéken négy primicia volt, éspedig Szécsényhalásziban (emberemlékezet óta első a faluban), Balassagyarmaton, Hugyagon és Őrhalmon, és júliusban még egy lesz … Karancs­sá­gon. … A július közepén megtartott definitoriális gyűlés P. ifj. Sándort, az eddigi cooperatort Gyöngyösre dis­po­nálta, helyébe jött P. Körösztös Krizosztom újmisés. P. Sándor vezette eddig kiváló buzgalommal a Rózsafüzér társulatot. …

Augusztus 13-án P. Szilvér adminisztrátor vezette a szécsényi híveket a szokásos évi Nagyboldog­asszonyi búcsúra Szentkútra. Gyalog krb. 350-en vettek részt, de igen nagy számban jöttek kocsikon. Nagyboldogasszony a szécsényiek tulajdonképpeni búcsúnapja Szentkútra. Aug. 20-án ünnepélyes mise keretében a hatóságok képviselőinek jelenlétében megtartottuk Szt. István ünnepét. Egyébként minden hazafias vonatkozású ünnepi istentiszteletre a hatóságok … szép számmal szoktak megjelenni.

Október 9-én megtartottuk kolostorunknak s evvel kapcsolatban plébániánknak 600 éves jubileumát. P. Zadravecz István felszentelt püspök végezte az ünnepélyes misét, ő tartotta az ünnepi sz. beszédet. A jubileum napja előtt triduumot tartottunk. Szónokok voltak P. Oslay Oswald exmin., P. Königh Kelemen hatvani praesidens és P. Réz Marián.

Szeptember 18-án megalakítottuk a Kath. Legényegyletet, … kinevezték P. Szilvér adminisztrátort az Egylet egyházi elnökévé… Nagy lelkesedéssel indult az egyleti élet.

Eseménynapló

· A Temetőkápolna Kisbol­dog­asszony napi búcsúját idén szeptember 6-án, szombaton tartottuk.

· Szeptember 7-én 5 új testvér kezdte meg egyéves újoncévét és a noviciátus végeztével 5 testvér tette le első fogadalmát. További 2 novícius Csíksomlyón illetve a pesti ferences templomban tett fogadalmat.

· A hitoktatás szeptember 8-tól kezdődött el. Az idén 34 csoportban 567 gyermek, fiatal és felnőtt tanul a plébánia szervezésében hittant az alábbi megoszlásban:

Óvoda                20 fő     

1. osztály            51 fő      7. osztály                   40 fő

2. osztály            61 fő      8. osztály                   41 fő

3. osztály            63 fő      9-10. osztály             52 fő

4. osztály            63 fő      Ifjúsági hittanok         25 fő

5. osztály            38 fő      Ministránsok              30 fő

6. osztály            43 fő      Felnőtt hittanok          40 fő

· Az évkezdő Veni Sancte szentmisét és a pös­tény­pusz­tai templom búcsúját szeptember 14-én a tartottuk.

· Hálás szeretettel köszönjük a kedves hívek terményadományait a kispapnevelés támogatására!

· A bérmálás szentségét szep­tem­ber 21-én vasárnap a 10 órai szent­misében Beer Miklós püspök atya szolgáltatta ki 56 fiatalunk számára.

· Szeptember 26-án pénteken a Budapest-zuglói Széchenyi István Általános Iskola irodalmi önképzőköre „A vezérlő fejedelem” című darabját mutatta be a Művelődési Házban 17 órától.

· Szeptember 27-én, szombaton délután tartottuk meg a Vidám Családi Napot, melynek keretében játékra és vidám együttlétre hívtunk minden családot, aprókat, nagyokat és természetesen a nagyszülőket. A színes programon mintegy 200-220 gyermek és felnőtt vett részt. Köszönjük a családos hittanosok, a hitoktatók és a bérmálkozó fiatalok szolgálatát!

· Szent Ferenc boldog halálára emlékeztünk október 3-án az esti, ünnepi szentmisében. A mise után a kolostor folyosóján rendezett agapéval zártuk az ünnepet.

· Rózsafüzér királynője ünnepe alkalmából október 12-én, vasárnap délután a Rózsa­fü­zér­tár­su­lat tagjai és mindazok, akik a szentolvasót szívesen imádkozzák, Tihamér atya vezetésével a hittanteremben találkoztak lelki töltekezésre, közös imádságra, beszélgetésre és agapéra.

· Október 23-án, az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepén hősinkért és magyar hazánkért imádkoztunk az ünnepi mise utáni szentségimádáson.

· Október 24-én Jónás atya 47 kárpátaljai zarándokkal Szécsényben szállt meg. Köszönjük a szállásadó családok nagylelkűségét és jóságát!

· Október 26-án Missziós vasárnap volt – a missziók működéséért imádkoztunk miséinken és támogatásukra gyűjtöttünk a szentmiséken.

· November 1-jén, Mindenszentek ünnepén délután a temetőben imádkoztunk elhunyt hozzátartozóinkért, és megáldottuk az új sírköveket. Az esti szentmise végén halottainkért imádkoztunk.

· November 22-én a Karitász ismét megrendezte a Művelődési Házban a hagyományos Szent Erzsébet és Katalin napi jótékonysági bált, melyen több mint kétszázan vettek részt. A program első részében a Palóc Néptáncegyüttes kamaraműsorát láthattuk, majd tánccal, tombolával, beszélgetéssel folytatódott a mulatság. A bál 175 ezer forint bevételét a fogyatékkal élő gyerekek ipolytölgyesi otthonának karácsonyi meg­aján­dé­kozására fordítjuk. Köszönjük a bál szervezőinek és támogatóinak segítségét!

· November 23-án a 10-es szentmisében volt az elsőál­dozásra készülő 64 gyermek bemutatási szertartása.

· Átlagos novemberi vasárnapon (11. 16.) mintegy 850 hívő, 635 felnőtt és 215 gyerek illetve fiatal vett részt templomunkban szentmisén. Szombat este 120, vasárnap reggel 135, 10-kor 380, este 180 hívő volt jelen. Ez az elmúlt évek adataival megegyező létszám. A hétköznapi miséken reggelente 10-20, esténként 25-40 hívő vesz részt. Pöstény­pusztán 40-50, Benczúr­fal­ván 25-35 fő jár rend­szeresen szentmisére vasárnaponként.

· Ősszel kereszteltük a következő gyermekeket: Molnár Roland, Berki Benjámin, Kormány Kinga Veronika, Valkár Csenge Anna, Vanya Sára Katalin, Kanyó Zakariás, Torda Dávid, Lipthay Márton.

· Házasságot kötöttek: Kiss Gyula – Tóth Margit, Torda Szilárd – Szép Mónika.

· Halottaink szeptember óta: Farkas Gyuláné (84), Bulejka Ilona (52), Pintér Aranka M. Norberta FSPS nővér (90), Dr. Róka Mária Klára (59), Juhász Fe­renc­né (74), Tóth Tibor (59), Lászlók József (70), Burgun­di István (68), Plezsik János (83), Pásztor István (57), Oláh László (77), Géczi Ferenc (75), Pásztor Pál (52) Oláh Józsefné (76) Nyugodjanak békében!

HÍRHARANG

Téli programjaink

·November 29-én, szombaton a családok számára ismét volt adventi koszorúkészítés – a résztvevők alkalmi csokrokat, virágfüzéreket, koszorúkat, mézeskalácsdíszeket készítettek.

· Adventban min­den reg­gel 6 órakor kezdődik a Ro­rate szent­mise, melyre a szülőket és a gye­reke­ket is szere­tet­tel vár­juk.

· Az adventi gyer­tya­gyújtást a szom­bat esti szent­misék ele­jén tartjuk.

· Advent vasárnapjain a 10 órás, családos miséken a liturgiát idén is 1-1 család szervezi, ők készítik a könyörgéseket, ők olvasnak fel, gyújtják meg az adventi koszorú gyertyáit, viszik az oltárra az adományokat.

· December 6-án szombaton egésznapos Szentségimádást tartunk templomunkban plébániánk lelki megújulásáért. Az imádságba bekapcsolódnak családjaink és hittancsoportjaink is. A Szentségkitétel a reggeli mise után lesz, 15 órakor szentóra lesz, 17.30-tól a Mária-kilenced imádsága lesz, majd az esti ünnepi szentmise előtt tesszük el az Oltáriszentséget. Mindenkit szeretettel várunk, hogy rövidebb-hosszabb időre kapcsolódjon be plébániánk imádságába.

· December 7-én a 10-es szent­mise vé­gén emlékezünk Szent Miklós püspökre.

· December 8-án ünnepeljük Szűz Mária Szeplőtelen fogantatását. November 30-ától kilenceddel, Szűz Mária zsolozsmájának imádkozásával készülünk az ünnepre. Az imádság minden este ½6-kor kezdődik.

· December 13-14-én a szentmisék után adventi könyvvásár lesz a folyosón, ahol értékes, keresztény szellemiségű könyveket lehet ajándékul vásárolni. A sekrestyében december 9-ig lehet a népszerű (katolikus) Képes Biblia új kiadását előjegyezni 4680 Ft-os áron.

· A karácsonyi készület lényeges része, hogy Istennel és embertársainkkal való kapcsolatunkat megújítjuk. Kérjük, hogy szentgyónásaikat ne hagyják az utolsó napokra, hanem már az Advent elején végezzék el, hogy az utolsó napokban kisebb legyen a sorban állás a gyón­ta­tó­székek előtt. A gyónásra minden mi­se előtt már 10-15 perccel igyek­szünk lehetőséget biztosítani. Szí­ve­sen állunk rendelkezésre beszélgetős gyó­násra is előre egyeztetett idő­pont­ban, hogy életünk alapos átnézésével mé­lyebben újulhassunk meg.

· A Karitász és a gyerekek a Ka­rácsony előtti napokban bet­le­he­mes játékkal ke­resik fel az idős be­tegeket, akik már nem tudnak el­jönni a templomba.

· December 20-án, szombaton idén is megrendezzük az Ad­venti lelkinapot, melyet Sajgó Sza­bolcs jezsu­ita atya, egy­kori szé­csé­nyi káplán (1976-77) vezet majd. A program ezúttal is délelőtt 9 órakor kezdődik a hittan­terem­ben előadással, majd kiscsoportos beszélgetéssel folytatódik. A déli közös ebéd (virsli, kenyér és tea) után délután rövid Szentség­­imádás, gyónási és beszél­getési lehetőség lesz. Dél­után ½4 körül szentmisével zárul a lelkinap. Különös szeretettel hívunk mindenkit, aki szeretné megszentelni és elmélyíteni adventi készületét! Jelentkezni az újságos pad mellett kitett lapokon lehet december 16-ig.

· December 24-én dél­után 4 órakor kez­dődik a templom­ban karácso­nyi pásztorjáték, mely­re minden gyereket és szülőt szeretettel várunk!

· Karácsonyi miserend: Adventban a hétköznapi miserend megváltozik: reggel 6 (Rorate-mise) és este 6 órakor vannak szentmisék. A vasárnapi misék időpontja változatlan: 7, 10, 18 óra.

· December 24-én csak reggel 7 órakor lesz szentmise, az ünnepi mise Szé­csény­ben éjfélkor lesz.

· December 25-én a vasárnapi rend szerint lesznek a misék: Szécsényben 7, 10, 18 óra, Pös­tény­pusz­­tán 8, Benczúrfalván 11 órakor.

· December 26-án is ünnepi miserendet tartunk: Szécsényben 7, 10, 18 órakor, Benczúrfalván 11 órakor lesz szentmise.

· December 28-án Szent Család vasárnapján a 10-es mise kere­tében megáldjuk azokat a családokat, akik ebben az évben házasságuk kerek évfordulóját ün­nepelték. Kér­jük, hogy de­cember 25-ig jelent­kez­ze­nek a sekrestyében!

· A Szilveszter esti hálaadás 18 órakor kez­dő­­dik.

· Újév napja kötelező ünnep: Mária Isten­anya­­ságának nap­­ja. Szentmisék rend­je: Szécsényben 7, 10, 18 óra. Az esti mise után idén is lesz Újévi Szentségimádás. Pösténypusztán 8, Ben­czúr­falván 11 órakor lesz mise.

· Vízkereszt ünnepét január 4-én, vasárnap tartjuk.

· A házszenteléseket január 5-től kezdjük meg – jelent­kez­ni a sekrestyében kitett lapokon vagy meg­beszélés és időpont egyeztetés útján január 1-től lehet.

· Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén február 2-án hétfőn, az esti szentmise elején tartjuk majd a gyertyás körme­netet. Ez az ünnep a Megszentelt é­let napja is – a szentmise előtt ünnepi zsolozsmával imád­ko­zunk szerzeteseinkért és új szerzetesi hivatásokért!

· A Betegek Világnapjához kapcso­ló­dóan február 8-án, vasárnap szolgáltatjuk ki ünne­pé­lyes keretek között az esti szent­mi­sében a Betegek Kenetét. A szentséget minden kora vagy egészségi állapota miatt rászoruló hívő felveheti, aki felkészült (gyónás, áldozás). Jelentkezni janu­ár 25-től lehet a sekrestyében.

· Február 14-én, szombaton lesz az Plébániai Farsangi Bál a Művelődési Házban.

· A farsangi időszak ideje Hamvazószerdán ér vé­get, amely 2003-ban február 25-én lesz.

· Február 28-án, szombaton Varga Péter, a Spielhózni című nagysikerű könyv szerzője tart előadást 17-25 év közötti fiatalok számára a férfi-nő kapcsolatról, szerelemről, párkeresésről, szexualitásról a Művelődési Házban.

Apró hírek

bullet

A plébániai irodán hétfőn, szerdán és pénteken 9.30-11.00, kedden és csütörtökön 16.00-17.30 között állunk a hívek rendelkezésére. Kérjük, hogy ebben az időben keressék lelkipásztorainkat!

bullet

Gyóntatás a szentmisék előtt és elején van.

bullet

A zsolozsmát minden nap 6.35-kor és 18.35-kor imád­kozzuk a templom­ban.

bullet

Minden csütörtök este a szent­mi­se után csen­des szent­­ség­imádást tar­­tunk családjainkért, gyer­me­ke­ink­ért, fi­a­tal­ja­inkért és ha­zánk­­ért.

bullet

Minden péntek este 7 órától Taize-i imaóra van a szegénygondozó nővérek kápolnájában.

bullet

Minden hónap első péntekén felkeressük a betegeket.

bullet

A Karitász-házban péntekenként 16-18 óráig lehet adományokat leadni, támogatást kérni minden hónap első péntekén lehet.

bullet

A Ferences Világi Rend minden hónap első szombatján az esti szentmise után és a hónap harmadik vasárnapján délután 16.30-kor tartja összejövetelét. A közösség tagjaiért ajánljuk fel a 3. vasárnapokon az esti misét.

bullet

A Rózsafüzér-társulat minden hónap második vasárnap­ján tartja a titokcserét. A reggeli szentmisét ilyenkor a társulat élő és elhunyt tagjaiért ajánljuk fel.

bullet

A házasságra ké­szülő fiatalok és a szülők fi­gyelmét fel­hív­juk, hogy az es­kü­vő­re - az alapos készület ér­dekében - 6 hónappal korábban, a keresztelőre 1 hónappal korábban kell jelentkezni a plébánián.

bullet

Az egyházközség működésének feltételeit az egyházi hozzájárulás (adó) teremti meg, melynek befizetése minden felnőtt lelkiismereti kötelessége. Összegére a Képviselőtestület - a Püspöki Kar iránymutatásával meg­egyező módon - az éves nettó jövedelem 1%-át javasolja, de mivel sok kisnyugdíjas vagy sokgyermekes család tagja közösségünknek, nekik a 2004. évre 2200 Ft egyházi adó befizetését javasolta kereső személyenként. A hozzájárulást a temp­lomban található csekke­ken a Takarék­szövet­kezet­nél, misék után a sekrestyében, félfogadási idő­ben az irodában, illetve a Szabadság u. 7. szám alatt Ocsovai Jó­zsef­nél fizethe­tik be.

bullet

A templom alatti kriptában az örökös urnahelyek megválthatók. Érdeklődni a plébánián lehet.

bullet

A Szécsényi Harangok újság ingyenes, hogy mindenkihez eljuthasson. Egy példány előállítási költsége – a nap­tárral együtt – kb. 150 Ft. Kérjük, hogy lehetősége­ik­hez mérten támogassák az újság előállítását. Köszönjük! 

Könyvtár-ajánló

& Gyökössy Endre: Nem lehet elég korán kezdeni – Pedagógiai és pszichológiai tanácsok hívő szemmel keresztény szülőknek, hiszen a boldogság és a szeretet tanulása már csecsemőkorban kezdődik.

& Gabriel Calvo: Kéz a kézben – kérdések és válaszok fiataloknak, akik boldog házasságra készülnek, hogy az igazi társra leljenek, miközben őszinte párbeszédben önmagukat és társukat is igazán megismerhessék, és teljes szívből elfogadhassák.

¹   Hídember – gróf Széchenyi István, a legnagyobb magyar életéről készített kiváló és nagy formátumú magyar filmalkotás.

¹    Kalkuttai Teréz anya – nagyszerű játékfilm a közelmúltban boldoggá avatott apáca életéről, hivatásának és rendjének születéséről.

Filmajánló

1.      „Hollywood és a világ más filmiparai néha azért készítenek értékes filmeket.”

2.      „Ha már filmet nézzünk, legyen az JÓ!”

Ebből a két alapgondolatból kiindulva szeretnénk a jövőben a Szécsényi Harangok hasábjain olyan filmeket röviden bemutatni, amelyeket érdemes látni. Azért mert nekünk, keresztényeknek is elfogadható értékrendet mutat és, nem titkoltan, hogy tippet adjunk a hétvégi délutá­nok hasznos (családi) eltöltésére. A filmek mindegyike elérhető a városi vagy a plébániai videó-köl­csön­zőben, illetve látható a mozikban. Jó szórakozást!

A jövő kezdete

Trevor (az a Haley Joel Osment alakítja, aki a Hatodik érzékben lejátszotta az öreg rókának számító Bruce Willist és, aki a Csillagok háborúja – Bajlós árnyak részében a leendő Darth Vadert is megszemélyesítette) 10 éves átlagos kissrác, akit édesanyja egyedül nevel, hatalmas áldozatok árán. Éppen most kapott új tanárt, aki első óráján sajátos házit ad fel az osztálynak: találjanak ki egy olyan módszert, amivel ők egyedül meg tudják változtatni a világot. Trevor komolyan veszi a feladatot és kifejleszti az „Add tovább!” játékot. Ennek lényege az, hogy csak három emberrel kell jót tenned, akik megígérik, hogy továbbadják a jócselekedetet másik három embernek. Így előbb-utóbb mindenki jót fog tenni mindenkivel. Trevor el is kezdi megvalósítani a „jövőt”, befogadva egy hajléktalant a szobájába, édesanyja tudta nélkül…

A film legjelentősebb hatása, hogy cselekvésre indít. Azt állítja, hogy a világ olyanokra vár, akik képesek másokért tenni. Sőt még azt is ki meri mondani, hogy a sok szenvedés és rossz ellen érdemes és lehet tenni. Kissé talán néhol érzelmes a film, keserédes ízt érzünk a szánkban, amikor felállunk mellőle, de a legfőbb erénye, hogy úgy érezzük, tényleg „rettenetes a kísértés a jóra”. A másik nagy pozitívum hogy korosztálytól függetlenül leülhet elé nagyszülő és unoka, mindenki könnyedén követheti a történetet, nem kell ide–oda kapkodni a fejünket, hogy mi is folyik a képernyőn. Hogy milyen lesz a jövő, lehet, hogy valóban tőlünk függ?

Terveink szerint ez lesz az első filmklubon levetített alkotás itt a szécsényi plébánián.

Rendező: Mimi Leder; Szereplők: Kevin Spacey, Helen Hunt, Haley Joel Os­ment, Jon Bon Jovi, Jim Caviezel, Jay Mohr; Időtartam: 123 perc; Mű­faj: Dráma és vígjáték; Elérhető: városi video­téka.

Csordás Bálint

Böngésző

: www.gondola.hu – egy hiteles hírforrás, ahol az eseményekről keresztény értékrendnek megfelelő gondolatokat is olvashatunk.

: www.areopagusz.hu – az Areopágusz Könyváruház célja a keresztény értékeket közvetítő kiadványok ismertebbé és szélesebb körben elérhetővé tétele az internet segítségével. Könyvek, kazetták, CD-k, videó- és multimédia anyagok, grafikák széles kínálatát találhatjuk, amikből karácsonyra is értékes ajándékokat válogathatunk össze.

: www.kfki.hu/~arthp/index-hu.html – WEB Művé­sze­ti Galéria, ahol sok évszázad műalkotása meg-található és megtekinthető.

NAPRAFORGÓ

A boldog új év receptje

Vegyünk 12 hónapot, gondosan tisztítsuk meg őket minden korlátoltságtól, irigységtől, gáncsoskodástól, gőgtől, anyagiasságtól, önzéstől, telhetetlenségtől, dühtől és félelem­től. Ezt követően minden hónapot osszunk kb. 30 rész­re. Minden napot külön gyúrjunk össze egy résznyi mun­kából, két rész jószándékból és humorból. Adjunk hoz­zá 3 púpozott evőkanál optimizmust, egy kávéskanál tü­relmet, egy csipetnyi figyelmességet, csendet és imádsá­got. Az elkészített masszát pácoljuk bőségesen szeretetben és szolgálatkészségben. A megszilárdult alapot díszítsük a mosoly és a dicséret apró virágaival, tálaljuk fel derű­vel.

Boldog újévet!

Gyermekvers

Babits Mihály: Karácsonyi ének

Mért fekszel jászolban, ég királya?
Visszasírsz az éhes barikára.
Zenghetnél, lenghetnél angyalok közt:
mégis itt rídogálsz, állatok közt.
Bölcs bocik szájának langy fuvalma
jobb tán mint csillag-űr szele volna?
Jobb talán a puha széna-alom,
mint a magas égi birodalom?
Istálló párája, jobb az neked,
mint gazdag nárdusok és kenetek?
Lábadhoz tömjén hullt és arany hullt:
kezed csak bús anyád melléért nyult…
Becsesnek láttad te e földi test
koldusruháját, hogy fölvetted ezt?
s nem vélted rossznak a zord életet?
te, kiről zengjük, hogy »megszületett«!
Szeress hát minket is, koldusokat!
Lelkünkben gyujts pici gyertyát sokat.
Csengess éjünkön át, s csillantsd elénk
törékeny játékunkat, a reményt.

Ünnepi ízek

Karácsonyi datolya-torta

A tészta készítése: 9 tojás habját keményre verjük, majd a habot tovább verve apránként belekeverünk 25 dkg porcukrot, 25 dkg hámozott és vékony, hosszú szeletekre vágott mandulát, és 25 dkg ugyancsak hosszú szeletekre vágott datolyát adunk hozzá. Tehetünk még bele 1-2 csomag vaníliás cukrot. (A tésztában nincs liszt!) Mély tepsibe helyezett zsírpapíron és forró sütőben sütjük. Vigyázzunk: hamar barnul!

Ha megsült langyosan papírra borítjuk, az alsó papírt lehúzzuk, tetszés szerinti méretre (pl. hosszú tortaformára) vágjuk.

A krém készítése: 9 tojás sárgáját 12 dkg cukorral, 1 dl sűrű feketekávéval és egy rúd vaníliával (vanília aroma is jó) – nem forró tűzön – állandóan habverővel verjük addig, amíg sűrűsödni kezd. Levéve a tűzről tovább keverjük, majd langyosan (majdnem hidegen) 20-25 dkg vajat keverünk bele, és habosra verjük.

A tésztát megkenjük, tetejét, oldalát is ezzel a krémmel vonjuk be, esetleg hámozott mandulával díszítjük. Tejszínhabbal tálaljuk.

Pályázat

Az Advent, a várakozás és a karácsonyi készületünk ideje, sokszor legfőként az ajándékozás körül forog. A szülőknek fő a feje, mit vásároljanak a szűkös keretből, hol és mikor, a gyerekeknek, mit kapnak majd. A kereskedők örömére sokan erejük feletti költekezésbe kezdenek, s talán az évközben elmulasztott szeretetet és időt – a lelkiismeretet megnyugtatandó – drága ajándékokban szeretnék pótolni. Pedig az ajándék lényege más. Egy saját kezűleg készített apró játék, dísz vagy használati eszköz mennyivel többet elmond szeretetünkről a másik iránt, mint a soktízezer forintos szupercuccok. A figyelmesebbeknek ta­lán még a jótékonykodás is eszük­be jut ilyenkor, hiszen a karitatív szer­vezetek számos felhívással kérnek segítséget. Mindenkinek él a szűkebb vagy tágabb környe­ze­té­ben szegény sorsú vagy rá­szo­ruló család, magányos, idős, beteg ember – cselekedni azonban ne­héz és időigényes. Pedig jó, ha meg­találjuk őket.

A szécsényi Karitász-csoport a fogyatékkal élő gyermekek ipoly­tölgyesi otthonának ka­rá­cso­nyi megajándékozását vál­lal­ta magára: a november végi Jótékonysági bál bevételéből hasznos holmikkal segíti az otthon lakóit.

Az Élő kövek Alapítvány ehhez a kezdeményezéshez csat­lakozva arra hívja a szé­csényi családokat, hogy saját ké­szítésű ajándékokkal szerez­ze­nek örömet a fogyatékos gyermekeknek.

Az alapítvány kuratóriuma ezért pályázatot hirdet
TE IS KÉSZÍTS AJÁNDÉKOT! címmel.

Pályázni lehet saját készítésű – bármilyen anyagból, bármilyen technikával készített – ajándékkal, amit lehetőleg a család, – szülő és gyermek – közösen készítenek.

Az elkészített tárgyakat december 19. péntek estig le­het eljuttatni a plébániára. A beérkezett munkákat – a Karitász ajándékaival együtt – az ipolytölgyesi otthon lakói kapják meg. Előbb azonban az ol­dalfolyosón állítjuk ki, hogy örülhessünk egymás ügyességének: a hívek advent 4. vasárnapján a misék után megtekinthetik és szavazhatnak az általuk legjobbnak ítélt 3 munkára, illetve ezek sorrendjére.

Az így kialakult végeredményt december 25-én, Karácsony napján, a 10-es szentmisén hirdetjük ki, és itt kerül sor a díjak átadására is, melyek a következők:

I.     Családi társasjáték

II.    Képmás című családi újság 1 éves előfizetés

III.  Gloria laus – a pasaréti ferences templom gyermekkórusának CD-je.

Szeretettel bátorítunk minden családot, hogy vegyen részt pályázatunkon, – mert bár csak 3 munkát tudunk díjazni – olyan ajándékot és örömöt adhatnak a rászoruló gyermekeknek, amely nem csak a kezük ügyességét, hanem a szívük szeretetét is magában hordozza – és ez az igazi ajándék! Talán nem csak z ipolytölgyesi gyerekek karácsonya lesz így szebb…

az alapítvány kuratóriuma

Rejtvény

A nagyok rejtvényének megoldásában a helyes telefonszám ez volt: 124-496.

Az őszi rejtvényekre helyes megoldást adott le Daróczi Ádám, Molnár Roland és Szerémi Kristóf.

Rejtvény kisebbeknek:

Régen a Szentírást kézzel másolták. Nagyon kellett vigyázni, hogy ne legyen benne semmi tévedés. Nemrég egy nagyon rossz másolatot találtak valahol, sajnos a másoló nagyon figyelmetlen volt és sok hibát követett el. Próbáld megtalálni a tévedéseket és húzd alá! (Ha elég ügyes vagy 5 hibát találsz.)

„A király rendeletére mindenkinek szülővárosába kellett mennie nép­szám­lá­lás­ra. Mivel Mária Betlehemből szárma­zott, ezért Józseffel oda­men­tek. Olyan sokan voltak már a városban, hogy meg se próbáltak szállást keresni, hanem egy istállóban húzódtak meg. Néhány hónap múl­va itt született meg a kis Jézus. Elsőként az angyalok köszöntötték Őt.”

Humor

¥     Bíróságon:

- Uram! Ön beismeri, hogy súlyosan bántalmazta az anyósát? Akkor hát nem szükséges őt is beidézni.

- Ügyész úr, talán azért mégiscsak jó volna megnézni azt az asszonyt, hátha enyhítő körülménynek számítana...

¥     A székely sokat ivott a kocsmában és már kétségei vannak a személyazonosságáról is, ezért elhatározza, hogy már hazamegy. Kimegy a szekeréhez, de látja, hogy valaki kifogta a két lovat a szekérből. Ekkor így szól magához:

- No, ha én vagyok a Fábián Áron, akkor ellopták a lovaimat. De ha nem én vagyok a Fábián Áron, akkor találtam egy szekeret.

¥     Tanító néni kérdezi az iskolában a gyerekeket:

- Ki tud 5 állatot mondani, amely az Északi-sarkon él?

Egyszer csak Pistike majdnem kiesik a padból, úgy jelentkezik.

- Nos Pistike?

- Három jegesmedve és két fóka!

¥     - Tanító néni tudja-e, mi a mojza?

- Kityi, apjó kenyéjdajabka.

¥     A skót felesége így szól a férjéhez:

- A fiunk már két napja ugyanazt a nyalókát eszegeti.

- Nem baj - mondja a férj - tanuljon csak meg spórolni a gyerek.

- Rendben van, de legalább kibonthatnád neki.

¥     „Ősi” bölcsességek

-  A problémák kezdete nem esik egybe a felnőttkor kezdetével.

-  Gyerekkor: amikor a rémálmok csak alvás közben jön­nek.

-  Amiből lekvárt lehet főzni, abból pálinkát is!

-  Ha a fogkrém kibújt a tubusból, nehéz visszanyomni!

-  Káin és Ábel úgy éltek, mint két testvér. Főleg Káin.

-  Olyan nincs, hogy verekedés közben focimeccs tör ki?

-  Ritka, mint a fehér Zorro.

-  Az öregkor legbiztosabb jele az, ha a gyertyák többe kerülnek, mint a születésnapi torta.

-  Egy macskát mindenre megtaníthatsz, amit ő is szeretne csinálni.

-  Egy vadászat élménye nagyban függ attól, hogy a puska melyik oldalán tartózkodsz.

-  Ősi repülős szabály: több repülőgép található az óceánban, mint tengeralattjáró az égen.

-  Arra, hogy „Jó reggelt!” nem a „Bizonyítsd be!” a helyes válasz.

-  Azok, akik nem tudnak magukon nevetni, meghagyják ezt a feladatot másnak.

Ima, vers, vallomás

Nincs szebb, értékesebb, szeretetreméltóbb, tökéletesebb az Úr Jézus személyénél. Mindig rossz úton járunk, ha nem Őt követjük. Európa sajnos elszakadt Tőle, és ez az oka minden nyomorúságának. Aki nem hajol meg Krisztus előtt, az a bálványok hódolója lesz. Aki nem Krisztusra épít, a bábeli toronyépítők sorsára jut.

Dosztojevszkij

Bujdosó Ágnes: Adventi zsolozsma (részlet)

Jaj, üt az óra!
Advent-hívóra
Zengő harangok sikoltsatok!
Ne fölös pompa
s látszatok szobra
fessen jászolból ünnepnapot!
Ébredj fel, ember!
Tisztuló szemmel
lásd a múltat és lesd a jövőt! -
ma még csak kisded
ki megszánt minket.
Ne feszítsd máris keresztre őt!

Reményik Sándor: Csendes csodák

Ne várd, hogy a föld meghasadjon,
és tűz nyelje el Sodomát,
a mindennap kicsiny csodái
nagyobb és titkosabb csodák.
Tedd a kezedet a szívedre,
hallgasd, figyeld, hogy mit dobog,
ez a finom kis kalapálás
nem a legcsodálatosabb dolog?
Nézz a sötétkék végtelenbe,
nézd a kis ezüstpontokat:
nem csoda-e, hogy árva lelked
feléjük szárnyat bontogat?
Nézd, árnyékod hogy fut előled
hogy nő, hogy törpül el veled,
nem csoda ez? – s hogy tükröződni
látod a vízben az eget?
Ne várj nagy dolgot életedbe,
kis hópelyhek az örömök,
szitáló, halk szirom-csodák
rajtuk át Isten szól: JÖVÖK.

Paul Roth: Mentsd meg a Karácsonyt!

Óh, Jézusom, mentsd meg a Karácsonyt,
Nekünk már nincs hozzá erőnk.
Mi vásárolunk és rohanunk,
kis csomagokat készítünk,
karácsonyfákat díszítünk,
és énekeljük: „Csendes éj...”

De a titok, Isten fiának titka,
hogy emberré lett értünk,
gyakran csak szirupos érzelgés, dekoráció.

Jézusom, a mi bűnünk is,
hogy ezt az ünnepet elborítják a reklámhegyek.
Mi, tudjuk,
kinek jár karácsony-üdvözlet és kötelező ajándék,
mindenki tudja.
De meg akarunk szabadulni végre
a vásárlási és ajándékozási görcstől.
Szent ünnepet akarunk ülni,
amelyen nem az a mérték, ki mennyit ad.

Jézusom, segíts, nehogy elsüllyesszük egészen,
mit jelent ez az Ünnep,
segíts, hogy ne csak télapók legyünk.
Segíts, higgy az adventi hetekben
a lelkünkbe nézzünk.
Segíts, hogy az útra visszatérjünk,
s elinduljunk megint.
Csak így lesznek az ajándékok
jeleivé a Szeretetnek -
mint megannyi tükre a Te Szeretetednek.

Óh, Jézusom, mentsd meg a Karácsonyt,
ments meg minket!
Ezért vállaltál Embersosrot!

Áprily Lajos: Karácsony-est

Angyal zenéje, gyertyafény -
kincses kezem hogy lett szegény?
Nem adhattam ma semmi mást,
csak jó, meleg simogatást.
Mi győzött érdességemen?
Mitől csókolhat úgy kezem?
Simogatást mitől tanult?
Erembe Krisztus vére hullt?
Szemembe Krisztus-könny szökött? -
kinyúló kézzel kérdezem.
Áldott vagy a kezek között,
karácsonyi koldus-kezem.

Karl Rahner: Szentkarácsony van!

Az örök jövendő a mi időnkbe, a mi jelenünkbe lépett. Fényessége vakít még, - annyira, hogy azt gondoljuk, éjszaka van még.

Mindenesetre boldogító éjszaka ez, – éjszaka, mely melegít és világít, amely szép és titokzatos. Csendes, szent éjszaka. Számunkra azonban csak akkor az, ha ennek az éjnek szent csendjét lényünk bensejébe engedjük, ha a mi szívünk is egyedül virraszt. Tulajdonképpen nem is nehéz ez, mivel az ilyen csend és egyedüllét könnyű. Csak annyi súlya van, amennyi minden fenséges dolognak velejárója, mely egyszerű és nagy egyben. Hiszen magányosak vagyunk.

Szívünkben van egy legbensőbb hely, ahol magunk vagyunk, ahova senki sem juthat, csak az Isten.

 

ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYI ÜNNEPET ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK MINDENKINEK!

 

 

Vissza a lap tetejére

Vissza a Szécsényi Harangok archívumába