Honlap Fel

 


             A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele  

2003. Nagyböjt - Húsvét

 

LELKISÉG

Mária, segíts hinnem!

Anyám, add nekem a te hitedet! Mondd meg nekem, mit jelent Fiad föltámadásában hinni.

Jó, hát elmondom neked, és ne felejtsd el!

Ha látod, hogyan dönti le a vihar az erdőket,

hogyan rombolja le a földrengés a városokat,

hogyan falja föl a tűz a házadat,

mondd magadnak: hiszem,

hogy az erdő ismét kinő,

a föld ismét megnyugszik,

és a házamat újra fölépítem.

Ha híre jár, hogy háború lesz, és az emberek körülötted halálos rettegéssel félnek, „mert nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad” (Mt 24,7), akkor elszánt bátorsággal mondd magadnak: Jézus mindezt előre megmondta nekem, és hozzátette: „Nézzetek föl, és emeljétek föl fejeteket, mert elérkezett megváltásotok ideje” (Lk 21,28).

Ha torkonragad a bűn, és úgy véled, hogy megfulladsz és a végét járod, mondd magadnak: Krisztus föltámadt a halálból és újjáalkotta az eget és földet.

Ha gyermeked elcsatangol és kalandokat keres ki tudja hol, és te mint apa vagy anya úgy érzed, hogy szertefoszlanak álmaid, mondd magadnak: Gyermekem nem vész el Isten szeme elől, haza fog térni, mert Isten szereti őt.

Ha látod, hogy körülötted hogyan alszik ki a szeretet, és olyanok az emberek bűneikben, mint akiknek elment az eszük, és elposványosodnak árulásukban, mondd magadnak: A szakadék fenekére zuhannak, de meg fognak térni, mert Istentől távol nem tud élni az ember.

Ha a világ úgy jelenik meg előtted, mint Isten merő veresége, ha torkig vagy a zülléssel, a durvasággal, a terrorral, a háborúval, s mindez tovább szaporodik, és ha a világ káosznak tűnik, mondd magadnak: Jézus meghalt és föltámadt, hogy szabadulást hozzon és üdvössége már jelen van közöttünk.

Ha apád vagy anyád, fiad vagy lányod, mennyasszonyod vagy legkedvesebb barátod halálos ágyán fekszik előtted, és te az elválástól való halálos félelemmel tekintesz rájuk, mondd magadnak és mondd nekik: Bátorság, viszontlátjuk egymást Isten országában!

Ennyit jelent hinni a föltámadásban.

Ezzel még nincs vége.

A föltámadt Krisztusban hinni még mást is jelent.

Kalkuttai Teréz anya számára azt jelenti, hogy fölszedje az utcáról a haldoklókat, és számodra, hogy valami hasonlót cselekedj.

Martin Luther King számára azt jelenti, hogy dacoljon a halállal, és a te számodra, hogy ugyanígy kockáztasd testvéreidért.

Roger Schütz testvér számára azt jelenti, hogy megnyissa a kon­ventet, hogy a vi­lág számára re­mény­séggé le­gyen, így nyisd meg te is a házadat.

Minden misszi­o­ná­rius, aki el­megy az ide­gen­be, a föltáma­dás­ba vetett hit megvalósítója.

Minden menhely, amelyet a leprások ápolására rendeznek be, Credo a föltámadásban.

Minden békeszerződés a föltámadásba vetett hit ünnepi kinyilvánítása.

Minden szolgálat, amelyet el­vál­lalsz, a föl­tá­ma­dás­ba ve­tett hit tette.

Ha megbocsátasz ellenségednek,

ha enni adsz az éhezőnek,

ha védelmezed a gyöngét,

hiszel a föltámadásban.

Ha van bátor­sá­god házasságot kötni,

ha elfogadod a vi­lágra jövő gyermeket,

ha házadat építed,

hiszel a föltámadásban.

Ha reggel vidáman kelsz föl,

ha együtt énekelsz a fölkelő nappal,

ha örömmel indulsz munkába,

hiszel a föltámadásban.

A föltámadásban hinni annyit jelent, hogy bizalommal öleled át az életet,

azt jelenti, hogy jót tételezel föl testvéreidről,

azt jelenti, hogy nem félsz senkitől.

Hinni a föltámadásban azt jelenti, hogy gondolsz arra, hogy Isten az édes jó Atyád, Jézus a testvéred, én pedig, Mária, testvéred vagyok, és ha akarod, az Édesanyád!

Lambert Noben

„A szeretet a rosszat nem rója fel” (1Kor 13,5)

„Menjünk fel Jeruzsálembe!” (Mk 10,33) Ezekkel a szavakkal hívja az Úr a tanítványokat, hogy vele menjenek azon az úton, amely Galileából küldetésének beteljesüléséhez vezet. Ez a Jeruzsálembe menetel, melyet az evangélisták Jézus útjának csúcspontjaként állítanak elénk, a keresztények életmodellje, amelyen Mesterüket a keresztúton követik. Ma is felhangzik az emberek felé a hívó szó: "menjünk fel Jeruzsálembe"! Különböző benyomásokat ébreszt bennünk kívánsága a nagyböjtben, a megtérésre szólító kegyelem idejében, a Krisztussal való teljes közösséghez való visszatérés idejében, halálának és feltámadásának titkába való bensőséges bekapcsolódás által.

A húsvétra való előkészület így válik a hívők számára a mély életmegújítás alkalmává. Jelen világunkban az evangélium nagylelkű tanúi mellett vannak más megkereszteltek is, akik az igényes felszólítást, hogy Jeruzsálembe menjünk, süket ellenállással, nyílt lázadással válaszolják meg. Vannak helyzetek, amikor az imádság felületes marad, így az Isten szava nem érint meg, a szentgyónás értelmetlennek tűnik, a vasárnapi szentmise pedig terhes kötelességnek tűnik.

Hogyan tudjuk mégis követni azt a meg­hívást, amelyet az idei húsvéti bűn­bá­nati időben Jézustól kapunk? Hogyan tu­dunk gyümölcsözően változtatni életünkön? Mindenekelőtt nyitott szívvel álljunk a liturgia megindító üzenete elé. A negyven napos böjt ideje Urunk gondviselő ajándéka, értékes lehetőség arra, hogy a megtéréssel és a ráfigyeléssel közel kerüljünk hozzá.

Vannak olyan keresztények, akik nem tulajdonítanak nagy jelentőséget ennek az állandó lelki erőforrásnak, mivel nem érzik az evangélium igazságával való találkozás sürgősségét. Nem akarják saját életmódjukat megváltoztatni, ezért megpróbálják az olyan igéket, mint „szeressétek ellenségeteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket” (Lk 6, 27) - elvetni. Nehéz nekik az ilyen parancsokat elfogadniuk és életre váltaniuk. Csak egy radikális megtérés igényére igent mondva tudják majd elfogadni. Eközben sokan a megbántottságban vagy a megsértettségben keresik az önsajnálat pszichológiai eszközeit, és a viszonzás vágyának pótlását, míg nem akarnak tudni Jézus hívásáról: szeresd ellenségeidet. Ennek ellenére a mindennapokban folytatódik a megbocsátás és a kiengesztelődés fontos eseménye, amely mind a személyes, mind pedig a társadalmi megújulásban nélkülözhetetlen. Ez igaz a személyes kapcsolatokban, a közösségek, valamint a nemzetek viszonylatában is.

A sok és tragikus konfliktus, amely az emberiséget éri, és amelyet gyakran vallásos emberek is hamisan értelmeznek, a gyűlölet és az erőszak mély redőit hagyják maguk után a népek között. Ezek gyakran megosztják egyazon nemzet különböző csoportjait és kötelékeit. Fájdalmas tehetetlenséggel állunk nem­egyszer a hosszan tartó és kilátástalan harcok előtt, és az a benyomásunk, hogy bizonyos népek a gyűlölet állandó spiráljába tekeredtek. Áldozatok áldozatokra halmozva, nem látszik a gyűlölet vége, hasztalan vágyakozó felhívások a békére a világ minden pontjáról, legyenek is bármily hangosak, teljesületlenek maradnak: a szükséges elkötelezettség a vágyott egyetértésre, mind-mind megfeneklik.

Látva ezt a nyugtalanító helyzetet, a keresztények nem maradhatnak közömbösek. Ezért álltam a nemrég befejeződött jubileumi évben Isten elé az Egyház bocsánatkérésével gyermekeiért. Tudjuk, hogy a keresztények mulasztásai sajnos a makulátlan arcot elhomályosították. Mégis Isten irgalmas szeretetében bízva, aki a megbánt gonoszságot nem rója fel, bizalommal folytathatjuk utunkat. Isten szeretete teljessé válik, amikor a hálátlan bűnös embert Isten ismét felveszi teljes közösségébe. Ez a háttere az emlékezet megtisztításának, mindenekelőtt az isteni irgalom megvallása, amelyet az Egyház a különböző területeken újra magáévá tesz és meghirdet.

A békéhez vezető egyetlen út a megbocsátás. Megbocsátani és a megbocsátást elfogadni az emberek közötti kapcsolat új módját teszi lehetővé. Áttöri a gonoszság és a gyűlölet spirálját, a gonosz láncát, amely az érintett szíveket megkötözi. A kiengesztelődést kereső nemzetek számára, és mindenki számára, akik emberek és népek békés együttélését óhajtják, egyetlen út van, a megbocsátásé és a bocsánatkérésé. Milyen gazdag és üdvös tanítást hordoznak az Úr igéi: „Szeressétek ellenségeiteket, imádkozzatok üldözőitekért. Így lesztek fiai mennyei Atyátoknak, aki felkelti napját jókra is, gonoszokra is, esőt ad igazaknak és bűnösöknek is” (Mt 5, 44-45). Szeretni azt, aki megbántott, lefegyverzi az ellenfelet, a csatateret a szolidáris együttmunkálkodás helyévé teheti.

Az Úr idézett követelménye fontos az egyes embernek, a közösségeknek, a népeknek, az egész emberiségnek. Leginkább a családokat szólítja meg. Nem könnyű a megbocsátáshoz a kiengesztelődéshez való megtérés. Önmagammal kiengesztelődni különösen nehéz, ha az egyéni bűn áll a háttérben. Ha a bűn a másiké, a kiengesztelődés értelmetlen megalázkodásnak látszódhat. Csak a belső megújulás adhat erőt egy ilyen lépés megtételéhez. Ehhez szükséges az alázatos engedelmesség Krisztus törvénye iránt. Szava nem hagy kétséget. Nemcsak aki az ellenségeskedést okozta, hanem az is, aki elszenvedi, köteles keresni a kiengesztelődést (vö. Mt 5, 23-24). A keresztény embernek azzal is keresnie kell a békét, aki vele szemben igazságtalanságot követett el. Maga az Úr is így tett. Elvárja, hogy a tanítványai kövessék, és a megváltás művében együtt munkálkodjanak vele.

Korunkban több mint szükséges dimenzió a kiengesztelődés egy valódi szociális megújuláshoz, és a világ békéjének megerősítéséhez. Az Egyház hirdeti a megbocsátást és az ellenség szeretetét mint az emberiség lelki örökségében az egymással való kapcsolattartás új módját. Ezt kell megalapozni, ami nehéz, de reményteljes vállalkozás. Az Úr segítségében bízunk, aki nem hagyja el azokat, akik hozzá folyamodnak.

„A szeretet a rosszat nem rója fel” (1 kor 13,5). Az első Korintusi levél ezen kijelentésével szent Pál apostol a megbocsátást a szeretet egyik legalapvetőbb formájának jelenti ki. A nagyböjt arra hív, hogy ezt az igazságot mélyítsük el. A kiengesztelődés szentségével Atyánk Krisztusban a megbocsátással ajándékoz meg bennünket, és ez arra indít, hogy szeretetben éljünk, a másikban ne ellenséget, hanem testvért lássunk.

A bűnbánatnak és a kiengesztelődésnek ez az ideje a híveket arra bíztatja, hogy megnyíljanak az emberlét összes dimenziója számára, valódi szeretetben gondolkodva és cselekedve. Ez a belső magatartás a Lélek gyümölcseit (vö. Gal 5,22) hordozza és új szívvel akarja segíteni anyagilag is a rászorulót. Egy az Istennel és az embertárssal megbékélt szív bőkezű. A nagyböjti adakozás nem arra szolgál, hogy a feleslegünkből adakozzunk, hanem hogy a szolidaritás alapján a világ szükségét magunkra vegyük. A sok emberi szenvedés és fájdalom meglátása arra indít, hogy legalább egy részét a saját jóindulatunknak megosszuk azokkal, akik szükséget szenvednek. A nagyböjti áldozat még értékesebb, ha az imádság mentes a nehezteléstől, vagy az érzéketlenségtől, amely az Istennel vagy az embertárssal való közösséget akadályozza. és egyenetlenséget szít.

A világ elvárja a keresztényektől a közösségről és a szolidaritásról való hiteles tanúságtételt. Így világosodik meg előttünk János apostol szava: „Hogyan maradhat meg Isten szeretete abban, akinek bár bőven van, mégis, amikor látja, hogy testvére szükséget szenved, elzárja előle szívét” (1Jn 3,17).

Testvéreim és Nővéreim! Aranyszájú Szent János, Jézus jeruzsálemi útját elemezve, emlékeztet arra, hogy Krisztus nem hagyta tanítványait bizonytalanságban, mekkora küzdelem és áldozat vár rá. Aláhúzza, hogy az „én” megtagadása nehéz, de nem lehetetlen, ha Isten segítségével számolunk, amit nekünk is megad a „Krisztus személyével való közösségünk által” (PG 58,619).

Íme, az a kérésem, hogy mindannyian, akik ebben a nagyböjti időben az Urat bizalomteljes imádságunkban keressük, adja meg számunkra irgalma megtapasztalását. Közelségének ajándéka segít Krisztus szeretetét megérteni, és azt mindig örömtelibb és nagyvonalúbb módon megélni. „Ez a szeretet nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel, nem örül a gonoszságnak, hanem örömét leli az igazság győzelmében.” (1Kor 13, 5-6).

Ezen érzésekkel kérem az irgalom Anyjának pártfogását nagyböjti utunk során, és a hívek teljes közösségére szívből adom apostoli áldásomat.

II. János Pál pápa üzenete 2001 nagyböjtjére

PLÉBÁNIAI ÉLETÜNK – KÖZÖS ÉLETÜNK

Téli élményeink

Országos Lelkipásztori Napok 2003

Lelkivezetés – Minden keresztény küldetése?

Ez volt a címe és témája ez évben megrendezett Lelkipásztori Napoknak, melynek helyet az esztergomi ferences gimnázium és kollégium adott.

„Ahol ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük” - mondta Krisztus Urunk (Mt l8,20). Ezt különösen is átéltük és megtapasztaltuk ezekben a napokban, annál is inkább, mert nem csak ketten vagy hárman voltunk együtt Isten szeretetében, hanem háromszázan, papok és hívek egyaránt (kb. 100 pap és 200 hívő: plébániai munkatársak, katekéták, képviselőtestületi tagok, kántorok…). A szécsényi egyházközséget – Zalán atyával együtt – hárman képviseltük.

Engem elsősorban a téma vonzott erre a találkozóra, mert az elmúlt években kétszer is lelkivezetői kurzuson vettem részt, de érzem, hogy ez egy olyan feladat, amiben folyamatosan növekedni kell, nekem és Egyházamnak egyaránt.

A konferencia ünnepi szentmisével kezdődött, melyet Dr. Erdő Péter bíboros prímás atya mutatott be.

A nyitó előadásban Kállay Emil piarista atya bevezetőjét VI. Pál pápa szavaival kezdte: „A mai embert inkább érdeklik a tanúk, mint a tanítók, és ha mégis hallgat a tanítókra, az azért van, mert a tanító egyben tanú is.”

A lelkivezetésben jártas és az életszentségre komolyan törekvő előadók sora nagy ajándék voltak számomra. Nemcsak kifejtettek egy-egy témát, hanem őszintén megosztották saját tapasztalataikat, és útravalóként egy-egy kérdést adtak fel, melyeken itthon tovább gondolkodhatom.

Jó volt hallani a lelkivezetés tágabb és szűkebb dimenziójáról: nemcsak papok és szerzetesek lehetnek lelkivezetők, hanem elsődlegesen lelkivezetők a szülők, akik hitükkel, példájukkal irányt mutatnak gyermekeiknek. Lelkivezetők a hitoktatók is, és mindazok, akikre emberek, csoportok vannak bízva.

Az előadásokban gyakran ismétlődött, hogy mi szükséges ahhoz, hogy valaki lelkivezető szolgálatát felvállalja: mély hit, Istennel való személyes és mély kapcsolat, és hogy az illető maga is kapjon lelkivezetést.

Az előadások között  Sillye Jenő vezetésével közösen dicsértük az Urat, himnuszokat és zsoltárokat énekelve, és ilyenkor különösen is éreztük, hogy valóban egy nagy család gyermekei vagyunk, közös az Atyánk és mi testvérek vagyunk.

Mi a lelkivezetés célja? Istenhez vezetni (segíteni, kísérni) a lelkeket - fogalmazódott meg a konferencián.

Sok erőt és bátorítást kaptunk, hogy hazatérve újult erővel tudjuk szolgálni Istent és egymást.

Klarissza nővér

Liturgia – 2003 a rózsafüzér éve

Hogyan imádkozzuk a Szentolvasót?  
- a Szentatya Rosarium Virginis Mariae című apostoli levele javaslatai szerint

II. János Pál pápa 2002 októberében adta ki Rosarium Virginis Mariae című apostoli levelét, melyben a rózsafüzér imádságról tanít az eddigi titkokat egy új rózsafüzérrel, a világosság titkaival kibővítve, és a szentolvasó rendszeres imádkozására hívja meg a híveket a Rózsafüzér évét meghirdetve.

Forradalom az imádságban? Miért? Nem jó úgy, ahogyan már megszoktuk, nagyon sokszor gyakoroljuk, köztük a rózsafüzér imádságát is?

A Szentatya arra hív meg, hogy szakítsunk a csupán formális, teljesítmény jellegű imádsággal; hogy minél mélyebb élménnyel, sőt megrendüléssel töltsön el az Istennel való találkozás, s ez a találkozás megjelöljön minket, alakítsa át életünket, tegyen tanúkká az élő Istenről! A pápa felhívja a figyelmet, hogy a szentolvasó messze nem maradhat csupán „jámbor gyakorlat”, amit úgymond „az öregasszonyok végeznek a templomban”. Életünk lelke, forrása lehet, amely sebeket gyógyít, megfáradt életeket ébreszt fel, és új reménnyel tölti el szívünket; amely az Istentől kapott élet friss levegőjével részegít meg, és teszi pezsgővé az életünket; amely megkeseredett és széthulló családokat ráz föl halálos álmukból, tanít igazi szeretetre, szerelemre, teszi fontossá újra az egymással való kapcsolatot, mint Isten ajándékát és életünk kiteljesítő célját. Csak legyen bátorságunk rossz szokásainkkal szembeszállni! Csak merjük remélni, hogy a lehetetlen helyzetből is új életet kezdhetünk! Ezt az optimizmust hordozza szívében a Szentatya, és ezt szeretné velünk is megosztani. Ha így olvassuk, ha így fogadjuk körlevelét, drága kincset lelünk benne.

De kérdéseink vannak:

1. Rohanó világunkban mikor és hogyan találjunk időt a Szentolvasóra?

Imádkozhatjuk mindenütt; közösségben is, egyedül is. A pápa hívja a plébániákat, a közösségeket és az egyéneket a Szentolvasó imádkozására. Különösen hívja a családokat, hogy imádkozzák újra együtt az olvasót. „Az együtt imádkozó család együtt marad.” „A szülőket néha megrémítik a gyermekeiket fenyegető veszedelmek.” Mégis sok család együttléteit a televízió képei töltik ki. Viszont a gyermekekkel, fiatalokkal együtt mondott közös imák, a közös szentolvasó „a családban azt jelenti, hogy... az Üdvözítő misztériumának képei kapnak helyet”, s nem elsősorban a TV képei. Külön hívja a pápa a fiatalokat is, hogy fedezzék fel a szentolvasót, mint az ő saját imájukat.

2. Szétszórtságunk a másik veszedelem! Hogyan lesz ebből bensőséges találkozás az Úrral?

A.) A tized elkezdése előtt először mondjuk be a titkot! Például „akit Te szent Szűz a Szentlélektől fogantál.”

Ajánlatos, hogy olvassuk el a titoknak megfelelő szentírási részt vagy fogalmazzunk meg néhány hozzánk szóló gondolatot a titokkal kapcsolatban. Aztán tartsunk egy kis csendet, hogy a titokról elgondolkozzunk.

Amire különösen hív a pápa, hogy szemléljük lelkünkben az eseményt, azaz képzeljük el azt, ami a titokban történik. Például: lássuk Máriát, amint Igent mond Isten meghívására, s a Lélek eltölti őt, és lélekben boruljunk le a titok előtt: A Végtelen Ige, Isten testet ölt egy emberben. S közben fölmerül bennem a kérdés: mit mond ez számomra?

B.) A tizedek imádkozásakor tehát vegyük figyelembe az alábbi szempontokat:

·       A titok középpontja mindig Jézus: Például az első titok esetében: Őt imádjuk, aki testet ölt egy teremtményben, Máriában, akiben csodáljuk az egész emberiség titkát, az egyház titkát, saját meghívásunk titkát.

Az Üdvözlégyek súlypontja is Jézus és az Ő titka. „Olykor, ha sietve imádkozzuk – mondja a pápa, – ez a súlypont eltűnik, s vele együtt elvész a kapcsolat is Krisztusnak azzal a titkával, amelyikről éppen elmélkedünk. Pedig épp Jézus nevének és az ő titkának hangsúlyozása jellemzi a rózsafüzér tartalmas imádkozását.” Amint már VI. Pál biztatott, II. János Pál is javasolja, hogy a Jézus neve után minden Üdvözlégyben mondjuk ki a titkot is. Ez jobban „kifejezi a Krisztusba vetett hitet”, a Jézus-központúságot.

·       Szűz Máriával együtt imádjuk Istent, Jézust. Senki nem csodálta, és senki nem követte őt a földön úgy, mint Mária. Például e titokban csodáljuk Isten végtelen szeretetét, hogy testet ölt, Máriában, egy emberben... És csodáljuk Mária titkát – az ő hűségét Isten akaratához és Jézushoz.

·       A titkot szemlélve feltesszük a kérdést: mit jelent ez nekem? Szűz Mária útja, az Egyház útja, a mi utunk! Én is Mária útját járhatom. A jelen titok esetében, ez például azt jelenti, hogy Isten bennem is testet akar ölteni..., ha IGEN-t mondok hívására! Szeretnék most rögtön IGEN lenni Isten számára...

Így kezdjük el a tizedet: A jelen tized titkában ezzel a gondolattal: Máriával imádom Jézust, aki testet öltött benne, és testet akar ölteni bennem is.

A fenti szempontok abban is segítenek, hogy ne maradjak egyedül, hanem Személyekkel lépjek kapcsolatba, akik élő közösségükbe fogadnak s vesznek körül, akár egyedül, akár többen imádkozunk.

3. Tartalom, az imánk teológiája:

A MIATYÁNK-kal kezdjük a tizedeket. Minden jézusi titok forrása az Atya! Sokszor nem figyelünk arra, hogy imánk, szemlélődésünk a Teremtő Atyától induljon: akitől a Fiú (és a Fiúnak minden titka) is származik (vö. Ef 1,3-10; Kol 1,15-17). Ő teremtette Szűz Máriát is, azért hogy befogadhassa az Igét, s az emberiség példája legyen abban, ahogyan befogadta és követte Jézust.

A DICSŐSÉG-gel fejezzük be a tizedet: Jézus egész élete, azaz minden „titok” a Szentháromság dicsőítésére vezet minket. Életünk célja, hogy eljussunk – Jézus útján, Máriával együtt – a Szentháromság dicsőségébe. A MIATYÁNK és a DICSŐSÉG így egy fenséges keretet ad a tizednek: amelyben Máriával az Ige titkáról elmélkedünk. „S így a DICSŐSÉG nem rövid záradék, hanem megkapja a maga méltó szemlélődő jellegét, ... és megízlelteti a Táborhegy élményét”: megérkezünk általa a Szentháromság „közösségének” titkába, a mennybe.

A DICSŐSÉG után nem szükséges elmondanunk mindig ugyanazt az imácskát, (pl. Ó Jézusom...) - mondja a Szentatya. „Gyümölcsözőbb lenne, ha minden tizedet olyan imádsággal zárnának, amely az adott titok fölötti elmélkedés sajátos gyümölcseit kéri.” Lehetséges, hogy (amint a tized elején valaki felidézheti a titok mondanivalóját, és azt, hogy mit mond az számunkra), a tized végén egy valaki rövid imában hálát ad a titok mondanivalójáért..., például hogy mit mondott az neki. Családokban vagy kisebb csoportokban meg lehet beszélni, mit jelent számunkra ez a titok.

Figyeljünk arra, hogy ne megszokásból imádkozzunk, hanem lelkünkkel, Isten jelenlétében. „A rózsafüzér mondása természete szerint nyugodt, szinte késleltetetten lassú ritmust igényel, ami elősegíti az imádkozóban az elmélkedést.” „A csak megszokásból mondott rózsafüzér... elveszti eredeti értelmét”.

A végére kívánkozik egy észrevétel, amely megint csak a mi szűkös időnkre utal: Sokkal tartalmasabbá és táplálóbbá válik ily módon akár egy tized elimádkozása, mint lélek nélkül akár az egész koszorú eldarálása.

fr. Tihamér (Tomka Ferenc írása alapján)

Múltbatekintő

„A provinciális atya 1929 év január hónapjában hívta össze Szegedre a Definitóriumot Kongresszusra, ahol egyebek közt azt a határozatot is hozták, hogy ezentúl ne csak a zárdákról vezessenek Historia Domust, hanem külön historia vezetendő a zárdákba bekebelezett plébániákról is, a melyben a plébános atya jegyezze föl mindazt, a mi a plébániákra nézve történt…”

P. Unghváry Antal plébános ezekkel a sorokkal kezdi 1929. január 1-jétől a szécsényi plébánia Historia Domus-át. Új rovatunkban ezekből a feljegyzésekből idézünk érdekes emlékeket plébániánk történelméből – múltunk megbecsülése és tisztelete érdekében, és a jelen okulására.

1929

„A plébánia plébánosa P. Unghváry Antal, a ki egyszersmind a zárda főnöke is. A plébánia káplánja P. Jenei Jenő és rajta kívül hitoktató a polgári iskolában P. Zuber Zefirin. – A többi atyák is készséggel vannak segítségére a plébánosnak. – Két római katolikus iskola működik a plébánia területén. A fiu iskola, melynek igazgatója Niederman Sándor, a tanítók Körmöczi János, Traut János, a ki egyszersmind kántor is és Ruzsonyi Jenő. A leány iskolát, a melynek igazgatója maga a plébános, az irgalmas nővérek vezetik. Ezt az iskolát körülbelül 50 évvel ezelőtt néhai Haynald Lajos kalocsai bíboros érsek alapította, a ki szécsényi születésü volt. Maga az épület az irgalmas nővérek tulajdona, míg a fiu iskola, mely a zárda telkén épült, a hitközség tulajdona. A jelen év fontos, a mennyiben új fiu iskolát épít a plébánia. – Az építkezés története a következő: A régi iskola már igen rossz állapotban van és kicsi is. Az előző plébános P. Medveczky Medárd törekedett új iskolát építeni, de persze nehéz volt a költséget előteremteni. Végre a legutóbbi képviselőválasztás alkalmával Bethlen István gróf miniszterelnök és egyben Szécsény képviselőjelöltje a költségeket kilátásba helyezte. Tényleg később a plébánia sok utánajárás után meg is kapta a költségeket és pedig 25 ezer pengő államsegélyt és 20 ezer pengő kedvezményes kölcsönt, a mit 10 év alatt kell visszafizetni. Ennyi pénzzel már lehetett egy öt tantermes iskolát tervezni. …

Az új iskolát nem a régi iskola helyén, hanem evvel szemben a templom során építették, a hol azelőtt a zárda sütőháza és egy kis keskeny köz volt, azt a közt a község átengedte az új iskolának, a sütőházat és annak telkét pedig az iskolaszék megvette a zárdától potom kétezer pengőért, melynél maga az épület többet ér, azt is úgy, hogy majd a 10 év múlva fizetik ki…

A régi iskolában még folyik a tanítás és csak akkor kerül lebontás alá, mikor az új iskola készen lesz. Ujabban azonban tervek merültek föl, hogy a régi iskola alakíttassék át kat. legényegyletté, vagy maradjon inasiskola, nehogy az inasok az új iskolát mielőbb tönkre tegyék. Majd meglátjuk, mit fognak az illetékesek határozni. …

A múlt évi anyakönyvek lemásolásánál egy meglepő jelenség tűnt ki. Míg ugyanis az előző években még a háború alatt sem volt kevesebb házasság 30-nál, a mult évben is 32 házasság volt, az 1928-ik pedig csak 16 házasság, éppen a fele a tavalyinak. Mi az oka ezen ijesztő csökkenésnek? Nem más, mint ez a szerencsétlen trianoni határ, a mely itt a község alatt húzódik és a csehek az Ipoly tulsó partját hermetice elzárják. A szécsényiek, különösen az iparosok jórészt az Ipolyon túli részből éltek, mert az jobb módu, mint az inneni. Most nem lévén megélhetés a lakósság különösen az ifjúság kivándorol, leginkább Budapestre, ott keresve megélhetést. Innen a házasságok csökkenése. Ily módon bizony hamarosan igen kis hely lesz Szécsényből. …

A nagyböjtre nálunk nincsen nagyböjti beszéd sorozat, ezt azonban lelki gyakorlatokkal szoktuk pótolni… Igy hát a plébánia külön lelkigyakorlatot tartott a lányoknak, külön a legényeknek, külön az asszonyoknak és végül külön a férfiaknak. Minden lelkigyakorlat 3 napig tartott és a lelkigyakorlat végén az illetők meggyóntak … Dacára a tavaszi munkaidőnek, ezek a lelkigyakorlatok igen látogatottak voltak. …

Húsvét után folytatni kezdték az iskola építését, a falakat bevakolták és az asztalosok nekiláttak az ablakok és ajtók elkészítéséhez. Az iskolaszék, de különösen a plébános atya azon van, hogy az utcára néző három termet kössék össze kinyitható deszkafallal, hogy így bármikor egy nagy termet lehessen megnyitani gyűlések vagy előadások számára. Ezt meg is valósítjuk. …

Az új iskolát szeptember 15-én vasárnap szenteltük föl. A szentelést a plébános atya felkérésére Dr. Leopold Antal esztergomi kanonok és egyházi főtanfelügyelő végezte. Jelen voltak a hatóságok és az állami kir. tanfelügyelőség és képviselőnk…

A plébánia személyzetében augusztus hónapban változás állott be. A rendi hatóság Zuber Zefirin atyát … áthelyezte a szigetvári zárdába zárdafőnöknek … és káplánnak küldötte a rendi hatóság Szedő Dénes újmisés atyát, ki most került ki a gyöngyösi teológiáról…

Karácsonykor plébániánk híve Kovács Mihály Kalocsa egyházmegyei újmisés pap tartotta plébániatemplomunkban első sz. miséjét. A plébános atya segédkezett neki és a sz. beszédet dr. Fürsztner Antal kalocsai teológiai tanár tartotta.”

Szülőklub

Október óta folynak a Szülőklub találkozói, ahol ha­vonta egy-egy estén a gyermeknevelés fontos témáiról beszélget­ve – tapasztalatainkat, gond­jainkat, örömeinket is meg­­osztva – segítjük egymást, hogy hivatásunknak keresztény szü­lőként jobban megfeleljünk. A találkozók minden hónap 3. keddjén 19 órakor a plébánia hittantermében vannak.

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit!

A Szülőklub további tervezett időpontjai és témái:

március 18. • Erkölcsi nevelés a családban • őszinteség és bizalom - a 6. parancsolat - fiú-lány kapcsolat, a gyermek nemi nevelése

április 15. • A jólét reménye és veszélye? • a pénz a család és gyermekünk életében - reklámok és anyagiak bűvkörében - zsebpénz, spórolás - mi az ára, mi az értéke?

május 20. • Szabadidő és kikapcsolódás • engedjük, hogy legyen! - szabadidő és pihenés a családban - hogyan használjuk helyesen?

A képviselőtestület hírei

A testület november 27-i találkozóján értékelte az iszkaszentgyörgyi lelkigyakorlat és a Karitász-bál tapasztalatait, majd az általános iskola által felajánlott, az iskolában kialakítandó hittan tanterem költségeit, anyagi forrásait és jogi hátterének tisztázását elemezte. Meghatároztuk a 2003-as év költségvetési sarokszámait, elhatároztuk a pápa által meghirdetett Rózsafüzér évéhez kapcsolódó imádságunk formáját, beszéltünk a téli programokról. A testület levélben tiltakozott az új drogtörvény ellen.

A január 22-i találkozón értékeltük az adventi, karácsonyi programokat, megköszönve azok szervezőinek, lebonyolítóinak munkáját. Ezután a 2002-es zárszámadást és a 2003-as költségvetést tárgyaltuk meg és fogadtuk el egyhangúlag. Vé­gül a tavaszi programok szervezéséről és lebonyolításáról be­széltünk. A következő testületi találkozót április 9-én tartjuk.

A városi Képviselőtestület 2003. február 17-i ülésén az iskolai állandó hittanterem kialakítását nem támogatta. Sajnálatos és jogellenes módon az ülésre sem az iskola, sem a plébánia képviselőjét nem hívták meg, a bizottságok nem tárgyaltak javaslatunkról, a képviselők a beadványt nem ismerhették meg, kérésünkről helytelenül tájékoztatták őket, a határozatot nem indokolták meg. A plébánia a szükséges jogi lépéseket megteszi.

Jelenleg úgy tűnik, a tanteremgondok a jövőben is megmaradnak…

Mellékletünk

– csekk az egyházi hozzájárulás befizetéséhez

A helyi plébániaközösség működésének feltételeit az egyházi hozzájárulás teremti meg, melynek befizetése minden felnőtt, már dolgozó katolikus hívő lelkiismereti kötelessége. Összegére a Püspöki Kar az éves nettó jövedelem 1%-át javasolja (ez nem azonos a szja 1%-os rendelkezésével). Mivel sok kisnyugdíjas vagy sokgyermekes család tagja közösségünknek, a Képviselőtestület nekik a 2003. évre minimálisan 2000 Ft egyházi adó befizetését javasolta  személyenként. A hozzájárulást az újsághoz is mellékelt csekken a Takarék­szövet­kezet­nél lehet befizetni, vagy a misék után a sekrestyében, félfogadási idő­ben az irodában, illetve a Szabadság u. 7. szám alatt Ocsovai Jó­zsef­nél.

Élő Kövek Alapítvány

Az Alapítvány közhasznúsági beszámolója

A 2002. évi egyszerűsített mérleg

A. Befektetett eszközök                                                     311 eFt

B. Forgóeszközök                                                               372 eFt

Eszközök összesen                                                   683 eFt

 

D. Saját tőke                                                                        683 eFt

     I. Induló tőke                                                                  100 eFt

    II. Tőkeváltozás                                                              583 eFt

     - ebből tárgyévi eredmény                                           292 eFt

F. Kötelezettségek                                                                  0 eFt

Források összesen                                                   683 eFt

 

2002. évi eredmény-levezetés

Közhasznú tevékenység bevételei                               2.469 eFt

Közhasznú tevékenység költségei                               2.177 eFt

Tárgyévi eredmény                                                   292 eFt

Közhasznúsági jelentés

Az „ÉLŐ KÖVEK” alapítvány 1999. novemberétől működik, mint kiemelkedően közhasznú szervezet.

Az alapító okirat szerint az alapítvány fő tevékenysége a családok támogatása, az ifjúság nevelése, betegek, idősek megsegítése, gondozása, a műemlékek állagmegóvása. A szervezet saját tőkéje 2002. január 1-jén 391 eFt volt, amely 100 eFt induló tőkéből és 291 eFt tőkeváltozásból - a korábbi években felhal­mozott eredményből - állt.

Az alapítvány tevékenysége működésének kezdetétől folyamatosan bővült, mind bevételei, mind kiadásai növekedtek. A tárgyévben különféle adományozóktól 1.462.000 Ft támogatást kapott. A pályázati úton elnyert összeg 1.000.000 Ft volt, míg a bankszámla éves forgalma után 6.657 Ft kamat realizálódott. Az összes bevétel 2002-ben 2.468.657 Ft volt. A tárgyév során az alapítvány sem központi költségvetési szervtől, sem önkormányzattól, sem elkülönített állami pénzalapból ill. egyéb állami valamint önkormányzati szervtől támogatást nem kapott.

2002. I. félévében három, szeptembertől négy diák tanult egyházi iskolákban, részükre a kuratórium havonta 2.000 Ft támogatást ítélt meg, ez összesen 80.000 Ft ráfordítást jelentett. A különféle egyházközségi programokat 92.968 Ft-tal segítette a szervezet.

A különböző hittancsoportok nyári táborozását 729.500 Ft-tal, valamint 235.310 Ft értékű sporteszköz vásárlásával támogatta az alapítvány, hozzájárulva ezzel sok gyerek ill. család szinte egyetlen nyári kikapcsolódásához. A templom kivilágításához befolyt adományok átadása 700.000 Ft kiadást jelentett. A tánctanfolyam megvalósulását 48.256 Ft-tal segítette a szervezet. A karácsonyra meghirdetett Betlehem-készítő pályázat díjai 20.985 Ft-ot tettek ki, működési költségként 10.489 Ft jelentkezett. Gyógykezelési támogatás miatt 5.000 Ft ráfordítás merült fel.

A pályázaton elnyert összeg nagyobbik részéből számítógépet, nyomtatót és szoftvert vásárolt a szervezet. Ez pénzügyileg 565.000 Ft kiadást okozott, költségként azonban csak az értékcsökkenési leírás jelentkezett 253.863 Ft értékben.   

Az alapítvány az alapítói vagyonból nem használt fel összeget, a tárgyévben 292.286 Ft eredmény képződött.

A szervezet vezető tisztségviselői munkájukat díjazás nélkül végezték, juttatásban az alapítványtól nem részesültek.

A jelentés mellékletét képezi az egyszerűsített beszámoló mérlege és eredmény-levezetése. A beszámolót a könyvvizsgáló hitelesítő záradékkal látta el.

Sántáné Udvardy Erika, a kuratórium elnöke

A betegek megsegítéséért Alapítvány

Az Alapítvány közhasznúsági beszámolója

Közhasznúsági jelentés

Az alapítvány 2002. évi tevékenységét a közhasznúságról szóló 1997. évi CLVI tv. figyelembevételével a következők szerint terjesztem elő:

1. Számviteli beszámoló:

A 2002. évi egyszerűsített mérleg

A. Befektetett eszközök                                                         0 eFt

B. Forgóeszközök                                                               102 eFt

Eszközök összesen                                                   102 eFt

 

D. Saját tőke                                                                        102 eFt

     I. Induló tőke                                                                      0 eFt

    II. Tőkeváltozás                                                              102 eFt

     - ebből tárgyévi eredmény                                            -24 eFt

F. Kötelezettségek                                                                  0 eFt

Források összesen                                                   102 eFt

 

2002. évi eredmény-levezetés

Közhasznú tevékenység bevételei                                  185 eFt

Közhasznú tevékenység költségei                                  209 eFt

Tárgyévi eredmény                                                   -24 eFt

2. Költségvetési támogatás: Nem volt.

3. A vagyon felhasználását az l. illetve 4. pont tartalmazza.

4. A cél szerinti juttatások kimutatása: az alapítvány határozatai tartalmazzák.

5. Központi költségvetésből kapott támogatás: Az APEH Nógrád Megyei Igazgatóságától a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából 182.113 Ft.

6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott támogatás: Nem volt.

7./ A közhasznúsági tevékenységről szóló tartalmi beszámoló:

Az alapítvány 2002. évben folytatta alapító okiratában foglalt tevékenységét. Az idős, beteg, egyedülálló személyek támogatását segélyezés formájában végezte.

A kuratórium a Szécsényi Egyházközség Karitász Csoport tagjainak információit is figyelembe véve kutatta fel a rászoruló személyeket. A városban sok az egyedülálló beteg, akiket elsősorban gyógyszertámogatásban részesítettünk. A támogatottak másik körét azok képezték, akik csekély nyugdíjuk miatt a fűtési költségeket nagy megterheléssel tudják csak fizetni. Részükre egyszeri pénzbeli segélyt biztosítottunk. Volt olyan rászoruló, akinek élelmiszercsomagot állítottunk össze.

Összességében 72 főnek tudtunk anyagi támogatást nyújtani. Az Alapítvány folyamatosan látogatta az időseket, a személyes beszélgetések mellett a szolgálatok végzése (bevásárlás, gyógyszerkiváltás stb.) is megtalálhatók voltak. Évente két alkalommal, a szécsényi Karitász és a hittanos gyerekek közreműködésével műsorral és ajándékokkal kedveskedtünk a betegeknek.

Az Alapítvány költségvetési támogatást nem kapott, tisztségviselői juttatásokat nem kaptak.

Összességében az elmúlt évi tevékenységünk megfelelt az Alapítvány alapító okiratában lefektetett céloknak azt az arra rászorulók örömmel fogadták.

dr. Percze Ágnes, a kuratórium elnöke

Eseménynapló

 ·       November 24-én, Krisztus Király ünnepén a ½10-es misében volt az elsőál­dozásra készülő 65 gyermek bemutatása.

·       November 30-án, szombaton a családok számára ismét volt a Művelődési Házban adventi koszorúkészítés - a mintegy 50 résztvevő alkalmi csokrokat, virágfüzéreket, koszorúkat, díszeket készített a Karitász munkatársai segítségével.

·       Advent vasárnapjain a családos miséken a liturgiát most is 1-1 család szervezte. Köszönjük szolgálatukat!

·       December 7-én szombaton egésznapos Szentségimádást tartottunk templomunkban. Az imádságba bekapcsolódtak családjaink és hittancsoportjaink is.

·       Szűz Mária Szeplőtelen fogantatásának ünnepére kilenceddel, Szűz Mária zsolozsmájának imádkozásával készültünk a Ferences Világi Rend tagjainak segítségével.

·       December 14-én, szombaton volt a plébánia Adventi lelkinapja, melyet Bécser Róbert ferences atya vezetett, és amelyen mintegy 65-en vettek részt.

·       December 8-án a családos szent­mise vé­gén emlékeztünk Szent Miklós püspökre.

·       A Karitász és a gyerekek a Ka­rácsony előtti napokban betle­he­mes játékkal ke­resték fel az idős betegeket, akik már nem tudnak eljönni a templomba.

·       December 24-én dél­után láthattuk a templom­ban „A csavargók éjszakája” című karácso­nyi pásztorjátékot. Köszönjük a szereplők szíves sz­olgálatát.

·       December 29-én a családok számára budapesti kirándulást szerveztünk, melynek során megtekintették az „Álmok álmodói – Világraszóló magyarok” című kiállítást és a Csodák Palotája játszóházat.

·       December 30-án Szent Család vasárnapján a családos mise kere­tében áldottuk meg azt a 12 házaspárt, akik ebben az évben házasságuk kerek évfordulóját ün­nepelték.

·       Újév napján az esti szentmise után idén is Újévi Szentségimádást tartottunk.

·       Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén február 2-án vasárnap, az esti szentmise elején tartottuk a gyertyás körme­netet. Ez az ünnep egyben a Megszentelt élet napja is – így imádkoztunk szerzeteseinkért és új szerzetesi hivatásokért is.

·       A Betegek Világnapjához kapcso­ló­dóan február 9-én, vasárnap szolgáltattuk ki ünne­pé­lyes keretek között 59 idős, beteg testvérnek a Betegek Kenetének szentségét.

·       Február során a plébánia a pösténypusztai templom és a temetőkápolna gyertyatartóit, illetve a plébánia 3 kelyhét és a Szentségmutatót (monstrancia) újíttattuk fel.

·       Február 22-én, szombaton volt az Egyházközségi Farsangi Bál a Művelődési Házban, melyen közel ötszázan vettek részt. A programban jelmezbál, vidám jelenetek, a Budapest-rákospalotai Jézus Szíve plébánia kórusának farsangi koncertje, a Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium diákjainak táncbemutatója, nagyotmondó-verseny, sms-író bajnokság, tombola és sok tánc szerepelt, melyhez a Szaxi Koktél Zenekar szolgáltatta a nagyszerű zenét. Köszönjük a szervezők áldozatos munkáját és az adományozók nagylelkűségét!

·       Télen kereszteltük a következő gyermekeket: Boros Balázs, Petrovecz Gitta Rita, Vizoviczky Szilárd Nimród, Vidu Armand Péter, Molnár Erik, Mikuska Vivien Veronika, Hegedűs Adrián.

·       Halottaink december óta: Bárány Béla (83), Molnár Lászlóné (84), Szabó János (84), Ocsovai Ferenc (68), Szabó Jánosné (81), Homor Lajos (74), Holecz Ferencné (64), Balla Mihály (64), Holecz Ferencné (64), Takács Pál (66), Szalai István (77), Majoros József 78), Sarankó Istvánné (79), Fehér Jánosné (57), Kiss Antalné (90), Percze Zoltán (48), Őze Lajosné (83), Tomis Lajosné (86), Pintér Ferencné (46), Kovács Sipeki Józsefné (56). Nyugodjanak békében!

Tavaszi programjaink

 

Nagyböjti időszak

·   A farsangi időszak ideje Hamvazószerdán ér vé­get, amely 2003-ban március 5-én lesz.

·   Március 8-tól kezdődően idén is 7 előadással segítjük jegyeseink felkészülését esküvőjükre, melyeken már gyakorló házaspárokat és érdeklődő fiatalokat is szívesen látunk.

·   Az előadások programja:

Március 8. - Ketten hármasban - a házasság szentsége, a férfi és a nő a Biblia és az egyház tanítása alapján – Zalán atya és a családosok

Március 15. - A házasság alapjai és ápolása – dr. Gorove László és Kriszta

Március 22. - A szexualitás és a házasélet keresztény és orvosi szempontjai, a természetes családtervezés – dr. Geiselhardt Gábor és dr. Szalai Erika

Március 29. – Családegyház, családok az egyházban – Fogassy Judit SDSH nővér

Április 5. - A gyermekek a családban és a házasságban, a gyermeknevelés örömei és művészete – Süttő Gábor és Márta, Karay Tivadar és Zsuzsa

Április 12. - Amikor majd megöregszünk – a szerelem megőrzésének titka, Krízisek és útkeresések, Az anyós és az após új helye a házasságban – dr. Madarászné Kovács Anita

Április 26. - Hogyan ünnepeljünk? - a házasságkötés liturgiája és jogi keretei – Gergely atya

Az előadások mindig szombat este 7 órakor kezdődnek. Mindenkit szeretettel látunk!

·       A keresztutat Nagyböjt péntekjein a szentmise előtt 17.25-kor imádkozzuk a temp­lom­ban plébániai csoportjaink vezetésével.

·       A plébánia nagyböjti lelki napja március 15-én, szombaton 9 órától lesz. A lelkinapot Nyíredy Maurus bencés szerzetes, győrszentiváni plébános atya vezeti majd. A prog­ram most is dél­előtt 9 órakor kez­dő­dik a hittan­terem­ben előadással, majd kiscsoportos beszélgetéssel folytatódik. A déli közös ebéd (virsli, kenyér és tea) után délután keresztút, rövid Szentség­imádás, gyónási és beszélgetési lehetőség lesz. Délután 4 óra körül szentmisével zárul a lelkinap. Mindenkit szeretettel hívunk, aki szeretné igazán elmélyíteni a húsvéti készületét.

·       Gyümölcsoltó Boldog­asszony (Urunk szüle­té­sé­nek hí­rüladása) ün­ne­pe március 25-én, kedden lesz. Imádkozzunk a megfogant magzatokért!

·       Március 29-én Regionális Ifjúsági Találkozó lesz plébániánkon, melynek szervezésében és lebonyolításában a szécsényi fiatalok részvételére is számítunk. A program 10 órakor kezdődik, délelőtt szentségimádás, témaadó előadás, kiscsoportos beszélgetések lesznek, a déli ebéd után játék, keresztút, majd 16.30-kor szentmisével zárul a találkozó. A részleteket a hittanórákon és a szentmiséken hirdetjük majd.

·       A tavaszi óraátállítás március 30-ra, vasárnapra virradó éjszaka lesz – óráinkat előrébb kell állítani (azaz egy órával kevesebbet alhatunk).

·       Március 30-tól (Nagyböjt 4. vasárnapja) az esti szentmisék 19 órakor kez­dőd­nek.

·       Az elsőáldozók kiválasztási szertartása április 6-án, a családos szentmisében lesz.

·       Április 6-án az új Budapest Arénában a történelmi egyházak szervezésében kb. 12.500 fiatal részvételével Keresztény Ifjúsági Találkozó (KIT) lesz, melyen előzetes jelentkezéssel (14-35 év közti) fiataljaink is részt vehetnek. Részleteket Tihamér atyától lehet megtudni.

·       A hittanosok bűnbánati liturgiája (nagyböjti gyónási lehetősége) április 10-én csütörtökön 14 órától lesz a templomban.

·       A templom tavaszi nagytakarítását április 12-én, szom­baton 9 órától tartjuk. Min­denkit szere­tet­tel vá­runk, akinek fon­tos, hogy Isten há­za szép legyen. Taka­rí­tó­esz­kö­zöket, kérjük, hoz­zanak magukkal.

·       Virágvasárnap (április 13.) a bar­ka­szentelés, a kör­me­net és az ünnepi szent­mise délelőtt 10 órakor kezdődik.

·       Április 14-15-16-án, Nagyhétfőn, Nagykedden és Nagyszerdán az esti 7 órás szentmise keretében lelkigyakorlatos beszédeket mond fr. Papp Tihamér atya. Gyóntatás mindhárom nap már 18 órától lesz a templomban.

A Húsvéti Szent Háromnap:

Nagycsütörtök:

·       Reggel nincs szentmise.

·   Az ünnepi szent­mise az Utol­só vacsora em­lékére este 7 óra­kor kez­dődik. A szent­mi­se után csendes vir­­rasztást tartunk.

·   A pöstény­pusz­tai és a ben­czúr­fal­vi híveket mind­három nap autó­­busz hozza be Szé­csény­be.

Nagypénteken

·   Egész nap nincs szent­mise a templom­ban.

Délután 3 órakor imád­kozzuk a kereszt­utat.

·   Az Úr szenvedésének ünneplése („csonka mi­se”) este 7 órakor kez­dő­dik. A liturgia végén megnyitjuk a Szent­sírt.

Nagyszombaton

·   Nagyszombaton nincs szentmise.

·   A vigília szentmise Nagyszombaton este 8-kor kezdődik. A liturgia 4 része: Fényünnep (tűz­szen­telés, hús­­véti öröm­ének), Ige­li­tur­gia, a Ke­resztség litur­gi­á­ja, az Eucharisztia litur­gi­á­ja és a körmenet. A litur­gia várha­tó­an este 10 óráig tart.

Húsvétvasárnap 

·   vasárnapi miserendet tartunk: 7, 9.30, 11 és 19 órakor lesz mise.

Húsvéthétfőn

·   ünnepi miserendet tartunk: 7, 10 és 19 órakor lesz mise.

Húsvéti időszak

·   Az elsőáldozók első bűnbánati szertartása és gyónása  április 26-án szombaton délelőtt lesz.

·   Május minden estéjén 18.30-kor litániával kö­szönt­jük a Boldogságos Szent Szüzet.

·   Május 3-án, szombaton autóbuszos utat szervezünk Budapestre a Terror Háza Múzeumba és a budai várba. A részleteket a templomi hirdetésből lehet megtudni.

·   Az Elsőáldozás május 4-én, vasárnap a családos szentmisén lesz.

·   Húsvét 4. vasárnapján (május 11.), a Hivatások vi­lág­napján papi és szerzetesi hivatásokért imádkozunk. A családos szentmisén fr. Berhidai Piusz ferences testvér mond újmisét.

·   Június 1-jén, Mennybemenetel vasárnapján a 11 órai szentmisében P. Pocsai Vendel atya tartja aranymiséjét pappá szentelésének 50. évfordulója alkalmából.

·   Június 7-én, szombaton reggel 6 órakor rövid imádsággal indul Szentkútra a szécsényi férfiak hagyományos pünkösdi zarándoklata, melyre minden fiút, fiatalt és férfit szeretettel várunk. A visszaérkezés vasárnap este 8 órára várható.

·   Pünkösd ünnepe június 8-án lesz. Ettől a naptól nyári miserend szerint a vasárnapi misék 7, 10 és 19 órakor kezdődnek.

HíRHARANG

Könyvtár-ajánló

Néhány könyv a könyvtár polcairól:

&   P. G. di S. M. Maddalena OCD: Az imaélet kis katekizmusa – Karmelita szerzetesek tanítása és tapasztalata az imádságról minden hívő számára.

&   Szeghy Ernő OCD: Örömünk oka – A lorettói litánia titokzatosan szép Mária-megszólításainak elmélkedő magyarázata.

&   Daniel-Ange: Sebeket gyógyító szeretet – Kis Szent Teréz barátainak és tisztelőinek.

¹  Az emberi élet a legnagyobb csoda – megrendítően szép betekintés csodálatos képekkel az emberi élet megszületésének csodájába, a fogantatástól a születésig tartó életidő bemutatásával. Minden család számára megragadó film.

A könyvtár videófilm-választéka több mint 50 új filmmel bővült. Az érdeklődőket minden szombaton az esti mise után, illetve vasárnap 10.30-11.00-ig várjuk.

Böngésző

Néhány böngészésre érdemes honlap:

:   www.szecseny.ofm.hu – plébániánk megújult honlapja, aktualitásokkal, érdekességekkel.

:   www.spielhozni.hu – a nagysikerű könyv alapján megszületett honlap, és benne minden, ami egy fiatalt érdekel a szerelemmel kapcsolatban.

:   www.katolikus.lap.hu – katolikus honlapok széles választéka különböző kategóriákban.

:   www.kitkerestek.hu – az április 6-i budapesti Keresztény Ifjúsági Találkozó honlapja sok információval, érdekességgel.

Apró hírek

§ A plébániai irodán hétfőtől péntekig 9.30-11.00 és 16.00-17.30 között állunk a hívek rendelkezésére. Kérjük, hogy lehetőleg ezekben az időpontokban keressék lelkipásztorainkat.

§ Gyóntatás a szentmisék előtt és elején van.

§ A zsolozsmát minden nap 6.35-kor és 18.35-kor imád­kozzuk a templom­ban.

§ Minden csütörtök este a szent­mi­se után csen­des szentségimádást tar­­tunk családjainkért, gyer­me­ke­ink­ért, fiatal­ja­inkért és ha­zánk­­ért. Mindenkit hí­vunk és vá­runk, hogy kapcsolódjon be imádságunk­ba!

§ Minden hónap első péntekén felkeressük a betegeket.

§ Jót tenni jó! A Karitász-ház minden pénteken 16 és 18 óra között van nyitva.

§ A Ferences Világi Rend minden hónap első szombatján az esti mise után és a hónap harmadik vasárnapján délután 16.30-kor tartja összejövetelét. A közösség tagjaiért ajánljuk fel a 3. vasárnapokon az esti szentmisét.

§ A Rózsafüzér-társulat minden hónap második vasárnap­ján tartja a titokcserét. A reggeli szentmisét ilyenkor a társulat élő és elhunyt tagjaiért ajánljuk fel.

§ A házasságra ké­szülő fiatalok és a szülők fi­gyelmét fel­hív­juk, hogy az es­kü­vő­re - az alapos készület ér­dekében - 6 hónappal korábban, a keresztelőre 1 hónappal korábban kell jelentkezni a plébánián.

§ A templom alatti kriptában az örökös urnahelyek megválthatók. Érdeklődni a plébánián lehet.

§ A Szécsényi Harangok újság ingyenes, hogy mindenkihez eljuthasson. Egy-egy példány előállítási költsége ezúttal kb. 80 Ft. Kérjük, hogy lehetőségeikhez mérten az újságos perselyen keresztül támogassák az előállítást. Köszönjük! 

NAPRAFORGÓ

Mátraverebély-szentkúti búcsúnaptár 2003

Március 23. – Gyümölcsoltó Boldogasszony

Május 1. – Munkás Szent József

Május 25. – Szűz Mária keresztények segítsége, A bazilika felszentelési búcsúünnepe

Június 1. – Urunk mennybemenetele

Június 7-8-9. – PÜNKÖSD 

Június 15. – Szentháromság vasárnap, Páduai Szt. Antal

Június 22. – ÚRNAPJA, Keresztelő Szt. János születése

Június 29. – Jézus Szentséges Szíve, Szűz Mária Szeplőtelen Szíve, Szt. Péter és Pál apostol, Szt. László király

Július 6. – Sarlós Boldogasszony, Szentségimádás

Július 20. – Kármelhegyi Boldogasszony

Július 26-27. – SZENT ANNA ÉS JOACHIM

Augusztus 2-3. – Havas Boldogasszony, Porziunkula,

Augusztus 10. – Urunk színeváltozása

Augusztus 15-16-17. – NAGYBOLDOGASSZONY

Augusztus 19-20. – Ferences Ifjúsági Gyalogos Zarándoklat

Augusztus 20. – Szt. István király

Augusztus 24. – Szűz Mária Királynő

Augusztus 31. – Hálaadás a termésért

Szeptember 6-7. KISBOLDOGASSZONY

Szeptember 14. Szűz Mária Szent Neve, Szent Kereszt Felmagasztalása, Fájdalmas Szűzanya, Szent Ferenc stigmatizációja

Október 5. Magyarok Nagyasszonya, Assisi Szent Ferenc, Rózsafüzér Királynője,

Október 12. – Szűz Mária Fatimai megjelenése

November 1-2. Mindenszentek és Búcsú halottainkért

December 7. – Szeplőtelen Fogantatás

December 25-26. – Karácsony

December 31. – Évvégi hálaadás

Lábnyomok

Álmomban Mesteremmel tengerparton jártam, s az életem nyomai rajzolódtak ki mögöttünk: két pár lábnyom a parti homokon, ahogy ő mindig ott járt velem.

De ahogy az út végén visszanéztem, itt-amott csak egy pár láb nyoma látszott, éppen ahol az életem próbás, nehéz volt, sorsom mostoha.

Riadt kérdéssel fordultam az Úrhoz: „Amikor életem kezedbe tettem, s követődnek szegődtem Mesterem, azt ígérted, soha nem hagysz el engem, minden nap ott leszel velem. S most visszanézve, a legnehezebb úton, legkínosabb napokon át mégsem látom szent lábad nyomát! Csak egy pár láb nyoma látszik ott az ösvényen. Elhagytál a legnagyobb ínségben?”

Az Úr kézen fogott, s szemembe nézett: „Gyermekem, sose hagytalak el téged! Azokon a nehéz napokon át azért látod csak egy pár láb nyomát, mert a legsúlyosabb próbák alatt téged vállamon hordoztalak!”

Ismeretlen szerző

Húsvéti ízek

Egy – gyerekekkel közösen készíthető – ínyencség az ünnepi asztalra:

Húsvéti habcsók-nyuszi

Hozzávalók: 3 tojásfehérje, 25 dkg cukor (fele kristály, fele porcukor), 2 evőkanál hideg víz.

A tojásfehérjét a cukorral vízgőz fölött habbá verjük, és a csillagcsővel ellátott nyomózsákba töltjük. A sütőlemezre zsírpapírt vagy olajjal megkent fóliát fektetünk, és a habból úgy nyomunk rá „csókokat”, hogy az nyuszit formázzon. A szemét mazsolából is készíthetjük, Előmelegített, langyos sütőben a lehető legkisebb lánggal két órán át inkább csak szárítjuk, mint sütjük.

Gyermekvers

Bordás János: Mi a legszebb a tavaszban?

Szép a nap. Fészekben
a sok friss tojás.
Ibolya a fűben,
illat, ragyogás.
Fecskék cikázása,
gólya-körözés.
Lányok kacagása,
friss szerelmek… És
szép, hogy füvet, fákat
s szíveket is áthat
valami varázs.

S legszebb, hogy van húsvét,
van feltámadás!

Pályázati eredmények

Az Élő Kövek Alapítvány advent elején hirdette meg a betlehem-készítő pályázatát.

Hat család döntött úgy, hogy elfogadja felhívásunkat, és a készület idejét e közös munka örömével is megpróbálja teljesebbé tenni. Már advent első hetében két család örömmel újságolta, hogy milyen jó dolog esténként közösen leülni – szülők és gyerekek, – és együtt szabni, varrni, gipszből bábukat formálni, vagy épp a konyhában található anyagokból (liszt, só, tészta, babérlevél, mák) készítgetni a szívüknek oly kedves „művet”.

De hogy igazából ki milyet készít, az titok maradt.

Aztán advent 4. vasárnapján mindenki megcsodálhatta a vesszőből, csuhéból, fából, gyurmából, gipszből, mohából és megannyi ötletből elkészített betlehemeket, melyeket Za­lán atya találó jeligékkel látott el. Ezen a vasárnapon közel háromszázan adták le szavazatukat a nekik leginkább tet­sző három munkára. A döntés egyáltalán nem volt könnyű!

Az eredményhirdetésre és a díjak átadására karácsony másnapján, a ½10-es szentmisén került sor.

A helyezettek és jutalmuk:

I. díj: Rádiósmagnó CD lejátszóval – „Hajnalcsillag”, 84 szavazat – Bagó család (Józsi, Márti, Vera, Bálint)

II. díj: Családi társasjáték – „Jászol”, 67 szavazat – Laczkó család (Bertalan, Marika, Lilla, Marika)

III. díj: A Képmás magazin egyéves előfizetése – „Szalma” 62 szavazat – Tőzsér család (Bálint, Zsuzsa, Dóri, Bálint)

Dicséret illeti a Babcsány, a Balázs és a Gajzinger családot is remekművükért.

Az egyik résztvevő család mondta el az eredményhirdetés után, hogy bár az elején a kitűzött nyeremény motiválta őket, de a betlehem készítése közben úgy gondolták, hogy ha nem is nyernek semmit, az igazi ajándékot már megkapták – az örömben, szeretetben együtt töltött időt.

Biztosak vagyunk benne, hogy ez mind a hat pályázó család szívében ugyanígy volt… és akkor a pályázat elérte célját!

Minden résztvevőnek gratulálunk, és köszönjük, hogy egy szép élménnyel gazdagítottak minket!

Sántáné Udvardy Erika, a kuratórium elnöke

Rejtvény

A téli rejtvényekre helyes megoldást adott le Rigó Ferenc és Ocsovai Péter. Jutalmukat a sekrestyében vehetik át.

Rejtvény kisebbeknek:

A nyolc nyuszi versenyre kelt, ki tud szebb húsvéti tojást festeni. El is készültek a mesteri munkák. A festőmesterek ruhájuk valamely jellegzetességét is rápingálták a tojásra. Így már nem is lesz kitalálni, melyik nyuszi melyik tojást festette.

Rejtvény nagyobbaknak:

Írd be az ábrába az alábbi szavakat, úgy hogy mindegyik egy előre beírt betűnél kezdődjön, útját egy oldalasan szomszédos (ô vagy ó) mezőben folytassa, és egy másik előre beírt betűnél végződjön. Minden mezőt csak egyszer érinthet a szó.

ELEFÁNTCSONTPART, HORVÁTORSZÁG, IZLAND, MADAGASZKÁR, NORVÉGIA, SZAUD-ARÁBIA.

A megfejtéseket május 5-ig lehet leadni.

Humor

¥        Jakab két napja kómában fekszik, ágya mellett ott virraszt hű hitvese, Sára. Egyszer csak magához tér. Meglátja feleségét, és közelebb hívja magához:

- Sára! Te mellettem voltál, amikor kezdett romlani a helyzetünk, amikor leégett a házunk, amikor el kellett adni a boltot; mellettem voltál, amikor meghalt a testvérem és akkor is mellettem voltál, amikor egészségem erősen romlásnak indult. Tudod, mit gondolok én?

- Mit kedvesem?

- Azt gondolom, hogy nem hozol szerencsét nekem!

¥       A baromfiudvarban fél kilós tojást tojik az egyik tyúk. A bulvárlap riportere megkérdezi tőle:

- Megmondaná, hogy hogyan sikerült?

- Ez családi titok.

- Tervei a jövőre nézve?

- Egykilós tojásokat tojni.

A riporter faggatja a sikeres kakast is:

- Megmondaná, hogy hogyan sikerült?

- Ez családi titok.

- Tervei a jövőre nézve?

- Szétverem a strucc pofáját!

¥        A család hazafelé tart a vasárnapi nagymiséről, amikor a feleség megszólal:

- Géza, láttad a Kovácsné új kosztümjét? És a Vargáné kalapját meg a Kissné elegáns kabátját?

- Nem, drágám nem láttam. Kissé elbóbiskoltam…

- Géza, hát ezért jársz te templomba?

¥      Két kisbaba beszélget a csecsemőosztályon:

- Te tudod már, hogy fiú vagy-e vagy lány?

- Tudom hát! Fiú!

- És mitől vagy ilyen biztos benne?

- Ezt figyeld, – a gyerek lerántja magáról a takarót – kék zokni van rajtam!

¥      A kis Évike elújságolja nagymamájának:

- Ma volt az első hittan az oviban!

- És miről volt szó?

- Hát az Ádámról meg rólam!

¥      Miért nincs Istenek tudományos fokozata?

- mert csak egy ismert műve van, azt is héberül írták,

- sokan kétségbe vonják, hogy ő maga írta volna,

- művét évezredek óta nem bővítette tovább,

- sosem publikált tudományos folyóiratokban,

- egyetlen tudósnak sem sikerült eredményesen megismételni kísérleteit, annak alapelvét eddig tudományosan nem sikerült megmagyarázni,

- nem kért engedélyt az etikai bizottságtól, hogy embereken kísérletezzen,

- amikor egy próbálkozása nem sikerült, megpróbálta özönvízzel eltüntetni nyomait,

- azokat az egyéneket, akik nem a várakozásának megfelelően viselkedtek, kiiktatta a kísérleti csoportból,

- a fiát küldte tanítani maga helyett, majd később tanulatlan halászokkal és vámszedőkkel terjeszttette tanítását,

- az első két diákját elbocsátotta, mert az előírt anyag helyett mással foglalkoztak,

- noha a számonkérésekkor csak tíz állandó kérdése van, diákjainak többsége mégis elbukik a gyakorlati vizsgán.

¥      Szentpéterváron történt 1917 októberében. Egy nemesi kúriában a szobalány lélekszakadva hozta a hírt úrnőjének, egy hajdani dekabrista unokájának:

- Képzelje asszonyom, kitört a forradalom!

- Ó de csodálatos – ragyogott fel a hölgy szeme – ha ezt nagyapó megélhette volna! De mesélj, miért harcolnak a forradalmárok!

- Azért, – húzta ki magát a szobalány – hogy ne legyenek gazdagok.

A nemes hölgy arca hirtelen elkomorodott, szeme elsötétült, mélységes csalódással ezt mondta:

- Hogy ne legyenek gazdagok? Az én nagyapám azért harcolt, hogy ne legyenek szegények!

Ima, vers, vallomás

 A Hazaszeretet…

…egy nemzetben az, ami a testben az egészség! Attól naggyá nő, anélkül elsorvad. Hazaszeretet nélkül nincs Nemzet, csak horda. A nagy nemzeteket az tette naggyá. A hazaszeretetet nem lehet magyarázni, mint nem lehet az egészséget, ami nélkül meghal a test. Mibelőlünk, magyarokból, – hát nem veszitek észre?! – hogy évtizedek óta próbálják azt kilopni, és vele egyetlen erőnket, a lelkünk önérzetét! Egyforma nemzeti kincsünk a vagyonunk, az eszünk, a becsületünk és az időnk! Ezeket a kincseket lopjuk mi meg mindennapi, apró hazaárulással!

Jászai Mari

Kölcsönös szeretet, kölcsönös szenvedés

Hamvazószerda jele, szürke hamuja arra figyelmeztet, ami sorsunkban törékeny, emberségünkben esendő. Arra, hogy halandók vagyunk. Mivel csak így, ennek teljes tudomásulvételével érthetjük meg azt a másik „gyengeséget”, „isteni gyengeséget”, amire hamvazószerdán felkészülünk: Krisztus halálát. A nagyböjt első napja nem véletlenül a halandó emberé, ahogy az utolsó se véletlenül a sírba fektetett Istené. Krisztus halandóságunkban adhatott nekünk egyedül halhatatlan találkozót, ahogy ezt a József Attila-sorok szándékuk ellenére is megfogalmazzák: „Aki halandó, csak halandót / szerethet halhatatlanul”. Ez az isteni szeretet legmélyebb titka, mely épp veszendőségüket választotta örök találkozóhelyül. A hamu keresztjétől a kereszt halottjáig egyenes út vezet, egyazon út különböző stációin át. Minden állomás veszendőségünk egy-egy fejezete; tökéletes osztozkodás Isten és ember közt - halálban és halhatatlanságban. Ezt az utat a szeretet írta elénk, végigjárni is egyedül a szeretet képes hát. A kölcsönös szeretet és a kölcsönös szenvedés: Isten és ember kölcsönös szeretete és kölcsönös szenvedése. Mivel ahogy Istennek szenvedés volt halálunk és bűneink vállalása, nekünk se lehet eljutnunk Isten tökéletes halhatatlanságába és tökéletes ártatlanságába, egyedül szenvedések árán, s egyedül a szeretet erejével. A nagyböjt tehát lényege szerint a szeretet legmélyebb titkaiba való beavatás. A halál burka alatt itt érik a legvakítóbb fény, Isten és ember közös hajnala.

Pilinszky János: Szög és olaj, részlet

Sík Sándor: Jó nekem, Uram

Jó nekem, Uram, havas, téli tájon,
Jó nekem, hogy a szívem vérig fájjon,
Jó énnekem vadon-egyedül lennem,
Jó, hogy a lélek búgva nyögjön bennem.

Jó nekem, hogy kezed kitapogatta,
Hol roskad a szív legjobban alatta,
Hol a legfájóbb, legjobban hol reszket.
S odacsókoltad lángoló kereszted.

Jó nekem, hogy a kezed rám nyújtottad,
Megragadtál, szegény ügyefogyottat,
És egy rántásra, minden gyökerestül
Kiszakítottál én drága földembül.

Jaj, hogy ropogott a szegény gyökérzet!
Minden kis ér vörös patakban vérzett.
A tépett test, hogy remegett kezedben,
Sok hosszú éjen zokogott imetten.

De Te, Uram, a jajra nem hallgattál.
Kitépve, csonkán addig rázogattál,
Míg lepergett száramról remegve
A legutolsó kis homokszemecske.

És most, Uram, most itt fekszem kezedben,
Tépetten, árván, fájón, megepedten,
Alázatosan hajlott homlokommal,
Egyesegyedül teveled, Urammal.

De jó nekem a Te kezedbe esnem,
Soha ne engedj más helyet keresnem.
Most, most, Uram, most nincsen másom, látod,
Jöjj, melengesd föl halvány kis virágod!

Wass Albert: Rügyek

Az orgona-bokorra cinke szállt,
S a kis rügyeknek halk titkot súgott:
a dobokon látta már a napsugárt,
már jönni fog,
s a lombok börtönére fényt havaz!
Smaragd szívekben felpezsdül az élet.
Csodás remény: valahol újra éled
egy régi álom, csillogó tavasz.

Lelkünkben is
ilyen rügyecske tán a gondolat.
a jég alatt
szellem-páncélzat védi: kőkemény.

Egy forró csókra hirtelen kipattan,
s dalos tavasz lesz: csengő költemény.

A feltámadás örömében teljes,
áldott húsvéti ünnepet
kívánunk mindenkinek!

éVissza a lap tetejére

éVissza a Szécsényi Harangok archívumába