Honlap Fel

 


             A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele  

2002. Advent - Karácsoy

 

LELKISÉG

Miért születtem?

Mezítelenül születtem – mondja Jézus –, hogy le tudj mondani önmagadról.

Szegényen születtem, hogy megtalálhasd bennem a gazdagságot.

Kicsinynek születtem, hogy te se akarj uralkodni másokon.

Istállóban születtem, hogy megtanulj megszentelni minden helyet.

Barlangban születtem, hogy minden jóakaratú ember közeledhessen hozzám.

Ijesztően gyengének születtem, hogy te sohase félj tőlem.

Fegyver nélkül születtem, hogy bízhass jóságomban.

Szeretetből születtem, hogy sohase kételkedj szeretetemben.

Éjnek idején születtem, hogy elhidd: minden földi valóságot képes vagyok megvilágosítani.

Emberként születtem, hogy sohase szégyelld magad azért, aki vagy.

Mária fiaként születtem, hogy neked is legyen édesanyád.

József fogadott fiaként születtem, hogy megértsd: igazi apa az, aki védelmet, szeretetet nyújt.

Egyszerűségben születtem, hogy te se légy bonyolult.

Megalázottan születtem, hogy képes légy felülmúlni magadban a kevélységet.

Elrejtve születtem, hogy képes légy elkerülni minden magamutogatást.

Gyermekként születtem, hogy megtanulj nyíltnak, bizalommal telinek lenni, mint egy gyermek.

Teérted születtem, hogy mindnyájan együtt térhessünk vissza az Atya házába.

Lambert Noben

Engedjétek magatokhoz a Kisdedet!

Sülőfélben lévő mézeskalács illata, kicsit mindenki jobb, ajándék a nehézsorsúaknak, sebesen cikázó angyalszánkó a sötétben, leges-legünneplőbb ruha, jászol Kisjézussal (nincsen paplanja), barika, apám idegtépően hosszú ideig piszmog a nyakkendőkötéssel, felszabadító csengettyűszó, csillagszóró, ajándékozás, örömmámor, nagyi-készítette házi szaloncukor, éjféli mise kinyílt lélekkel és ólomnehéz szempillákkal. Egyszóval: Karácsony. Sokan és sokféleképpen próbálják megfejteni a titkot: mi teszi ennyire széppé és bensőségessé. Most rajtam a sor.

Talán nem mindenki tudja, honnan is származik az adventi hajnali misék „rorate” elnevezése. Latin szó, jelentése „harmatozzatok”. Azt már sokkal többen tudják, miféle áldott harmatozásról van itt szó, hiszen advent idején gyakran fohászkodunk a Kisded eljöveteléért Izaiás szavaival (Iz 45,8) e közismert, másfél százados egyházi éneket imádkozva:

„Harmatozzatok, égi magasok!
Téged vár epedve a halandók lelke,
Jöjj el édes Üdvözítőnk!”

Nemrég esti gyertyagyújtáskor magam is bekapcsolódhattam egy hétgyermekes család Kisjézust hívó énekébe, hálaadó imájába. Aprók, nagyobbak és legnagyobbak belülről elcsendesedve, tiszta áhítattal vették körül az adventi koszorú libbenő fényű gyertyáit. Nekem úgy tetszett, az egybefonódó gyermekhangokból egy imakoszorú formálódott. Megcirógatta az éneklők arcát, körültáncolta a gyertyákat, majd kisurrant a mennyezeten vibráló árnyék között, hogy csatlakozzon az imádkozó családok koszorúiból font hatalmas füzérhez. Egyszerre piciny lángocskákat fedeztem fel az opálosan fénylő gyermekszemekben. Mi más tudna ilyen varázslatosan tükrözni, mint az égi magasok harmatcseppjei? Igaz, a kicsinyeknek protekciójuk van, - Jézus maga mondta: „Hagyjátok csak a gyermekeket, ne akadályozzátok meg őket, hadd jöjjenek hozzám, hisz ilyeneké a mennyek országa.” (Mt 19,13-14)

Alighogy ez felidéződik bennem mint megelevenedett illusztráció, kis gyermektest huppan az ölembe. 12 kg szeretet, nagyon szemrevaló kislányka-külsőbe burkolva. Anyjánál kezdte a szeretetkört, nála is végzi majd, de mindenkinek jut néhány perc kisugárzás abból, amire – pontosabban Akire – legjobban vágyakozunk. Mert biztosan érzem, tudom, hogy ez a szeretet-kicsordulás Tőle származik, az embertestet öltött Szeretettől, aki letörli a könnyeket és mindig teletölti a puszizsákot, akinek eljövetelét ezért túláradó örömmel tudják megünnepelni Karácsonykor a hívő családok.

Valóban ilyen egyszerű volna? Igen! Hiszen az édes üdvözítő megszületett, köztünk van a világ végezetéig. Ma is, holnap is szomjazza hogy szeretetével betöltse és az Atya felé fordítsa a gyermeki szíveket.

Testvéreim, nézzétek a kicsinyeket és engedjétek magatokhoz a Kisdedet!

K.J.

Advent és Karácsony

- két összetartozó ünnepkör, ahol – egyénileg és együtt is – az egyetlen lényegesre, az Úr eljövetelére (és visszajövetelére) készülünk, azt ünnepeljük.

KÉSZÜLÜNK, hiszen az Advent nem más, mint az Úrra való éber várakozás ideje, amikor megemlékezünk

- Arról a történelmi várakozásról, amelyben az ószövetségi zsidó nép évezredeken át várta Szabadítóját a Messiást, miközben így fohászkodott: „Ó, bárcsak széttépnéd az eget és leszállnál!”

- Arról a kegyelmi Úrjövetről, amely beteljesedett a Megtestesüléssel, amelyet minden év karácsonyában megélhetünk, ha bekapcsolódunk az ünnep valós tartalmába, vagyis átéljük az ószövetségi néppel lelki sötétségünket, rászorultságunkat a kegyelemre, hogy betölthessen Krisztus az ő születésének áldásaival.

- És megemlékezünk arról, hogy reménykedve várjuk Jézus Krisztus dicsőséges, végső eljövetelét. Tudjuk, hogy kétezer éve már eljött és megváltott minket, és az ősegyház „Marana tha!” („Jöjj el, Uram!”) kiáltásával várjuk, hogy végelegesen felszabadítson minket minden földi kötöttségből.

Ünneplünk, hiszen „szétszakadtak az egek…” és a hatalmas Isten egészen közeli lett, gyermek lett, hogy így ajánlja fel nekünk szeretetét. Az Ige, a Szó testté lett, megelevenedett, élővé vált és válik azóta is mindazokban, akik elfogadják szeretetét és viszonozzák azt.

A Karácsony hármas ünneplés:

- Örök születés: a Szentháromságban az idők kezdete előtt született Fiú születése, amelyről a zsoltáros énekli ezen a napon: „Az Úr így szólt hozzám: Fiam vagy nékem, a hajnalcsillag előtt szültelek téged.”(Zsolt 110)

- Földi születés: az „Ige testté lett” (Jn 1,14), az időben született Szűz Anyától, és „közöttünk lakozik” (uo.)

- Kegyelmi születés: Jézus minden évben megújítja hívei szívében kegyelmi születését, belénk akar költözni, hogy ezáltal a fogadott fiúságot elnyerjük.

A Karácsony misztériuma az Isten titka. Azé az Istené, aki kisgyermekként akart közénk jönni, rejtetten. Isten azért lett kicsinnyé, hogy a legkisebbekkel lehessen. Engedte, hogy Mária hordozza őt. Vállalta a környezetétől való függést, hogy megerősítsen bennünket, hogy velünk van, Ő az „Emmánuel”, vagyis a „Velünk az Isten”.

Jézus azért jött, hogy a dolgok rendjét megfordítsa: „Aki a legkisebb köztetek, az a legnagyobb.” (Mk 9,35)

Így Jézus az élet forrásává alakítja gyengeségeinket és szegénységünket: „Amikor gyöngék vagyunk, akkor vagyunk erősek.” (2Kor 12,9)

Hogy karácsonyi felkészülésünk teljesebb legyen, fontos végiggondolnunk, mi az, amit Adventben tehetünk, amire közösségünk, az Egyház hív:

·       Figyeljünk többet csöndben Istenre, Jézusra és az ő Anyjára, Máriára.

·       Vegyünk részt minél többször rorate szentmisén, hogy találkozhassunk a közénk jövő Úrral.

·       Úgy álljunk közösségünkben, családunkban Jézus elé, mint legkisebbek: Elismerve, hogy egészen kicsik vagyunk, megvallva, hogy Jézus azért lett gyönge, hogy mellettünk lehessen kicsinységünkben – így jobban észrevehetjük majd a másikat, a kicsit, a gyengét, aki elénk áll segítségért.

·       Mária sietve indult nagynénje, Erzsébet látogatására. Induljunk el vele együtt, lépjünk ki önmagunkból, hogy találkozhassunk a másikkal, hogy megismerhessük egymást, képesek legyünk egymást mélyebben elfogadni. A közösségünkben mindig van olyan, akinek szüksége van segítségre, jelenlétre, támogatásra. Valaki épp minket vár, hogy valódi együttérzéssel álljunk mellette.

·       Keresztelő János előkészítette Jézus jövetelét. Nekünk is szükségünk van rá, hogy előkészítsük az Úr jövetelét a megbocsátás és az osztozás által. Hogy felkészítsen minket Jézus fogadására, Keresztelő Szent János nem kíván semmi rendkívüli dolgot, csupán azt, hogy éljük a megbocsátás, az igazságosság és együttérzés gesztusait a mindennapokban.

·       A karácsonyi készületben szorgosan, mégis örömteli várakozással tisztítsuk meg lelkünket minden szennytől a bűnbánatban.

fr. Achilles

Médiaketrecben

Beteglátogatásaim kivétel nélküli élménye az, hogy a szenvedő, súlyos beteg keresztények tekintete felfrissít, megújít, mert könnyek és kínok közepette is azt hirdetik, hogy „nem veszítjük el kedvünket, mert bár a külső ember romlásnak indult bennünk, a belső napról napra megújul”. (2Kor 4,16)

Nézem a kukkoló-show résztvevőit, „a ketrecbe zárt emberi példányokat” (Babarczy Eszter - Népszabadság 2002. IX. 21.) Kurjongatásaik, visongásaik, elszabadult viselkedésük ellenére is arcuk dögunalmat, szürke hétköznapiságot, kedvetlenséget áraszt. Tekintetük üzenete: „Azért veszítjük el kedvünket, mert pénzért, a kisszerű népszerűségért eladva, elveszítettük lelkünket, a belső ember romlásnak indult bennünk, bár a külső napról napra megújul.”

Itt mindent szabad, csak egyet nem, szabadnak lenni. Csakhogy mi az, hogy itt? Az „itt” jelenti, hogy itt, a BB-házban, a médiaketrecben, de jelenti azt is, hogy itt, a tévé előtt. Nézve a ketrecbelieket - az ártatlannak tűnő játékba így vagy úgy bekapcsolódva (a rabszolga minden lépését szemmel tartó rabtartóvá válva, szavazva, licitálva, a reklámozott árukat megkí­vánva, vásárolva) - magam is rabszolga-ke­res­ke­dő­vé válok, amúgy magam is rabként, a kukkolás rabjaként.

Ünnep híján az ünnep illúziójára van szükség, és ezzel együtt ünnepcsinálókra, a szórakoztatóiparra minden mennyiségben, búfelejtőkre, fokozhatatlan hangerőre és hangulatkeltőkre, színeffektusokra, orgiákra és bulikra, vagyis az ünnep látszatára, tükörképére. Pilinszky János írja a Naplójában: „A megvalósult, metafizikai semminek: örök és abszolút hétköznap a neve. Ellentéte: az üdvözültek örök ünnepe, a színültig telt realitás. Sokszor úgy tűnik, a kárhozat tükörképe az üdvösségnek. Hogy külsőleg nem is különbözik tőle, csupán a realitás hiányzik belőle, ahogy a tükörképből is egyedül ez hiányzik. Ezért a kárhozatnak mindene a látszat.” A Naplóban másutt ezt írja: „Akik mindig a felületen maradnak, őrájuk vár a kárhozat, mely - ismét másutt írja a Naplóban - a belső szabadságunk tökéletes fölélése. Örök magány az egyetemes szemétben.”

A kukkoló-show-k, a belső szabadság, a rejtek, az intimitás feladásával bizony a kárhozat-világ nihiljének parfümös hullaszagát árasztják. Ady Endre versének (Nincsen, semmi sincs) szavaival tudom csak kifejezni érzésemet:

„Kényes, fájó életem inkább
Összetöröm.
Mint fajzatom undorát lássam...
S fáj, hogy vagyok,
S fáj, hogy nem lehetek büszke arra, hogy ember vagyok.”

Kár ezekért a jobbra érdemes, megtévesztett, megtévedt fiatalokért, ott a ketrecben, s a lelkendezőkért a külső ketrecben. Mondom Radnótival (Majális, 1944. V. 10.):

„Lehetnének talán még emberek,
hisz megvan bennük is, csak szendereg,
az emberséghez méltó értelem.
Mondjátok hát, hogy nem reménytelen."

Miben reménykedhetünk?

A tékozló fiú csömörében, s Apja fölemelő, ölelő karjában. És abban, hogy körvonalazódni látszik egy nagykoalíció az emberi méltóság védelmében. Még a baloldali médiumok is értetlenségüknek adnak hangot a jelenség kapcsán. „A ’megújuló’ TV 2 vezetésével megindulhatunk az evolúciós visszafejlődés útján” (Népszabadság). „A szabadságot és a méltóságot az említett programokon keresztül folyamatos erózió pusztítja, sőt, helyreállíthatatlan morális károsodás fenyegeti” (ÉS).

De remélhetünk abban is, hogy a B. B.-jelenség számunkra figyelmeztetés: helyünket keressük Isten csendjében, az Aki Van közösségében, a vele való rejtekben. Hol van ez a rejtek? A szerelem mély csendjében. Az édesanya szeretetében, aki keblén kicsinyével elzárkózik az illetéktelen szemek elől, hogy megszoptassa. Az ima cellájában. A szentmise közösségében: ahol mi mind együtt vagyunk egyedül Vele. A szeretet alászállásaiban: a csendes, áldozatos szolgálatokban. A hűségben: mely szeretettől átizzott lemondás. Így adjunk pozitív választ a kártékony jelenségre.

fr. László

PLÉBÁNIAI ÉLETÜNK – KÖZÖS ÉLETÜNK

Őszi élményeink

Vidám Családi Nap 2002

Szeptember 28-án szombaton délelőtt, a csúfos időjárásban izgatottan telefonáltunk a plébániára, hogy megtartjuk-e a hagyományos családi összejövetelt. Akkor sajnos el kellett halasztani, de várakozásunk egy héttel később, október 5-én beteljesült.

Készültünk a „kalózkincsek” felderítésére, a közös, kellemes együttlétre. Családi nap lévén örömmel készítettük jelmezünket, bohókás ötletünkkel leptük meg a résztvevőket. Apa volt a kapitány, Anya markotá­nyos­nő, mi gyerekek pedig aktív kalózként „félszemmel” mutatkoztunk be.

Hangulatos, 12 állomásos akadályverseny vette kezdetét, aminek célja a „KALÓZOK KIN­­CSÉNEK” megtalálása volt. Az utolsó ügyességi állomás, a lufi kilyukasztása rejtette a kulcsot a „KALÓZOK KINCSÉNEK” felkutatásához. A meg­talált kincs aztán ki­sebb-nagyobb cso­ma­go­lásban ked­ves és édes ajándékokhoz juttatta a játékban résztvevőket.

Ezt követte a szüle­té­si hónapok sze­rin­ti csoportosítású sorverseny, melyet az utolsó negyedév­ben születettek nyer­tek meg. A 2. és 3. helyezést a szoros verseny miatt kötélhúzás döntötte el.

Banános torta volt a jutalom a jelmezes megjelenésért, mandulás torta az ügyességi verseny sorsolással eldöntött győztesének. A finomságokból mindenkinek jutott, örömmel fogyasztottuk közösen.

A kincskeresés valódi értékét a szabadtéri szentmise adta meg, ahol átérezhettük e nap tényleges kincsét, a közösség, a család együttlétének fontosságát.

A felgyúló tábortűz körül aztán a felhőtlen szórakozás vette kezdetét. A zsíros kenyerektől roskadozó tálcák, a Zalán atya által kínált finom itókák, és a résztvevők által hozott egyéb ínycsiklandó eledelek csillapították éhség- és szomjúságérzetünket. Közben közös éneklés, majd tánczene tette még hangulatosabbá az estét.

Nagyon jól éreztük magunkat, köszönjük a szép élményt!

Tőzsér Dóra és Bálint

Plébániai lelkigyakorlat – Iszkaszentgyörgy

November 8-10-ig plébániai közösségi lelkigyakorlaton vettünk részt a Székesfehérvártól 10 km-re fekvő Iszkaszentgyörgyön Sántáné Udvardy Erika és Imre atya vezetésével.

A célunk az volt, hogy megoldásokat keressünk egyházközségünk és az egyes plébániai csoportok megújulására, saját lelki fejlődésünk előremozdítására. Ezt segítette az is, hogy a 27 résztvevő közt minden korosztály, minden közösségi csoport képviseltette magát.

Péntek este érkeztünk, a vacsora után játékos formában felszínre hoztuk plébániánk és közösségeink erősségeit és gyengéit, majd a közös esti ima után nyugovóra tértünk.

Szombaton Csáky Tibor – monori plébános – atya csatlakozott csoportunkhoz és szolgált hasznos tanácsokkal, segítő gondolatokkal abban, hogy miként legyünk élő kövek egyházközségünk számára. Felülvizsgáltuk kapcsolatunkat Istennel, embertársainkkal s önmagunkkal, majd Tibor atya ismertette a II. Vatikáni Zsinat értelmezésében a jó plébánia jellemzőit:

o        Isten igéje köré gyűlik,

o        Eucharisztát ünnepli,

o        megvalósítja a szeretetközösséget,

o        missziós közösség,

o        az egyes csoportok közötti közösség megléte.

Tibor atya lelki vezetése után négy kisebb csoportot alakítottunk, és továbbgondoltuk, hogy a mi plébániánkon mennyire sikerül megvalósítani a II. Vatikáni Zsinat által megfogalmazott jellemzőket, majd gondolatainkat osztottuk meg egymással.

A napot a Szentatya által ajánlott új rózsafüzér – a világosság titkainak – diameditáció formájában való elimádkozásával, közös szentmisével, és vidám, játékos együttléttel zártuk.

Vasárnap kiscsoportos beszélgetés formájában kerestük helyünket az Egyházban. Megvizsgáltuk azt, hogy mennyire van jelen a Szentlélek az életünkben, és mindenki megfogalmazta a Biblia segítségével, hogy számára mit jelent a remény; majd megtettük felajánlásainkat, amit az ünnepélyes szentmisében a keresztségi fogadalom bensőséges megújítása után az Isten elé helyeztünk a húsvéti gyertya köré gyűlve.

Indulás előtt a kápolnában összegyűlve mindenki megfogalmazta, hogy számára mit jelentett az együtt töltött három nap, majd az Úr segítségét kérve hazaindultunk.

Köszönjük Erikának és Imre atyának azt a mélyreható lelki segítségét, ami során a világ forgatagából elvonulva, a csendben helyre tehettük magunkban érzéseinket, gondolatainkat, egymást segítve és támogatva felismerhettük helyünket az Egyház közösségében, hogy oda visszatérve sugározzuk szívünkből azt a szeretetet, amit e három nap alatt összegyűjtöttünk. A Szentlélek segítségét kérve reménykedünk, hogy valóban élő kövei lehetünk egyházközségünknek.

Csernákné Galcsik Beatrix

Liturgia

Szentmise – élőkért és holtakért

A szentmise kezdetén a pap általában bemondja a miseszándékot amiért, akiért a szentmisét „felajánlja”. Érdemes tisztázni, mit is jelent ez, hogy jobban megértsük, és így mélyebben, odaadóbban vehessünk részt a szent áldozatban és a közös imádságban.

A szentmiseszándékok közt leggyakrabban elhunytakért imádkozunk. A keresztények imádságaikban kezdettől fogva megemlékeztek elhunytjaikról. A római katakombákban ismételten találkozunk a sírokra írt ilyen kérésekkel: „Te, aki olvasod, mondj imát érte!” A megemlékezés legtöbbször az eucharisztia megünneplésekor történt, ahogyan azt az egyházatyák és a legrégebbi miseszövegek is tanúsítják. Szent Ágoston is elmondja Vallomások című művében, hogy anyja, Szent Mónika halála előtt arra kérte, emlékezzenek meg róla, amikor összejönnek az eucharisztia ünneplésére. Szent Efrém (+373) végrendeletében meghagyta, hogy temetése után a harmincadik napon emlékezzenek meg róla, mert az élők által bemutatott áldozat segít a halottakon.

Nyilvánvaló, hogy az egyház hite és idevonatkozó tanítása semmit sem változott. Egyházunk ma is biztat bennünket emlékező gyászmisék mondatására, és a hivatalos egyházi dokumentumokból ennek miértjére is megkapjuk a választ. A misekönyv általános rendelkezéseiben (ÁR) ezt olvassuk: „Az egyház az elhunytakért is felajánlja Krisztus húsvéti eucharisztikus áldozatát”, hogy „az egymással való szoros kapcsolat révén egyeseknek kieszközölje a lelki segítséget, másoknak pedig a remény vigasztalását nyújtsa” (ÁR 335). Szent Pál tanítása szerint az egyház Krisztus titokzatos teste. Tehát nemcsak a vérségi kötelékek, hanem a keresztségből következő testvériségünk is kötelez bennünket az elhunytakért való egyéni és közös imádságra. Az apostol szerint, ha Krisztus titokzatos testében „szenved az egyik tag, valamennyi együtt szenved vele, és ha tiszteletben van része az egyik tagnak, mindegyik örül vele” (1 Kor 12,26). Éppen ezért nemcsak novemberben, a halottak hónapjában, hanem máskor is imádkozunk elhunyt szeretteinkért, a szenvedő, tisztuló, Isten színelátására vágyakozó keresztény testvéreinkért. Ez nemcsak elhunytjaink számára fontos, hanem nekünk is javunkra válik. Az egyház imádkozó közösségében megtapasztaljuk, hogy egyedül Isten az, aki képes bennünket megvigasztalni. A halottainkért felajánlott mise végén, az apostollal együtt mi is elmondhatjuk: „Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, az irgalom Atyja, és minden vigasztalás Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban azzal a vigasztalással, amellyel az Isten vigasztal minket.” (2 Kor 1,3-4)

A Katolikus Egyház új Katekizmusa (1992) még részletesebben kifejti a gyászmise jelentőségét. A katekizmus szerint gyászmisét azért mondunk, mert „az egyház ennek során kifejezi hatékony közösségét az elhunyttal: felajánlva az Atyának a Szentlélekben Krisztus halálának és föltámadásának áldozatát, azt kéri tőle, hogy gyermeke tisztuljon meg bűneitől, azok következményeitől, valamint jusson el a mennyek országa húsvéti teljességére. A hívek közössége, különösen az elhunyt családja az így ünnepelt eucharisztia révén megtanul közösségben élni azzal, aki ’elaludt az Úrban’, miközben részesedik Krisztus testéből, melynek élő tagja, midőn vele, érte imádkozik.” (KEK 1689) (Ez természetesen azt jelenti, hogy a gyászolók ilyenkor maguk is szentáldozáshoz, s ha kell, előtte szentgyónáshoz járulnak). A rendelkezések azt is megemlítik, hogy legyen a pap „mértéktartó a gyászmise mondásában”. (ÁR. 316.p.) A liturgikus élet torzulásához vezetne, ha a halottakról való megemlékezés túlzottan előtérbe kerülne a szentmiséken.

Valójában minden egyes szentmisét mind az élőkért, mind a megholtakért bemutatjuk. Szeretteinkért, jótevőinkért nem csak haláluk után, hanem már életükben is ugyanazt a hatékony kegyelmet kérjük. Üdvös tehát, ha a például szülők élő gyermekeikért, egy-egy családért, nagyszülőkért, betegekért, rászorulókért, hitükben megrendültekért, vagy éppen hálánk, örömünk kifejezéseként, születésnapon, házassági évfordulón stb. misét mondatunk, azon részt veszünk, áldozunk. A szentmise kánonjában mindig imádkozunk a pápáért, püspökünkért, a papságért és az egész Egyházért, azaz mindenkiért egyaránt.

Ha misét mondatunk, az nem azt jelenti, hogy a szentmise a „mi misénk”. A mise mindenkié, tehát mindazoké, akik részt vesznek az eucharisztia megünneplésében. A szentmisemondatás csak azt jelenti, hogy arra kérjük a helyi egyházat, illetve annak vezetőjét, hogy kiemelten, név szerint is emlékezzék meg szeretteinkről, szándékunkról.

A szentmisét, a szentmise kegyelmi adományait nem lehet megfizetni. A fizetett adomány csupán arra kötelezi a papot, hogy a mi szándékunkra mutassa be a misét, vagyis imádkozzék elhunytjainkért, szeretteinkért, ha áldozatával Isten színe elé lép.

Dolhai Lajos cikke (Új Ember 2002. 10. 27.) alapján

A szentolvasó éve

Rosarium Virginis Mariae címmel 2002. október 16-án apostoli levelet tett közzé II. János Pál pápa, hogy ezzel újabb lendületet adjon a rózsafüzér gyakorlatának. Mostantól kezdve jövő októberig a rózsafüzér évét hirdette meg a pápa. A rózsafüzér a hiteles életszentség útja, melyen nagyszerű szentek járnak előttünk. A rózsafüzér domonkos rendi szerzetesek révén a XIII. században terjedt el, amikor súlyos eretnekségek gyöngítették az egyházat. Vegyük kézbe ismét hittel Szűz Mária rózsafüzérét, mely az új evangelizáció forrása lehet. Szűz Mária iskolája, melyben felfedezhetjük Krisztus arcát, és a közös ima a családokat is közelebb hozza egymáshoz, aki az eddig ismert örvendetes, fájdalmas és dicsőséges titkokat még öt tizeddel, a világosság titkaival toldotta meg:

1. aki a Jordánban megkeresztelkedett;

2. aki Kánában megmutatta isteni erejét;

3. aki meghirdette Isten országát;

4. aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét;

5. aki az Eucharisztiában nekünk adta magát.

Az apostoli levél javasolja, hogy az örvendetes rózsafüzért hétfőn és szombaton,  a fájdalmast kedden és pénteken, a dicsőségest szerdán és vasárnap, a világosság rózsafüzérét pedig csütörtökön imádkozzuk.

A Szentatya felhívásának megfelelően jövő októberig a templomban minden nap a szentmisék előtt – ½6-tól – közösen imádkozzuk a rózsafüzért. Mindenkit hívunk, hogy kapcsolódjon be imádságunkba.

Szülőklub

Októbertől elkezdődtek a Szülőklub találkozói, ahol ha­vonta egy-egy estén - miközben néhány fontos neve­lési témáról beszélgetünk, - tapasztalatainkat (gond­jainkat, bánatainkat, örömeinket, sikereinket) is meg­osztva segítjük egymást, hogy hivatásunknak szü­lőként (és keresztényként) mind jobban (valamivel jobban) megfeleljünk.

A találkozók minden hónap 3. keddjén este 7 órakor a plébánia hittantermében vannak.

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit!

A Szülőklub további tervezett időpontjai és témái:

december 10. • A keresztény ünneplés • az ünneplés öröme és méltósága - családi ünnepeink - keresztény ünnepeink

január 21. • A szülői hivatás • a helyes önértékelésről - szülői szerepek - hitelessé válni a gyermek előtt

február 18. •  Hitre nevelés • a gyermek lelkiéletének fejlődése - értékek és értékeink - értékrendünk keresztény szemmel

március 18. • Erkölcsi nevelés a családban • őszinteség és bizalom - a 6. parancsolat - fiú-lány kapcsolat, a gyermek nemi nevelése

április 15. • A jólét reménye és veszélye? • a pénz a család és gyermekünk életében - reklámok és anyagiak bűvkörében - zsebpénz, spórolás - mi az ára, mi az értéke?

május 20. • Szabadidő és kikapcsolódás • engedjük, hogy legyen! - szabadidő és pihenés a családban - hogyan használjuk helyesen?

A képviselőtestület hírei

A testület októberi találkozóján az elmúlt hónapok eseményeit (táborok, ünnepek, zarándoklatok, Vidám Családi Nap, Tarnai Imre atya aranymiséje, egyéb plébániai programok, stb.) értékeltük, majd az elért eredményeket, a megvalósult terveket (díszkivilágítás, járda, toronyóra javítás, benczúrfalvi templomfelújítás, Karitász-ház gázbevezetése, stb.) és a további feladatokat (iszkaszentgyörgyi plébániai lelkigyakorlat, hirdetőtábla, Szentháromság-szobor felújítása, templomkert rendezése, templom előtti tér kövezése, stb.) vettük számba. A következő találkozóig a 2003-as program-, műszaki-, kateketikai- és kari­tász-terveket kell összeállítani, hogy a gazdasági tervet és a költségvetést el lehessen készíteni. A testület úgy látja, hogy a jelenlegi források a plébánia hitéletének és a templom alapvető fenntartását épphogy biztosítják, de komolyabb anyagi igényű fejlesztéshez, felújításokhoz (pl. a padok felújítása, belső felújítás sokmilliós kiadás lenne) nem elégségesek, és ebben külső forrásokra, pályázatokra sem számíthatunk az elkövetkező években. Amennyiben néhány év múlva szeretnénk ezt megoldani, célszerű ehhez előre alapot teremteni, hogy ne hirtelen kelljen a híveket komoly anyagi igény elé állítani. Ezért a Képviselőtestület a 2003-as évre is – a Püspöki Kar iránymutatásával megegyező módon – az éves nettó jövedelem 1%-át kéri egyházi adóként befizetni minden kereső személyre. A testület – a kisnyugdíjas vagy sokgyermekes családok tagjai számára – az egyházi hozzájárulás minimális összegét 2000 Ft-ban állapította meg felnőtt személyenként.

Reményünk van arra, hogy az Élő Kövek Alapítvány számára a hívek a 2003-ban beadandó szja bevallások alkalmával már felajánlhatják adójuk 1%-át; ennek jogi előkészítését a gazdasági bizottság intézi.

Mellékleteink

A Szécsényi Harangok 2 melléklettel jelenik meg:

- a 2003-as falinaptár, melyet minden katolikus család otthonába szeretnénk eljuttatni karácsonyi ajándékul,

- az Élő Kövek Alapítvány szórólapja, melyen az elmúlt évek tevékenységéről számol be a kuratórium. Felhívjuk a figyelmet, hogy a hívek 2003-tól már a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásával is támogathatják az alapítvány munkáját. Ehhez rendelkezési nyilatkozatot a templomban január közepétől találnak majd.

Köszönet

A Ferences Szegénygondozó Nővérek által alapított „A betegek megsegítéséért” Alapítvány az idei évben mintegy 182 eFt támogatást kapott a hívek személyi jövedelemadója 1%-ának felajánlásából. Az összeget az idős betegek és a rászorulók támogatására, tüzelő- és gyógyszersegély céljára fordítjuk.

Köszönjük, hogy segíthettünk!

az Alapítvány kuratóriuma

Népszámlálási adatok 2000

A Központi Statisztikai Hivatal által kiadott 2000-es magyarországi népszámlálási adatok alapján a lakosság egyházakhoz illetve felekezetekhez való tartozása a következő:

 

Magyarország

Váci egyházmegye

Nógrád megye

Szécsény

Népesség

10.198.315

(100%)

1.131.848

(100%)

220.261

(100%)

6.634

(100%)

Egyházhoz
tartozik

7.610.613

(74,6%)

 

174.890

(79,4%)

5.792

(87,3%)

Katolikus

 

ebből

5.558.961

(54,5%)

715.035

(63,2%)

158.343

(71,9%)

5.520

(83,2%)

- római katolikus

5.289.521

705.420

157.651

5.510

- görög katolikus

268.935

9.615

690

10

Református

1.622.796

(15,9%)

 

5.681

(2,6%)

87

(1,3%)

Evangélikus

303.864

(3%)

 

11.096

(5%)

143

(2,2%)

Izraelita

12.871

(0,1%)

 

87

(0,04%)

2

(0,03%)

Egyházhoz nem tartozik

1.483.369

(14,5%)

 

23.074

(10,5%)

288

(4,3%)

Nem
válaszol

1.034.767

(10,1%)

 

18.725

(8,4%)

523

(7,9%)

Nincs
válasz

69.566

 

1.572

31

Eseménynapló

 

·  A Temetőkápolna Kisbol­dog­asszony napi búcsúját idén szeptember 7-én este 19 órakor tartottuk mintegy 180 hívő jelenlétében.

·  Szeptember 8-án 10 új testvér kezdte meg egyéves újoncévét. A noviciátus végeztével a 11 órás szentmisében 3 testvér Szécsényben, 2 testvér Mária­rad­nán tette le első fogadalmát. Köszönjük a növendékekért mondott imákat és a kispapnevelés támogatásához nyújtott szíves adományokat és szolgálatokat!

·   A hitoktatás szeptember 9-től kezdődött el. Az idén 34 csoportban 635 gyermek, fiatal és felnőtt tanul a plébánia szervezésében hittant az alábbi megoszlásban:

Óvoda              20 fő         6. osztály                 45 fő

1. osztály          64 fő         7. osztály                 37 fő

2. osztály          61 fő         8. osztály                 44 fő

3. osztály          74 fő         9. osztály                 49 fő

4. osztály          51 fő         Bérmálkozók            69 fő

5. osztály          47 fő         Ministránsok            24 fő

Ifjúsági  hittan   10 fő         Felnőtt hittanok        40 fő

·       Az 55 évvel ezelőtti, 1947-es, Mindszenty József bíboros úr által vezetett engesztelő zarándoklat emlékére szeptember 14-én, Budapesten idén is megszervezték a gyalogos engesztelő zarándoklatot a Városmajorból Máriaremetére. A zarándoklaton híveink is részt vettek a plébánia által szervezett autóbusszal.

·  Aranymiséje alkalmából szeptember 21-én, szombaton este a szentmisében és az azt követő hittantermi agapén köszöntöttük Tarnai Imre atyát, aki 1952 és 1958 között volt szécsényi káplán. Imre atya jelenleg Nagyoroszi plébánosa. Köszönjük az egykori ministránsok és hittanosok illetve a kórus szolgálatát!

·   Szeptember 28-án, szombaton terveztük megtartani a Vidám Családi Napot, melyet a rossz idő miatt egy héttel később, október 5-én rendeztünk meg. A játékos és vidám együttléten mintegy 150-en vettek részt, családok, aprók és nagyok, és örömünkre nagyszülők is. Köszönjük a családos hittanosok, a hitoktatók és a bérmálkozó fiatalok szolgálatát!

·   Szeptember végére – számos jótevő adakozása segítségével – el­ké­szült a templom dísz­ki­vi­lá­gí­tá­sa. A kiépítés a plé­bá­nia és a kolostor vállalko­zásá­ban készült, az üzemeltetést az Ön­kor­mányzat a köz­világítás részeként vállalta ma­gá­ra, hi­szen a temp­lom épülete vá­ros és lakói büszkesége. Kö­szön­jük a tá­mo­ga­tók nagy­lel­kű­sé­gét!

·   Októberben a rózsafüzér ájtatosságokat a szentmisék előtt imádkoztuk. Köszönjük az előimádkozók segítségét!

·  Szent Ferenc boldog halálára emlékeztünk október 3-án az esti, ünnepi szentmisében. A mise után a kolostor folyosóján rendezett agapéval zártuk az ünnepet.

·   Rózsafüzér királynője ünnepe alkalmából október 13-án, vasárnap délután a Rózsa­fü­zér­tár­su­lat tagjai és mindazok, akik a szentolvasót szívesen imádkozzák, Miklós atya vezetésével a hittanteremben találkoztak lelki töltekezésre, közös imádságra, beszélgetésre és agapéra.

·   Október 27-én Missziós vasárnap volt – a missziók működéséért imádkoztunk miséinken és támogatásukra gyűjtöttünk a szentmiséken.

·   November 1-én, Mindenszentek ünnepén délután a temetőben imádkoztunk elhunyt hozzátartozóinkért és megáldottuk az új sírköveket. Az esti ünnepi szentmise után halottainkért imádkoztunk.

·       November 8-10. között a képviselőtestület és a plébániai csoportok számára iszkaszentgyörgyi lelkigyakorlatos házban szerveztünk közösségi lelkigyakorlatot, melyen Imre atya vezetésével 27-en vettek részt.

·       November 23-án a Karitász ismét megrendezte a Művelődési Házban a hagyományos Erzsébet-Katalin napi jótékonysági bált, melyen mintegy kétszázan vettek részt. A program első részében az Erkel Ferenc Kórus énekelt, majd tánccal, tombolával, beszélgetéssel folytatódott a mulatság. A 99.300 Ft bevételt a rászoruló nagycsaládosok karácsonyi, természetbeni meg­aján­dé­kozására fordítjuk. Köszönjük a bál szervezőinek és támogatóinak segítségét!

·       November 24-én, Krisztus Király ünnepén a ½10-es misében volt az elsőál­dozásra készülő 65 gyermek bemutatása.

·       Átlagos novemberi vasárnapon mintegy 840 hívő, 617 felnőtt és 223 gyerek illetve fiatal vett részt templomunkban szentmisén. Szombat este 120, vasárnap reggel 123, ½10-kor 300, 11-kor 105, este 192 hívő volt jelen. A hétköznapi miséken reggelente 15-25, esténként 25-40 hívő vesz részt. Pöstény­pusztán 40-60, Benczúrfalván 25-35 fő jár rend­szeresen szentmisére vasárnaponként.

·       Ősszel kereszteltük a következő gyermekeket: Zsidai Krisztina Anna, Barna István, Pék Richárd János, Stoff Roland, Vanya Noémi Melinda, Józsa Szabolcs, Baksa Viktória Erzsébet, Gubik Henrik Tamás, Debrei Ve­ronika, Erdélyi Lorin Anna, Rigó Vanessza Veronika, Csordás Ádám, Balázs Boglárka Cecília, Cseri Flóri­án, Nagy Klarissza Erzsébet, Nagy Abiáta Katalin, Bá­rány Gréta Eszter.

·       Házasságot kötöttek az ősszel: Kanyó Gábor- Lőrincz Hajnalka.

·       Halottaink szeptember óta: Márton Imre (66), Man­gó István (88), Zsíros Lajos (73), Kuris Béla (67), Gás­pár József László (50), Holecz János (72), Lo­tharidesz Pálné (81), Terék Margit (84), Horváth Ist­vánné (55), Pálmány István (49), Szabó Józsefné (74), Cseri Tibor (73), Csabai Péter (14), Skoda Jánosné (90), Rajczer János (82), Szeles Lászlóné 48), Molnár László (90), Setényi Mátyás 64), Farkas Józsefné (77), Vanya László (66). Nyugodjanak békében!

 

Téli programjaink

 

·       November 30-án, szombaton 14 órától a családok számára ismét volt a Művelődési Házban adventi koszorúkészítés - a résztvevők alkalmi csokrokat, virágfüzéreket, koszorúkat, díszeket készítettek.

·   Adventban min­den reg­gel 6 órakor kezdődik a Ro­rate szent­mise, melyre a szülőket és a gye­reke­ket is szere­tet­tel vár­juk.

·   Az adventi gyer­tya­gyújtást a szom­bat esti szent­misék ele­jén tartjuk.

·   Advent vasárnapjain a ½10-es, családos miséken a liturgiát idén is 1-1 család szervezi, ők készítik a könyörgéseket, ők olvasnak fel, gyújtják meg az adventi koszorú gyertyáit, viszik az oltárra az adományokat.

·       December 7-én szombaton egésznapos Szentségimádást tartunk templomunkban. Az imádságba bekapcsolódnak családjaink és hittancsoportjaink is. A Szentségkitétel a reggeli mise után lesz, 15 órakor szentóra lesz, ¼6-tól a Mária-kilenced imádsága lesz, majd az esti ünnepi szentmise előtt tesszük el az Oltáriszentséget. Mindenkit szeretettel várunk, hogy rövidebb-hosszabb időre kapcsolódjon be plébániánk imádságába.

·       December 8-án ünnepeljük Szűz Mária Szeplőtelen fogantatását. November 30-ától, szombattól kilenceddel, Szűz Mária zsolozsmájának imádkozásával készülünk az ünnepre. Az imádság minden este ½6-kor kezdődik.

·       December 14-én, szombaton idén is megrendezzük az Adventi lelkinapot, melyet Bécser Róbert ferences atya vezet majd. A program ezúttal délelőtt 9 órakor kezdődik a hittan­terem­ben előadással, majd kiscsoportos beszélgetéssel folytatódik. A déli közös ebéd (virsli, kenyér és tea) után délután rövid Szentség­­imádás, gyónási és beszél­getési lehetőség lesz. Dél­után ½4 körül szentmisével zárul a lelkinap. Különös szeretettel hívunk mindenkit, aki szeretné megszentelni és elmélyíteni adventi készületét! Jelentkezni az újságos pad mellett kitett lapokon lehet december 10-ig.

·   A karácsonyi készület lényeges része, hogy Istennel és embertársainkkal való kapcsolatunkat megújítjuk. Kérjük, hogy szentgyónásaikat ne hagyják az utolsó napokra, hanem már az Advent elején végezzék el, hogy az utolsó napokban kisebb legyen a sorban állás a gyón­ta­tó­székek előtt. A gyónásra minden mi­se előtt már 10-15 perccel igyek­szünk lehetőséget biztosítani. Szí­ve­sen állunk rendelkezésre beszélgetős gyó­násra is előre egyeztetett idő­pont­ban, hogy életünk alapos átnézésével mé­lyebben újulhassunk meg.

·   December 8-án a ½10-es szent­mise vé­gén emlékezünk Szent Miklós püspökre.

·   A hittanos gyerekek karácsony előtti közös gyónása december 19-én, csütörtökön délután 2-től 4-ig lesz a templomban.

·   A Karitász és a gyerekek a Ka­rácsony előtti napokban betle­he­mes játékkal ke­resik fel az idős betegeket, akik már nem tudnak eljönni a templomba.

·   December 24-én dél­után 4 órakor kez­dődik a templom­ban „A csavargók éjszakája” című karácso­nyi pásztorjáték, mely­re minden gyereket és szülőt szeretettel várunk!

·   Karácsonyi miserend: Adventban a hétköznapi miserend megváltozik: reggel 6 (Rorate-mise) és este 6 órakor vannak szentmisék. A vasárnapi misék időpontja változatlan: 7, 9.30, 11, 18 óra.

·   December 24-én csak reggel 7 órakor lesz szentmise, az ünnepi mise Szé­csény­ben éjfélkor lesz.

·   December 25-én a vasárnapi rend szerint lesznek a misék: Szécsényben 7, 9.30, 11, 18 óra, Pös­tény­pusz­­tán 8, Benczúrfalván 11 órakor.

·   December 26-án ünnepi miserendet tartunk: Szécsényben 7, 10, 18 órakor, Benczúrfalván 11 órakor lesz szentmise.

·   December 30-án Szent Család vasárnapján a ½10-es mise kere­tében megáldjuk azokat a családokat, akik ebben az évben házasságuk kerek évfordulóját (5, 10, 15, 20, 25, 30 ...50...) ün­nepelték. Kér­jük, hogy de­cember 26-ig jelent­kez­ze­nek a sekrestyében!

·   A szilveszter esti hálaadás 18 órakor kez­dő­­dik.

·   Újév napja kötelező ünnep: Mária Isten­anya­­ságának nap­ja. Szentmisék rend­je: Szécsényben 7, 10, 18 óra. Az esti szentmise után idén is Újévi Szentségimádást tartunk. Pösténypusztán 8, Ben­czúr­falván 11 órakor lesz mise.

·   Vízkereszt ünnepét január 5-én, vasárnap tartjuk.

·   A házszenteléseket január 6-tól kezdjük meg - jelentkez­ni a sekrestyében kitett lapokon vagy személyes meg­beszélés és időpont egyeztetés útján január 1-től lehet.

·   Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén február 2-án vasárnap, az esti szentmise elején tartjuk majd a gyertyás körme­netet. Ez az ünnep egyben a Megszentelt élet napja is – imádkozzunk szerzeteseinkért és új szerzetesi hivatásokért!

·   Február 22-én, szombaton lesz az Egyházközségi Farsangi Bál a Művelődési Házban.

·   A Betegek Világnapjához kapcso­ló­dóan február 9-én, vasárnap szolgáltatjuk ki ünne­pé­lyes keretek között az esti szent­mi­sében a Betegek Kenetét. A szentséget minden kora vagy egészségi állapota miatt rászoruló hívő felveheti, aki felkészült (gyónás, áldozás). Jelentkezni janu­ár 18-tól lehet a sekrestyében.

·   A farsangi időszak ideje Hamvazószerdán ér vé­get, amely 2003-ban március 5-én lesz.

HíRHARANG

Könyvtár-ajánló

Néhány könyv a könyvtár polcairól:

&   Varga Péter: Spielhózni – Gondolatok férfi-nő kapcsolatról, szerelemről, szexualitásról, házasságról, meg ilyenek… – kamaszoknak, fiataloknak alapmű, szinte kötelező irodalom

&   Em Griffin: Szerezzünk barátokat! – Komolyan és humorosan arról, hogy hogyan lehet barátokat szerezni, megtartani, velük jó kapcsolatot ápolni.

&   Henri Buolard SJ: Sámuel, Sámuel! – elmélkedések az emberi hivatás felismeréséről és tejesítéséről.

¹  Lourdes - zarándoklat és gyógyulás – a film Szűz Mária üzenetének mélyebb megismerésében segít, bemutatva az isteni szeretet kiáradásának testi és lelki gyógyító erejét e csodás kegyhelyen.

Hamarosan több mint 50 új filmmel bővül könyvtári videó-választékunk. Az érdeklődőket minden szombaton az esti mise után, illetve vasárnap 10.30-11.00-ig várjuk.

Böngésző

Néhány böngészésre érdemes honlap:

:   www.extra.hu/mese – mesék gyermekeknek és nagyobbaknak.

:   www.ujember.katolikus.hu – az Új Ember katolikus hetilap honlapja, archívummal, hírekkel.

:   www.kereszteny.hu/lapszemle – napilapok és hetilapok egyházról, keresztényekről szóló írásai napi frissítéssel.

:   www.katolikus.hu/ppke – Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár – a keresztény irodalom számos remeke, kézikönyve, műve elektronikus formában elérhető.

Program-ajánló

Már csak december 31-ig látható a budapesti Millennáris Parkban látható „Álmok álmodói – Világraszóló magyarok” című, kiemelkedően színvonalas kiállítás. A kiállítás családok számára kedvezményes belépővel tekinthető meg – a téli szünetben kiváló családi program, megéri megnézni.

+

§ A plébániai irodán hétfőtől péntekig 9.30-11.00 és 16.00-17.30 között állunk a hívek rendelkezésére. Kérjük, hogy lehetőleg ezekben az időpontokban keressék lelkipásztorainkat.

§ Gyóntatás a szentmisék előtt és elején van.

§ A zsolozsmát minden nap 6.35-kor és 18.35-kor imád­kozzuk a templom­ban.

§ Minden csütörtök este a szent­mi­se után csen­des szentségimádást tar­­tunk családjainkért, gyer­me­ke­ink­ért, fiatal­ja­inkért és ha­zánk­­ért. Mindenkit hí­vunk és vá­runk, hogy kapcsolódjon be imádságunk­ba!

§ Minden hónap első péntekén felkeressük a betegeket.

§ Jót tenni jó! A Karitász-ház minden pénteken 16 és 18 óra között van nyitva.

§ A Ferences Világi Rend minden hónap első szombatján az esti mise után és a hónap harmadik vasárnapján délután 16.30-kor tartja összejövetelét. A közösség tagjaiért ajánljuk fel a 3. vasárnapokon az esti szentmisét.

§ Az egyházközség működésének feltételeit az egyházi hozzájárulás (adó) teremti meg, melynek befizetése minden felnőtt lelkiismereti kötelessége. Összegére a Képviselőtestület - a Püspöki Kar iránymutatásával megegyező módon - az éves nettó jövedelem 1%-át javasolja, de mivel sok kisnyugdíjas vagy sokgyermekes család tagja közösségünknek, nekik a 2003. évre 2000 Ft egyházi adó befizetését javasolta kereső személyenként. A hozzájárulást a temp­lomban található csekke­ken a Takarék­szövet­kezet­nél, misék után a sekrestyében, félfogadási idő­ben az irodában, illetve a Szabadság u. 7. szám alatt Ocsovai Jó­zsef­nél fizethe­tik be.

§ A Rózsafüzér-társulat minden hónap második vasárnap­ján tartja a titokcserét. A reggeli szentmisét ilyenkor a társulat élő és elhunyt tagjaiért ajánljuk fel.

§ A házasságra ké­szülő fiatalok és a szülők fi­gyelmét fel­hív­juk, hogy az es­kü­vő­re - az alapos készület ér­dekében - 6 hónappal korábban, a keresztelőre 1 hónappal korábban kell jelentkezni a plébánián.

§ A templom alatti kriptában az örökös urnahelyek megválthatók. Érdeklődni a plébánián lehet.

§ A Szécsényi Harangok újság ingyenes, hogy mindenkihez eljuthasson. Egy-egy példány előállítási költsége ezúttal kb. 80 Ft. Kérjük, hogy lehetőségeikhez mérten az újságos perselyen keresztül támogassák az előállítást. Köszönjük! 

NAPRAFORGÓ

Karácsonyi ízek

Egy – gyerekekkel közösen készíthető – ínyencség az ünnepi asztalra

Mandulás aprósütemény

Hozzávalók: 50 dkg liszt, 25 dkg vaj, 15 dkg cukor, 1 evőkanál reszelt citromhéj, 2 tojás, 1 tojássárgája, 30 szem mandula, kevés só.

A vajat keverjük habosra, majd adjuk hozzá a cukrot, a reszelt citromhéjat és a két egész tojást, majd fokozatosan a liszttel tésztává gyúrjuk. Hűvös helyen hagyjuk állni. A tésztát ½ cm vastagra nyújtjuk és a kívánt alakúra szaggatjuk. A tojássárgáját keverjük el 2 evőkanál vízzel és egy kevés sóval, és kenjük be vele a sütemény tetejét. A sütemény közepére mandulát teszünk. Előmelegített sütőben 200 fokon kb. 15 percig sütjük, amíg a tészta szélei világosbarnák lesznek.

Te is készíts ajándékot!

Sokszoros örömöt jelent szeretteidnek, ha a karácsonyi ajándékot te magad készítetted – szereteted igazi jele ez. Készíthetsz így képeslapot (rajzolva, színes lapokból, pamut vagy szövetdarabokból), díszeket (szalmából, színes papírból) vagy gyertyát az ünnepi asztalra (lsd 8. oldal képe): sötétebb tónusú egyszínű lapból vagy filcből vágd ki a megfelelő alakokat és azt a gyertya oldalára ragaszthatod. Mintaként az alábbi képek is szolgálhatnak. Légy ügyes!

Gyermekvers

Juhász Gyula: Karácsony felé

Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben.

…Bizalmas szívvel járom a világot,
s amit az élet vágott,
Behegesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.

…És valahol csak kétkedő beszédet
Hallok, szomorúan nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,
Ilyenkor decemberben.

Pályázati felhívás

Advent van – a várakozás és a készület ideje. Várakozunk a megváltó születésére és készítgetjük szívünket, hogy méltón fogadhassuk őt.

Az évnek talán a legmeghittebb időszaka, mikor inkább befelé fordulunk, apró örömök, titkok, izgalmak szövik át mindennapjainkat. A családokban nagyon jó alkalom a közös lelki élmények megélésére, már meglévő vagy épp kialakulóban lévő szokásaink elmélyítésére. Lehetőség ez az időszak szülőknek és gyermekeknek egyaránt, hogy újra felfedezzék a közös készület és az együttlét örömét és erejét, melyet a mindennapok ziláltsága állandóan veszélyeztet. A lelki készület mellett környezetünket, otthonunkat is díszítgetjük, adventi koszorúval, apró dísszel és más apró tárgyakkal jelezzük az ünnep közeledtét. Bár ezekből a tárgyakból mindenki kedve, pénztárcája és ízlése(!) szerint válogathat az üzletekben, úgy gondoljuk, az mégsem az igazi. Nem az igazi, mert valami hiányzik belőlük! Hiányzik az elkészítésükre fordított közös munka öröme, az együtt töltött idő semmihez sem hasonlítható meghittsége.

Akik próbálták már, azok tudják, hogy így van, amelyek pedig nem, azoknak is itt az alkalom, hogy mindent felfedezhessenek és gazdagítsák magukat.

Az Élőkövek Alapítvány pályázatot hirdet
családok számára
BETLEHEM KÉSZÍTÉSÉRE!

A munkát bármilyen anyagból, bármilyen technikával el lehet készíteni – egy a lényeg, hogy a család, - szülő és gyermek - közösen készítse!

Az elkészített betlehemeket december 20. péntek estig le­het eljuttatni a plébániára. A beérkezett munkákat az ol­dalfolyosón állítjuk ki, ahol a hívek advent 4. vasárnapján a misék után megtekinthetik és szavazhatnak az általuk legjobbnak ítélt 3 munkára, illetve ezek sorrendjére.

Az így kialakult végeredményt december 25-én, Karácsony napján a ½10-es szentmisén hirdetjük ki, és itt kerül sor a díjak átadására is, melyek a következők:

I. Rádiósmagnó CD lejátszóval

II. Családi társasjáték

III. Képmás című családi újság 1 éves előfizetés

A pályamunkákat a karácsonyi mise után visszaadjuk.

Szeretettel bátorítunk minden családot, hogy vegyen részt pályázatunkon, – mert bár csak 3 munkát tudunk díjazni – olyan Betlehemet tehetnek otthonukban a fa alá, amely nem csak a kezük ügyességét, hanem a szívük szeretetét és az együtt töltött idő örömét is magában hordozza – és ez az igazi érték!

Sántáné Udvardy Erika, a kuratórium elnöke

Rejtvény

A kicsik nyári rejtvényének megoldása az ábrán látható.

A nagyok rejtvényének megoldása: A láncot 1-2-4 arányban vágják szét, így minden nap ki lehet fizetni 1-1 érmét.

Az őszi rejtvényekre megoldás sajnos nem érkezett.

Rejtvény kisebbeknek:

Az alábbi két kép egymás tükörképei, mégis 5 eltérést találsz. Karikázd be őket!

 

 

Rejtvény nagyobbaknak:

Az alábbi ábrát vágd négy egyforma részre!

(A részek egybevágó idomok legyenek, amelyek egymás mellé helyezve épp az eredeti ábrát adják ki).

A megfejtéseket december 22-ig lehet leadni.

Humor

¥      Földműves Józsi bácsi – élve az EU-ba való belépés előnyeivel, – egy Mercedes C 200 D típusú autót vett a Daimler-Chrysler-AG-tól. A számlát kéz­hez kapva sokat mérgelődött a számtalan felár miatt. Nem sokkal később a Daimler-Chrysler-AG egyik vezetőségi tag­ja hétvégi birtokára egy tehenet vett Józsi bácsitól. A következő számlát kapta:

Számla

1 db tehén (alapmodell):                           2.400.- EUR

Felárak (* Gyári árak):

Kétszínű kivitel (fekete/fehér):                   150.- EUR

Eredeti marhabőr huzat:                             100.- EUR

Hőszigetelt tejtartó téli-nyári üzemre:            50.- EUR

4 lefejtő szelep (á12,50 EUR):                      50.- EUR

2 lökhárító, szaru (á17,50 EUR):                   35.- EUR

Trágyázó berendezés (Bio):                         60.- EUR

Patkók (négyévszakos):                             100.- EUR

Kétkörös fékrendszer (első és hátsó):         400.- EUR

Légycsapó, félautomata:                              30.- EUR

Többhangú hangjelző berendezés (hi-fi):      135.- EUR

Becsukható halogénszemek:                       150.- EUR

Vegyes üzemű tápanyaglebontó:              1.250.- EUR

Teljes tehén a kívánt kivitelben:                  4.910.- EUR*

¥      A székely mustrálja a lovat a vásáron, aztán rásóz egyet a farára. A ló megugrik és fejjel nekimegy a falnak.

- ’Ejszen ez a ló vak – mondja meglepetten a székely.

- Dehogy vak, bátor!

¥      Józsi bácsiék aranylakodalmán megkérdezték a férjet:

- Józsi bácsi, aztán 50 év alatt gondolt-e a válásra?

- Válásra, én? Soha! – Gyilkosságra, arra igen.

¥      Újgazdagok beszélgetnek a golfklubban:

- Én a családomat egészen a keresztes háborúkig tudom visszavezetni.

- Az semmi. Az én őseim addigra már rég kihaltak.

¥      - Mondja Jean, vannak állatkolostorok?

- Nincsenek Uram.

- Akkor hol laknak az állatbarátok?

¥      A kis Ábel magyaráz a kerek szemmel figyelő Juliskának:

- Látod, Julcsi, az a légy ott férfi, amaz meg nő.

Julcsi fülig pirul: - Honnét tudod?

- Hát onnan, hogy ez itt a boros üvegre szállt, az meg a tükörre.

¥      Városi turisták érkeznek a pusztára. Leszállnak a buszról és nézik a legelésző nyájat. Egyikük megkérdezi az öreg juhásztól:

- Egész nap esznek?

- Nincs más dóguk – dörmögi a juhász.

- És mondja, sokat esznek?

- Nem egyformán – hunyorít az öreg. – A fehérek pél­dául kétszer annyit esznek, mint a feketék.

- Hát az meg hogy lehet?

- Hát csak úgy, hogy kétszer annyi van belőlük…

Ima, vers, vallomás

 

Istenem! Te látod a mi kis romladozó várunkat s benne ezt a maroknyi elszánt népet… A te nagy mindenségedben kicsi semmiség ez a földi világ. Ó, de minekünk ez a mindenségünk! Ha kell a mi életünk, vedd el Uram, tőlünk! Hulljunk el, mint a fűszál a kaszás vágása alatt! Csak ez az ország maradjon meg… ez a kis Magyarország…

Mária, Jézus anyja! Magyarország védő asszonya! A te képedet hordozzuk zászlóinkon! A te nevedet milliók ajka énekli magyarul! Könyörögj érettünk!

Szent István király! Nézz alá az égből! Nézd pusztuló országodat, veszendő nemzetedet! Nézd Egert, ahol még állnak a te templomod falai, és ahol még a te nyelveden, a te vallásodon dicséri a nép a Mindenhatót. Mozdulj meg mennyei sátorodban Szent István Király; ó borulj az Isten lába elé!

Isten, Isten! Legyen a szíved a miénk!

Dobó István imája Gárdonyi Géza: Egri csillagok című regényében

 

Jézus, add, hogy úgy szóljak mindig, mintha ez lenne az utolsó szavam, amelyet kimondok!

Add, hogy mindig úgy cselekedjem, mintha ez lenne az utolsó tettem, amit végbeviszek!

Add, hogy úgy tudjak szenvedni, mintha ez lenne az utolsó gyötrelmem, amelyet felajánlhatok Neked!

És add, hogy mindig úgy imádkozzam, mintha ez lenne az utolsó lehetőségem itt a földön, hogy beszélgessek Veled!

Chiara Lubick

Himnuszt fogok írni a csendhez…

Hozzád, csend, aki a gyümölcsök hegedőse vagy. Hozzád, aki a pincék, présházak és csűrök lakója, a méhek szorgalmának mézesbödöne vagy, a tenger nyugalma vizeinek bősége felett.

Hozzád, csend, amelybe a hegyek csúcsáról letekintve bezárom a várost. Amikor elcsendesül szekereinek zöreje, lakóinak zajongása, üllőinek csengése. …

Hozzád, Isten éber őrködése lázunk felett, Istennek az emberek háborgására borított köpenye.

Hozzád, asszonyok csendje, … a nap és az élet minden hiúságának csendje, az életé, amely a napok kévéje. Asszonyok csendje, szentély és örök folytatás. … Az asszonyé, aki hallja méhét feszítő magzatát. Csend, hűséges őrzője belézárt becsületemnek és véremnek.

Hozzád, a férfi csendjéhez, aki fejét könyökére hajtva töpreng, és erejének pocsékolása nélkül kapja és gyártja gondolatai nedvét. Csend, amelynek segítségével tanulhat, de feledhet is, mert jó néha nem tudni. Csend, a férgek, az élősdik és az ártalmas füvek elutasítása. Csend, amely védelmez gondolataid gomolygása közben.

Gondolatok csendje. Méhek nyugalma, mert elkészült a méz, és immár elrejtett kinccsé kell válnia. És érlelődnie. Szárnyaikat bontogató gondolatok csendje, mert nem jó dolog, ha nyugtalankodsz elmédben vagy szívedben.

Szívek csendje. Érzékek csendje. Ki nem mondott szavak csendje, mert jó dolog újra meglelned Istent, aki csend az örökkévalóságban. …

Isten csendje, amely olyan, mint a pásztor álma, mert nincsen annál édesebb álom, … amikor nincs többé sem pásztor, sem nyáj, hiszen ki tudná megkülönböztetni egyiket a másiktól a csillagos ég alatt, mikor minden gyapjúpuha álom?

Ó, Uram, egy napon begyűjtvén csűrödbe teremtményeidet, nyisd meg e nagy kaput az emberek fecsegő nemzetsége előtt, … és vétessék el kérdéseinktől az ő értelmük, ahogyan a betegségből gyógyul ki az ember … mert az igazság a kérdés megszűnésével jött el hozzánk.

Uram, a bölcsesség nem válasz, hanem a folyton változó szavakból való kigyógyulás. Azoktól tudom, akik szeretik egymást, akik lábukat lógatva, szorosan egymáshoz simulva üldögélnek a narancsültetvény alacsony kőkerítésén, és jól tudják, hogy nem kaptak választ tegnap feltett kérdéseikre. Én azonban ismerem a szerelmet, és ezért tudom, hogy azt jelenti: megszűnik a kérdezés. …

Ó szószátyárok! Kérdéseitek teljesen tönkretették az embereket!

Esztelen, aki Istentől remél választ. Ha magához fogad, ha meggyógyít, azt azzal cselekszi, hogy kérdéseidet, mint a lázat, a kezével szünteti meg. Ez így van.

Uram, egy napon csűrödbe begyűjtvén Teremtett világodat, nyisd fel előttünk szárnyas ajtódat, és vezess be bennünket oda, ahol nem válaszolnak többé, mert nem lesz többé válasz, csak boldogság: a kérdések záróköve és lényege, arc, amely boldoggá tesz.

És aki átlép rajta, felfedezi az édes vizek végtelenségét, amely nagyobb a tengerek végtelenségénél, és amelyet már régebben is sejtett, a forrásvizek dalolását hallgatva…

Csend, hajót befogadó rév. Isten csendje, minden hajók menedéke.

Antoine de Saint-Exupéry: Citadella, XXXIX.

Ady Endre: Karácsony

Ma tán a béke ünnepelne,
A Messiásnak volna napja,
Ma mennyé kén’ a földnek válni,
Hogy megváltóját befogadja.
Ma úgy kén’, hogy egymást öleljék
Szívükre mind az emberek –
De nincs itt hála, nincs itt béke:
Beteg a világ, nagy beteg…

Kihűlt a szív, elszállt a lélek,
A vágy, a láng csupán a testé;
Heródes, minden földi nagyság,
S minden igazság a kereszté…
Elvesztette magát az ember,
Mert lencsén nézi az eget,
Megátkozza világra jöttét –
Beteg a világ, nagy beteg…

Ember ember ellen csatázik,
Mi egyesítsen, nincsen eszme,
Rommá dőlt a Messiás háza,
Tanítása erkölcse veszve…
Oh, de hogy állattá süllyedjen,
Kinek lelke volt, nem lehet!...
Hatalmas Ég, új Messiást küldj:
Beteg a világ, nagy beteg!…

1899. december 23.

Nagy László: Adjon az Isten

Adjon az Isten
szerencsét,
szerelmet, forró
kemencét,
üres vékámba
gabonát,
árva kezembe
parolát,

lámpámba lángot,
ne kelljen
korán az ágyra
hevernem,
kérdésre választ
ő küldjön,
hogy hitem széjjel
ne dűljön,

adjon az Isten
fényeket,
temetők helyett
életet –
nekem a kérés
nagy szégyen,
adjon, úgy is, ha
nem kérem.

 

ÁLDOTT, BÉKÉS
KARÁCSONYI ÜNNEPET
ÉS BOLDOG
ÚJ ÉVET
KíVÁNUNK MINDENKINEK!

 

 

éVissza a lap tetejére

éVissza a Szécsényi Harangok archívumába