Honlap Fel

 


             A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele  

2002. Pünkösd

 

LELKISÉG

Az Ajándék-Szentlélek

A Szentháromság egy Istenről beszédünk valahogy mindig töredékesre sikerül, hiszen a Végtelen véges fogalmakkal nem írható le. Hasonlóan nehezen beszélünk a Szentlélekről is.

Ki a Szentlélek? A Szentírás Isten Lelkének, az Atya Lelkének, a Fiú Lel­kének, Jézus Lel­­kének, az Igaz­­ság Lelkének és Szent Lélek ne­ve­zi őt. Lel­künk e titokza­tos ven­dégét az Újszövetség há­rom tipikusan a Szentlélekkel kap­csolatos fogal­ma – ajándék, gyü­mölcs és ado­mányok – se­gít­het megérteni.

Ami az ajándékot illeti, Szent Péter pünkösdi beszédében van egy pontosan, mégis félreérthetően fordított hely: „Mindegyiktek keresztelkedjék meg Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, akkor megkapjátok a Szentlélek ajándékát” (Ap.Csel 2,38). Mintha Péter a Szentlélek által osztogatott ajándékról beszélne ott, holott helyesen így értelmezendő ez a mondat: Ajándékul megkapjátok a Szentlelket. Az ajándék ugyanis maga a Szentlélek! Ajándékul kaptuk őt az Atyától és a Feltámadt Krisztustól! Ezért adunk így hálát a szentmise IV. eucharisztikus imájában: „… elküldte tőled, Atyánk, a híveknek első ajándékul a Szentlelket, hogy befejezze Krisztus művét a világban, és mindent megszenteljen”. Jézus ígérete, hogy az Atyával elküldi a tanítványoknak a Szentlelket, Pünkösd napján teljesült, később pedig ugyanígy kapták meg a Szentlelket mindazok, akik újjászülettek a vízből és a Szentlélekből (Jn 3,5).

A Szentlélek gyümölcse a szeretetet. A bennünk lakó Szentlélek olyan, mint egy gyümölcsfa, amely csodálatos gyümölcsöt terem. Ez pedig nem más mint a szeretet világosan: A Lélek gyümölcse a szeretet (Gal 5,22). A régi Káldi féle fordítástól kezdve a magyar katolikus bibliafordítások a gyümölcs szót többes számba teszik. Bizonyára azért, mert a szeretet után még nyolc további fogalom következik: öröm, béke, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önuralom. Pedig Pál tudatosan használt ebben a mondatban egyes számot. A „test cselekedeteivel” szembeállítja a Lélek gyümölcsét, amely egyedüli. Az utána következő kifejezések a szeretet uralmának (öröm, béke), megnyilvánulásának (türelem, kedvesség, jóság) leírásának szolgálnak, végül megvalósulásának és kiteljesedésének feltételeit jelölik meg (hűség, szelídség, önuralom). Ez az egyedüli gyümölcs segít megérteni: ha valakinek a lelke mélyén ott lakozik a Szentlélek, akkor annak egész életét és minden tettét alapvetően a szeretet irányítja. Fordítva meg: ha valakiben igazi, egyetemes, krisztusi szeretetet tapasztalunk, arról tudhatjuk, hogy a Szentlélek lakik benne. Isten – Szeretet (1Ján 4,8). Ezért az az ember részesedik Isten természetében, aki szeret. Reményik Sándor Béke című versében ugyanerről ír: „Szeretni tisztán: megistenülés”. Erről a szeretetről mondja az első Korintusi levél a szeretethimnusz bevezetéseképpen: az egyetlen és a legkiválóbb út, amely az Istenhez és az élethez vezet. (1 Kor 12,31)

Az Ajándék-Szentlélek egyetlen gyümölcse tehát a szeretet. A Szentléleknek – egyetlen gyümölcsén kívül – nagyszámú adománya, karizmája van. Ezeket említi Szent Pál az első Korintusi levél tizenkettedik és tizennegyedik fejezetében, valamint a Római levél tizenkettedik fejezetében. Bár a Szentlélek egy, adományai különfélék. Ilyen például a bölcsesség, tudomány, gyógyítás, nyelveken szólás stb. adományai. A II. Vatikáni zsinat így ír róluk: „a Szentlélek adományait tetszése szerint juttatva kinek-kinek, sajátos kegyelmekkel alkalmassá és készségessé teszi őket különféle munkák vállalására az egyház megújhodása és tovább építése érdekében. Ezeket a karizmákat, akár igen ragyogóak akár egyszerűbbek és gyakorta előfordulók, hálaadással és vidáman kell fogadnunk, mert nagyon megfelelnek az egyház szükségleteinek és igen hasznosak.” (LG 12.) Ezek az adományok az Isten teremtette képességekből, hajlamokból és a lélek indíttatásaiból tevődnek össze, mégpedig annyiféle változatban, ahány ember csak létezik. Mindnyájan azért kapjuk sajátos karizmáinkat, hogy használjunk vele (1Kor 12,7) Ha a karizmákat a szeretet hatja át, akkor nem viszályok szítására, gőgös magamutogatásra, mások lenézésére fordítjuk, hanem az öröm és a béke terjesztésére.

Hogyan függ az eddig elmondottakkal össze a hét ajándékról szóló hagyomány? Ez a hagyomány Izaiás próféta könyvéből származik, aki megjövendölte, hogy a Dávid nemzetségéből származó Messiáson „rajta nyugszik az Úr lelke: bölcsesség és értelem Lelke, a tanács és erősség Lelke, a tudás és az Úr félelmének Lelke és kedve telik az Úr félelmében”. Hat tulajdonságról szól tehát a szöveg, de az ókori görög és latin fordításban, az eredetiben kétszer előforduló „félelem” szót két fogalommal (áhítat és félelem) helyettesítették. Ebből született az az ó- és középkori hagyomány, amely a hívőkön nyugvó Szentlélek hét ajándékáról beszél.

Összefoglalva a Szentháromság összefüggésében tehát

·    A Szentlélek maga az Atya és a Fiú személyes Ajándéka,

·    egyetlen, lényeges gyümölcse a szeretet,

·    Ő osztogatja különbözőadományait, a karizmákat.

Így fejezi be a mi közreműködésünkkel Krisztus művét e világban, és építi az igazság, az igazságosság, szeretet és szabadság országát (XXIII. János), amíg Krisztus újra el nem jön, hogy átadja az Országot az Atyának, hogy végül Isten legyen minden mindenben.

Nemeshegyi Péter SJ és Gyorgyovich Miklós beszélgetése alapján

Liturgia

A térdelés

Mit tesz az ember, ha elragadja a gőg?

Kihúzza magát, fölvágja fejét, kifeszíti mellét és egész termetét. Minden azt harsogja benne: „Több vagyok, mint te!” De ha valaki alázatos lelkű, kicsinynek érzi magát, lehajtja a fejét s összezsugorodik: „megalázza magát.” És pedig annál mélyebben, minél nagyobb az, aki előtt áll, s minél kisebbnek tűnik föl ő önmaga előtt.

De mikor érezzük világosabban, milyen kicsinyek vagyunk, mint akkor, ha az Isten előtt állunk? A hatalmas Isten, aki éppen úgy volt tegnap, mint ma, és éppen úgy lesz száz meg ezer év múlva is, aki betölti ezt a szobát és az egész várost, a földkerekséget és a mérhetetlen csillagos eget. S mindez csak annyi előtte, mint egy porszem. A szent Isten, a tiszta, az igazságos és végtelenül fönséges… Milyen nagy is Ő… és milyen kicsiny vagyok én! Olyan kicsiny, hogy egyáltalán nem is hasonlíthatom magam Őhozzá, olyan kicsiny, hogy semmi sem vagyok Őelőtte. Ha az ember ezt jól meggondolja, egészen természetesnek érzi, hogy nem állhat meg büszkén Őelőtte. Az ember „megalázkodik”, szeretné alacsonyabbá tenni termetét, hogy ne álljon ott olyan kihívóan, – és íme, máris feláldozta magasságának felét: letérdelt. S ha ez még nem volna elég a lelkének, meg is hajolhat hozzá. És ez a meghajolt alak ezt mondja: „Te vagy a végtelen Isten, én pedig a semmi.”

Ha térdet hajtasz, légy rajta, hogy ne legyen az elsietett, üres mozdulat. Önts lelket belé! A térdhajtásnak lelke pedig az, hogy a szív mélységes tisztelettel bensőleg is meghajol Isten előtt. Ha a templomba jössz, vagy onnét távozol, vagy ha elhaladsz az oltár előtt, hajtsd meg térdedet szép nyugodtan egészen a földig, s vidd bele ebbe a térdhajtásba egész lelkedet, mely így szóljon: „Én végtelen Istenem…!”

Romano Guardini

A szentmiséről és a szentáldozásról

Keresztény életünk csúcspontja és forrása a szentmise. A „templomi etikettről” talán felesleges is beszélni, ám mégsem hiábavaló: legyen természetes mindenki számára, hogy a templomban rágógumizni illetlenség és tiszteletlenség, a mobiltelefont ki kell kapcsolni vagy inkább otthon hagyni, mise alatt telefonálni pedig finoman szólva is neveletlenségre vall.

A szentáldozás a szentmise legbensőségesebb pillanata számunkra: találkozás a közénk testesült, értünk meghalt és feltámadt, üdvösséget ajándékozó Úrral. Érdemes e találkozás méltóságáért és ünnepélyességéért néhány szót újra szólni.

A szentáldozáshoz templomunkban minden szentmisén középen kettes sorban járulunk – ez elősegíti a rendezett és egyenletes áldoztatást. Ügyeljünk rá, hogy a két sor egymás mellett lép előre, sosem a másik elé vagy középre lépve áldozunk, hanem a sorban előreérkezve a pap nyújtja az Oltáriszentséget. Magunkhoz véve az Úr Jézust mindig sorunkból kifelé fordulva megyünk a helyünkre, hogy ne zavarjuk az utánunk következők áhítatát.

Az Oltáriszentség vételéről a Szécsényi Harangok 1998. őszi számában már írtuk: „Ma a magyar egyház előírása szerint általánosan két féle módon vehetjük magunkhoz az Úr Testét: kézbe áldozással, vagy a nyelvünkre téve. Mindenki maga döntheti el, melyik a kedvesebb számára, de mindenképp fontos, hogy kellő tisztelettel és figyelmességgel tegyük.

A kézbeáldozás az ősi formája az Úr Testének vételére. Már az első századokból fennmaradtak olyan iratok, amelyek leírják, hogy milyen módon és milyen lelkülettel vegyük magunkhoz az Oltáriszentséget. Bal kezünkből bölcsőt formálva, jobb kezünkkel alátámasztva, nyitott szívünket jelképezve nyújtsuk, jól láthatóan, mellmagasságban az áldoztató felé. Nyitott tenyerünk jelzi egész életünk odaadását és a Jézus után vágyó szívünket. A Szentség vételekor hangos Ámen-t válaszolunk (Hiszem, Úgy van), majd oldalra félrelépve - a következő áldozónak helyet engedve, de az áldoztató felé fordulva - jobb kezünkkel vesszük magunkhoz az Oltáriszentséget. A Szentséget nem vihetjük helyünkre, a kezünk legyen üres, erre az időre a rózsafüzért vagy a kesztyűt vegyük le, a táskát hagyjuk helyünkön.

A nyelvre való ­áldozáskor is ügyeljünk a méltó vételre: az Ámen-t hangosan kimondva, majd szánkat kinyitva, nyelvünket a szükséges mértékig kidugva áldozzunk.

Fontos, hogy a higiénés szempontokat is figyelembe vegyük: ügyeljünk, hogy a nyelvünk ne érjen az áldoztató kezéhez. Ebből a szempontból a kézbeáldozás bizonyosan szebb és méltóbb forma.

Mindenki dönthet arról, melyik forma áll szívéhez közelebb, melyik fejezi ki jobban a Jézussal való találkozás intimitását és méltóságát. Bármelyiket is használjuk, a szív tisztasága és nyitottsága adja meg a kellő tiszteletet Annak, Aki mindent odaad értünk.”

A figyelmesség az Úr Jézus és az egymás iránti szeretet jele, ez tegye szentáldozásunkat és ünneplésünket széppé.

Zalán atya

PLÉBÁNIAI ÉLETÜNK – KÖZÖS ÉLETÜNK

Együttélés házasságkötés előtt? – Kérdések és válaszok a hit fényében

A „házasságon kívüli együttélés” férfi és nő olyan kapcsolatát jelenti, ahol házasságkötés nélkül áll fenn közöttük szexuális kapcsolat és közös háztartásban élnek. Ma már hazánkban is egyre elterjedtebb és társadalmilag elfogadott ez.

Az Egyház kifejezetten aggódik a házasságon kívüli együttélés miatt, mert ez mostanában általánosan elterjedt, ugyanakkor a keresztény családok számára hosszútávon komoly problémát jelenthet.

Még sok katolikus számára is meglepetés, másoknak érthetetlen, miért ellenzi a házasságon kívüli együttélést a Katolikus Egyház. (Az Egyházon természetesen sosem csak a papságot értjük, hanem papok és hívek a keresztény tanítást hordozó teljes közösségét.)

Az alábbiakban megpróbáljuk a fiatalok és egyházi házasság előtt álló párok számára egyértelművé tenni azokat az érveket és szempontokat, amelyek segítenek a katolikus erkölcsi tanítás megértésében.

 „Miért probléma az Egyház számára a házasságon kívüli együttélés?”

Ennek első oka, hogy az együttélés – még akkor is, ha a (polgári) társadalom ezt az életformát jóváhagyja – egyszerűen nincs összhangban ISTENNEK a házasságra vonatkozó tervével.

Annak továbbadásáról és értelmezéséről van szó, amit Isten minden idők óta kinyilatkoztat számunkra. Nincs jogunk ahhoz, hogy megváltoztassuk Jézus tanítását. Ez azt jelentené, hogy megfosztjuk az embereket az örökké érvényes megváltó igazságoktól. Keresztény hitünk tanítása szerint a szexuális kapcsolat Isten ajándéka, ugyanakkor kizárólag a házasságra vonatkozik, mert a legteljesebb és ezért végleges odaadottság és szeretet, a házastársi kapcsolat megélése. A házasságon kívüli nemi élet ezért visszaélés a házasság szentségi mivoltával, a szexualitás szentségi erejével és az emberi méltósággal.

„Miért nem fogadja el az Egyház, ha mi mégis az együttélés mellett döntünk?”

Az Egyház úgy gondoskodik tagjairól, mint a szülők a fiukról és lányukról, akiket nagyon szeret: védelmezni akar benneteket és meg akarja őrizni a boldogságotokat.

Tapasztalataink sze­­rint a házasságköté­sük előtt már együtt élő párok többsége túl nehéznek találja a házasságot ahhoz, hogy kitartson benne. A legtöbben egyáltalán nem gondolják végig azokat az érveket, melyekkel aztán döntésüket indokolják.

Nézzük most végig a legtöbbször előforduló érveket és keressünk rá keresztény választ.

1. érv: "Nekünk ez kényelmesebb."

Jó dolog a kényelem, de életre szóló döntésnél nem tekinthető alapnak. Házasságban élni időnként bizony kényelmetlen és lemondásokra is szükség lehet – ez azonban épp a szeretet jele. Csupán kényelmi szempontból együtt élni rossz előkészület a házasságra, amint ezt több tanulmány bizonyítja. Vizsgálatok kimutatták, hogy azok, akik házasságkötésük előtt együtt éltek, gyakrabban választják később a „változatosságot”, a „kísérletezést” és a nyitott életformák kínálta lehetőségeket, ami viszont kapcsolatuk meggyengüléséhez vezethet. Abban az elemzésben, amelyet különböző egyetemeken végeztek kiderült, hogy azokban a házasságokban, ahol a felek korábban az együttélést választották, felszínesebb a kommunikáció és gyakoribbak a felelősségvállalás nélküli döntések. Amennyiben az együttélés alapja a kényelem, akkor ez nem ad lehetőséget körültekintő megfontolásokra és nincs megfelelő tere az életre szóló, bölcs döntéseknek.

2. érv: "Szeretnénk megspórolni az esküvő költségeit, így számunkra gazdaságosabb az együttélés."

Bizonyára több pénzetek maradna így a havi kiadásokra, azonban valami sokkal értékesebbet áldoztok fel érte. A jegyesség több mint az esküvő és a lagzi tervezgetése. Komoly beszélgetéseknek és alapos megfontolások ideje, ami legjobban egy meg nem terhelt, még teljesen szabad kapcsolatban lehet sikeres. Azok, akik házasságkötésük előtt együtt élnek, már nem élhetnek a szabad döntésnek ezzel a „luxusával”. Bármennyit is spóroltok a költségeken - a végén nagyobb árat fizettek érte. „A rövidtávú spórolás sokkal kevésbé fontos, mint beruházni egy életre szóló kapcsolatba.”

3. érv: "Előbb ki akarjuk próbálni, hogy hogyan tudnánk együtt élni, hiszen olyan sok a válás."

Több tanulmány egybehangzóan kimutatta, hogy lényegesen gyengébb a lelki és a szellemi kapcsolat ott, ahol a felek házasságkötésük előtt próbaként együtt éltek, ráadásul elégedetlenek a helyzetükkel. Felszínesen tekintve a „próbaházasságnak” az adhat értelmet, hogy így az össze nem illő párok kiszűrhetők. Ez azonban közel sincs így. Akik házasságkötésük előtt együtt élnek, 50%-kal nagyobb arányban válnak el később, mint akik nem az együttélést választják. Ezenkívül több, mint 60%-uk kapcsolata szakad meg még a házasság előtt. A házasságon kívüli együttélés jelentős mértékben különbözik a házasságban való együttéléstől, hiszen az előbbinél hiányzik a kapcsolatmegtartó elköteleződés.

4. érv: "Előbb meg kell ismernünk egymást. Később vállalhatunk gyermekeket is."

A próbaházasság valójában egymás megismerésének elhibázott formája, mert gátolja a baráti szeretet (filia) hiteles fejlődését és érési folyamatát, hisz nem biztosít ehhez elegendő időt. Gyakori, hogy akik házasságkötésük előtt együtt éltek, a szexualitás terén túlzott elvárásokról számolnak be, ugyanakkor a kommunikáció egyéb formái iránt kisebb érdeklődést mutatnak. Ez vezetne a házasságban a szexuális kapcsolat teljes egységéhez? A megismerkedés és az udvarlás klasszikus folyamata során jobban fogjátok egymást értékelni a beszélgetések, egymás elveinek és vágyainak kölcsönös megosztása, és az egymásban rejlő valódi értékek megismerése által.

5. érv: "Az Egyház tanítása ezen a területen elavult és eltávolodott a valóságtól. A születésszabályozás túlhaladta a régi szabályokat."

Ez így nem igaz. Az ókeresztény korban - a római birodalomban - nem keresztény körökben általánosan elterjedt a házasságon kívüli együttélés ugyanúgy, mint a művi fogamzásgátlás. Ez a gyakorlat azonban az egyénre, a családra és a társadalomra már akkor is negatív hatással volt. A nőket a szexuális élvezet játékszereiként szabadon rendelkezésre álló tárgynak tekintették, és eldobták, ahogy az érzelmek heve alábbhagyott. A házassággal és a családdal kapcsolatos keresztény szemlélet az egyén és a család boldogságához és beteljesüléséhez - valamint széles körű kulturális és társadalmi megújulásához- vezetett. Az Egyház tanítása közel sem elavult, éppen ellenkezőleg: akkor is, most is forradalmi erejű - és eredményes!

„Milyen jogon szól bele az Egyház a szexuális kapcsolatunkba? Ez a mi magánügyünk!”

A szexualitás rendkívül intim és személyes, mindazonáltal elgondolkodtató az erkölcsi és szociális vonatkozása. A családban a szexualitás elemi kötődésként működik, a család pedig a társadalom építőköve. A szexuális magatartás helyes vagy helytelen volta befolyásolja az egyén, a család és a társadalom egészségét és boldogságát. Ez magyarázza azt, hogy a polgári törvények mindig is foglalkoztak a szexuális viselkedés problémáival. Az Egyház természetesen védelmezi a családot és a társadalmat. Még inkább védelmébe veszi azonban a Te kapcsolatodat leendő házastársaddal és ISTENNEL. A szexuális együttlét az az aktus, amely során Isten előtt megpecsételődik és megújul a házastársi szövetség. A szexualitás terén elkövetett bűn során tehát nemcsak férfi és nő vétkezik egymás ellen, hanem Istentől távolodnak el. Ez pedig már az Egyház felelőssége. A szexualitás nem pusztán magánügy. Amennyiben közös ügyetek Istennel, akkor közös az Egyházzal is. Kérdezzétek meg magatoktól: „Melyik az a pillanat, amikor már nem vagyok keresztény? Miután becsuktam a hálószoba ajtaját? Mikor szűnik meg számomra az Istennel való kapcsolat jelentősége?”

„Hogyan vonatkoztatható az egymással való kapcsolatunkra és Istennel való lelki kapcsolatunkra az, amit saját testünkkel teszünk?”

Tested, mint ajándék a szexuális együttlét során a teljes önátadás szimbóluma. A szerelmi aktus során férj és feleség testbeszédben fejezi ki azt, amit az esküvőn az oltár előtt kimondtak egymásnak: „Tied vagyok – egész életemben!” Isten a szexualitást testi örömre és érzelmi beteljesülésre teremtette. De még ennél is többről van szó. Mindenekelőtt annak a tökéletes ajándéknak a jele ez, amelyet férj és feleség személyesen megígért egymásnak. E kölcsönös ajándék felhatalmazza a házaspárt arra, hogy Isten munkatársa legyen, amennyiben egy új személy, a gyermek kapja meg az élet ajándékát. Isten terve szerint a szexuális egyesülésnek alapvetően két célja van: a házastársi szeretet növelése és a gyermekekkel való osztozás ebben a szeretetben.

Az egyetlen „hely”, ahol férfi és nő részéről a teljes önátadás megvalósulhat, a házasság. Ez az a „hely”, ahol a gyermekeket az édesapa és az édesanya biztonságot adó, elkötelezett szeretetével tudja felnevelni. Ezért tartozik a szexuális intimitás egyedül a házasságra. A házasságon kívüli szexualitás hazugság. A nemi aktus lényege a teljes, feltétlen önátadás - de a valóságban a férfi és a nő visszatartja elköteleződését és termékenységét, és megtagadja kapcsolatát Istennel. Mielőtt átadod a testedet társadnak, egész életedet át kell adnod neki és egyidejűleg társad teljes életét el kell fogadnod – ez pedig csak a házasságban lehetséges.

„Miért nem hallgathatok a lelkiismeretem szavára, ha az együttélést jónak tartom?”

Lelkiismereti dolgokban könnyű tévedni, amint ez gyakran meg is történik. Ha saját érdekeinkről van szó, különösen is hajlamosak vagyunk az önámításra. Itt is, mint minden cselekedetünknél, objektív irányelvekre van szükségünk, melyek megmutatják, hogy lelkiismeretünk helyesen működik-e és képes-e jól dönteni. Az erkölcsösség nem vélemény vagy „jóérzék” kérdése. A lelkiismeret Isten hangja és az igazságot szívünk mélyén hirdeti. Nem valószínű, sőt mi több, lehetetlen, hogy Isten az emberi kényelem vagy a kívánságaink kedvéért saját parancsait meghazudtolja. Akkor cselekszel jól, ha Isten akaratát teljesíted. Házasságon kívül együtt élni minden körülmények között bűn.

„Miért mondja az Egyház, hogy az együttélés megbotránkoztat másokat? Hiszen rokonaink és barátaink között sokan élnek így!”

Az, hogy sokan így élnek, nem változtat az együttélés helytelenségén és azon, hogy súlyos bűn. Azt a döntést, amely szerint egy pár az együttélést választja, nem lehet elkülönítve őrájuk vonatkoztatni. Mindenkit érint, akik kapcsolatban állnak velük – szüleiket, testvéreiket, barátaikat, sőt az egyházközösség valamennyi tagját. Akik házasságon kívül együtt élnek, kimondatlanul azt az üzenetet közvetítik, hogy Isten törvényének áthágása nem bűn. Ez félrevezető lehet a fiatalabb gyermekek – testvéreik, barátaik gyermekei – számára, akikre könnyű mély hatást gyakorolni, erkölcsi ítéletük pedig még éretlen.

„Hogyan készüljünk fel lelkileg a lehető legjobban a házasságra?”

Az esküvő csak egy nap, a házasság viszont egész életre szól. Hosszú és boldog idő lehet, de csak megfelelő előkészület után. A házasságra való felkészülés legjobb módja a hit megélése. Katolikusoknál ez azt jelenti, hogy vasárnaponként hűségesen részt vesznek a szentmisén, rendszeresen gyónnak, imádkoznak és gyakorolják a felebaráti szeretetet – ez formál, megszentel és erőt ad. Az előkészület ideje buzdítás arra, hogy együtt is imádkozzatok, rendszeresen olvassátok a Szentírást és a keresztény erények szerint éljetek. Tájékozódásként figyeljétek azokat a párokat és családokat, akik valóban keresztényként élnek.

Miért éljünk mostantól külön? Hiszen ez csak az Egyház önkényes szabályozása.”

Az Egyház tanítása a házasságon kívüli együttélésről nem „önkényes szabályozás”. Házasságkötés előtt együtt élni Isten parancsát és az Egyház törvényét sérti, tehát bűn. Szent Pál – a „paráznaság” kifejezést használva (akár tényleges együttélésről van szó, akár nem) – azon bűnök közé sorolja, amelyek megakadályozhatják az Isten Országában való részesülést (vö. 1Kor 6,9). A házasságon kívüli együttélés az emberi szív legmélyebb vágya ellen irányul és a házasság megromlásának esélyét jelentősen növeli.

Ha őszintén magadba nézel, akkor valamennyi gyakorlati megfontolás arra fog vezetni, hogy a házasságkötés előtti együttéléssel szemben döntesz KRISZTUS, illetve az ő tanításának követése mellett. Mindez

§         erősíteni fogja a házasságotokat,

§         elmélyíti a barátságotokat,

§         kölcsönös bizalom és elmélyültebb életközösség létrejöttét segíti elő,

§         kiszélesíti a problémamegoldó és kommunikációs képességeteket,

§         növeli annak esélyét, hogy házasságotok sikeres lesz.

Azt gondolhatjátok, hogy Ti más helyzetben vagytok és egymás iránti érzelmeitek sosem fognak alábbhagyni. A legtöbben így gondolkoznak. Senki sem lép házasságra, miközben annak megromlásától tart. Mégis szétválik sok pár útja. Ti szeretnétek a „ritka kivétel” lenni: azok, akiknek sikeres a házassága, miután boldogan és teljes beteljesülésben éltek együtt!

Egyesek úgy gondolják, hogy házasságkötés előtt külön élni erőltetett, mások szerint pedig nincs is jelentősége. Vannak, akik attól tartanak, hogy a szexuális aktivitás szüneteltetése káros lehet a kapcsolatukra. Ez azonban meglehetősen ritka. A házasságban is lehetnek olyan időszakok, amikor a szexuális kapcsolatot egy időre fel kell függeszteni, pl. betegség, katonai szolgálat, üzleti út miatt vagy a házastárs egészségi állapota érdekében. A kapcsolat ezt nemhogy túléli, de erősödik is általa. Isten a jó házastársi kapcsolat kegyelmével jutalmazza meg az ilyen áldozatot. Ezzel a kommunikáció egyéb formáira jobban tudtok építeni, ez pedig végső soron lehetővé teszi számotokra, hogy egymást mélyebben és maradandóbban ismerjétek meg.

„Miért érdemes az Egyház tanítását követnünk?”

Gazdag áldásban részesülnek azok, akik Isten tanítását készséggel elfogadják. JÉZUS örömhíre felszabadít arra, hogy egymás iránti bizalmatok még nagyobb örömmel töltsön el benneteket:

§         hogy a másikban a személyt tiszteljétek, ne pedig eszköznek tekintsétek céljaitok eléréséhez

§         hogy kiegyensúlyozott, tartós és élő hitet sugárzó kapcsolatban éljetek

§         hogy igaz és hűséges szeretettel ajándékozzátok meg egymást és ne egyszerűen az ösztönök kielégítése legyen a cél.

A házastársi szeretet különleges helyen áll Isten tervében. Ahogy mindenért, ami jó, ezért is áldozatot kell hozni. Ez az áldozat azonban elenyésző a megígért jutalomhoz képest. Keressétek előbb Isten országát; mindazt pedig, amit kértek, megkapjátok hozzá – sőt még annál is többet!

Színében elváltozott kolostor

„… Adtam kezekhez az esztergomi nemes Káptalannak 10.000 forintot a szécsényi klastromra. Illés és Miller uram vették kezekhez. Ott, Szombatban, a Consistoriumban fogják letenni eö kegyelmek és a P. Provinciális quietantiájára per patres erogálni azon klastrom épületire, kiről ez írásomnak köllett kelni szük­séghképen. Azon klastromon címerünk is legyen, kit innen küldünk, amikor megintenek róla. Datum Posonii die 7. febr. Anno 1694. Széchenyi György esztergomi érsek…” Ezt az idézetet Kőnig Kelemen hozza a szécsényi Historia Domus lapjairól, (HD Szécsény 69-70) de hozzáfűzött jegyzetéből (391.o.) számunkra kiderül, hogy az említett címert ő maga nem láthatta, mert ha látta volna, nem vélt volna egynek két dolgot: Széchenyi György érsek címerét, és ugyanő képmását, vagyis alakjának képét. Mi viszont láthatjuk! Egy háromszáz éves címer került elő a kolostor bejárata fölötti falfülkében, amikor azt meg­kutatták az ősz végén. A kutatás és konzerválás után jól kivehető Széchenyi György címere, persze meg­rongálódva és kopottan. Egy tényre mindenképpen figyelmeztet az érsek címere: a Bárkányi János-féle török utáni helyreállítás csak egy nagylelkű főpap hatalmas adományából volt befejezhető! Talán a történelem ismétli magát. Az 1989-es szécsényi visszatérés úttörői által megkezdett felújítás heroikus erőkkel történt, de a provincia önerőből a befejezést már nem vállalhatta. Most a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma adta az összeget ahhoz, hogy a kolostor újból szépen mutassa meg magát. A nyáron meglendült munkákat a szép és hideg „szécsényi tél” állította le.

Mi is történt ez idő alatt?

A „vakolás” címszó elég egyszerűen hangzik, de e mögött sok minden van. Végre felkerült az ereszcsatorna, erősebb hófogókat kapott a tető, megújult és szép fehéren virít a rengeteg kémény. A káptalanterem, vagyis a sekrestye külső fala újra van festve, támpillérei megerősödtek és megszépültek. Helyükre kerültek a pinceablakok kőkeretei. A kolostor mindhárom oldala be lett vakolva és új lábazatot kapott, újra lett festve a quadrum, lábazata is újra lett rakva. A földszinti ablakok vasrácsot kaptak, amik egy az egybe a régiek hasonmásai. A quadrumba az esővizet felhasználó, beépített locsolórendszer került és útjainak lekövezése is folyamatban van.  Az udvaron elkészült a csapadékvíz elvezető rendszer is, ami a régészeti kutatások miatt nem egyszerű dolog. Az épület körül falszárító árok készült. A melléképület egy részének tetőjavítása, gépészetének (fűtés, világítás) felújítása is elkészült.

Szerettük volna, ha a teljes melléképület megújul, beleértve a gazdasági udvart, de erre sajnos már nem futotta. Sok munka várat még magára, de a leglényegesebb részek már rendben vannak.

Adjon az Úr még néhány Széchenyi György-lelkületű adakozót, hogy az idei 670. születésnapot már színében teljesen megváltozva ünnepelhesse a kolostor!

Gergely atya

Zarándoklataink elé

Idei zarándoklataink vezérgondolatait II. János Pál pápa Novo Millennio Ineunte (Az új évezred kezdetén) kezdetű apostoli levele adja. Ennek záró sorait idézzük, segítségül a zarándokoknak a lelki készülethez.

DUC IN ALTUM! – EVEZZ A MÉLYRE!

Haladjunk előre reménységben! Új évezred nyílik meg az Egyház előtt, mint valami széles óceán, melynek kalandjaiba Krisztus támogatására támaszkodva bocsátkozhatunk. Isten Fia, aki kétezer évvel ezelőtt megtestesült az emberek iránt viselt szeretetből, ma is folytatja művét: átható tekintetre van szükségünk, hogy ezt megláthassuk, és főként tágas szívre, hogy magunk is munkálóivá legyünk. … Az általunk szemlélt és szeretett Krisztus most újra arra hív minket, hogy induljunk útnak: „Mentjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket! Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevére” (Mt 28,19). Ez a missziós parancs bevezet bennünket a harmadik évezredbe, ugyanakkor arra a lelkesedésre buzdít minket is, mint amely az első keresztényeket hevítette: magának a Léleknek az erejére számíthatunk, aki kiáradt Pünkösdkor, s aki ma is arra ösztönöz bennünket, hogy folytassuk utunkat annak a reménynek a jegyében, amely „nem csal meg” (Róm 5,5).

Az új évszázad kezdetén élénken rá kell térnünk a világ új útjaira. Különféle utakon haladunk mi valamennyien…, azok között azonban nincs távolság, akik eggyé forrtak az egyetlen közösségben - abban a közösségben, mely mindennap az eucharisztikus Kenyérnek és az Élet Igéjének asztaláról táplálkozik. Minden vasárnap olyan, mint az Utolsó Vacsora termében tartott találkozó, ahol a feltámadt Krisztus újra nekünk adja magát, mint amikor „a hét első napjának” (Jn 20,19) estéjén megjelent övéi előtt, rájuk „lehelte” a Lélek éltető ajándékát és elindította őket az evangelizáció nagy kalandjára.

A szent Szűz elkísér bennünket ezen az úton. …

Kedves Testvérek! A Szent Kapu szimbóluma bezárul mögöttünk, de csak azért, hogy minden korábbinál szélesebbre tárjuk azt az eleven kaput, aki maga Krisztus. A Jubileum lelkesedése után nem kell visszatérnünk a szürke hétköznapokba. Éppen ellenkezőleg: ha zarándokutunk hiteles volt, akkor megmozgatta meggémberedett tagjainkat, hogy az előttünk álló útra térjünk. Pál apostol lendületét kell utánoznunk: „nekilendülök annak, ami előttem van. Futok a kitűzött cél felé, az égi hivatás jutalmáért, amelyre Isten meghívott Krisztusban” (Fil 3,13 - 14). Egyúttal Mária szemlélődő magatartását is utánoznunk kell, aki a Jeruzsálem szent városába tett zarándokút után hazatérve názáreti házába hűségesen megőrizte szívében Fiának misztériumát (vö. Lk 2,51).

Bárcsak a feltámadt Jézus, aki velünk halad, akár az emmauszi tanítványokkal, és felismerteti magát „a kenyértörésben” (Lk 24,35), éberen találna bennünket, készen arcának felismerésére, hogy mi is testvéreinkhez szaladjunk és beszámoljunk nekik a nagy hírről: „Láttuk az Urat!” (Jn 20,25).

A képviselőtestület hírei

A március 21-i találkozón a nagyböjti plébániai eseményeket értékeltük és a tavaszi programokat egyeztettük. Az elegendő jelentkező hiányában elmaradt erdélyi út helyett egy dél-alföldi zarándoklatot szervezünk Szeged végcéllal. A benczúrfalvi templom javára gyűjtöttünk az április 7-i szentmiséken. Szót ejtettünk a húsvéti liturgia és a zarándoklatok előkészítéséről, a műszaki feladatokról, a kolostorban elkészült emeleti üvegajtóról, az új kiállításról és a választásokról.

A következő találkozó május 9-én, lapzárta után volt. 

Karitász hírek

A Karitász-ház húsvét után újra fogadja a rászorulókat. Miért volt zárva? Azért, mert a téli időszakban a helyiségeket – mivel hetente csak egyszer használtuk azokat – nem lehetett rövid idő alatt kifűteni. Ezért döntött úgy a Képviselőtestület, hogy intézkedik a gáz bevezetése ügyében, hogy – gázkonvektorok felszerelésével megoldva a fűtést – a ház egész évben nyitva tarthasson és más célokra is hasznosítható legyen. Szívesen fogadunk használt, de még jól működő konvektor adományt, melyet központi fűtés miatt iktattak ki.

Tervezzük, hogy a nyári időben virágkötő tanfolyamot indítunk, amely képesítést is ad. A tanfolyam díja előreláthatólag 28.000 Ft lesz, és részletfizetésre is lesz lehetőség. A pontos infor­má­ci­ó­kat a hirdetésekből tudhatják majd meg.

Folytatni szeretnénk a ház külső rendbetételét a kőporozással és az új kapu elkészítése is folyamatban van.

Továbbra is várjuk a tiszta, ép, még hordható ruhaadományokat. Kérjük, hogy lyukas, szakadt, piszkos és elavult, már használhatatlan ruhákat ne hozzanak, mert azokat mi is kénytelenek vagyunk kidobni. Várjuk jelzéseiket a szükséget szenvedő személyekről a templomban kitett lapokon, személyesen vagy telefonon.

Jót tenni jó! A Karitász-ház minden pénteken 16 és 18 óra között van nyitva.

dr. Percze Ágnes, a Karitász csoport vezetője

Eseménynapló

 

·  Februártól kezdődően idén is 7 előadással készítettük fel 18 idei jegyespárunkat esküvőjükre. A jegyes­kurzus lebonyolításában házigazdaként családos hittanosaink segítettek, a Karitász pedig a terem előkészítéséről, süteményekről gondoskodott. Köszönjük szolgálatukat!

·       A keresztutat a Nagyböjt során hittanosaink segítségével imádkoztuk. Köszönjük segítségüket!

·       Lelkigyakorlatos hétvégén vettek részt bérmálkozásra készülő fiataljaink március 1. és 3. között a vácrátóti plébánián.

·       A plébánia nagyböjti lelki napja március 9-én, szombaton volt. A lelkinapot dr. Harsányi Ottó feren­ces atya, a Sapientia Szerzetesi Hittudomá­nyi Főiskola ta­ná­ra vezette. A prog­ramon mintegy ötvenen vettek részt.

·       Február elején a Hídember című filmhez templomunkban is forgattak egy rövid jelenetet.

·       Húsvétra elkészült az oltárok gyertyatartóinak felújítása.

·       A plébánia által szervezett második tánc- és viselkedéskultúra tanfolyamon (tánciskolán) 11 fiatal vett részt.

·       A templom tavaszi nagytakarítását március 23-án, szom­baton tartottuk. A sok segítő szolgálatát hálásan köszönjük!

·       Húsvétra a Plébánia és a Karitász elkészíttette Králik Andorné, Mici néni síremlékét a temetőben.

·       Nagyhétfőn, Nagykedden és Nagyszerdán az esti szentmise keretében lelkigyakorlatos beszédeket tartott fr. Gencsi Szeráf kapucinus atya, a mária­bes­nyői kegyhely plébánosa.

·       Nagypénteken a Karitász csoport tagjai és a hittanosok felkeresték a betegeket a Húsvét örömét hirdetve számukra.

·       Nagycsütörtökön ministránsaink idén is részt vettek a váci krizmaszentelési szentmisén.

·       Köszönjük a Szent Háromnap liturgikus ünneplésében segítők (passióénekesek, ministránsok, olvasók, stb.) áldozatos szolgálatát.

·       A dévai Magyarok Nagyasszonya Gyermekotthon számára gyűjtöttünk a nagyböjt idején a templomban. Összesen 104.750 Ft adomány gyűlt össze, amelyet eljuttattunk Dévára.

·       Április 7-én, vasárnap a benczúrfalvi templom felújítására gyűjtöttünk szentmiséinken. A hívek 67 ezer forinttal, a püspökség 800 ezer forinttal, a Pán Alapítvány 100 ezer forinttal támogatja a nyáron sorra kerülő munkát.

·       Április 8-14. között a Kossuth rádióban a déli harangszókor a szécsényi templom harangjai voltak hallhatók.

·       Assisi Szent Ferenc Naphimnusza kapcsán készült fotókiállítás nyílt meg a kolostor Rákóczi-terem előtti, elsőemeleti részén, melyet minden érdeklődő megtekinthet. A fényképeket Polgári Máté ferences testvér készítette.

·       A Karitász tagjai április 11-én tavaszi virágkötő tanfolyamon vettek részt. A nyár folyamán előreláthatólag többnapos, oklevelet adó tanfolyam is lesz a Karitász házban.

·       Húsvét 4. vasárnapján (április 21.), a Hivatások vi­lág­napján papi és szerzetesi hivatásokért imádkoztunk. A szentmiséken a novícius testvérek osztották meg hivatástörténetüket.

·       Május minden estéjén litániával kö­szöntjük a Boldogságos Szent Szüzet.

·       Az Elsőáldozás május 5-én, Pösténypusztán május 12-én volt. Az idén 59-en járultak első szentáldozásukhoz. Imádkozzunk értük!

·       Gyümölcsoltó Boldog­asszony (Urunk szüle­té­sé­nek hí­rüladása) ün­ne­pét idén április 8-án, hétfőn ünnepeltük.

·       Tavasszal kereszteltük a következő gyermekeket: Báránkó Balázs, Varga Dániel, Bálint Ádám, Bartus Natália, Nyikon Gábor, Kaszás Gábor György, Szabó Eszter Judit, Szabó Péter László, Megyeri Renáta Erzsébet, Szigedi Gergő, Horváth Márton, Filkor Anna, Bali Ákos, Balázs Bálint.

·       Halottaink november óta: Gajdos Jolán M. Dominika nővér (88) Oláh Lajos (78), Molnár István (74), Boros János (82), Matula Pál (80), Oravecz Józsefné (94), Bagosi Sándor (60), Ádám Józsefné (80), Boros Jánosné (83), Terék Ferenc Béla (71), Gugyela Mária (93), Szeles János (70). Nyugodjanak békében!

 

Nyári programjaink

 

·  Május 18-án, szombaton reggel 6 órakor rövid imádsággal indul Szentkútra a szécsényi férfiak hagyományos pünkösdi zarándoklata, melyre minden fiút, fiatalt és férfit szeretettel várunk. A visszaérkezés vasárnap este 8 órára várható.

·  Pünkösd ünnepe május 19-én lesz - a szokásos vasárnapi miserendet tartjuk.

·  A hittanórák május 31-ig tartanak.

·   A gyermekek Szent Antal napjához kapcsolódó megáldása június 13-án az esti mise keretében lesz.

·   Az Úrnapi ünnepi szentmise június 2-án 10 órakor kezdődik és körmenettel zárul.

·   Június 2-től kezdődően a nyári miserend szerint a vasárnapi szentmisék 7, 10 és 19 órakor kezdődnek.

·  Hittancsoportjaink nyári táborai:

Ministránsok – Esztergom, június 23-27.

6. és 8. osztályosok – Mátra, július 8-13.

Családosok – Káptalanfüred, július 14-20.

Bérmálkozó fiatalok  – Bodony, július 28-augusztus 3.

                               Gerecse, augusztus 5-10.

5. osztályosok – Nógrád, augusztus 16-18.

· Az Erdélybe tervezett zarándoklat a kevés jelentkező miatt elmaradt, helyette június 29-30-án 2 napos jászberényi, kecskeméti megállókkal ópusz­ta­szeri és szegedi zarándoklatot szervezünk. Részleteket majd a templomi hirdetésekből tudhatnak meg.

·   Szent Anna és Joachim ünnepéhez kapcsolódóan a nagyszülők köszöntése július 21-én délután 5 órakor lesz a hittanteremben.

·  A Porziunkula búcsút augusztus 3-án tartjuk.

A program a következő:

17 órától gyóntatás

18.00 Litánia

19.30 Ünnepi vecsernye

20.00 Ünnepi szentmise
               – fr. Kubovics Konrád ofm

22.00 Szentségimádás

23.30 Olvasmányos imaóra

24.00 Éjféli szentmise

·  Augusztus 6-án, Színe­vál­to­zás ünnepén tartjuk templo­munk búcsúnapját. Az ünnepi szentmise 19 órakor lesz.

·  Augusztus 17-18-án a szokott rend szerint indul a szentkúti gyalogos zarándoklat. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

·  A nagyboldogas­szo­nyi búcsúra idén is szervezünk autóbuszos utazási lehetőséget. Rész­le­teket a szentmisék utáni hirdetésekből tudhatnak majd meg a testvérek.

·  Augusztus 20-án, Szent István királyunk ünnepén szent­misék 7, 10 és 19 órakor lesznek.

·  A nyári miserend szeptember 1-ig tart, szeptember 8-tól újra az évközi rend szerint lesznek a vasárnapi szentmisék.

·  A Temetőkápolna Kisbol­dog­asszony napi búcsúját idén szeptember 7-én, szombaton este tartjuk.

 

HíRHARANG

Pályázat – fejleszd tovább a plébániai honlapot!

A plébánia által kiírt pályázatra 2 pályamunka érkezett. A bírálat alapján az első díjat, egy 4.1D Interaktív Jazz hangfalkészletet Dombovári Szabolcs nyerte, a második díjat Sharp ZQM155T Manager kalkulátort pedig Sztrémi Gábor. Gratulálunk nekik és köszönjük fáradozásukat!

Dombovári Szabolcs munkája az interneten is megtekinthető (www.szecseny-plebania.ini.hu). Terveik szerint Szabolcs és Gábor a jövőben összedolgoznak és állandó gondozói lesznek a plébánia honlapjának, amely hamarosan a www.szecseny.ofm.hu internetes címen lesz elérhető.

Nyári program-ajánló

A nyári szünetben kiváló családi program lehet a budapesti Millennáris Parkban látható „Álmok álmodói – Világraszóló magyarok” című, kiemelkedően színvonalas kiállítás megtekintése. A kiállítás családok számára kedvezményes belépővel tekinthető meg.

Hasonlóan ajánlható történelmünk legsötétebb időszakát bemutató Terror Háza, és a június végéig a Nemzeti Múzeumban látható „Az ezeréves magyar kereszténység” című kiállítás meglátogatása.

Könyvtár-ajánló

Néhány könyv a könyvtár polcairól:

&   Wass Albert: A költő és a macska, Te és a világ – Az erdélyi származású kiváló író rövid elbeszélései és tömör tanításai útravalóul.

&   Albert Schweitzer: Az élet tisztelete – a világhírű protestáns lelkész, orvos, orgonaművész életrajza, prédikációi, és levelei Lambarénéből egy kötetben.

&   Dr. J. Dobson: Amit a feleségekről tudni kell(ene) – bibliai alapokon nyugvó józan tanácsok egy felkészült pszichológus tollából sok életpéldával, humorral, nem csak férfiaknak.

¹  Egymásért – párkapcsolat, házasság, család – a személyes kapcsolatok kialakítása, formálása, a konfliktusok megoldása, erőforrások, segítségek, vagyis hogyan lehet sikeres kapcsolatokat kialakítani, élni.

A Könyvtár folyamatosan bővül.

Az érdeklődőket minden szombaton az esti mise után, illetve vasárnap 10.30-11.00-ig várjuk.

Böngésző

Az Internethez hozzáférőknek néhány böngészésre érdemes keresztény honlap:

:     www.pasaret.ofm.hu – A pasaréti ferences plébánia igényes és szép honlapja.

:     www.plebania.net – A korábbi Virtuális Plébánia honlap megújult változata már portálként működik.

:     www.nexus.hu/seidlambrus- Seidl Ambrus atya személyes honlapja, finom falatok receptjeivel.

Apró hírek

§ A plébániai irodán hétfőtől péntekig 9.30-11.00 és 16.00-17.30 között állunk a hívek rendelkezésére. Kérjük, hogy lehetőleg ezekben az időpontokban keressék lelkipásztorainkat.

§ Gyóntatás a szentmisék előtt és elején van.

§ A zsolozsmát minden nap 6.35-kor és 18.35-kor imád­kozzuk a templom­ban.

§ Minden csütörtök este a szent­mi­se után csen­des szentségimádást tar­­tunk családjainkért, gyer­me­ke­ink­ért, fiatal­ja­inkért és ha­zánk­­ért. Mindenkit hí­vunk és vá­runk, hogy kapcsolódjon be imádságunk­ba!

§ Minden hónap első péntekén felkeressük a betegeket.

§ A Ferences Világi Rend minden hónap első szombatján az esti szentmise után és a hónap harmadik vasárnapján délután 16.30-kor tartja összejövetelét. A közösség tagjaiért ajánljuk fel a 3. vasárnapokon az esti szentmisét.

§ A Rózsafüzér-társulat minden hónap második vasárnap­ján tartja a titokcserét. A reggeli szentmisét ezeken a vasárnapokon a társulat élő és elhunyt tagjaiért ajánljuk fel.

§ A házasságra ké­szülő fiatalok és a szülők fi­gyelmét fel­hív­juk, hogy az es­kü­vő­re - az alapos készület ér­dekében - 6 hónappal korábban, a keresztelőre 1 hónappal korábban kell jelentkezni a plébánián.

§ A templom alatti kriptában az örökös urnahelyek megválthatók. Érdeklődni a plébánián lehet.

§ A Szécsényi Harangok újság ingyenes, hogy mindenkihez eljuthasson. Egy-egy példány előállítási költsége kb. 50 Ft. Kérjük, hogy lehetőségeikhez mérten az újságos perselyen keresztül támogassák az előállítást. Köszönjük! 

NAPRAFORGÓ

Csapatmunka

Egyszer volt, hol nem volt, volt négy ember. Név szerint: Mindenki, Valaki, Bárki és Senki.

Egy szép napon szóltak Mindenkinek, hogy akadt egy fontos munka, amit sürgősen meg kell csinálni. Mindenki biztos volt benne, hogy Valaki megcsinálja. Bárki megtehette volna, de Senki sem csinálta meg. Valaki nagyon megdühödött emiatt, mivel ez Mindenki dolga lett volna. Mindenki úgy gondolta, hogy Bárki megtehetné, és Senki nem vette észre, hogy Mindenki kerüli a munkát. Végül Valaki lett az, akit Mindenki okolt, amiért Senki nem csinálta meg azt, amit Bárki megtehetett volna.

Tudod-e?

·      Az új Egyházi évkönyvben (Annuarióban) közölt adatok szerint a Szentszék jelenleg 174 országgal tart fenn szabályos diplomáciai kapcsolatokat.

A világ 6 milliárd 47 millió lakosából egymilliárd 50 millió a katolikus, ami 17,4 százaléknak felel meg.

A katolikusok 49,4 százaléka az amerikai földrészen él, Európában 26,7 százalék; a legkevesebb katolikus – 0,8 százalék – Óceániában van.

A püspökök összlétszáma a világon 4541, a papoké 405 ezer, akik közül 265 ezer egyházmegyei szolgálatban áll. A múlt év során 161 új püspök kapott kinevezést. Az állandó diakónusok száma közel 28 ezer.

A férfi szerzetesek 55 ezren vannak, a szerzetesnők száma meghaladja a 800 ezret.

A papok száma keveset emelkedett az előző évhez képest, míg jelentősebb mértékben növekedett az állandó diakónusok, a világi misszionáriusok és a katekéták (hitoktatók) száma. 1978 óta fokozatosan emelkedett a papnövendékek száma, a legnagyobb növekedés Afrikában, a legkisebb pedig Európában volt.

·     A Szentatya az eddigi „Munkácsi Apostoli Admi­nisz­tratúrát” egyházmegyei rangra emelve létrehozta a Munkácsi egyházmegyét, és első püspökének az eddigi apostoli adminisztrátort, Majnek Antal magyar ferencest nevezte ki! Isten áldását kérjük a püspök atyára és az új egyházmegyére.

Rejtvény

A téli rejtvényekre – bár több megfejtés érkezett – helyes megoldást senki sem adott le.

A kicsik feladatának megoldása ez: az egyfülű nyuszikat egy háromszög csúcsainak megfelelően egymással szemben kell elhelyezni, hogy füleik csúcsa a másik nyuszi fejebúbját érje, így mindegyiknek pont két füle látszik.

A nagyok téli rejtvényének megoldása: pontosan egyenlő a borban a víz, illetve a vízben a bor mennyisége.

Jutalmat most senkinek sem tudunk adni.

Rejtvény kisebbeknek:

Az „A” betűtől indulva, a nyilak mentén haladva fejtsd meg az alábbi, számunkra nagyon fontos mondatot!


Rejtvény nagyobbaknak:

Egy négyzet alakú szigetet négyzet alakú árok vesz körül. Az árok szélessége minden oldalon egyenlő. Két deszkánk van, de sajnos épp olyan hosszúak, mint az árok szélessége. Mégis sikerül hidat építeni a két part között. Hogyan?

A megfejtésedet június 9-ig adhatod le a sekrestyében.

Gyermekvers

Lukács Ottó: Tavaszváró

Felhők szélén
kandikáló
kikelet

Nap-szelekkel
fújjad szerte
a telet

Jégcsap könnye
utolsókat
csorduljon

A kertekbe
pázsit-szőnyeg
guruljon

Felhők szélén
kandikáló
üzenet

Jöjj el, jöjj el,
ülj le közénk
kikelet

Humor

¥     Zuhogó esőben csöngetnek és az anyós áll az ajtóban.
A vő nyit az ajtót:

- Anyuka, mit csinál ott kint az esőben? Miért nem megy haza?

¥     Nyuszika a patak tükrében piros pöttyöket nyomogat az arcán. Arra sétál a róka és jót mosolyog a látványon:

- Mi van nyuszika? Pubertás?

- Frászt. Sörét.

¥     Nyuszika ül a szakadék szélén, néz maga elé és egyre csak azt hajtogatja:

- Bocika, bocika, bocika…

Arra jön a medve és megkérdi:

- Mit búsulsz itt, Nyuszika?

- Bocika, bocika…

- Hol? – néz lefelé a medve.

- Bocika, bocika…

- De hol? – kihajol és hirtelen lezuhan a medve.

Nyuszika erre még búsabban rákezdi:

- Macika, macika…

¥     Két jó barát beszélget:

- Egy dolog nagyon tetszik nekem a te anyósodban!

- Igen? És mi? – kérdi a másik.

- Az hogy nem az enyém.

¥     - Biztos úr, szeretnék feljelentést tenni az anyósom ellen – mondja egy férfi a rendőrségen. – Szabályosan a zebrán mentem át az úttesten, amikor az a nő hirtelen hátulról föllökött a kocsijával, és megállás nélkül elrobogott. Kész csoda, hogy megúsztam!

- Várjunk csak, – szól közbe az ügyeletes tiszt – azt mondta, a kocsi hátulról jött. Honnan veszi, hogy az anyósa volt az?

- Biztos úr! Harminc éve hallgatom azt a diadalmas röhögést!

¥     Két skót találkozik. Azt mondja az egyik:

- Adjál egy cigit!

- Nem adok.

- Jó, akkor rágyújtok a magaméból, de megadod!

¥     Az angol is csak magyar?

Where`s the rabbit?=Hole a new see?

I have two cats. = One kate much come.

I have six pocket knives.= One hut bitch come.

I like you!= Beer lack!

Mother`s calling you! = A new soll !

Ima, vers, vallomás

 

Kányádi Sándor: Kuplé a vörös villamosról

vagy abroncs nyolc plusz két pótkerékre - Erdély 1992

holtvágányra döcögött végül
a kopott vörös villamos
kalauz és vezető nélkül
döcögött holtvágányra végül
a kopott vörös villamos

nem volt rakva virágos néppel
bezzeg amikor érkezett
bíborló színben sok beszéddel
meg volt rakva virágos néppel
bezzeg amikor érkezett

vöröslött de amint utólag
utólag minden kiderül
bíborát nem a pirkadó nap
vértől vereslett mint utólag
utólag minden kiderül

mint a görög tragédiában
belül történt mi megesett
a színen csak siránkozás van
mint a görög tragédiában
belül történt mi megesett

hát sic tranzit gloria mundi
a dicsőség így múlik el
honnan lehetett volna tudni
hogy sic tranzit gloria mundi
a dicsőség így múlik el

s így állunk ismét mint az ujjunk
sok hite-volt-nincs nincstelen
a magunk kárán kell tanulnunk
ismét itt állunk mint az ujjunk
sok hite-volt-nincs nincstelen

s tülekedünk egymásnak esve
ha jön a volt-már villamos
sárgára avagy zöldre festve
tülekedünk egymásnak esve
ha jön a volt-már villamos

félre ne értsd a dalom testvér
nem sirató csak szomorú
nem szeretném ha lépre mennél
félre ne értsd ismét/lem testvér
nem sirató csak szomorú

Mellékdal a pótkerekekre

de holtvágányra döcögött-e
vajon a veres villamos
eljárt-e az idő fölötte
és holtvágányra döcögött-e
vajon a veres villamos

s nem lesz-é vajon visszatérte
boldog aki nem éri meg
halomra halnak miatta s érte
most is s ha lenne visszatérte
boldog aki nem éri meg

Sík Sándor: Te Deum

Téged Isten dicsérlek
és hálát adok mindenért.

Hogy megvolt mindig a mindennapim
és nem gyűjtöttem másnapra valót,
hála legyen.

Hogy mindig jutott két garasom adni,
és magamnak nem kellett kéregetnem,
hála legyen.

Hogy értenem adatott másokat,
és nem kellett sírnom, hogy megértsenek,
hála legyen.

Hogy a sírókkal sírni jól esett,
és nem nevettem minden nevetővel,
hála legyen.

Hogy megmutattál mindent, ami szép
és megmutattál mindent, ami rút,
hála legyen.

Hogy boldoggá tett minden, ami szép
és ami rút, nem tett boldogtalanná,
hála legyen.

Hogy sohasem féltem a szeretettől
és szerethettem, akik nem szerettek,
hála legyen.

Hogy akik szerettek, szépen szerettek,
és hogy nem kellett nem szépen szeretnem,
hála legyen.

Hogy amim nem volt, nem kívántam,
és sohasem volt elég, aki voltam,
hála legyen.

Hogy ember lehettem akkor is,
mikor az emberek nem akartak emberek lenni,
hála legyen.

Hogy megtarthattam a hitet,
és megfuthattam a kicsik futását,
és futva futhatok az Érkező elé,
s tán nem kell a városba mennem
a lámpásomba olajért,
hála legyen!

Hogy tegnap azt mondhattam: úgy legyen!
és ma is kiálthatom: úgy legyen!
és holnap és holnapután és azután is
akarom énekelni: úgy legyen! -
hála legyen, Uram!
hála legyen!

J. H. Newman: Erőssé vált bennem a hit

Erőssé vált bennem a hit.
Ó istenem hármas személy;
Ártó kétely be nem kerít,
Elmém hitének tükre mély.

Jézusom a bűnök ellen
halállal halt Bárány fönség,
meg ne tagadd hívő lelkem,
áldozat vagy és üdvösség.

Szentségednek fényéből fent
létem s erőm, mind Te adod,
trónod székén háromszor Szent
szerelmem tüze birtokod.

Törvényem, bölcs isteni lét:
szeretni igaz lényedet,
Egyházadat és az igét
mint amely lelkem fénye lett.

Imádlak ó örök Való,
s Téged angyali kenyér,
S a Lelket ki Vigasztaló,
veletek egy, s örökkön él.

Ősi ír áldás

Áldott szelíd eső harmatozzon rád.
Nyomodban nyíljanak ki a kicsiny virágok,
finom illatuk töltse be a levegőt.
Ez a szelíd illat kísérje lépteidet,
amerre csak jársz!

 

Jó vakációt,
kellemes
nyári
pihenést
kívánunk mindenkinek!

 

 

 

 

éVissza a lap tetejére

éVissza a Szécsényi Harangok archívumába