Honlap Fel

 


             A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele  

2002. Nagyböjt - Húsvét

 

LELKISÉG

Hogy az ember boldog lehessen…

· Ha titkos információk átadása lett volna a legfontosabb az embernek ahhoz, hogy boldog lehessen, akkor az Úr egy Tanítót küldött volna.

· Ha csúcstechnikára és technológiai fejlődésre lett volna a legnagyobb szüksége, akkor az Úr egy Akadémikust vagy egy Tudóst küldött volna.

· Ha anyagi biztonságra, pénzre lett volna a leg­nagyobb szükségünk, akkor az Úr egy Gaz­da­sági szakembert vagy egy Bankárt küldött volna.

· Ha pihenésre és önfeledt szórakozásra lett volna leginkább szükségünk, akkor az Úr egy Sztárt, egy Színészt küldött volna.

· De mivel gyógyulásra és meg­bocsátásra volt a legnagyobb szük­sé­günk, az Úr a Fiát, a Megváltót küldte el nekünk.

„Térjetek meg és higgyetek az Üdvösség jóhírében!”

Egyszer egy remetéhez két ember ment el, hogy megvallja bűneit. Az egyikük csupán egyetlen bűnnel vádolta magát, de tette nagyon súlyos volt. A másikuk sok apró hibát vallott meg. A remete a következő dolgot kérte tőlük: attól, aki egyetlen súlyos bűnnel vádolta magát azt kérte, hogy menjen el az erdőbe és keressen egy igazán nagy követ, azt fogja meg és vigye a remetelakhoz. A másikuktól azt kérte, hogy sok apró követ hozzon. Az első ember talált egy követ és nagy nehézségek árán elcipelte a remete viskójához. A másikuk sokkal könnyebben boldogult a sok apró kis kaviccsal. Mikor mind a ketten visszatértek, a következőt kérte a remete: vigyék vissza a köveket oda, ahonnan elhozták. Annak, akinek csak egy követ kellett hoznia, könnyen megtalálta a kő eredeti helyét, míg a másik nem tudta a sok apró követ visszatenni oda, ahonnan összeszedte őket. A remete a következőképp magyarázta a dolgot: aki az egyetlen, de igen nagy bűnt követte el, érezte bűne súlyát és tudta, hogy mit kell helyrehoznia. De aki sok apró vétket követett el, nem érezte, hogy mennyire megváltozott az élete a sok hiba következtében és nem is tudta, hogy hol kell javítania.

Mi is mondjuk, hogy nem öltem meg senki, nem loptam és nincs nagy bűnöm. Mégis a sok aprónak mondott vétek, amely nem tűnik komolynak, elhiteti velünk, hogy alapvetően minden rendben van. Nem hirtelen, váratlanul csúszunk le, hanem szép lassan. Már fel sem tűnik, hogy mennyire messze járunk Istentől.

A nagyböjti időszak nem csupán Húsvét ünnepére készít fel minket, hanem megtérésünk mind teljesebbé válását célozza meg. A megtérés Isten felé való haladást jelent. Tehát nem egyszeri esemény, hanem egy folyamat. Jézus felhívása nyilvános működése kezdetén (Mt 4,17) erre a magatartásra irányul, amely valójában egy életformát jelent. Kereszténynek lenni ezt (is) jelenti: szüntelenül Isten felé törekedni minden egyes feladatban, minden egyes emberi kapcsolatban.

Keresztségünk eseménye alapvetően kapcsolódik a megtérésünkhöz. A keresztségben eltemetkeztünk és új életre támadtunk. Meghaltunk a bűnnek, hogy új életet élhessünk. A meghalás itt azt jelenti, hogy képtelenné válni bűnt cselekedni. A Nagyböjt gyakorlatai is éppen ezt a célt szolgálják, hogy minden cselekedetünket hassa át az a kegyelem, amelyet a keresztségben nyertünk. Azért van a lemondás és az önmegtagadás, hogy a megszokott, hétköznapi cselekedetekbe, — melyekbe belopódzott a bűn (önzés, hiúság, szeretetlenség, érzéketlenség, keményszívűség stb.) — újra tiszta szándékkal tudjunk cselekedni. Vagyis ki kell tisztítani elhatározásainkat, vágyainkat és céljainkat.

A megtérés első feltétele, hogy józanul tudjuk látni saját életünket (erényeinket, hibáinkat és kor­lá­ta­in­kat). Ehhez bátorságra is szükségünk van, hiszen nagyon könnyen találunk mentségeket hibáinkra. A tükör, amelyben megláthatjuk magunkat igazán: a másik ember. Önmagunktól nem vagyunk képesek meg­változni, mint ahogy ezt eddigi életünk is emlékezetünkbe idézi. Nem valamire (tudás, tapasztalat stb.), hanem Valakire van szükségünk. Csak egy konkrét személy iránt érzett szeretet képes minket változásra indítani. (Pl. szerelem, barátság)

De ha csupán önmagunkat vizsgáljuk, akkor elkeseredhetünk és reményünket veszíthetjük. Éppen ezért az Egyház a nagyböjti időszakban Krisztus keresztjét mutatja fel jelként minden ember számára.

Krisztus keresztje elsősorban azt a szeretetet mutatja számunkra, amellyel Isten közeledik felénk. Ez a Kereszt egyszerre örömteli és tragikus. Örömteli, mert a szeretet legyőzhetetlenségét mutatja; és tragikus, mert az ember elutasította ezt a szeretetet.

Bűnbánatot tartani nem szüntelen búsongást és önmarcangolást jelent, hanem állandó odafordulást és alakulást Istenhez. Nem önmagunkat kell leértékelni, hanem igazi értékeinket megtalálni. A mi értékünket pedig az adja meg, hogy mennyire vagyunk képesek az Isten jóságát befogadni és a tetteinkben kimutatni. Vagyis nem mi adjuk meg életünk értelmét és értékét, hanem az Isten, aki minket teremtett.

A san-damianói (ferences) kereszten a feltámadott és megdicsőült Krisztus látható a sebhelyekkel. A szeretetből értünk és miattunk elszenvedett sebekkel. Mi is hordozunk sebeket. De csak azokat a sebeinket kell szégyellnünk, melyeket bűneink következtében viselünk. Isten ezeket a sebeket gyógyítja be a bűnbocsánat által, mert ezek a sebek megnyomorítanak minket. A szeretetből elszenvedett sebek viszont furcsa módon nem nyomorítanak meg minket, hanem a szeretetünket erősítik. Éppen ezért ezeket mi is félelem nélkül megmutathatjuk, hiszen szeretetünk jelei.

Elsősorban nem saját gyengeségeinknek és gyarlóságainknak kell minket változásra indítaniuk, hanem annak a megtapasztalt szeretetnek, amelynek teljességétől még oly messze vagyunk. A bűnbánatunk alapja ez: látván és tapasztalván Isten irántunk érzett és kimutatott szeretetét bánjuk mindazokat a tetteinket és mulasztásainkat, amelyek elmaradtak ettől a szeretettől. A jövőben pedig mindent meg akarunk tenni, hogy valóban ez a szeretet éljen és működjön bennünk. És nem csak Húsvétkor, hanem egész évben.

„Fölséges és dicsőséges Isten,
 ragyogd be szívem sötétségét, és adj nekem
igaz hitet, biztos reményt és tökéletes szeretetet,
érzéket és értelmet, Uram,
hogy megtegyem a te szent és igaz parancsodat.”

(Szent Ferenc imája a Kereszt előtt)

fr. Hesz Dénes

A böjt

A nagyböjt kezdetén jó újra átgondolni, mi is a böjt. A böjt erkölcsi indítóokból eredő önmegtagadás, főként érzéki élvezetektől való megtartóztatás. Szoros értelemben ételtől való megtartóztatás. Hármas célt szolgál: a testi vágyak megfékezése, bűnbánat kifejezése, a lélek felemelése.

Az év minden péntekje böjti nap, Jézus szenvedésére, kereszthalálára emlékezve. A nagyböjt különösen is az önmegtagadások ideje. Ehhez nyújt segítséget a bencés lelkiségi füzetek sorozatában megjelent könyv, melyet ez az írás ismertet.

A mai kor emberétől távol áll a böjt, a lemondás gondolata. Minden azt sugallja, hogy minél többet megszerezni, minél többet birtokolni.

A keresztény böjt évezredes hagyományai ma is sokat mondanak mindenki számára.

Az ősegyház gyakorlata

Az egyház nem maga találta fel a böjtöt, hanem átvette és továbbfejlesztette a zsidó gyakorlatot, és a görög-római világnak a böjtöléssel kapcsolatos nézeteit.

A zsidók egyrészt úgy értelmezték a böjtölést, mint az Istenhez intézett esdeklő kérést, mint annak jelét, hogy imádságukat komolyan gondolják; másrészt pedig mint vezeklést és bűnbánati gyakorlatot.

A kereszténység átveszi, és átalakítja ezt a gyakorlatot. A heti két böjti nap - szerda és péntek - mellett korán megjelenik a húsvéti előkészületül szolgáló böjt is. Először 1-3 napig, majd a IV. századtól 40 napon keresztül. Így a böjt a bűnbánat jele, és az előkészület eszköze lesz. Az előkészület nemcsak a húsvéti előkészületet jelentette, hanem más nagy alkalmakra készülve is szívesen böjtöltek. Didaché: a keresztelés előtt böjtöljön a keresztelendő, a keresztelő és más személyek.

Az ősegyház számára nem volt magánügy a böjtölés, hanem összefüggött a liturgiával, és rendszerint közösen gyakorolták.

A böjt, mint a test és a lélek gyógyszere

Az antik világ böjtölésének egyik oka a démonoktól való félelem, a másik pedig a böjt erősítő hatása.

Az ókeresztény atyák is fontosnak tartják a böjt gyógyító hatását. Ami első pillantásra primitív népi gyógymódnak tűnik, azt a mai orvostudomány igazolja. Éppen ezért egyeseknek előírnak gyógyító koplalást. A test lebontja a felesleges és zavaró sejtállományokat. A böjt hatásos fegyver a szenvedélyek ellen. Aki testét kézben tudja tartani, az könnyebben harcol a szenvedélyek, a kísértés ellen.

A böjthöz szorosan kapcsolódik az imádság. Nem mindegy, hogy a böjt során felszabadult időt az ember mire használja. Sokan a böjtölésben megtakarított pénzt a szegényeknek adják.

Böjt ma

A böjtölés veszélyeket rejt magában, ha a helyes mérték veszendőbe megy:

-       Az élet tagadása. A lemondás olyan negatív életfelfogáshoz vezet, amelyben már nincs helye az ünnepek megtartásának, ahol a többieket is saját lemondásuk mértékével mérik, és végső sorom mindent sajnálnak tőlük.

-       A test tagadása. A böjt beteges koplaláshoz vezet. Az ember elutasítja testét úgy, ahogy Isten megteremtette. Így Isten kedvéért Isten ellen fordul. Az egészséges böjt mindig a test elfogadásával jár.

-       Böjt és félelem. Attól fél, hogy valami ártalmasat eszik. Egészséges táplálkozás kell, de ez nem válhat ideológiává.

Böjtölésünk során elevenítsük fel a hagyományokat, és keressük a megvalósítás mai formáit. A nagyböjt legyen valódi böjt, testtel és lélekkel való böjtölés. Föl kellene eleveníteni a nagyhetet, mint a húsvétra való előkészület idejét. Ezt közösségben jó tenni, mert a megszokott környezetben egyedül böjtölni nehéz. Mindenkinek meg kell találni a maga számára megvalósítható böjtölési formát.

A böjt nem öncél. A böjt a lelki aszkézis jól bevált eszköze, mely az imádsággal és az alamizsnálkodással elvezet az emberekkel szembeni helyes magtartáshoz. A böjt testtel-lélekkel való imádkozás. Megmutatja, hogy jámborságunknak testileg is ki kell fejeződnie. A böjtben testünkkel-lelkünkkel nyújtózunk Isten felé, testünkkel-lelkünkkel imádjuk őt.

Roger testvér – Taize

Liturgia

A kéz

Az egész test a lélek eszköze és kifejezője. A lélek nem csupán ott lakik a testben, miként az ember a házában, hanem benne van és tevékenykedik minden tagban és minden idegrostban. Ez a lélek szól a testnek minden vonalából, formájából és mozdulatából. Elsősorban azonban az arc és a kéz a lélek eszköze és tükre.

Az arc után a kéz a legszellemibb része a testnek. Mint a munka eszköze, mint támadó- és védőeszköz természetesen kemény és erős, de ugyanakkor igen finoman kiképzett, gazdagon tagolt is, és mozgékony, érzékeny idegek járják át. Ezért kiválóan alkalmas arra, hogy kifejezhessük vele saját lelkünket.

Ezért egészen természetes, hogy a kéz ott is beszél, ahol a léleknek oly sok a mondanivalója és fölfognivalója: az Isten előtt. Ahol önmagát akarja adni, s ahol Istent akarja fogadni: az imádságban.

Ha valaki összeszedi magát s lelkében egyedül van Istennel, akkor a két kéz szorosan egymásba kulcsolódik, az egymás közé szorított ujjak összeszorulnak, mintha a belső áramlásnak, amely szeretne kicsapni, most az egyik kézből a másikba kellene átömlenie, visszaáradnia a belsőbe, hogy minden ott bent maradjon Istennél. Önmagunk összeszedése ez, mellyel véd­j­ük az elrejtett Istent. És ez azt mondja: Isten az enyém, én meg az övé, és mi ott bent ma­gunkban va­gyunk.

Hasonlóképp tesz a kéz akkor is, ami­kor vala­mi belső fe­­szült­­ség, va­la­mi nagy ínség, fáj­da­­lom fe­nyeget kitö­rés­­sel. Ismét szo­­ros­ra kulcso­­lód­nak a ke­zek, és a kéz­­tör­de­lés­ben a lélek küsz­­kö­dik ön­ma­­gá­val, míg csak önma­gát le­győz­ve el nem csen­­desedik.

Ha azonban valaki alázatos, tisztelettudó lélekkel áll Isten előtt, akkor két kezét kiegyenesítve egymáshoz illeszti. Ez a tartás szilárd fegyelmezettséget, öntudatos tiszteletadást jelent. Alázatosan és jól rendezetten szól ebből a mi szavunk Istenhez, és e helyzetben figyelmes kész­séggel hallgatjuk Isten szavát. De ez a kéztartás kifejezhet megadást és odaadást is, ha kezeinket, melyekkel védekezünk, most mintegy összekötözve az Ő kezébe helyezzük.

Előfordulhat az is, hogy a lélek nagy örömében vagy hálájában egészen megnyílik Isten előtt, hogy orgonaként minden regiszterét megnyitja s kiárad belső gazdagsága. Vagy a vágy feszíti a lelkét s azért kiált. Ilyenkor kitárjuk karjainkat és szétterjesztjük kezünket, hogy szabadjára engedjük a lélek áramát, vagy, hogy a lélek teljes egészében fölfoghassa azt, amire vágyik.

És végre megtörténhetik, hogy valaki egészen átfogja önmagát mindazzal, ami ő és amije van, hogy teljesen átadja magát Istennek, tudva, hogy ez áldozatot jelent. És ekkor keresztbe teszi a mellén karjait és kezeit.

Szép és nagyszerű a kezek beszéde. Az Egyház azt mondja róla: Isten azért adta nekünk, hogy „lelkünket hordjuk benne.”

Azért nagyon becsüld meg ezt a szent beszédet. Isten hallgat reá. Hiszen a lélek legmélyéből szól. De szólhat a szív lustaságáról, szórakozottságáról és egyéb rosszról is. Tartsd hát jól a kezed, de légy rajta, hogy bensőd valóban megfeleljen ennek a külsőnek!

Romano Guardini

PLÉBÁNIAI ÉLETÜNK – KÖZÖS ÉLETÜNK

Téli élményeink

Taizé-i találkozó – avagy a bizalom zarándokútja

A Taizé-i közösség már évek óta megszervezi az évvégi találkozókat, amelyeknek valamelyik európai nagyváros ad helyet. A tavalyi találkozóra 2001. december 28-tól 2002. január 1-ig került sor Budapesten.

Ebből az alka­lom­ból Roger testvér, a közösség vezetője, és még sok más testvér láto­ga­tott Bu­­da­pestre, hogy elő­­készítsék a he­­lyet, ami ké­pes lesz be­­fo­gad­ni azt a 70 ezer fiatalt, aki azért jött ide Európa kü­lön­böző országaiból, hogy Istent keresse.

A találkozó idejére a fiatalok többségét vendégszerető családok fogadták be. Így kerültem én is egy nagycsalád otthonába, akik a lehető legnagyobb szeretettel vettek körül minket, ugyanis összesen 12 fiatalnak adtak helyet. Végtelenül figyelmesek és türelmesek voltak velünk, és határtalan szeretettel keresték, hogy hol járhatnak a kedvünkben.

Az 5 napot 5 gyöngyösi fiatallal töltöttem, de a programok során sok más városból, sőt más országból érkező fiatallal is összebarátkoztam. A délelőtti programok általában a szállásunkhoz közeli plébánián zajlottak, aminek keretében volt reggeli ima, kiscsoportos beszélgetések. Ezután a Hungexpo területén folytatódott tovább a nap, ahol ebédosztásra került sor, majd a déli imára, és délután mindenki szabadon választhatott a fakultációk közül. Ezek között szerepeltek tanúságtételek, előadások és különböző zenei, illetve népművészeti programok. Este vacsoraosztás után következett a nap fénypontja az esti ima, ahová a fiatalok többsége a két hatalmas pavilonba sereglett. A falon hatalmas ikonok, előttük rengeteg mécses világított, és több tízezer fiatal a földön ülve szívéből énekelt. Az imák veleje ugyanis azokban az egyszerű, sokszor elismételt énekekben rejlett, amelyeket mindenki a saját nyelvén énekelt. Mindig volt egy rövid csend, amikor is alkalom nyílt az elgondolkodásra, majd tovább folytatódott a közös ima, ének. Az imák után a nagypénteki liturgiára emlékeztető kereszthódolat volt, amikor mindenki ráborulhatott a földre letett keresztre, és mindent letehetett Jézus elé. Fantasztikus élmény volt ez a találkozó. Olyannyira, hogy hazaérkezésem után az a gondolatom támadt, hogy ezt folytatni kell. Azóta sikerült megszervezni és a fiatal hittanosokkal minden pénteken este 7 órakor összejövünk a szegénygondozó nővérek kápolnájában, ahol kb. 1 órás imaórát tartunk. Ha kedvet kaptál, gyere el bátran te is, szívesen várunk. Nincs szükség semmire, csak hogy szívvel-lélekkel ott légy, és ez elég.

Szabó Adrienn

A képviselőtestület hírei

A január 23-i találkozón a 2001-es évvégi programok értékelése után a tavalyi zárszámadást és a 2002. évi költségvetést tárgyalta meg a testület. A Gazdasági Bizottság által összeállított zárszámadást és az új könyvelési rendszer alapján elkészített költségvetést a képviselőtestület egyhangúlag elfogadta. Ezután a tavaszi műszaki, felújítási feladatok előkészítéséről esett szó. Galcsik Zsolt levélben kérte új tanulmánya támogatását, melyet elfogadott a testület. A 2002-es tavaszi plébániai programok (farsang, betegek kenetének ünnepélyes kiszolgáltatása, jegyesoktatás, nagyböjti programok, erdélyi zarándoklat, stb.) egyeztetése után aktuális kérdéseket beszéltünk meg. A tavasszal felújításra kerülnek a templomi gyertyatartók is. A benczúrfalfi templom felújítása, tetőszerkezetének cseréje mintegy 1,9 mFt-ba kerül. A helyi hívek adományai mellett a püspökség segítségét kértük az összeg előteremtéséhez. Lipthay Antal báró úrék a Pán Alapítványon keresztül 100 eFt-tal támogatja a munkálatokat és pályázatokat nyújt be e cél érdekében. Szívesen fogadunk minden felajánlást. Végül imádsággal zártuk találkozónkat. A következő testületi ülés március 21-én lesz.

Élő Kövek Alapítvány

Az Alapítvány közhasznúsági beszámolója

A 2001. évi egyszerűsített mérleg

A. Befektetett eszközök                                          0 eFt

B. Forgóeszközök                                                391 eFt  

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN                                   391 eFt

D. Saját tőke                                                       391 eFt

   I.  Induló tőke                                                   100 eFt

   II. Tőkeváltozás                                               291 eFt

        - ebből tárgyévi eredmény                            109 eFt

F. Kötelezettségek                                                  0 eFt

FORRÁSOK ÖSSZESEN                                   391 eFt

2001. évi eredménylevezetés

Közhasznú tevékenység bevétele                          763 eFt

Közhasznú tevékenység költségei                         654 eFt

TÁRGYÉVI EREDMÉNY                                 109 eFt

Közhasznúsági jelentés

Az „ÉLŐ KÖVEK” alapítvány 1999. novemberétől működik, mint kiemelkedően közhasznú szervezet.

Az alapító okirat szerint az alapítvány fő tevékenysége, a családok támogatása, az ifjúság nevelése, betegek, idősek megsegítése, gondozása, a műemlékek állagmegóvása. A szervezet az induláskor kapott 100.000 Ft alaptőkén túl az előző években felhalmozott 182 eFt-tal gyarapodva kezdhette a 2001. évet.

Tevékenysége gyakorlása folyamán különféle adományozóktól 611.741 Ft támogatást kapott. Pályázaton nyert 140.000 Ft-ot, míg a bankszámla éves forgalma után 11.662 Ft kamat folyt be. Az összes bevétel 2001-ben 763.403 Ft volt. A tárgyév során az alapítvány sem központi költségvetési szervtől, sem önkormányzattól, sem elkülönített állami pénzalapból ill. egyéb állami valamint önkormányzati szervtől támogatást nem kapott.

2001-ben négy diák tanult egyházi iskolában, részükre a kuratórium havonta 2.000 Ft támogatást ítélt meg, ez összesen 84.000 Ft kiadást eredményezett. A különféle egyházközségi rendezvényekhez 57.542 Ft-tal járult hozzá a szervezet. A különböző hittancsoportok nyári táborozását 177.000 Ft-tal segítette az alapítvány, hozzájárulva ezzel sok gyerek ill. család egyetlen nyári kikapcsolódásához. Az Assisi zarándoklat költségeihez 160.000 Ft-tal járult hozzá az alapítvány. Iskolakezdési támogatásként 40.000 Ft-ot kaptak az arra rászorulók, a tánctanfolyam megvalósulását 112.000 Ft-tal segítette a szervezet. Pályázati díjak fedezetére 8.700 Ft, működési költségként 15.142 Ft jelentkezett.

Az alapítvány az alapítói vagyonból nem használt fel összeget, a tárgyévben 109.019 Ft eredmény képződött.

A szervezet vezető tisztségviselői munkájukat díjazás nélkül végezték, juttatásban az alapítványtól nem részesültek.

A jelentés mellékletét képezi az egyszerűsített beszámoló mérlege és eredménylevezetése. A beszámolót a könyvvizsgáló hitelesítő záradékkal látta el.

Sántáné Udvardy Erika, a kuratórium elnöke

A betegek megsegítéséért Alapítvány

Az Alapítvány közhasznúsági beszámolója

A 2001. évi egyszerűsített mérleg

A. Befektetett eszközök                                          0 eFt

B. Forgóeszközök                                                126 eFt  

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN                                   126 eFt

D. Saját tőke                                                       126 eFt

   I.  Induló tőke                                                      0 eFt

   II. Tőkeváltozás                                               126 eFt

        - ebből tárgyévi eredmény                           - 28 eFt

F. Kötelezettségek                                                  0 eFt

FORRÁSOK ÖSSZESEN                                   126 eFt

2001. évi eredménylevezetés

Közhasznú tevékenység bevétele                          182 eFt

Közhasznú tevékenység költségei                         173 eFt

TÁRGYÉVI EREDMÉNY                                 - 28 eFt

Közhasznúsági jelentés

Az Alapítványt a Ferences szegénygondozó nővérek hozták létre 1998 májusában és azóta folyamatosan működik. Az Alapítvány jogosult a személyi jövedelemadónak az állampolgárok által felajánlott 1%-ának igénylésére. A 2001-es évben a felajánlásokból 173.596 Ft bevétele származott. Az Alapítvány a kuratórium döntései szerint az elmúlt esztendőben is támogatta Szécsény idős, beteg, egyedülálló személyeit. A támogatások a személyes kapcsolattartáson, szolgálaton túl egyszeri pénzbeli támogatásokban is megvalósult. Lehetőségünk volt 73 személy részére gyógyszer-, tüzelősegélyt ill. élelmiszercsomagot juttatni. Köszönjük mindazoknak, akik felajánlották jövedelemadójuk 1%-át, ebből tudtuk döntően a pénzbeli segélyezést karácsonykor lebonyolítani.

Az Alapítvány költségvetési támogatást nem kapott, tisztségviselői juttatásokat nem kaptak.

Összességében az elmúlt évi tevékenységünk megfelelt az Alapítvány alapító okiratában lefektetett céloknak és azt az arra rászorulók örömmel fogadták. Kérjük, hogy a 2001-es év adóbevallásakor is gondoljanak az idősekre, akik már nem tudnak dolgozni.

Dr. Percze Ágnes, az Alapítvány képviselője

„Mondd, te kit választanál?”

Sinkovits Imre mondta: „Hazát, hitet nem cserél az ember, amiképpen arcot sem. Mindhármat őseink hagyták ránk, s a hűség kötelez.”

Április 7-én és 21-én ismét országgyűlési választások lesznek hazánkban. A pártok már jó ideje kampányolnak, és sajnos ennek során nemtelen és méltatlan támadások érték az Egyházat, a magyarságot és számos más igaz, emberi értéket.

Az Egyház a napi politikai csatározásokban nem vesz részt, ám az üdvösség jóhírének hordozójaként a társadalom és az ország jövőjét nem csak a földi jólét szintjén, hanem az örök élet és az örök értékek távlatában szemléli, s így kötelessége a társadalmat érintő dolgokban való állásfoglalás. Az Egyház ebben a világban él, kapcsolatban van a világgal, közösséget vállal az emberiség problémáival, s küldetése van az emberi élet megszentelésére. Ezért is adta ki a Püspöki Kar az elmúlt években az „Igazságosabb és testvériesebb világot!” és „A boldogabb családokért!” című körlevelét.

Az elmúlt 12 esztendőben hazánk közéletében jól láthatóan két jelentősebb szellemiség körül csoportosultak ill. sorakoztak fel a pártok és a fontosabb civil szerveződések. Minden magyar ember láthatta és tapasztalhatta e két szellemiség ideológiáját, értékrendszerét, céljait, megnyilvánulását és eszközeit az elmúlt 50 évben ill. a közelmúlt választási ciklusaiban, így van összehasonlítási alapunk.

A választások alkalmával minden hívőnek lelkiismereti kötelessége, joga és felelőssége a közjó, a keresztény erkölcs és értékrend védelme mellett állást foglalni, összhangban a katolikus hittel, tanítással.

A Püspöki Kar a választások előtt körlevélben buzdít majd a felelős döntésre és a szavazáson való részvételre. Az alábbiakban az 1998-as választások alkalmából kiadott körleveléből idézünk, hiszen értékrendjében most is ugyanazon szempontok szerint kell majd kinek-kinek döntenie.

„Kedves Testvérek!

Hazánkban választások közelednek. Főpásztori kötelességünk, hogy híveinket és jóakaratú honfitársainkat a Magyarország jövőjét meghatározó döntésükben segítsük. …

A II. Vatikáni zsinat figyelmeztet: „...tudja meg tehát minden, állampolgár, hogy a közjó érdekében joga és egyben kötelessége a szavazás szabad lehetőségével élni.” (GS 75.) Aki nem megy el szavazni, nemcsak a maga sorsát rontja, de utódai jövőjét is veszélyezteti. El kell tehát mennünk a választások mindkét fordulójára és felelősséggel kell szavaznunk.

Csak helyes értékrendből születhetnek bölcs döntések. Számunkra az önző meggazdagodásnál fontosabb a becsületes ember, a családban felnövekvő gyermekek sorsa, a jövendő nemzedékek számára megóvott és gondozott szülőföld, az erkölcsös életre nevelő iskola. Csak azokban bízhatunk, akik maguk is így gondolkodnak. Arra szavazzunk tehát, aki elszántan védi a teljes életet, biztosítja a többgyermekes családok megélhetését, segíti a hitre és erkölcsre nevelést, megbecsüli a magyar kultúra értékeit, és programja meg is valósítható.

Mint az Egyház vezetői, tiszteletben tartjuk híveink szabad döntését, ezért nem nevezünk meg személyeket és pártokat. A magyar választási rendszer ismeretében azonban felelősséggel mondhatjuk a következőket: Ne vesztegessük el szavazatunkat esélytelen jelöltekre. Az első választási fordulóban próbáljuk megtalálni azt az egyéni képviselőt, akit leginkább alkalmasnak tartunk, és akinek van esélye a bejutásra. Ugyanígy döntsük el, hogy már az első fordulóban melyik párt listájára szavazunk. Ha olyan pártot választunk, amelyik nem éri el az öt százalékot, és nem jut be a parlamentbe, akkor szavazatunkat más pártok kapják meg. Így esetleg olyan pártot juttatunk előnyhöz, amelyik akaratunkkal ellenkező nézeteket képvisel.

A második fordulóban pedig a legesélyesebb jelöltet kell támogatni azok közül, akik értékeinket képviselik vagy elfogadják.

Imádkozzunk, hogy a választásokban a Szentlélek megvilágosító kegyelme segítsen mindnyájunkat, és felelős döntésünk valóban hazánk javát szolgálja.”

Eseménynapló

 

·       November végére elkészült a kolostorépület külső felújítása. A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumánál és a Miniszterelnöki Hivatalnál elnyert összegből az épület vakolata, a kémények felújítása, az esővíz-elvezető rendszer kiépítése, az ereszcsatornák, a fűtésrendszer javítása és korszerűsítése, a hittanterem és a műhelyek tetőszerkezetének javítása és a cserép cseréje valósult meg. Az idei esztendőben remélhetőleg sikerül befejezni a kvadrum, a melléképület és a gazdasági udvar rendezését.

·       November 24-én a Karitász ismét megrendezte a Művelődési Házban a hagyományos Erzsébet-Katalin napi jótékonysági bált. A jótékonysági bál külön eseménye volt, hogy a Budapest-rákospalotai plébánia fiataljai előadták Henrik Sienkiewicz: Quo vadis? című regényének színi változatát.

·       November 25-én, vasárnap a családos szentmisén 60 elsőáldozásra és 4 keresztelésére készülő gyermek bemutatási szertartása volt. Imádkozzunk értük.

·       December 1-én szombaton egésznapos Szentségimádást tartottunk templomunkban, amelyen főképp a világ, hazánk és családjaink békéjéért imádkoztunk. Az imádságba bekapcsolódtak családjaink és hittancsoportjaink is.

·       December 1-én, szom­ba­ton délután a családok a hittan­te­rem­ben közös adventi koszo­rú­készítést tartottak. Az elkészült remekműveket ki-ki hazavihette.

·       Advent vasárnapjain a családos miséken a liturgiát idén is 1-1 család vezette: ők olvastak fel, gyújtották meg az adventi  koszorú gyertyáit, vitték az oltárra az adományokat. Köszönjük segítségüket!

·       December 2-án a ½10-es szentmisében volt a bérmálkozásra készülő fiatalok bemutatási szertartása.

·       December 8-án ünnepeltük Szűz Mária Szeplőtelen fogantatását. November 30-tól kilenceddel, Szűz Mária zsolozsmájának imádkozásával készültünk az ünnepre.

·       December minden vasárnapján a szentmisék után idén is volt Jótékonysági Vásár a kolostor folyosóján. A bevétellel a betegek karácsonyi megajándékozását támogatta a Karitász.

·       December 8-án, szombaton rendeztük meg az Adventi lelkinapot, melyet Kerényi Lajos atya vezetett. A program délelőtt 9 órakor kezdődött a hittan­terem­ben előadással, majd kiscsoportos beszélgetéssel folytatódott. A déli közös ebéd (virsli, kenyér és tea) után délután rövid Szentség­imádás, gyónási és beszélgetési lehetőség volt, majd szentmisével zárult a lelkinap.

·       December 9-én a családos szent­mise vé­gén emlékeztünk Szent Miklós püspökre.

·       A Karitász és a gyerekek a Ka­rácsony előtti napokban betle­he­mes játékkal ke­resték fel az idős betegeket, akik már nem tudnak eljönni a templomba.

·       December 24-én dél­után volt a templom­ban a karácso­nyi pásztorjáték.

·       December 30-án Szent Család vasárnapján a ½ 10-es mise kere­tében megáldottuk azokat a családokat, akik ebben az évben házasságuk kerek évfordulóját ün­nepelték. Isten éltesse őket továbbra is!

·       A Szilveszter esti hálaadás után a fiatalok évbúcsúztató mulatságot, hittanos szilvesztert tartottak a hittanteremben.

·       Újév napján – amely egyben a Béke világnapja – az esti szentmise után idén is Újévi Szentségimádást tartottunk.

·       Vízkereszt ünnepe január 6-án, vasárnap volt.

·       Január 24-re Assisibe hívta meg II. János Pál pápa a nagy világvallások vezetőit és képviselőit a világvallások imanapjára, hogy a békéért imádkozzanak. A találkozón a világ számos országából sok ezer fiatal is részt vett.

·       Január 28. és 31. között két szécsényi hívő vett részt a plébánia képviseletében Esztergomban az Országos Lelkipásztori Napok rendezvényén. A találkozó és a tanácskozás fő témája II. János Pál pápa „Az új évezred kezdetén” című apostoli levele alapján a plébániaközösség pasztorális (lelkipásztori) tervének elkészítése volt.

·       Február 2-án, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén az esti szentmise elején tartottuk a gyertyás körme­netet. Ez az ünnep egyben a Megszentelt élet napja is –így szerzeteseinkért és új szerzetesi hivatásokért is imádkoztunk!

·       Két áldoztatóedényt (cibóriumot) aranyoztattunk ötvösművészekkel, és húsvétig felújításra kerülnek a templomi gyertyatartóink is.

·       Február 9-én, szombaton volt az Plébániai Farsangi Bál a Művelődési Házban. A mulatság programja jelmezversennyel kezdődött majd vidám jelenetek következtek. A fantasztikus hangulatú és nagysikerű spirituálé-koncertet a rákospalotai plébánia ifjúsági hittanosai szolgáltatták. A közös étkezés után szalontánc-bemu­tató, magyar és ír táncház, tombola, nagyotmondó-verseny, és sok-sok tánc következett. A jelenlévő mintegy 500 gyermek, fiatal, felnőtt és idősebb egyaránt kiválóan szórakozott. Köszönjük a szervezők sok fáradságát!

·       Február 10-én vasárnap a Betegek Világnapjához kapcso­ló­dóan 56 beteg testvér számára szolgáltattuk ki ünne­pé­lyes keretek között a Betegek Kenetét.

·       Az Élő Kövek Alapítvány a Miniszterelnöki Hivatal pályázatán elnyert 800 eFt-ból sporteszközöket, pingpongütőket, focilabdákat, hálózsákokat, polifoam matracokat, számítógépet és nyomtatót vásárolt a plébánia számára.

·       Télen kereszteltük a következő gyermekeket: Velenczei Lilla, Károsi Csaba Bence, Végh Barnabás, Deák Lili, Tőzsér Norbert, Szerémi Gábor Soma.

·       Halottaink november óta: Hanák Ilona (87), Pataki Lászlóné (72), Szép Bertalanné (80), Somogyi Angyalka (82), Kiss Mihály (77), Pintér Sándorné (67), Jászberényi Pál (88), Péter Boldizsárné (77), Kiss Béla (79), Tomis Tiborné (55). Nyugodjanak békében!

 

Tavaszi programjaink

 

Nagyböjti időszak

·  Február 16-tól kezdődően idén is 7 előadással készítjük fel jegyeseinket esküvőjükre, melyeken már gyakorló házaspárokat és érdeklődő fiatalokat is szívesen látunk. Az előadások programja:

Február 16. - Ketten hármasban - a házasság szentsége, a férfi és a nő a Biblia és az egyház tanítása alapján – Zalán atya

Február 23. - A jó házasság alapjai és ápolása – dr. Gorove László és Kriszta

Március 2. - A szerelem és a Szeretet – Simon András grafikusművész

Március 9. - A szexualitás és a házasélet keresztény és orvosi szempontjai, a természetes családtervezés – dr. Geiselhardt Gábor és dr. Szalai Erika

Március 16. - A gyermekek a családban és a házasságban, a gyermeknevelés örömei és művészete – Süttő Gábor és Márti, Karay Tivadar és Zsuzsa

Március 23. - Amikor majd megöregszünk – a szerelem megőrzésének titka, Krízisek és útkeresések, Az anyós és az após új helye a házasságban – dr. Hantos Ágnes

Április 6. - Hogyan ünnepeljünk? - a házasságkötés liturgiája és jogi keretei –.Gergely atya

Az előadások mindig szombat este 7 órakor kezdődnek. Mindenkit szeretettel látunk!

·       A keresztutat Nagyböjt minden péntekén és vasárnap­ján a szentmise előtt 17.25-kor imádkozzuk a temp­lom­ban plébániai csoportjaink vezetésével.

·       A Karitász február 19-én, kedden tavaszi virágkötő tanfolyamot szervez. A nyár folyamán előreláthatólag többnapos, oklevelet adó tanfolyam is lesz a Karitász házban.

·       A plébánia nagyböjti lelki napja március 9-én, szombaton 9.30-tól lesz. A lelkinapot dr. Harsányi Ottó feren­ces atya, a Sapientia Szerzetesi Hittudomá­nyi Főiskola ta­ná­ra vezeti majd. A prog­ram most is dél­előtt 9 órakor kez­dő­dik a hittan­terem­ben előadással, majd kiscsoportos beszélgetéssel folytatódik. A déli közös ebéd (virsli, kenyér és tea) után délután keresztút, rövid Szentség­imádás, gyónási és beszélgetési lehetőség lesz. Délután 4 óra körül szentmisével zárul a lelkinap. Mindenkit szeretettel hívunk, aki szeretné igazán elmélyíteni a húsvéti készületét.

·       A hittanosok bűnbánati liturgiája (nagyböjti gyónási lehetősége) március 21-én csütörtökön 14 órától lesz a templomban.

·       A templom tavaszi nagytakarítását március 23-án, szom­baton 9 órától tartjuk. Min­den hí­vőt szere­tet­tel vá­runk, akinek fon­tos, hogy Isten há­za szép legyen. Taka­rí­tó­esz­kö­zöket kérjük hoz­zanak magukkal.

·       Március 24-től, Vi­rágvasárnaptól az esti szentmisék 19 órakor kez­dőd­nek.

·       Virágvasárnap (már­cius 24.) a bar­ka­szentelés, a kör­me­net és az ünnepi szent­mise délelőtt 10 órakor kezdődik.

·       Március 25-26-27-én, Nagyhétfőn, Nagykedden és Nagyszerdán az esti 7 órás szentmise keretében lelkigyakorlatos beszédeket mond fr. Gencsi Szeráf kapucinus atya, a máriabesnyői kegyhely plébánosa. Gyóntatás mindhárom nap már 18 órától lesz a templomban.

A Húsvéti Szent Háromnap:

Nagycsütörtök:

·       Reggel nincs szentmise.

·  Az ünnepi szentmise az Utolsó vacsora emlékére este 7 órakor kezdődik. A szentmise után csendes virrasztást tartunk.

·  A pösténypusztai és a ben­czúrfalvi híveket mindhárom nap autó­busz hozza be Szé­csény­be.

Nagypénteken

·  Egész nap nincs szent­mise a templom­ban.

Délután 3 órakor imád­kozzuk a kereszt­utat.

·  Az Úr szenvedésének ünneplése ("csonka mi­se") este 7 órakor kez­dő­dik. A liturgia végén megnyitjuk a Szent­sírt.

Nagyszombaton

·  Nagyszombaton nincs szentmise.

·  A vigília szentmise Nagyszombat este ½8-kor kezdődik. A liturgia 4 része: Fényünnep (tűz­szen­telés, hús­­véti öröm­ének), Ige­li­tur­gia, a Ke­resztség litur­gi­á­ja, az Eucharisztia litur­gi­á­ja és a körmenet. A litur­gia várha­tó­an este 10-ig tart.

Húsvétvasárnap 

·  A tavaszi óraátállítás március 31-re, Húsvétvasárnapra virradó éjszaka lesz – óráinkat előrébb kell állítani (azaz egy órával kevesebbet alhatunk).

·  vasárnapi miserendet tartunk: 7, 9.30, 11 és 19 órakor lesz mise.

Húsvéthétfőn

·    ünnepi miserendet tartunk: 7, 10 és 19 órakor lesz mise.

Húsvéti időszak

·       Gyümölcsoltó Boldog­asszony (Urunk szüle­té­sé­nek hí­rüladása) ün­ne­pét idén április 8-án, hétfőn ünnepeljük.

·  Április 9. és 13. között autóbuszos zarándoklatot szervezünk Erdélybe Csík­somlyó központtal. A kegyhely mellett né­hány jelentősebb ter­mé­sze­ti szépségét, látni­va­ló­ját is megtekintjük Er­dély­nek, így a Békás-szoros, a Gyilkos-tó, a Szent Anna-tó, Korond, Kolozsvár és más váro­sok is szerepelnek a prog­ramban. Szállás minden alkalommal a csíksomlyói zarándokszálláson lesz. Elhelyezés ágyakon illetve matracokon. A zarándoklat költsége várhatóan 25 ezer Ft körül alakul személyenként. Ez az összeg valószínűleg kevesebb lesz, a jelentkezések számától is függ. Jelentkezni mihamarabb a sekrestyében és a plébániai irodán lehet 10 ezer Ft előleg befizetésével és az érvényes útlevél sorszámának leadásával.

·  Május minden estéjén 18.30-kor litániával kö­szönt­jük a Boldogságos Szent Szüzet.

·  Az Elsőáldozás május 5-én lesz.

·  Húsvét 4. vasárnapján (április 21.), a Hivatások vi­lág­napján papi és szerzetesi hivatásokért imádkozunk.

·  Május 18-án, szombaton reggel 6 órakor rövid imádsággal indul Szentkútra a szécsényi férfiak hagyományos pünkösdi zarándoklata, melyre minden fiút, fiatalt és férfit szeretettel várunk. A visszaérkezés vasárnap este 8 órára várható.

·  Pünkösd ünnepe május 19-én lesz - a szokásos vasárnapi miserendet tartjuk.

 

HíRHARANG

Mellékleteink

– csekk az egyházi hozzájárulás befizetéséhez

A helyi plébániaközösség működésének feltételeit az egyházi hozzájárulás (egyházi adó, „párbér”) teremti meg, melynek befizetése minden felnőtt, már dolgozó katolikus hívő lelkiismereti kötelessége. Összegére a Püspöki Kar az éves nettó jövedelem 1%-át javasolja (ami nem azonos a szja 1%-os rendelkezésével). Mivel sok kisnyugdíjas vagy sokgyermekes család tagja közösségünknek, a Képviselőtestület nekik a 2002. évre minimálisan 1500 Ft egyházi adó befizetését javasolta felnőtt személyenként. A hozzájárulást az újsághoz is mellékelt csekken a Takarék­szövet­kezet­nél lehet befizetni, vagy a misék után a sekrestyében, félfogadási idő­ben az irodában, illetve a Szabadság u. 7. szám alatt Ocsovai Jó­zsef­nél.

– csekk az Élő Kövek Alapítvány támogatására

Az Élő Kövek Alapítvány tevékenységi köre a plébánia hitéleti tevékenységének, a léleképítésnek támogatása, illetve anyagi értékeink megőrzése, műemlék templomunk állagmegóvása. Az alapítvány már negyedik éve sikeresen működik.

Hálásan köszönjük az eddigi támogatást, és szeretettel kérünk és buzdítunk minden hívőt, hogy lehetőségei szerint alapítványunkon keresztül továbbra is támogassa plébániai életünket: imádságával és adományával. Befizetni a mellékelt csekken lehet a Takarékszövetkezetnél.

Könyvtár-ajánló

Néhány könyv a könyvtár polcairól:

&   Linda Dillow: A társ… - Feleségek kézikönyve – Gyakorlati tanácsok lányoknak, asszonyoknak a Biblia tanítása alapján a harmonikus élethez a Biblia tanítása alapján.

&   Carlo M. Martini: A Boldogságok – A milánói érsek elmélkedéssorozata a nyolc boldogságról.

&   Wass Albert: Ember az országút szélén – Az erdélyi származású kiváló író regénye.

¹  Természetes családtervezés - A Billings-módszer – Elméleti és gyakorlati útmutató az Egyház által is elfogadott fogamzásszabályozási módszerről.

¹  Sacra Corona – Bátorság, hit, hűség, akarat, erő, becsület, a Lovagkirály kora. Nagysikerű történelmi magyar film gyerekeknek és felnőtteknek Szent Lászlóról, Gézáról és Salamonról.

A Könyvtár folyamatosan bővül.

Az érdeklődőket minden szombaton az esti mise után, illetve vasárnap 10.30-11.00-ig várjuk.

Böngésző

Az Internethez hozzáférőknek néhány böngészésre érdemes keresztény honlap:

:     www.kereszteny.hu – Ökumenikus keresztény portál a történelmi egyházak összefogásával készül, naponta friss hírekkel, lapszemlével, fórummal, lelki táplálékkal. Tetszetős és igényes honlap.

:     www.fvr.hu – A Ferences Világi Rend magyarországi honlapja. A világi rend alapvető dokumentumai, képzési anyagok, képek, tanulmányok, a közösségek elérhetőségei találhatók rajta.

:     www.ehf.hu/˜ej/mini/ - Ministránsok honlapja, érdekességek, tudnivalók, információk ministránsoknak.

:     www.ferences-egom.sulinet.hu – A 70 éves esztergomi Ferences gimnázium, a „Franka” honlapja sok tudnivalóval az iskoláról, történetéről, a jelentkezésről, régi diákokról.

Pályázat – fejleszd tovább a plébániai honlapot!

A plébánia honlapját a www.extra.hu/szecspleb címen találod jelenleg. Készíts jobb, igényes, könnyen és jól átlátható ill. használható hon­lap-tervet, amely bemu­tat­ja a kolostor és a templom tör­té­ne­tét, a plébánia életét, és amely igény szerint tovább fejleszthető. Pályázhat minden 14 évnél idősebb, a számítástechnikában járatos keresztény hívő. A pályamunkádat 2002. április 14-ig mutathatod be és adhatod le Zalán atyánál.

A pályázatot szakemberek bírálják majd el. A nyeremények: I. díj: 4.1 Jazz hangfal, II. díj: 52x Sony CDROM, III. díj: 1 db vezeték nélküli egér.

Mátraverebély-szentkúti búcsúnaptár

Május 12 – Urunk mennybemenetele, Szűz Mária Fatimai megjelenése

Május 18-19-20. - PÜNKÖSD 

Május 26. - Szentháromság vasárnap, Szűz Mária keresztények segítsége, A bazilika felszentelési búcsúünnepe

Június 2. - ÚRNAPJA

Június 9. - Jézus Szentséges Szíve, Szűz Mária Szeplőtelen Szíve, Páduai Szt. Antal

Június 30. - Szent Péter és Pál apostol, Szent László király,

Július 7. - Sarlós Boldogasszony

Július 13-14. - Kármelhegyi Boldogasszony

Július 27-28. - SZENT ANNA 

Augusztus 3-4. - Havas Boldogasszony, Porziunkula,

Augusztus 11. - Urunk színeváltozása

Augusztus 15., 17-18. – NAGYBOLDOGASSZONY

Augusztus 19-20. – Ferences Ifjúsági Gyalogos Zarándoklat

Augusztus 20. – Szt. István király

Augusztus 25. - Szűz Mária Királynő

Szeptember 1. - Hálaadás a termésért

Szeptember 7-8. - KISBOLDOGASSZONY

Szeptember 15. - Szűz Mária Szent Neve, Szent Kereszt Felmagasztalása, Fájdalmas Szűzanya, Szent Ferenc stigmatizációja

Október 6. - Magyarok Nagyasszonya, Assisi Szent Ferenc, Rózsafüzér Királynője,

Október 13. - Szűz Mária Fatimai megjelenése

November 1-2-3. - Mindenszentek és Búcsú halottainkért

December 8. - Szeplőtelen Fogantatás

December 25-26. - Karácsony

December 31. - Évvégi hálaadás

Apró hírek

§ A plébániai irodán hétfőtől péntekig 9.30-11.00 és 16.00-17.30 között állunk a hívek rendelkezésére. Kérjük, hogy lehetőleg ezekben az időpontokban keressék lelkipásztorainkat.

§ Gyóntatás a szentmisék előtt és elején van.

§ A zsolozsmát minden nap 6.35-kor és 18.35-kor imád­kozzuk a templom­ban.

§ Minden csütörtök este a szent­mi­se után csen­des szentségimádást tar­­tunk családjainkért, gyer­me­ke­ink­ért, fiatal­ja­inkért és ha­zánk­­ért. Mindenkit hí­vunk és vá­runk, hogy kapcsolódjon be imádságunk­ba!

§ Minden hónap első péntekén felkeressük a betegeket.

§ A Ferences Világi Rend minden hónap első szombatján az esti szentmise után és a hónap harmadik vasárnapján délután 16.30-kor tartja összejövetelét. A közösség tagjaiért ajánljuk fel a 3. vasárnapokon az esti szentmisét.

§ A Rózsafüzér-társulat minden hónap második vasárnap­ján tartja a titokcserét. A reggeli szentmisét ezeken a vasárnapokon a társulat élő és elhunyt tagjaiért ajánljuk fel.

§ A házasságra ké­szülő fiatalok és a szülők fi­gyelmét fel­hív­juk, hogy az es­kü­vő­re - az alapos készület ér­dekében - 6 hónappal korábban, a keresztelőre 1 hónappal korábban kell jelentkezni a plébánián.

§ A templom alatti kriptában az örökös urnahelyek megválthatók. Érdeklődni a plébánián lehet.

§ A Szécsényi Harangok újság ingyenes, hogy mindenkihez eljuthasson. Egy-egy példány előállítási költsége kb. 35 Ft. Kérjük, hogy lehetőségeikhez mérten az újságos perselyen keresztül támogassák az előállítást. Köszönjük! 

NAPRAFORGÓ

Tudod-e?

Tudod-e, hogy a Húsvétnak miért jelképe a tojás?

A tojás burka alatt fejlődő életet takar, és ősidők óta a termékenység és a tavasszal újraéledő természet szimbóluma volt. Az élet mulandóságára, az áldozatra és a reményre utal. A keresztény kultúrkörben a húsvéti népszokások révén összekapcsolódott Krisztus feltámadásával. A középkorban keletkezett Sándor-kódex a tojásfehérjét Krisztus lelkéhez, a sárgáját Krisztus istenségéhez hasonlítja. A sírjából feltámadó Krisztust jelképező tojást a 4. századtól részesítették egyházi áldásban, ennek hivatalos bevezetéséről pedig a 12. századtól van tudomásunk.

Rejtvény

A kicsik téli rejtvényére helyes megfejtést adtak: Balázs Bernadett, Török Botond (Marosvásárhely), Gubányi Anna, Zsófi és Gergő, Török Székely Ági (Szeged).

A nagyok téli rejtvényének megoldása: Athosnak kék kalapja volt. Megoldást adott le: Gubányi Gergő, Serly Piroska (Budapest), Török Székely Ági. Jutalmukat a sekrestyében vehetik át.

Rejtvény kisebbeknek:

A képen látható három egyfülű nyuszit hogy kell elhelyezni, hogy mindegyiküknek két füle legyen?

Rejtvény nagyobbaknak:

Két üvegben ugyanolyan mennyiségű bor illetve víz van. Kitöltünk egy kiskanálnyi bort és beleöntjük a vízbe, jól összekeverjük, majd egy kiskanálnyit kiöntünk belőle és visszatöltjük a borba.

Vajon a borban van több víz, mint amennyi bor a vízben, vagy fordítva?

Gyermekvers

Lukács Ottó: Tavaszváró

Felhők szélén
kandikáló
kikelet

Nap-szelekkel
fújjad szerte
a telet

Jégcsap könnye
utolsókat
csorduljon

A kertekbe
pázsit-szőnyeg
guruljon

Felhők szélén
kandikáló
üzenet

Jöjj el, jöjj el,
ülj le közénk
kikelet

Húsvéti locsolóversek
            
– népi gyermekmondókák

1.      Húsvét másodnapján régi szokás szerint,
fogadják szívesen az öntöző legényt.
Én a legénységhez igaz, kicsi vagyok,
öntöző legénynek mégiscsak felcsapok.
Esztendő ilyenkor megint csak itt vagyok,
ha e locsolásért piros tojást kapok!

2.      E Húsvét ünnepnek
második reggelén
tudják azt már maguk,
mért jöttem én.
Hamar hát előmbe
százszorszép leányok,
piros rózsavizem
hadd öntözzem rátok.
Aztán nyugodt szívvel
innen távozhatok,
- emlékül néhány szép
piros tojást kapok!

3.      Ákom, bákom, berkenye,
szagos Húsvét reggele,
leöntjük a virágot,
visszük már a kalácsot!

4.      Fakadó rügy, szellő hozta,
Madár szállt az ablakunkra,
Nagy vidáman azt dalolta,
Itt nyílik a legszebb rózsa.
Jószagú a rózsavizem,
Eljöttem, hogy megöntözzem.
Nesze, nesze, rózsaszál,
Soha el ne hervadjál!

Humor

¥     Bíróságon: - Uram! Akkor ön beismeri, hogy súlyosan bántalmazta az anyósát?

- Igen.

- Akkor hát nem szükséges őt is beidézni, ugye?

- Talán azért mégiscsak jó volna megnézni azt az asszonyt, ügyész úr, hátha enyhítő körülménynek számítana...

¥     Az ügyvéd haldoklik a kórházban. Amikor a barátja meglátogatja, éppen a Bibliát lapozgatja kétségbeesetten.

- Hát te meg mit csinálsz? - kérdezi a barát.

Mire az ügyvéd: - Joghézagok után kutatok.

¥     Két skót beszélget:

- Tudja, Glenn, én soha nem tudok egy jó kávét inni.

- De miért, szomszéd?

- Mert én a kávét két cukorral szeretem, de otthon eggyel iszom, vendégségben meg hárommal.

Suli-buli:

¥     Fizika óra: Mi jellemző a jó vezetőre? - Az a jó vezető, aki nem iszik, és időben lefékez a gyalogos előtt.

¥     Irodalom óra: Házi feladatként írjatok önéletrajzot!

- És kiét kell leírni?

- De nekem olyan nincsen!

- Csak mostanáig kell?

¥     Énekóra: Kik voltak a vándor énekesek? Mondjatok egy példát! - Kodály Zoltán.

¥     Biológia óra: Soroljatok fel vízparti növényeket! - Vízi tündér…

Jellemezd az oroszlánt: - Teste: formás. Hangja: vastag, kitörő. Látása: gonosz.

A fecske egy költöző madár, olyan, mint a gólya, csak sokkal kisebb és nem hasonlít rá.

¥     Földrajzóra: Hogyan keletkeznek a barlangok? - A víznyelő elnyeli a vizet és ami lerakódik, a víz kap oxigént és lepetyeg és pár évenként növekszik és így keletkezik a mészkőbarlang.

Az őserdő olyan terület, ahova emberi kéz meg nem tette be a lábát.

¥     Hittanóra: Egészítsd ki: Könnyebb a tevének átmenni a tű fokán, mint…  - a tűnek a tevén.

A Bibliát Gutenberg találta fel.

A bibliai Dávid a filatelistákkal harcolt.

¥     Történelemóra: A középkorú lovagok a lovagi tornákon mindig egy hölgyet tűztek maguk elé.

II. József, a vaskalapos király Mária és Terézia fia volt.

Az éhenhalt sereg ezután kitakarodott az országból.

Ima, vers, vallomás

 

„A kommunizmus hosszú évei alatt voltam diák és útkereső fiatal. Tilos volt akkoriban hittanra járni. Az iskolában rosszabb jegyeket kaptunk. Édesapám „bűne” az volt, hogy templomba jártunk és gyerekeit hittanra járatta, emiatt soha nem kapott semmilyen elismerést munkájáért.

Emlékezetesek számomra a vasárnapi misék. Egy órát gyalogoltunk a templomig... Untam én is a misét, mint minden gyerek, mert nem értettem. Otthon mindennap közösen imádkoztunk, téli estéken a rózsafüzért is elmondtuk. Unalmas volt az is. Imádkozzatok szívből, mondta a nagymama, csak nem tudtam, hogy azt hogyan kell.

Szüleim soha nem kérdezték meg, akarunk-e misére menni, van-e kedvünk imádkozni. Ők mentek, minket meg vittek magukkal. Ők is szemünk láttára imádkoztak, és így minket is belevontak. Felnőttként értettem meg: Hitük és Isten iránti buzgalmuk által a legnagyobb kincset adták át; állandóan megmutatták, mi az első és legfontosabb.

… A vallás magánügy, mondták, és én sajnos sokáig elhittem. Felnőtten is nagyon nehéz megszabadulni a félelmektől. Csak akkor mertem Istenről beszélni, ha nem fenyegetett veszély.

Visszatekintve látom, hogyan vette kezébe Isten az én életemet, és hogyan kezdett hozzá gyógyításomhoz. Körülvett egy kis plébániai közösséggel, atyákkal, nővérekkel. Aztán húszévesen már én is kaptam annyi bátorságot, hogy titokban, családoknál hittant tanít­sak gyerekeknek. Ennek következményeként hol a rendőrségre idéztek be bennünket államellenes cselekedet vádjá­val, hol szüleinket zaklatták, de tartottak házkutatásokat is.

… Meggyőződésem, hogy igazából csak annyiban él az ember, amennyire Istenben él. Hogy Istenben élek-e, szeretem-­e Krisztust? Akarom, de mégis: mindennap harcolok Isten ellen, mert más az én akaratom. Mindennap küzdök Krisztus keresztje ellen, mert nem akarok szenvedni, keresztet hordozni, magamat gyengének látni. Mindennap megtagadom Őt, mert hódolok én is a világ bálványainak.

És ha ilyen vagyok, akkor mi a reményem?

„Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örökké éljen” (Jn 3,16)

egy domonkos nővér

Nagy Szent Leó pápa: A kereszt dicsérete

Mily csodálatos a ke­reszt ereje! Ki­mond­ha­tat­lan a szen­vedés di­cső­sége!

Mindent magadhoz von­tál, Uram, ami­kor azon a napon ki­tár­tad kezed a hűtlen, keményszívű nép felé, és az egész világ megtanulta felismerni Nagyságodat!

Mindent magadhoz vontál, Uram, amikor a világ hatalmasai kimondták feletted az ítéletet, ám az égitestek elhomályosodtak, a nap éjszakai sötétségre változott, és az egész teremtett világ megtagadta ezeknek a könyörtelen embereknek a szolgálatát.

Mindent magadhoz vontál, Uram, amikor kettéhasadt a templom kárpitja a Szentek Szentje előtt, mintegy megtagadva a méltatlan szolgák szolgálatát. A jelkép valósággá lett, a jövendölés nyilvánvaló eseménnyé, a törvény evangéliummá.

Mindent magadhoz vontál, Uram, amikor a zsidók templomában rejtőző Misztérium egészen kitárulkozott a világ előtt, hogy szeretetével minden nép dicsőíthesse Istent.

Juhász Gyula: Húsvétra

Köszönt e vers, te váltig visszatérő
Föltámadás a földi tájon,
Mezők smaragdja, nap tüzében égő,
Te zsendülő és zendülő pagony!
Köszönt e vers, élet, örökkön élő,
Fogadd könnyektől harmatos dalom:
Szívemnek már a gyász is röpke álom
S az élet: győzelem az elmúláson.

Sík Sándor: Asszonyok

Ti vagytok a házi áldás a fehérre meszelt kis falon.
Szegett kenyér az abroszon.
Ti vagytok a kútvíz, a harmatos pohárban,
duruzsoló, jóságos kályha,
szekrényben illatos, puha, tündöklő, hófehér ruha.
Ti vagytok az olajmécs,
mely álmatlan lobog s imádkozik amíg mások alszanak.
A hervadtan is illatos csokor a feszület alatt.

Ősi ír áldás

Maradj velem mindig, Uram,
hiszen magad vagy a Hűség,
szeretett Istenem, te magad vagy a Kegyelem!
Jelölj meg olyan jellel,
amely megvéd minden gonosztól.
Jelölj meg engem,
nehogy eltévedjek a csábítások idején.
Életünk Istene, aki részvéttel viseltetsz irántunk,
maradj velem!

 

A feltámadás örömében teljes,
áldott húsvéti ünnepet
kívánunk mindenkinek!

 

 

éVissza a lap tetejére

éVissza a Szécsényi Harangok archívumába