Honlap Fel

 


             A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele  

2001. Pünkösd

 

LELKISÉG

Új pünkösd… 

Panaszkodhatunk, hogy olyan korban élünk, amelyben nem történik semmi, immár nincsenek csodák, jövendölések és nincs többé szeretet sem!

De nem a mi korunk a jelentéktelen, hanem az emberek törpék, mert nincs velük és bennük az élő Isten Lelke. Semmi sem hiányzik korunkban, csak a Szentlélek irányítása. Nem él bennünk igazi meggyőződés, hogy a Lélek itt van köztünk, hogy nem vesztette el a hatalmát, hogy ma is ugyanazzal a bámulatos erővel rendlelkezik, mint a kereszténység első idejében. Hiányzanak azok az emberek, akik mindennapi életükben számolnak a Szentlélek valóságával.

W. H. Oehler

Húsvéttól - Pünkösdig

A mai világ egyre személytelenebbé válik. Nemzetközileg ismert szakemberek – pszichiáterek, filozófusok, kelkivezetők – nyilatkoztak arról, hogy ennek beláthatatlan következményei lesznek. Mert ez olyan, mint a rákbetegség… ahogy terjed, úgy veszi el az embertől az igazi élet örömét. A személytelenség a szeretet halála… Amikor az egyik ember a másikban csak a saját hasznát, érdekét, elintézendő ügyet, „árut” lát, akkor ott nincs élet.

A közösségi együttlétek – családi, iskolai, munkahelyi, stb. – elviselhetetlenné válnak, mert az egyik elutasítja, megalázza, megveri, lábbal tapossa, tönkre teszi, megsebzi a másikat. Mindezek következményei lehetnek a szenvedő félnél az agresszív cselekedetek, esztelen rombolások, önpusztító szenvedélyek és a bűnözés. De létrejöhetnek különféle betegségek is, depresszió, stb. A pszicho-neuroimmunológia már régóta állítja, hogy mennyire lerombolja az immunrendszert az állandó stressz, ami a rossz kapcsolatokból fakad. Amikor az ember beleesik az állandó önmegvetés vermébe és elveszíti érték tudatát, erkölcsileg, fizikailag és szellemileg zuhan lefelé. Mi lehet a kiút? Van-e megoldás?

Igen, van! Van valaki, aki az egész világon képes minden embert meggyógyítani, felemelni, felszabadítani, boldoggá tenni. Ez a Valaki a Szentlélekisten!

A Szentlélek az Atya és a Fiú végtelen, örök, szerető állandó kapcsolatának az állandó ihletője és létrehozója. A Fiú öröktől fogva a Szentlélekben szereti és adja magát az Atyának és az Atya is a Szentlélekben szereti a Fiút. A Szentlélek az Atya és a Fiú közötti kapcsolat Istene. Általa számodra is csodálatos lehetőség nyílik arra, hogy minden megváltozzon: elmúljon magányod, belső sérüléseid meggyógyuljanak, megszűnjön a benned rejlő harag és agresszió.

A Szentlélek létrehozza benned azt a „gyökér-kapcsolatot”, amelyből kiindulva minden más kapcsolat megszépül. Pál apostol ezt írja a Római levél 5,5-ben: „Isten szeretete ki­árad a szí­vünk­be a ránk árasz­tott Szent­lé­lek ál­tal”; a Ró­mai 8,16­-ban „Maga a Lélek tesz ta­nú­sá­got lel­künkben, hogy Isten fiai va­gyunk” és „..a Lélekben kiált­juk: Abba! Atya! (Róm 8,15).

A Szentlélek nél­kül képesek va­gyunk – a gonosz kísértésére – min­den rosszat el­­képzelni Is­ten­ről és az emberekről; és ha már elképzeltük, akkor ennek a szellemében cselekszünk. A Szentlélek nélkül ködben járunk… nem látjuk, hogy ki mi a Atyánk és ki a mi felebarátunk. De, amikor a Szentlélek betölti a szívünket, minden megvilágosodik. Különösen az, hogy Isten jóságos Atya, aki szeret bennünket, minden hibánk ellenére, sőt vár ölelő karokkal és dúsan megrakott asztallal (Lk 15,11-24). Ő nem utasít el, nem aláz meg, mert tiszteli személyiségünket. Életünk legfontosabb döntése a Szentlélek befogadása.

A liturgiában – az egyházi év folyamán – többször is kéri az egyház a Szentlelket, hogy áradjon ki szívünkbe és újítsa meg a földet. Hozd meg te is ezt a döntést, és kérd újra, és újra a Szentlelket, hogy töltse el a szívedet! Érezd át ennek fontosságát, felismerve azt a tényt, hogy a Szentlélek nélkül minden kapcsolatod halott, és magában hordozza a sérülés veszélyét.

A Szentlélek által új módon visszanyulhatsz a másik emberhez, felismerve benne az istenképűséget, a belső szépséget és a szeretetre való állandó szomjúságot. A Szentlélek által új módon teremthetsz kapcsolatot Istennel, benne és általa részt veszel a Szentháromság örömteli életében, mindenben fölismered Isten jóságát, hatalmát és bölcsességét.

A világ önmagában üres. A tárgyak nem adnak választ életünk értelmének kérdésére. Mennél inkább több dologgal vesszük körül magunkat, annál inkább növekszik bennünk a kiábrándultság. Mert a tárgyak (vagy az árucikkek) nem képesek kapcsolatra. Ezért aki csak rájuk épít, az egyszer csak elkezd félni. Betölti a szívét az ürességtől való félelem. Lehet, hogy ügyesen titkolja egy ideig, de a szemében ott látod az állandó szomorúságot, a félelem szomorúságát.

Csak a személy tud egy másik személlyel kapcsolatba kerülni. De csak akkor igazi ez a kapcsolat, ha át­hatja a kölcsönös sze­re­tet. Mivel a leg­na­gyobb szeretet – végte­len szeretet – az Isten szívében van, ezért vele kell legszorosabb kap­csolatra lépned. Ebből fakad minden más kapcsolat tisztasága és szeretet-tartalma.

Mint minden kap­cso­la­tot, az Istennel való kapcsolatot is fel kell építeni. A Szentlélek megláttatja veled Isten szépségét és elindítja benned a vágyat, hogy ezt a szépséget minél jobban megismerd. Amikor az Isten utáni vágy elég erős, akkor megszületik benned a jelenlét látása. Felismered, hogy az Úr milyen közel van hozzád és minden esemény vagy személy által téged akar elérni. Amikor már állandó az Ő jelenlétének az ismerete benned, akkor egyre nagyobb egységre akarsz lépni Vele. Semmit nem akarsz megtűrni, ami elválaszt Tőle. Egyre erősebben akarod, hogy már ne te élj, hanem Isten éljen benned. Tökéletes önátadásra vágyakozol. Az lesz a boldogságod, hogy mindenben Isten akarata teljesül.

Mindez természetesen nem megy egyik napról a másikra. Az önző „én” mindent megtesz, hogy elkerülje a tökéletes önátadás lépését – mert hiszen akkor neki meg kell halnia. De a Szentlélek segít és végigvezet a buktatón, és létrehozza a tökéletes egységet Isten szíve és az ember szíve között.

Ebben van az igazi boldogság! Ezért kell Húsvét után minden erővel törekedni, küzdeni, vágyakozni a Szentlélek után.

Nemcsak a mindennapi imában, hanem állandóan a szíved legmélyéből kell hívnod Őt… Jöjj Szentlélek… Jöjj életem, jöjj boldogságom… Jöjj gyógyító orvosom és töltsd be egészen a szívemet!      

Katona István

Jöjj Szentlélek tölts be minket!

Ó Isten, tüzét engedd leszállni a földre,
hétszeresen izzítsa át közösségedet úgy,
amint hétszeresen nyugodott Lelked Jézus Krisztuson,
akit te küldtél és felkentél.
A Te Lelked töltsön el minket:
lehelet az örökkévalóságból,
mely a világ kezdetén lebegett e vizek felett,
életre kelti a holt csontokat,
aki örömhírré vált a próféták szavában
és a kiválasztottak dicsőítő énekévé.
Csendes izzó láng, aki szívünket melegíti,
hogy türelmet tanuljunk és okosságot.
Értelem Lelke, tölts be minket:
mélyreható sugár, mely megtanít minket különbséget tenni nagy és kicsi közt, hogy azt válasszuk ami helyes. Tanács Lelke, tölts be minket:
soha ki nem alvó fény, mely készségessé tesz,
hogy barátságosan szóljunk másokhoz és segítsük őket.
Erősség Lelke, tölts be minket:
Világosan fellobbanó tűz,
hogy erőbe öltöztessen a magasságból,
hogy szeretetet sugározzunk és legyőzzük a rosszat.
Tudás Lelke, tölts be minket:
tisztán világító sugár, mely megnyit minket Isten titkainak,
hogy üdvösségét hirdessük és Őt dicsérjük.
Istenfélelem Lelke, tölts be minket:
forgószél szívünkben, mely csodálkozni tanít és imádni,
hogy alázatosak legyünk és Isten gyermekei maradjunk.

Heribert Mühlen

PLÉBÁNIAI ÉLETÜNK – KÖZÖS ÉLETÜNK

Liturgia

Az ima néhány alapvető szabálya

1. A külső körülmények

A külső körülmények befolyásolják imánkat. Segíthet, ha szobánkban rendet rakunk, vagy kialakítunk egy kis imasarkot, ahol esetleg egy virág, gyertya, kereszt vagy a napi ige stb. is emlékeztetnek Isten jelenlétére.

Testtartásunk befolyásolja összeszedettségünket: Tehát (ha egy mód van rá) ne imádkozzunk fekve, hanem összeszedetten ülve, vagy térdelve!

2. Isten jelenlétébe helyezkedés

Minden ima első szabálya: Imáink, szentmiséink stb. előtt szükség van egy benső elcsendesülésre, hogy lelkünk zaja elcsendesüljön, s éljük át, hogy Isten jelen van, és szeret engem!

Mit tegyek, ha nem tudok elcsendesülni, s továbbra is dörömbölnek bennem a gondolatok, pl. hogy a következő órában vagy napon milyen feladatok várnak rám, vagy az előző órákban megsértett valaki?

Lelkünk zajongását az okozza, hogy úgy érezzük, mintha a mi problémáink lennének a legnagyobbak a világon. Hogyan tudnánk "felülemelkedni" szívünk, problémáink szűk világán? - Az ima mesterei több módot javasolnak erre:

·       A zsoltárok leggyakrabban úgy emelik ki a lelket magába zártságából, hogy Isten nagysága, fensége felé fordítják a lelket: Tiéd a föld, tieid a hegyek, a tengerek; tiéd a történelem és az én gyengeségeim is; Te mindennek Ura vagy, s mindenek felett állsz! És így elkezdhetik dicsőíteni Istent,  a mindenség Urát (Vö.pl. 90-107. zsoltárt!) Ez számomra is járható út.

·       Kiemelhet önmagunkból, ha az ima elején "a szívünkbe vesszük" embertársainkat: gondolunk a közel- s távollevőkre, betegekre, kórházban fekvőkre, a bűn szélén járó ismerősökre és ismeretlenekre, a haldoklókra, s értük ajánljuk imáinkat, saját szétszórtságunkat... A szeretet kiemel gondjainkból, s felemel Istenhez.

·       A felülemelkedés két további módját javasolják a lelki élet mesterei:

- Az "időbeni felülemelkedés": Egész sajátosan segíthet akkor, ha pl. nagyon félek egy ma vagy a (közel)jövőben bekövetkező eseménytől (vizsgától, beszélgetéstől stb.) Ilyenkor különösen is segít, ha arra gondolok, hogy egy nap múlva, egy hónap múlva, egy év múlva - vagy 10,100 év múlva - hol is lesznek az én mostani, oly nagynak érzett problémáim! S hol is leszek én akkor?! És hol vannak most azok, akik 1, 10, 100 éve éltek - pl. a szentek, vagy elhunyt rokonaim -, s ugyanilyen problémákat éltek át. S hogy ítélik meg ma ők, akkori kicsiny gondjaikat? - Ha így elgondolkozok, egyszer csak átérzem, mennyire kicsinyek az én gondjaim Istenhez, az Ő mértékéhez képest. S akkor már könnyen indul az imádság.

- A "térbeni felülemelkedés": Ha egy magas hegy tetejéről vagy repülőből nézem a várost, otthonomat, az egyszerre kicsinek látszik. S látom a sok más házat felülről, s elképzelem, mennyi ember, mennyi kérdés, szenvedés, betegség, halál, bűn, mennyi öröm, kegyelem él körülöttem. "Fentről" Istennel gondolatban is körülnézhetek: s meggondolhatom, ő mi mindent lát a világban... S emellett egyszer csak lekicsinyednek az én óriásinak érzett gondjaim. S átélem, hogy én is Isten kezében vagyok. S el tudom kezdeni az imát.

3. A reggeli ima lényeges célja: hogy Istennel együtt tudjak nekiindulni a napomnak. Különösen jó (annak, aki Isten útján előre akar haladni, pótolhatatlan), ha minden reggeli imában konkrétan elhatározom, hogyan szeretnék élni Istennel, miként tudom az Ő szeretetét vinni embertársaim közé.

a) Fontos, hogy reggel átgondoljam a napot: milyen nehéz helyzetekkel, emberekkel fogok találkozni, mitől félek már előre: és hogyan fogom ezeket a nehézségeket Isten erejével (az ő Igéjének erejével és fényében) leküzdeni. Az imában Belőle merítek erőt a várható nehézségek leküzdéséhez. Állhat előttem olyan nehézség is, amelynek nem tudhatom előre a kimenetelét. Annál fontosabb, hogy megerősödjek Jézusban: tudatosítsam, hogy Ő ott is velem lesz és segíteni fog. Bizonytalanságomba fontos, hogy kérjem az Úr erejét, és megerősödjek hitemben: hogy ha én átadom magam neki, az Ő ereje működik majd bennem.

b) Nagy segítséget jelent, ha reggel, vagy előző este olvasok a Szentírásból vagy elmélkedési könyvből, s ezek alapján teszek egy-egy konkrét elhatározást (pl. hogy ma minden­ki­nek Jézus örömét adom; ma különösen szeretem azt, aki legnehezebb szá­momra; ma különö­sen törődök egy-egy család­tagom­mal; ma minden szen­vedést Jézus­nak ajánlok s ez lesz iránytűm a nap folyamán. (A reg­geli imára lehetőleg legalább 15 percet jó biztosítanom. Ennyi kell, hogy Isten jelenlétébe helyezkedhessem, hogy átelmélkedhessem a napi igét-elhatározást, hogy megtervezzem a napot. Kb. hasonló időt biztosítsak az esti imára.)

4. Az esti ima lényeges része (miután Isten jelenlétébe helyezkedtem) hogy - a) adjak hálát a napomért! Ennek szép módja lehet; hogy Istennel még egyszer végigjárom napomat - kezdve attól, hogy felkeltem, majd munkába-iskolába indultam stb. Köszönjem meg, hogy Ő mindig velem volt: én akár gondoltam rá, akár nem, Ő szeretetével gondoskodott rólam, átölelt, kísért!!!

b) A legjobb bocsánatkérés lesz az, ami egy ilyen hálaadás által jön létre: Ahogyan lé­lek­ben végigjárom a napot és hálát adok azért, hogy Ő mindig velem volt, úgy fogom auto­ma­tikusan észlelni, hogy én hányszor elhagytam Őt. S így kérek bocsánatot.

c) Ha reggel tettem egy elhatározást (pl. hogy Jézusnak egyik igéjét élni fogom: hogy örömet szerzek másoknak, hogy szeretem ellenségemet), az esti imában vizsgáljam meg, hogyan sikerült ezt megvalósítani. Ne keseredjek el, ha napom rosszul sikerült, ha gyenge voltam. Isten így is szeret, ha átadom neki gyengeségemet. De határozzam el konkrétan, hogy - az Ő erejében bízva - holnap jobban akarok cselekedni (illetve gondoljam meg, hogy holnap mit nem szabad tennem; vagy pl. hogy milyen alkalmakat kell elkerülnöm - amelyek a rosszra visznek.)

5. S mit tegyek, ha pl. nagy kifáradtság idején nem tudok elcsendesülni, nem tudok imádkozni? – Ilyen mindnyájunkkal előfordul. Ne ijedj meg tehát! – De maradj hűséges az imára szánt idő betartásával!

Ilyenkor is: először próbálj Isten jelenlétébe helyezkedni. Bízd Istenre fáradtságodat, ajánld fel másokért e szenvedésedet (azokért, akik nem tudnak imádkozni)! Ilyen helyzetekben sokat segít a szöveges imádság: Végy elő elmélkedő vagy imádságos könyvet, s próbálj abból lassan, imádkozva olvasni. Akik számára már ismerős, imádkozzák ilyenkor a Zsolozsmát, vagy olvassanak elmélkedve a Szentírásból, elmélkedési könyvből vagy a szentek életéből.

S az ima végeztével (akár érezhető volt-e annak öröme, akár nem) kezdj el szeretni. Aki szeretetben él, Istenben él! (1Jn 4,16) Így válhat egész napod imává; Jézussal való találkozássá (vö. Mt 25,34)!

Tomka Ferenc

Levél Neked…

Kedves Barátom!

Néztelek ma reggel, ahogy felkeltél, remélve, hogy beszél­getsz majd velem, még ha csak néhány szót is, megkérdezed a véleményemet vagy megkö­szö­nöd azokat a jó dolgokat, amik tegnap történtek az életedben. Aztán észre­vet­tem, hogy most túlságosan elfoglal, hogy mit ve­gyél ma fel munkába. Vár­tam, amikor szaladgáltál a ház­ban és ké­szülődtél. Tudtam, hogy lenne pár perced, hogy meg­állj és csak köszönj, de túl elfog­lalt voltál. Egyszer 15 percig vártál, amíg nem kellett mást csinálnod, mint ülni egy széken. Aztán láttam, hogy talpra ugrasz. Azt hittem, velem akarsz beszélni, de csak a telefonhoz rohantál, hogy még pletykálj gyorsan egy barátoddal. Néztelek, ahogy munkába mentél, és egész nap vártam türelmesen. Azt hiszem sok elfoglaltságod miatt nem értél rá, hogy bármit is elmondj nekem. Észrevettem, hogy ebédnél körülnéztél, talán szégyelltél beszélni velem, ezért nem hajtottál fejet. Megláttad, hogy három-négy asztallal arrébb néhány barátod beszélt kicsit hozzám mielőtt ettek, de te mégsem. Nem baj. Még mindig maradt idő, és reméltem, hogy majd beszélsz velem. Már hazamentél, és úgy tűnt, sok dolgod van. Miután párat megcsináltál, bekapcsoltad a TV-t. Nem tudom, hogy te szereted-e a TV-t vagy nem, mert nem sok minden történik ott, és sok időt eltöltesz előtte nap mint nap, nem gondolva semmire, csak élvezve a show-t. Türelmesen vártam megint, ahogy nézted a TV-t és megetted a vacsorád, de megint nem szóltál hozzám.

Lefekvéskor azt hiszem már túl fáradt voltál. Jó éjszakát kívántál a családodnak, beugrottál az ágyba és pillanatok alatt álomba merültél.

Nem baj. Talán csak még nem vetted észre, hogy én mindig ott vagyok veled. Több türelmem van, mint gondolnád, és téged is arra akarlak tanítani, hogyan legyél türelmes másokkal. Annyira szeretlek, hogy mindennap várok egy biccentésre vagy imára, gondolatra vagy akár egy hálás érzésre a szíved mélyén. Nehéz egy egyoldalú kapcsolat. De holnap majd újra felkelsz, és én várni fogok, nem máshogy, mint szeretettel, remélve, hogy ma majd szánsz rám egy kis időt. Legyen egy nagyszerű napod!

Barátod: Isten

Gyalogos zarándoklataink programja:

Pünkösdi férfi zarándoklat: 2001. június 2-3. Szervező-vezető: Sánta Zsolt László, énekvezető: Szajkó István.

Nagyboldogasszonyi zarándoklat: 2001. augusztus 11-12. Szervező-vezető: Gajzinger László, énekvezető: Kraft Erzsébet.

·         A kezdő imádság mindkét alkalommal szombat reggel 6 órakor van a templomban, utána rögtön indulás (szentmise Szentkúton lesz).

·         Szállás a szécsényiek bérelt házában.

·         Visszaindulás vasárnap az ünnepi mise után. Érkezés kb. 20 órakor, az esti szentmise végén.

Őrizve szép hagyo­má­nyun­kat vegyünk részt minél többen minél tisz­tább szándékkal a zarán­dok­­laton, és tegyük a lelki újjá­születés méltó alkal­má­vá. Ajánljuk fel fáradal­ma­in­kat, önmegtagadásunkat (al­kohol, cigaretta…), al­kal­mazkodásunkat magyar hazánkért, plébániaközösségünk családjaiért, fiataljainkért.

Szeretettel várunk minden felnőttet, fiatalt és gyermeket!

A Karitász Kárpátaljáért

Segélyszállítmány Kárpátaljára

Újra megtörtént, amire igazán senki sem számított. Hatalmas árvíz öntötte el a Felső-Tisza területét, köztük az 1998-ban is elárasztott kárpátaljai falvakat. A rémület, az aggodalom és a kilátástalanság lett úrrá az ott élőkön. A TV híradásaiból mi is láthattuk a megrázó eseményeket. Félelmetes még elgondolni is mi lett volna, ha velünk történik ez?

Valamit nekünk is tenni kell!

Jónás atya – aki a korábbi árvíznél részt vett az adományok Kárpátaljára való kiszállításában, s most ott teljesíti szolgálatát – azt kérte a ferences szerzetesektől, hogy kezdjünk gyűjtést, mert még nagyobb a baj, mint a korábbi árvizeknél volt.

„Kétszer ad, aki gyorsan ad, s ha bátran…” tartja a közmondás, s ez így is van. A szé­csé­nyi Egyházköz­ség Zalán atya irá­nyí­tásával, az Espe­resi Kerület egy­ház­községeinek be­kap­csolásával és a Karitász csoportok megkezdték az ado­má­nyok gyűjtését március 7-ével.

A felhívások meg­értő fülekre és szí­vek­re találtak.

A Karitász-ház újra megtelt ruhaneműkkel, tartós élel­miszerekkel. Alig győztük az ado­má­nyok gyűjtését a ruhanemű váloga­tá­sát. Újra megtapasz­tal­tuk az emberek jóságát, segítő­kész­sé­gét, az Úr gond­viselését.

Összejött 1383 kg liszt, 548 kg cukor, 304 kg rizs, 132 kg só, 238 kg száraz­tészta, 200 liter olaj, 852 db konzerv, 22 kg keksz, 5 kg mák, 18 kg méz, 5 kg kakaó, 114 kg margarin, 38 doboz tea, 210 üveg befőtt, 5 kg kávé, 400 liter ásvány­víz, 4 kg dió, 340 kg bab, 4360 kg burgonya, 33 kg zöldség, 80 kg hagyma, 45 db csokoládé, 54 liter hipó, 14 kg mosópor, 224 db szappan, 15 kg szalonna, 5 kg sonka, 650 zsák ruhanemű. Mindezek értéke kb. 3.850.000 Ft, ezen túl 276.000 Ft készpénz.

Az adományokat 8 teherautó és egy személygépkocsi szállította ki a sofőrök mellett 11 kísérővel, 2001. március 13-án a nagyszőlősi Ferences Misszió Szociális és Karitatív központja részére, akik gondoskodtak azok igazságos szétosztásáról.

Köszönjük mindenki adományát, munkáját, segítségét és imáját a rászorulók nevében.

Dr. Percze Ágnes, a Karitász vezetője

2001. március 18-án a Magyar Katolikus Püspöki Kar szervezésében országos gyűjtés volt a magyarországi árvíz sújtotta települések megsegítésére. Szécsényben, Pösténypusztán és Benczúrfalván – a fenti akció adományai után is – összesen 183.600 Ft gyűlt össze a szentmiséken. Az összeget a püspökségen keresztül a Magyar Karitász számára juttattuk el, akik azt a fenti célra fordították.

A kolostor új ruhája

Szebb lesz-e a kolostor vakolva? – folytatódik a kolostor felújítása

Sokan csodálják, sokan a fejüket csóválják, amikor a kolostor kőből épült falát látják. Olyan ez a kolostor, – mondják sokan – mintha Olaszországban lennénk egy kisvárosban.

Valóban érdekes látvány a vaskos kőfal, valamelyik hasadékában madarak tanyáznak, imitt-amott régi ablakok boltívei látszanak. Akinek jobb a fantáziája, találgathat, vajon hogyan is nézhetett ki ez a kolostor néhány száz évvel ezelőtt.

Lassan megszokjuk, hogy „ilyen” ez a kolostor. Pedig csak néhány éve, hogy meztelenek a falak. A XVIII. században épült kolos­tor­rész mindig is be volt vakol­va, és a mostani vakolatlansága bizony nem használ a szétmálló kötőanyagnak, de még a kövek­nek sem. A néhány évvel eze­lőtti vakolatverés után pénz­hiány miatt állt le a munka. És bár érdekes így a fal, mégis, ha azt akarjuk, hogy még néhány év­századig álljon ez az épület, akkor meg kell óvnunk a falait. Sem a plébániának, sem a feren­ces Rendtartománynak nem volt és ma sincs anyagi fedezete ennek a hatalmas munkának a véghezviteléhez.

Ebben az esztendőben azonban reményünk van arra, hogy a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának támogatásával elkezdhetjük a munkát, pontosabban folytathatjuk a kolostor felújítását, amit több mint tíz évvel ezelőtt kezdtek meg ferences elődeink, akik a negyven éves kommunista időszak után először jöttek vissza Szécsénybe.

Mostanáig elkészült a tetőzet teljes cseréje, a torony külső, homlokzati javítása, az épület belső felújítása, beleértve a Rá­kó­czi szoba gyönyörű fel­újí­tá­sát. Nagyot sikerül előre lépni, ha a falak ismét „fel­öltöznek”. Azt gondolom, hogy nem csak az itt élők, nem is csak a város, de mindazok sokat kapnak majd ezzel, akik az ország minden tájáról ide­lá­to­gatnak, hogy lássák kulturális örök­ségünknek ezt a szép da­rab­ját. Reméljük, hogy az előttünk álló egy évben sikerül be is fejezni a munkát. És talán nem vakmerőség arról sem álmod­ni, hogy egy szép napon a temp­lom s visszakaphatja az 1950 előtt lehántott vakolatát.

Legyen mindezen a Jó Isten áldása!

fr. Gergely

Néhány szó a hivatásról

15 évvel ezelőtt, az 1985-ös esztendőt az ENSZ a „Fiatalok Nemzetközi Évének” nyilvánította. Azóta az egyház évente megrendezi az Ifjúsági Világnapot, amely ebben az évben Budapesten lesz! Ezen belül az egyház a Húsvét utáni 4. vasárnapot a hivatások világnapjaként ünnepli meg. A ferencesek ezen a napon saját új hivatásaikért imádkoznak. Ezzel kapcsolatban szeretnénk szólni hozzátok, akik templomainkba jártok.

A hivatás Isten ter­vé­ben

Egyetemes üdvözítő aka­ratának valóra vál­tá­sá­ban Isten az emberek közreműködését akarta. A Szentírás úgy mondja el az üdvösség tör­té­netét, mint a hivatások történetét, amelyben az Isten kezdeményezése ta­lálkozik az ember vá­la­­szával. Valójában min­den hivatás két szabadságnak, Isten és az ember szabadságának találkozásában jön létre. A meghívott ember Istentől személyes megszólítást kap, és ennek alapján áll szolgálatára.

Minden életút tulajdonképpen egy hivatásban nyilvánul meg, amit fel kell ismerni és követni kell. A szerzetesi hivatás Isten ajándéka. Megkívánja a figyelem és az elfogadás készségét, a teljes odaadást, a szüntelen imádkozást.

A ferences hivatás

Mi ferencesek az evangéliumi élet vállalásával lépünk Jézus Krisztus nyomdokaiba. Arra törekszünk, hogy testvéri közösségben éljünk, tanúságot téve a bűnbánatról, az emberek „kisebb testvéreiként”, szegényen. Ebben az élet­for­má­ban küld minket az egyház, hogy az evan­gé­lium hírnökei legyünk, és mindennel, amit csi­ná­lunk, a kien­gesz­te­lő­dést, az igazsá­gos­sá­got és a békét hirdessük. Rend­főnökünk, Giaco­mo Bini így tesz tanú­sá­got a ferences hi­va­tás aktua­litásáról:

„Elkezdődött a harmadik évezred, amely­re oly hangos volt a készülődés. Merészen előretekintve és félelem nél­kül léptünk át küszöbén, mert „tudjuk, kinek hittünk”, és mert valami csodá­la­tosat és értékeset hordozunk. Velünk van az evangéliumi hivatás kincse, amely nyolcszáz év óta számtalan em­bert új életre ihletett. Ferenc a „má­so­dik évezred embere” a mi nem­ze­dé­künk és számtalan előző nemzedék szá­mára, akiket Krisztushoz vezetett. Ma is lenyűgöző, ahol belső tűzzel és látszólag minden erőfeszítés nélkül megeleveníti az evangéliumot.”

Minden fiatal jelentkezését várjuk, akit megragadott a Krisztus iránti szeretet „szentferenci” módja. Tudjuk, hogy a megváltás művé­nek szolgálatában újra és újra, évről évre szükségünk van a fiatal testvérek erejére és nemes, odaadó lelkesedésére az evangélium hirdetésében.

A keresztény közösség szerepe

Fontos annak a meggyőződésnek az elterjedése, hogy a hivatások ápolásában az egyház minden tagjának szerepe van. Többen azt gon­dolják, hogy ne­kik semmi mást nem kell tenni, mint csak várni, hogy mikor hív meg valakit az Isten. Való­jában nem szabad elfelejtenünk, hogy a meghívott fiatal a keresztény kö­zös­ség élete által teremtett ked­vező körülményeknek köszönheti isteni hivatásának felismerését és elfogadását. Az egész keresztény közösség felelősségét a mai napra írt üzenetében így írja le II. János Pál pápa:

„Fontos, hogy a keresztény közösségben mindenki felfedezze saját, személyes hivatását, és nagylelkűen válaszoljon rá. Minden élet hivatás, és minden hívő arra hivatott, hogy részt vegyen az Egyház építésében. A „hivatások imanapján” viszont figyelmünk sajátos módon a felszentelt szolgák és az olyan keresztények iránti igényre irányul, akik készek az evangéliumi tanácsokra tett fogadalmakkal vállalt megszentelt élet embert próbáló útján követni Krisztust.”

Most hozzátok fordulok, kedves keresztény Szülők, és arra bátorítalak titeket, hogy álljatok gyermekeitek mellé. Ne hagyjátok magukra őket a kamasz- és az ifjúkor döntéseiben. Segítsétek őket, hogy ne vessék bele magukat a jólét utáni hajszába, és vezessétek el őket a valódi, lelki örömre. Segítsétek őket, hogy szívükben, amelyet sokszor elfog a jövőtől való félelem, visszhangozzék a hit felszabadító öröme. Ahogy VI. Pál pápa írta: tanítsátok meg őket arra, hogy „egyszerűen ízlelgessék azokat az emberi örömöket, amelyeket a teremtő ad életük útján: a lét és az élet fölötti ujjongó örömöt, a tiszta és megszentelt szeretet örömét, a természet és a csend fölötti békés örömöt, a jól végzett munka néha keserű, de valódi örömét, a kötelességteljesítés fölötti örömöt és megelégedettséget, a szolgálat és a testvéri szolidaritás  tiszta örömét, az áldozat igényes örömét”  (Gaudate  in  Domi-no I).

A család életét támogassák a hitoktatók és a keresztény tanárok, akik különösen is arra hivatottak, hogy a fiatalokban kifejlesszék a hivatás iránti érzéket. Az ő feladatuk, hogy az új nemzedéket elvezessék Isten rájuk vonatkozó tervének felismerésére, és hogy felélesszék bennük a készséget, hogy ha Isten szólítja őket, ajándékba adják életüket a kapott küldetésre. Fokozatosan meghozott döntések ké­szí­tik elő őket a teljes „igen” ki­mon­dá­sá­ra, amellyel egész életüket az evan­gé­lium szolgálatába állítják.

Kedves hitoktatók és tanárok! Ennek érdekében segítsétek a rátok bízott gyermekeket, hogy fölfelé tekintsenek, és győzzék le a kompromisszum állandó kísértését. Tanítsátok meg őket arra, hogy bízzanak abban az Istenben, aki Atya, és aki azzal mutatja meg szeretetének mindent felülmúló nagyságát, hogy mindenkinek személyes feladatot ad abban a nagy küldetésben, amelynek célja, hogy „megújuljon a Föld színe”.

Személyes példa

Kolos atya mesélte egyszer: Máig megőriztem annak a ferences atyának emlékét, aki egyengette utamat a hivatás felé. Ez nem jelenti azt, hogy babusgatott, kényeztetett. Ellenkezőleg. Jól emlékszem arra a mondatára, amit ferences paptanáraim kritizálásának hallatán mondott: „Tessék beállni és jobban csinálni.” Ő már gyakorolta, amit a Szentatya lelkünkre köt: „A fiatalokat szolgálatra, áldozatvállalásra és feltétel nélküli odaadásra kell nevelni.” (PDV 40)

Felkérés az adakozásra

Provinciánkban együtt nevelkednek mindhárom magyar nyelvű rendtartomány növendékei. Provinciánk 23, a nyugat-magyarországi (mariánus) provinciából 4, Erdélyből 12, összesen 39 fiatal végzi Szécsényben a noviciátust, Szegeden és Pasaréten pedig a teológiát.

Húsvét 4. vasárnapján az imádság mellett minden ferences templomban a hivatásgondozás és a növendéknevelés céljaira gyűjtöttünk. A nevelés és taníttatás — ahogy minden családban, úgy nálunk is — a jövő építése, bizalom a minket vezető Lélek iránt, áldozatvállalás a következő nemzedékért.

Mindnyájatokat kérünk, hogy a fiatal testvérek nevelésének, kiképzésének nagy ügyét továbbra is támogassátok adományaitokkal.

fr. Várnai Jakab tartományfőnök

II. János Pál pápa imádsága hivatásokért

Szent Atyánk, az élet és a szeretet kiapadhatatlan forrása, aki az élő emberben kinyilatkoztatod dicsőséged ragyogását, és szívedbe helyezed hívásod csíráját, ne engedd, hogy a mi hanyagságunk miatt megtörténhessen, hogy valaki nem veszi észre vagy elveszíti ezt az ajándékot, hanem járjon mindenki teljes önzetlenséggel azon az úton, amelyen a Te szereteted megvalósul.

Úr Jézus, aki Palesztina útjain zarándokolva kiválasztottad és meghívtad az apostolokat, és azzal bíztad meg őket, hogy hirdessék az evangéliumot, a híveknek jó pásztorai legyenek, és ünnepeljék az istentiszteletet, add, hogy ma se hiányozzon Egyházadból a sok szent pap, aki mindenkihez elviszi halálod és feltámadásod gyümölcseit.

Szentlélek, aki ajándékaid folytonos kiárasztása által megszenteled az Egyházat, áraszd ki a megszentelt életre hivatottak szívébe az Isten országa iránti bensőséges és szenvedélyes szeretetet, hogy önzetlen és feltétel nélküli „igen” kimondásával életüket az evangélium szolgálatába állítsák.

Legszentebb Szűz, aki habozás nélkül átadtad magad a Mindenhatónak, hogy megvalósíthassa a megváltás tervét, önts bizalmat a fiatalok szívébe, hogy mindig legyenek olyan buzgó pásztorok, akik a keresztény népet az élet útján vezetik, és Istennek szentelt emberek, akik a tisztaság, szegénység és engedelmesség által tanúskodnak feltámadott Fiad felszabadító jelenlétéről. Ámen.

Eseménynapló

 

·    Február 17-én, szombaton a Művelődési Házban rendeztük meg az Egyházközségi Farsangi Bált, melyen több, mint hatszázan vettek részt. A programban jelmezverseny, vidám jelenetek, tombola, grimaszverseny, skót és görög közösségi táncok, magyar – néptáncbemutató és táncház, társastánc-bemutató és vidám táncmulatság szerepelt. Köszönjük a szervezők szeretetteljes szolgálatát!

·   Február 24-től kezdődően idén is 7 előadással készítettük fel jegyeseinket esküvőjükre. Az előadásokat gyakorló házaspárok tartották – jegyespárjaink megelégedésére.

·   Március 17-én dr. Geiselhardt Gábor és dr. Szalai Erika orvos házaspár a hittanos fiatalok számára tartott vetítéssel egybekötött előadást a szexualitásról, a házasságra való készületről és a keresztény erkölcsről.

·   A nagyböjti keresztutakat hittancsoportjaink segít­sé­gé­vel imádkoztuk. Köszönjük segítségüket!

·   Március 4-én az elsőáldozásra készülők, március 25-én a bérmálkozásra készülők kiválasztási szer­tar­tá­sa volt. Az ünnepen azokat a gye­rekeket és fiatalokat választottuk ki, akik felkészülésük, családjuk támogatása és a hitoktatók véleménye alapján alkalmasnak látszanak arra, hogy a szentségben részesülhessenek.

·   A plébánia nagyböjti lelki napját dr. Székely János atya, Budapest-széphalmi plébános, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem biblikus tanára tartotta március 15-én. Az imádságos programon mintegy hatvanan vettek részt.

·   A templom ünnep előtti nagytakarítását április 7-én tartottuk. A sok segítő szolgálatát hálásan köszönjük!

·   Virágvasárnap a barkaszentelést és a körmenetet a délelőtti ünnepi szentmisében tartottuk. Az esti szentmise után a bérmálkozásra készülő fiatalok nagy sikerű árnyjátékos Passiót adtak elő.

·   Nagyhétfőn, Nagykedden és Nagyszerdán az esti szentmise keretében fr. Szikszay Leopold atya mondott lelkigyakorlatos beszédet.

·   Nagyszerdán a Karitász csoport tagjai és a hittanosok felkeresték a betegeket a Húsvét örömét hirdetve számukra.

·   Nagycsütörtökön ministránsaink részt vettek a váci krizmaszentelési szentmisén.

·   Köszönjük a Szent Háromnap liturgikus ünneplésében segítők (passióénekesek, ministránsok, olvasók, stb.) áldozatos szolgálatát.

·   Januártól április elejéig mintegy 40 fiatal vett részt a plébánia által szervezett tánc- és viselkedéskultúra tanfolyamon (tánciskolán). A fiatalok előbb a plébániai farsangi bálon, majd április 22-én, a tánciskola záró bankettjén szüleik előtt mutatták be tánctudásukat.

·   Május minden estéjén litániával kö­szönt­öttük a Boldogságos Szent Szüzet.

·   Húsvét 4. vasárnapján (május 6.), a Hivatások vi­lág­napján papi és szerzetesi hivatásokért imádkoztunk. A szentmiséken a novícius testvérek osztották meg hivatástörténetüket.

·   Az Elsőáldozás május 6-án, Pösténypusztán május 13-án volt. Az idén 68-an járultak első szentáldozásukhoz. Imádkozzunk értük!

·   Május 13-án a ½ 10-es szentmisén a Pasaréti Ifjúsági Kórus énekelt, majd a mise után koncertet adott XX. századi magyar szerzők egyházi műveiből.

·   Májusban a tetőszerkezet teljes cseréjével folytatódott a Karitász-ház felújítása.

·   A Nagymarosi Országos Ifjúsági Találkozó május 26-án volt. A találkozóra autóbuszt indítottunk fiataljaink számára.

·       Tavasszal kereszteltük a következő gyermekeket: Tácsik Péter, Mester Dominika, Oláh Vanda, Koczalik Lujza, Gajzinger Máté, Tamás Borbála, Vavrovics Vivien, Virág Brigitta, Tóth Boglárka, Kurucz Levente, Valkár Csanád László, Pusztai Dominik Tamás.

·       Házasságot kötöttek: Virág Zoltán és Rozgonyi Olga, Valkár Béla és Kail Mónika, Stoff Aladár és Cserven Renáta, Zámbó László és Álmosdi Rita.

·       Halottaink február óta: Vanya Béla (46), Nagy Györgyné (86), Barna Jánosné (97), Sztreho Miklósné (87), Józsa Pálné (60), Velenczei István (74), Kovács Sándorné (74), Gavlesz Hermin M. Kalliszta  nővér (88), Zérczi István (67), Miskolczi István (62), Vanya Tibor (37), Rácz János (66), Bocsárszki Lászlóné (84), Bagoly Sándorné (86, Szabó Jánosné (72). Nyugodjanak békében!

Nyári programjaink

 

·  A hittanórák június 1-ig tartanak.

·   Június 2-án, szombaton reggel 6 órakor rövid imádsággal indul Szentkútra a szécsényi férfiak pünkösdi gyalogos zarándoklata, melyre minden fiút, fiatalt és férfit szeretettel várunk. A visszaérkezés vasárnap este 8 órára várható.

·   Pünkösd ünnepe június 3-án lesz – a szokásos vasárnapi miserendet tartjuk. Pünkösdhétfőn 7 és 19 órakor lesz szentmise.

·   A június 4-én, Pünkösdhétfőn 14 órától a Művelődési házban lesz a plébániai Ki mit tud? vetélkedő, melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk.

·   A gyermekek Szent Antal napjához kapcsolódó megáldása június 13-án az esti mise keretében lesz.

·   Június 17-től kezdődően a nyári miserend szerint a vasárnapi szentmisék 7, 10 és 19 órakor kezdődnek.

·   Az Úrnapi ünnepi szentmise június 17-én 10 órakor kezdődik és körmenettel zárul.

·  Hittancsoportjaink nyári táborai:

Ministránsok – Esztergom, június 17-21.

Bérmálkozó fiatalok – Gyöngyös, július 9-14.

6., 8-9. osztályosok – Szokolya, július 16-21.

Nemzetközi Ministráns Zarándoklat – Róma-Assisi, július 27- augusztus 4.

Családosok – Nagybörzsöny, augusztus 5-10.

4-5. osztályosok – Nagybörzsöny, augusztus 14-17.

·  Június 23-án a Karitász csoport Nógrádsipekre kirándul.

·  Június 30-án, szombaton millenniumi autóbuszos zarándoklatot szervezünk Budapestre. A zarándoklattal megtekintjük a Szent Koronát és a Parlamentet, felkeressük a magyar szentek emlékhelyeit, A Margitszigetet és a Sziklakápolnát, illetve megtekintjük a Simon András Galéria kiállítását. Hazaérkezés az esti órákban várható. Jelentkezni a sekrestyében lehet.

·  Július 8-án, vasárnap a 10 órai szentmisén köszöntjük Spányi Antal püspök atyát pappászentelésének 25. évfordulója és ezüstmiséje alkalmából.

·   Szent Anna és Joachim ünnepéhez kapcsolódóan a nagyszülők köszöntése július 22-én délután 5 órakor lesz a hittanteremben.

·  A Porziunkula búcsút augusztus 4-én tartjuk.

A program a következő:

17 órától gyóntatás

18.00 Litánia

19.30 Ünnepi vecsernye

20.00 Ünnepi szentmise

22.00 Szentségimádás

23.30 Olvasmányos imaóra

24.00 Éjféli szentmise

·  Augusztus 6-án, Színe­vál­to­zás ünnepén tartjuk templo­munk búcsúnapját. Az ünnepi szentmise 19 órakor lesz.

·  Augusztus 12-13-án a szokott rend szerint indul a szentkúti gyalogos zarándoklat. A részleteket külön írásban olvashatják. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

·  A nagyboldogasz­szo­nyi búcsúra idén is szervezünk autóbuszos utazási lehetőséget. Rész­le­teket a szentmisék utáni hirdetésekből tudhatnak majd meg a testvérek.

·  Augusztus 20-án, Szent István királyunk ünnepén szentmisék 7, 10 és 19 órakor lesznek.

·  A nyári miserend szeptember 2-ig tart.

·  A Temetőkápolna Kisboldogasszony napi búcsúját idén szeptember 8-án, szombaton este tartjuk.

HíRHARANG

Könyvtár-ajánló

Néhány új könyv a könyvtár polcairól:

&     Robert Bolt: A misszió – Egy dél-amerikai jezsuita misszió története. A könyvből nagysikerű film is készült. Izgalmas nyári olvasmány fiataloknak és felnőtteknek egyaránt.

&   Dr James Dobson: Vigyázat! Veszélyes szakaszFelkészülés a kamaszkorra - A családpszichológus közvetlenül és őszintén, a kamaszok nyelvén beszél a fiatalokhoz azokról a témákról, amelyek a tizenéveseket leginkább foglalkoztatják.

&   Gesualsda nővér: Lisieux-i Szent Teréz – az egyszerűség szentjének élete arról tanúskodik, hogy mindannyian az életszentség útjára vagyunk meghívva, s ez az út járható.

¹  Schindler listája – egy 7 Oscar-díjjal kitüntetett világsiker, amely dokumentum-értékén túl művészi módon rajzolja meg a zsarnokság és az igazság örök küzdelmét. (195 perc, feliratos és szinkronizált változatban egyaránt megvan.)

A Könyvtár folyamatosan bővül. Az érdeklődőket minden szombaton az esti mise után, illetve vasárnap 10.30-11.00-ig várjuk.

Böngésző

Az Internethez hozzáférőknek néhány újabb keresztény honlap, amit érdemes böngészni:

:     „www.szecseny.plebania.hu” vagy „www.extra.hu/
szecspleb”-  Plébániánk honlapja az interneten, ahol megtalálod a templom történetét, plébániánk fontosabb eseményeit, a miserendet, néhány érdekes képet és egyéb tudnivalókat.

:      „www.apa.btk.ppke.hu/~mario” – Nobilis Márió atya honlapja, állandó friss információk, érdekességek a katolikus fiatalok életéből.

:     „www.katolikus.hu/khi” – a Katolikus Hivatásgondozó Intézet új honlapja a papi és a szerzetesi hivatásról, tanúságtételekkel, érdekességekkel.

:     MONDAY MANNA - Hetente megjelenő elektronikus kiadvány szentíráshoz kapcsolódó gondolatokkal. Feliratkozáshoz írj egy kérő levelet a „gnagy@bdp.xm.mitsui.co.jp” címre.

Apró hírek

§ A plébániai irodán hétfőtől péntekig 9.30-11.00 és 16.00-17.30 között állunk a hívek rendelkezésére. Kérjük, hogy lehetőleg ezekben az időpontokban keressék lelkipásztorainkat.

§ Gyóntatás a szentmisék előtt és elején van.

§ A zsolozsmát minden nap 6.35-kor és 18.35-kor imád­kozzuk a templom­ban.

§ Minden csütörtök este a szent­mi­se után csen­des szentségimádást tar­­tunk családjainkért, gyer­me­ke­ink­ért, fiatal­ja­inkért és ha­zánk­­ért. Mindenkit hí­vunk és vá­runk, hogy kapcsolódjon be imádságunk­ba!

§ Minden hónap első péntekén felkeressük a betegeket.

§ A Ferences Világi Rend minden hónap első szombatján az esti szentmise után és a hónap harmadik vasárnapján délután 16.30-kor tartja összejövetelét. A közösség tagjaiért ajánljuk fel a 3. vasárnapokon az esti szentmisét.

§ A Rózsafüzér-társulat minden hónap második vasárnap­ján tartja a titokcserét. A reggeli szentmisét ezeken a vasárnapokon a társulat élő és elhunyt tagjaiért ajánljuk fel.

§ Az egyházközség működésének feltételeit az egyházi hozzájárulás (adó) teremti meg, melynek befizetése minden felnőtt lelkiismereti kötelessége. Egyházi hozzájárulást jelenleg kb. 1400-an fizetnek Szécsényben. Összegére a Képviselőtestület - a Püspöki Kar iránymutatásával megegyező módon - az éves nettó jövedelem 1%-át javasolja, de mivel sok kisnyugdíjas vagy sokgyermekes család tagja közösségünknek, nekik a 2001. évre 1300 Ft egyházi adó befizetését javasolta kereső személyenként. A hozzájárulást misék után a sekrestyében, félfogadási idő­ben az irodában, a Szabadság u. 7. szám alatt Ocsovai Jó­zsef­nél illetve a temp­lomban található csekke­ken a Takarék­szövet­kezet­nél fizethe­tik be.

§ A plébánia hit­éle­té­nek és prog­ramjainak, gyer­me­­keink és fiatal­ja­ink ne­ve­lésének, tá­bo­rai­nak, mű­emlék templomunk és más anyagi értékeink meg­őrzésének támogatá­sá­ra jött létre 1999-ben az ÉLŐ KÖVEK Alapít­vány. A hatályos törvények szerint az adományok 30%-a a személyi jövedelemadóból leírható. Kérjük a kedves testvéreket, hogy a hirdetőtáblánál kitett csekkeken keresztül továbbra is támogassák a plébánia alapítványát, melynek számlaszáma: 75700403 – 10411126.

§ A házasságra ké­szülő fiatalok és a szülők fi­gyelmét fel­hív­juk, hogy az es­kü­vő­re - az alapos készület ér­dekében - 6 hónappal korábban, a keresztelőre 1 hónappal korábban kell jelentkezni a plébánián.

§ A templom alatti kriptában az örökös urnahelyek megválthatók. Érdeklődni a plébánián lehet.

Mátraverebély-szentkúti búcsúnaptár

     Május 26. - A bazilika felszentelési búcsúünnepe

Június 2-3-4. - PÜNKÖSD 

Június 10. - Szentháromság vasárnap, Páduai Szt. Antal

Június 17. - ÚRNAPJA

Június 22. - Jézus Szentséges Szíve

Június 24. - Szűz Mária Szeplőtelen Szíve, Szent László király, Keresztelő Szt. János születése

Július 1. - Sarlós Boldogasszony, Szent Péter és Pál apostol

Július 15-16. - Kármelhegyi Boldogasszony

Július 26., 28-29. - SZENT ANNA 

Augusztus 5-6. - Havas Boldogasszony, Porziunkula búcsú, Urunk színeváltozása

Augusztus 11-12. – NAGYBOLDOGASSZONY

Augusztus 19-20. – Ferences Ifjúsági Gyalogos Zarándoklat

Augusztus 20. – Szt. István király

Augusztus 26. - Szűz Mária Királynő

Szeptember 2. - Hálaadás a termésért

Szeptember 8-9. - KISBOLDOGASSZONY

Szeptember 16. - Szűz Mária Szent Neve, Szent Kereszt Felmagasztalása, Fájdalmas Szűzanya

Október 7. - Rózsafüzér Királynője, Assisi Szent Ferenc, Magyarok Nagyasszonya

Október 13. - Szűz Mária Fatimai megjelenése

November 1-2., 4. - Mindenszentek és Búcsú halottainkért

December 8-9. - Szeplőtelen Fogantatás

December 25. - Karácsony

December 31. - Évvégi hálaadás

§ A Szécsényi Harangok újság ingyenes, hogy mindenkihez eljuthasson. Egy-egy példány előállítási költsége kb. 30 Ft. Kérjük, hogy lehetőségeikhez mérten az újságos perselyen keresztül támogassák az előállítást. Köszönjük! 

NAPRAFORGÓ

A barátság…

Ismertem egy öreg kertészt, aki mesélgetett nekem a barátjáról. Sokáig úgy éltek, mint két testvér, mielőtt elválasztotta volna őket egymástól az élet; esténként együtt itták a teát, ugyanazokat az ünnepeket ülték, és egymáshoz fordultak tanácsért, vagy egyszerűen azért, hogy kiöntsék szívüket. Persze nem volt sok mondanivalójuk egymás számára, ezért amikor munkájuk végeztével sétálgattak, inkább szótlanul nézegették a virágokat, kerteket, az eget meg a fákat. De ha az egyik fejcsóválva megérintett ujjával valami növényt, a másik is odahajolt, és hernyónyomokat fedezve fel szintén csóválta a fejét. A szépen kinyílt virágok pedig mind a kettőt egyformán megörvendeztették.

Nos egyszer az történt, hogy egy kereskedő szolgálatába fogadta egyiküket, és néhány hétre beállította a karavánjába. De a sivatagi rablók meg az élet véletlenei, az országok között folyó háborúk, viharok, hajótörések, pusztulás és gyász meg a mindenféle kenyérkereső munka esztendőkön át ide-oda vetették-hányták ezt a barátot, mint üres hordót a tenger, kertről kertre, a világ végéig.

Aztán egy napon, miután csendben meg­vé­nült, az én kertészem levelet kapott a barát­jától. Isten tudja, hány éven át járta hajójával a világot. Isten tudja, milyen delizsánszok, lovasok, hajók, karavánok hozták magukkal a tenger ezernyi hullámának egyforma csökönyösségével egészen a kertjéig ezt a levelet. És azon a reggelen, örömtől ragyog­va s valakivel meg akarva osztani örömét, arra kért, olvassam fel neki ezt a levelet, ahogyan arra ké­rik az embert, hogy olvas­son fel neki egy költe­ményt. Közben kuta­tón figyelte arcomon a levél okozta megindulásomat. Persze csupán néhány szó volt az egész, mert a két kertész ügyesebben bánt az ásóval, mint a tollal.

Hát olvastam: "Ma reggel megnyestem a rózsafáimat...", aztán elgondolkozva a lényegen, amit szavakban meg nem fogalmazhatónak éreztem, én is fejemet csóváltam, ahogyan ők tették volna.

Ettől kezdve az én kertészemnek nem volt többé nyugta. Hallanod kellett volna, hogy próbált adatokat szerezni földrajzról, hajózásról, postaszolgálatról, karavánokról, országok között dúló háborúkról.

Három évvel később egy napon valami követséget küldtem a föld másik végére. Magamhoz hívattam hát a kertészemet: "Itt az alkalom, írhatsz a barátodnak." A fáim meg a veteményes kertem növényei ugyan megszenvedték egy kicsikét, a hernyók valósággal ünnepet ültek, mert napokat töltött odahaza, körmölt, kapart, újra nekiveselkedett, kidugta a nyelvét, mint a gyermek irkája felett, mert tudta, hogy valamit sürgősen el kell mondania, a maga teljes valóságában eljuttatnia a barátjához. Meg kellett szerkesztenie a maga kis hídját a szakadék felett, téren és időn keresztül eljutnia énje másik részéhez.

El kellett mondania a szeretetét. Végül a haja tövéig vörösen jött, és mutatta a válaszát, hogy megint lássa arcomon azt az öröm­su­ga­rat, amely majd elárasztja a címzettet is, és így rajtam pró­bálja ki bizalmas közlésének hatását.

És olvastam, mit közöl barát­jával ügyetlen és szor­galmas írásával, mintha valami teljes meg­győ­ződésből fakadó, de egyszerű szavakba foglalt imádság lett volna: "Ma reggel én is megnyestem a rózsatőimet..."

Én pedig elhallgattam, abbahagytam az olvasást, és elgondolkodtam a lényegen, amely egyre jobban megvilágosodott előttem, mert ez a két ember Téged magasztalt, Uram, Tebenned találkozott össze rózsabokrai felett, anélkül, hogy tudomása lett volna róla.

A. de Saint-Exupery: Citadella - részlet

Szemünk fénye - így szeresd a gyermekedet…

Tedd a Bibliádba ezt a levelet, Szülőtestvérem, s ha gyermekedért imádkozol, ne felejtkezz el azért könyörögni, hogy:

1.    Hited soha meg ne rendüljön a Gyermek Atyjában, akié a gyermeked, a teremtés és megváltás jogán. Akinek célja van vele – s veled. S hogy megértsd ezt a célt, amit ő tűz ki gyermeked elé – és nem te.

2.    Hogy hosszútűrő türelmed el ne fogyjon gyermekeddel szemben. Hiszen ő is eltűr téged. Hogy tudj újra kezdeni, el nem fogyó szeretettel szeretve.

3.    Tudj várni! Várni, és újra várni: a megfelelő pillanatra a nevelésben olyan türelemmel, ahogy az Atya várakozott a tékozló fiúra.

4.    Hogy mindig megtaláld az Ő segítségével a megfelelő szót és cselekvést minden alkalommal, éppen akkor, amikor kell! Hogy ne mondj, ne cselekedj se többet, se kevesebbet, mint kell. Nem később és nem előbb, mint amikor kell…

5.    Tudj megbocsátani kevés szóval, vagy szó nélkül bocsánatért esdve, bocsánatot nyerve…

6.    A gyermek hibáit elsősorban magadban keresd, mert majd mindig bűntársak vagyunk, hiszen tőlünk „örököl”, lát, hall és les el mindent.

7.    Nevelés közben te is nevelődjél. Ha kell, gyermeked által. Mert mindig az a nevelő gyermek és szülő közül, aki közelebb van Krisztushoz. S nem egyszer a gyermek áll, ér közelebb őhozzá…

8.    Hogy a hosszútűrő türelem és szeretet mellé adjon tapintatot, hogy megérezzed: fájdalomszerzésre nem szabad fájdalomszerzéssel, dacra dühvel, neveletlenségre gorombasággal, szívtelenségre hidegséggel válaszolnod. Mert a hasonló csak fokozza a hasonlót, míg a szeretet felold. Az öröm: gyógyít. A jóság: fölemel. Mert Jézus is így cselekednék.

Gyökössy Endre - részletek

Gyereksarok

Plébániai „Ki Mit Tud?”

Az Élő Kövek Alapítvány kuratóriuma Plébániai Ki Mit Tud? versenyt hirdetett az alábbi kategóriákban:

I.       Vers és prózamondás – magyar írók, költők műveiből,

II.     Mesemondás – magyar népmesékből,

III.  Népek zenéi – hangszeres, énekes, egyéni és csoportos formában (nem csak magyar zene),

IV.    Népek táncai – egyéni és csoportos,

V.       Egyéb produkciók.

A jelentkezők a következő korosztályokban mutatják meg ügyességüket:

0-6 évesek, 7-13 évesek, 14-22 évesek, illetve

csoportok: felnőttek és gyerekek.

A döntőre 2001. június 4-én, Pünkösdhétfőn 14 órától kerül sor a Művelődési Házban.

Az értékes díjak odaítéléséről pártatlan szakmai zsűri gondoskodik.

Mindenkit szeretettel várunk a vetélkedőre!

az ÉK Alapítvány kuratóriuma

Rejtvény

Nagyböjti feladványaink megfejtése: Özönvíz; illetve a ministránsok.

Helyes megfejtést küldtek be: a kicsik rejtvényére Oláh Ágnes, Gubányi Gergő, Gubányi Zsófi, a nagyok rejtvényére Szeles Anett.

Jutalmukat a sekrestyében vehetik át.

Rejtvény a kisebbeknek:

Egy király meg akart szabadulni kancellárjától. Két cédulát tett hát egy zsákba és magához hívatta őt:  Az egyik cédulán az áll, hogy „Menjen”, a másikon, hogy „Maradjon”. Amelyiket húzza, az lesz a sorsa. A kancellár meg volt győződve, hogy mindkét cédulán „Menjen” áll. Hogyan sikerül mégis posztján maradnia?

Rejtvény a  nagyobbaknak:

Egy kutató a bennszülöttek fogságába esett és a következő kegyetlen választás előtt állt: méreg által vagy máglyán akar meghalni. Ha utolsó mondata igaz, akkor méreg által, ha nem igaz, akkor máglyahalál által fog meghalni. Hogyan kerülte el mégis a kutató a boldogtalan végzetet?

A megoldásokat június 17-ig adjátok le a sekrestyében!

Nyári gyermekvers

Zelk Zoltán: Vakáció

Hova menjünk,
milyen tájra?
Hegyre talán
vagy pusztára?

Folyópartra
vagy erdőbe?
Faluszéli
zöld mezőre?

Lepkét fogjunk
vagy horgásszunk?

Vagy mégiscsak
hegyet másszunk?

Akár erdő,
akár folyó:
gyönyörű
a vakáció!

 

Ugye nem felejted…

Szentmisére járni nyáron is jó! A Mester nem megy szabadságra – mindig szeret, mindig vár ránk.

Jézus vár rád!

Ugye nem felejted el őt?!

 

Humor

¥ Két ovis beszélget: - Ti is imádkoztok ebéd előtt?

- Nem, az én anyám jól főz!

¥  A kis kígyó kérdezi a mamáját:

- Anyu, én mérges kígyó vagyok?

- Igen kisfiam.

- Az baj, mert a nyelvembe haraptam!

¥ Mit csinál a denevér a mikrohullámú sütőben?

- Zenét hallgat.

¥ A lóversenypályán az egyik néző észreveszi, hogy egy pap lopózik be az istállóba, és az egyik lovat megáldja. A következő futamon csodálkozva látja, hogy az addig esélytelennek látszó ló magabiztosan nyer.

A következő héten a futam előtt ismét látja a papot, ezért elbújik az istállóban. Jön megint a pap, megáldja az egyik lovat. Emberünk gyorsan elszalad a bukmékerhez és feltesz 5 dollárt a megáldott lóra, majd amikor a ló nyer, besöpri az 50 dollár nyereményt.

Egy hét múlva már 20 ezer dollárt nyer így.

Ezen felbuzdulva eladja mindenét, majd miután kilesi a pap áldásosztó tevékenységét, minden pénzét felteszi a megáldott lóra. A ló azonban győzelem helyett fél­táv­nál összecsuklik és kileheli lelkét. Emberünk felháborodva rohan a paphoz:

- Atyám, miért tette ezt velem? Eddig ahányszor megáldott egy lovat, az nyert, ez meg most a célba sem tudott bevánszorogni!

A pap a fejét csóválja:

- Látod, fiam, ez a baj veletek, protestánsokkal. Nem tudjátok megkülönböztetni az áldást az utolsó kenettől…

¥  - Gyerekek, ki tud mondani igazi hősöket? Aki jót mond, az kap egy csokit! - mondja a tanító néni a diákoknak.

Móricka jelentkezik: - Kinizsi Pál.

- Jól van Móricka! Tessék a csoki!

Móricka visszamegy a csokival a helyére. Kiveszi a padból a fényképet és halkan azt mondja: - Ne haragudj Batman, de az üzlet az üzlet!

Hittanosaink dolgozataiból

¥ Mi a vallás?

- A vallás az elérhetetlen dolgok iránti megvalósulás.

¥ Mutasd be a zsidó vallást!

- Egy isten létezik számukra: Allah!

- Volt egy Ábrahám nevű első ember, az első keresztény zsidó. Hozzá tartozik a tíz parancsolat.

¥ Mivel igazolnád, hogy a világot Isten teremtette?

- Az az apró dolog, amiből kialakultak a majmok és az emberek, azt is meg kellett valakinek teremtenie. Ő volt Isten.

¥ Sorolj fel Magyarországon működő szerzetesrendeket!

- Pálosok, keresztények, bencések, domonkosok…

¥ Szent István király (XI. század) udvarában a ferencesek (Szent Ferenc XIII. század) voltak a legokosabbak meg a kertészek.

Ima, vers, vallomás

 

„Szeretnéd tudni, mi van felebarátod szívében?
Hallgasd meg, amikor másokról beszél.”

Aranyszájú Szent János

Meghallgatott imádság

Erőt kértem az Úrtól, -
s ő nehézségeket adott,
melyeken megedződtem.

Bölcsességért imádkoztam, -
és problémákat adott,
melyeket megtanultam megoldani.

Előmenetelt óhajtottam, -
gondolkodó agyat és testi erőt kaptam,
hogy dolgozzam.

Bátorságot kértem, -
és Isten veszélyeket adott,
melyeket legyőztem.

Szeretetre vágytam, -
és kaptam az Úrtól bajba jutott embereket,
hogy segítsek rajtuk.

Kegyes jóindulata helyett
alkalmat kaptam a jóra.

Semmit nem kaptam, amit kértem,
és mindent megkaptam, amire szükségem volt.

Meghallgatta imádságomat!

Antonino Bello:
Mária bőbeszédűség nélküli asszony

Szűz Mária, bőbeszédűség nélküli asszony,
imádkozz értünk bűnösökért,
kiknek ajkain a szó
összefüggéstelen zörejek forgatagává válik,
elütő hangsúlyok ezernyi pikkelyére mállik.
Elhangzik anélkül, hogy valaha is testet öltene.
Betölti a szájat, de üresen hagyja a szívet,
mint szökőkutak vízköpő figurái,
melyek nem lövellnek többé vizet.
Szűz Mária, bőbeszédűség nélküli asszony,
kinek emberfeletti nagysága
egy hirtelen elsuttogott igenben állott,
imádkozzál értünk, bűnösökért,
kik örökösen ki vagyunk téve
felépülések és visszaesések közepette,
a szómérgezésnek.

       Edith Stein: A lényeg

Ne engedj
a vágynak,
hogy ítélj,
mert jön rád
az Ítélet!

Amit látunk
nem más
külső kéreg.
A Teremtő
látja csupán,
mi a lényeg!

Ősi ír áldás

Az Úr legyen előtted, hogy jó utat mutasson neked.

Az Úr legyen melletted,
hogy karjaiba zárjon és megvédjen a veszedelmektől.

Az Úr legyen mögötted,
hogy oltalmazzon a gonosz cselvetéseitől.

Az Úr legyen tebenned, hogy megvigasztaljon,
ha szomorú vagy, hogy megvédjen, ha rád rontanak.

Az Úr legyen fölötted, hogy megáldjon.

Így áldjon meg téged a jóságos Isten
ma, holnap és mindenkor.

„Legfőbb gondom ne az legyen, hogy gyönyört és sikert, egészséges életet vagy pénzt és nyugalmat találjak, sőt még erényt és bölcsességet se keressek önmaga­mért, hanem minden történésben egyetlen vágyam és örö­möm forrása az legyen, hogy tudjam: ez Isten akara­ta, ebben nyilvánul meg szeretete, s akaratának elfogadásá­val viszontszerethetem Őt és átadhatom magam Neki, nö­vekedhetem akaratának szemléletében, ami az örök élet.”

Thomas Merton

 

Kellemes nyári pihenést,
jó vakációt
kívánunk
mindenkinek!

 

 

 

 

 

éVissza a lap tetejére

éVissza a Szécsényi Harangok archívumába