Honlap Fel

 


             A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele  

2001. Nagyböjt - Húsvét

 

LELKISÉG

Tudhattuk-e, hogy szereteted annyira fáj?

Rászedtél Uram, s hagytam, hogy rászedj. Megragadtál, ha­talmadba ejtettél! (Jer 20,7)

Jeremiás nem tolakodott, hogy Isten prófétája legyen, sőt visszaborzadt, amikor a hívó szó eljutott hozzá. Védekezett, ki akart térni: egyszerűen nem akart ennek az Istennek prófétája és bi­zony­ságtevője lenni. De me­nek­vés közben megra­gad­ja őt az Ige, az elhívó szó, nem vonhatja ki magát, Isten áldozata lett. Jeremiás az Ő prófétája. Kívülről jön az embert megszólító szó, nem szívének elrejtett vágyaiból, kiváltságaiból, reménysége­i­ből, hanem Istennek ismeretlen, nem várt győzedelmes igéje ragadja meg, ha és amikor akarja. Semmiféle ellenkezés nem segít, hanem Isten válasza érvényes: Mielőtt az anyaméhben megformáltalak, már ismertelek, enyém vagy, ne félj! Én vagyok a te Istened, aki tart téged. Azután érvényesül az Úr szeretetének ez az idegen, távoli, ismeretlen, hatalmas szava, mely teremtménye után vágyakozik. Az ember fejére lasszót dobtak, melytől nem szabadul, s ha ellenkezik, akkor érzi igazán, mennyire lehetetlen ez, mert a lasszó mindig szorosabbá és fájdalmasabbá lesz, arra emlékeztetve, hogy fogoly. Kénytelen az ember fogoly mivoltát tudomásul venni. Fogoly, tehát engedelmeskednie kell. Előírt út ez. Ez annak az embernek az útja, kit Isten már nem enged el, ki nem szabadul el Istentől. Ez annak az embernek az útja, aki - jóban és rosszban - soha többé nem lesz Isten-nélkülivé. Ez az az út, amely a legmélyebb emberi gyengeségbe vezet. Kinevetett, megvetett, bolondnak nyilvánított, de az emberek nyugalmáért és békéjéért éppen olyan veszélyes bolond - kit ütlegelnek, bezárnak, kínoznak és legszívesebben rögtön megölnek -, épp ez az a Jeremiás, éppen, mert nem tud Istentől elszabadulni. Isten hatalmába ejtette ót. Jeremiás testünkből és vérünkből való ember volt, állandóan tartós megaláztatás alatt szenved. Egy éjszaka fájdalmas gyötrődés után ebben az imádságban tör ki: ,,Rászedtél Uram, s hagytam, hogy rászedj. Megragadtál, s hatalmadba ejtettél.'' Istenem, Te vagy a kezdeményező, szívemet Te tetted készségessé, Te szóltál hozzám a Te örök szeretetedről, hűségedről és erődről. Mikor erőtlen voltam, erősítettél, mikor tartásra volt szükségem, tartottál; mikor bűnbocsánatra volt szükségem, megbocsátottad bűnömet. Én nem is akartam, de Te legyőzted az én akaratomat, ellenszegülésemet és szívemet. Istenem, ellenállhatatlanul elcsábítottál engem, úgy, hogy odaadtam magam Neked. Nem én döntöttem, Te döntöttél, végképpen magadhoz kötöttél - életre-halálra. Isten! Miért is vagy Te olyan szörnyen közel? Minden keresztény élet szorongató nyugtalanítása, ill. nyugtalansága az, hogy Istentől nem tudunk elszabadulni. Akivel már egyszer kapcsolatba került, nem tud elszakadni Tőle, miként a gyermek az édesanyjától, a férfi a szeretett feleségétől nem tud elszakadni. Akihez Ő egyszer már szólt, az nem tudja már Őt egészen elfelejteni. Útitársa mindig a jóban és rosszban nyomában van, mint az árnyék az embernek. Istennek ez a tartós közelsége erőn felülivé válik az ember számára, s néha azt is gondolja: Bár ne kezdtem volna el Istennel! Túl nehéz ez számomra, szétzúzza lelkem békéjét és szerencsémet, de mindez már nem használ, nem tud most már elszakadni, Vele kell véges végig tartania, jöjjön, ami jön. S ha azt gondolja: nem tudja többé elviselni, véget kell vetni az életének, akkor újból megtanulja, hogy így sem tud elszakadni Istentől, Akitől hagyta magát rászedni, az Ő áldozata marad. Kezében marad. Éppen így azonban amikor valaki azt gondolja, hogy az utat tovább már nem járhatja Istennel; mert ez nagyon nehéz - és ilyen órák mindenkire jönnek a maga idejében; amikor Isten nagyobb hatalmába ejtette, amikor egy keresztény ember Isten alatt összeroskad és elkeseredik, akkor Isten közelsége, Isten hűsége és Isten ereje vigasztalássá és segítséggé lesz számára. Csak ekkor ismerjük meg igazán Istent és keresztény életünk értelmét. Az a körülmény, hogy Istentől nem tudunk elszakadni, sok félelmet, csüggedést, szomorúságot jelent, de azt is jelenti, hogy jóban és rosszban nem lehetünk Isten-nélküliek. Isten velünk van minden utunkon, a hitben, a bűnben, az üldöztetésben, a kigúnyoltatásban és a halálban. Mit nekünk a mi életünk, szerencsénk, a mi békénk, a mi erőtlenségünk, a mi bűnünk? Ha most éppen az Ige, Isten akarata és ereje gyenge halandó bűnös életünkben megdicsőíttetik, a mi erőtlenségünk az isteni hatalom edénye. A foglyok nem büszkélkedhetnek ruháikkal, hanem láncokat hordanak. De ezek a láncok megdicsőítik Azt, Aki győztesként vonul végig a világon és az emberiségen. Láncaink és ruháink rongyai s a sebhelyek, melyeket hordozunk, és hordanunk kell, mint Róla szóló dicsőítő ének. Ki az igazságot, a szeretetet és a kegyelmet rajtunk dicsőíti meg. Az igazság és az igazságosság Istennek és az Ő evangéliumának győzelmi menete e világon át. A győzelmi menet maga mögött cipeli a megkötözötteket és a foglyokat. Ó, bárha végre az Ő diadalszekeréhez kötne minket, hogy mi mégis - még ha megkötözötten, zúzott sebekkel - győzelmében részesedhetnénk. Rászedett minket, hatalmába ejtett, nem enged el: Mit érdekelnek minket a bilincsek, a sebek, a bűn, a szenvedés, a halál? Ő szorosan fog minket, nem enged el. Uram, szedjél rá minket újból és újból, és ejts hatalmadba minket, hogy egyedül Neked higgyünk és haljunk, és meglássuk a Te diadalmadat.

Dietrich Bonhoeffer

A család mint a Szentháromság ikonja - II. rész

Az Atya kezdeményezően szeret, a Fiú pedig az Atya kezdeményező szeretetét befogadja. A Fiú az elfogadó szeretet. Ha a képmásai akarunk lenni, nem elég szeretnünk, hanem meg kell tanulnunk elfogadni a másik szeretetét. Ez a két vonás minden igazi kapcsolatban megvan. De a szeretet „tárgyának” lenni sokszor nehezebb, mint a szeretet „alanyának”.

A szolgálat három foka

Az egyik teológus szerint a szolgálatnak három foka van. Az első: fölismerni egy képességemet, amivel örömmel állok mások rendelkezésére. A második fok: kezdem fölismerni, hogy nem vagyok méltó arra, hogy szolgáljak. S a harmadik fok: fölismerem, hogy igazából nem az szolgál, aki cselekszik, hanem aki elfogadja a szolgálatot. Va­lójában sokkal nehezebb el­fo­gad­ni a szolgálatot, mint szol­gál­ni. Egyesek szerint Jézus nagy szen­vedése a kereszten nem is a saját kínja volt, hanem az, hogy miatta mások szenvedtek, és ezt is el kellett neki fogadnia. Mi sokszor azt hisszük, hogy szeretünk, miközben szeretetünkön keresztül (ha ez egyáltalán szeretet) egyszerűen magunkhoz akarjuk láncolni, le akarjuk igázni a másikat. S ha az föllázad, akkor nem értjük, hogy mi baja, hiszen mi csak „jót” akartunk: uralkodni fölötte.

Egy igazi kapcsolatban nem elég a szeretet alanyának lenni, egyidejűleg a szeretet elfogadójává is kell változnunk. Nem lehetünk csak főszereplői a szeretetnek, legyünk a szeretet elfogadói is. Amikor a család a Fiú mintájára a befogadás, az elfogadás közösségévé válik a szeretetben, akkor visszatükrözi a Fiút. És oly mértékben tükrözi vissza, azaz annyira nevezhető emberinek, amennyire befogadja az utolsókat. A régi világban volt olyan, hogy a gazdag rokon nem örült a szegény rokonnak. Lassan lehet, hogy megint elérkezik ez a világ. Pedig befogadni a szeretetet azt jelenti, hogy befogadom azokat is, akik rászorulnak a szeretetemre.

A szeretet extázisában

A Fiú nemcsak befogadó, hanem megtestesülő szeretet is. A szentségi házasságban történő egyesülés így nem valami gyengesége az embernek, hanem kifejezi, megvalósítja és beteljesíti két ember egymás iránti szeretetét. A szeretet extázisában két személy legyőzi testi-szellemi korlátait, és bensőséges egységbe kerül egymással. Jézus, a megtestesült szeretet fölvette a mi emberi testünket, a test ezért önmagában nem rossz, ha a szellem uralma alatt áll, ha engedjük, hogy egészen átjárja a Lélek. Amikor a szerelem tettében két ember valóban szeretet-tettként egyesül, akkor legyőznek minden korlátot, és ketten egészen eggyé válnak, az egyik szerző így mondja: maradandó egzisz­ten­ci­á­vá növekszenek. Ez az egye­sü­lés egyrészt sejtetni enged vala­mit a Szentháromság egy­sé­gé­ből, Isten és Isten, de Isten és ember egységéből is. Ugyan­akkor, hogyha meg­sejtjük ennek az egységnek a mélységét, akkor világossá válik számunk­ra az is, hogy minden hűtlenség, újabb és újabb partnernek való „önát­adás”, minden szexuális kicsa­pon­gás hazugság, mert hiányzik belőle az igazi önátadás: az állandó elköteleződés. Így az egyesülés már nem a szeretet tette, hanem két ember önzése csupán.

A megtestesülés titka, hogy az Ige fölvette a mi emberi természetünket, és így az emberi testet is fölemelte. De ha a test nem a személlyel egyesülten cselekszik, akkor a testi egyesülésben nem két ember egysége valósul meg, és hazugság maga az egyesülés is. A mai embernél túlhangsúlyozódik a testi dimenzió, elfelejtjük önmagunk lelki-szellemi valóságát, pedig éppen ebből fakad, hogy az ember odaajándékozhatja magát a másiknak. Tehát testvérek, amikor az ember csak a testi dimenzióját hangsúlyozza, és elfelejti a maga lelki-szellemi dimenzióját, azaz személy voltát, és így éli meg a testi mivoltát, akkor föladja emberségét, és csak a testét adja oda a másiknak, nem pedig önmagát. És ez már nem emberi. A megtestesülés titka viszont éppen arra hívja meg az embert, hogy mindig egész emberként forduljunk oda a másikhoz, mert ez az emberi.

„Figyelek, csak mondd!”

Jézus szeretetének jellemző vonása, hogy az Istennel való egyenlőséget nem tartotta olyan dolognak, amelyhez föltétlenül ragaszkodnia kell, hanem kiüresítette magát (vö. Fil 2,6–7.). Hogyan jelenik meg ez az önkiüresítés a házasságban? Kiüresítjük önmagunkat, amikor egymásra figyelünk, amikor igyekszünk egymást megérteni. Ilyenkor félretesszük saját érdekünket úgy, ahogy Jézus is félretette a maga istenségét. Tehát Jézus szeretetének ikonja vagyok, amikor odafigyelek a másikra.

Sokszor elmondtam már a következő kis történetet: Hazajött a férj, és a felesége ebédet adott neki, közben elkezdte mesélni, hogy mi minden történt aznap otthon. A férj meg kiterítette maga elé az újságot, bekapcsolta a rádiót és evett. Közben odaszólt a feleségének: „Figyelek, csak mondd!” A feleség jól tudta, hogy nem figyel. Aztán egyszer csak elkezdett számolni, de éppen olyan hanghordozással, ahogy előtte beszélt. És huszonhétig elszámolt, mire a férje észrevette. Ez az, mikor az ember nem teszi félre önmagát, hogy a másik számára jelen legyen, hogy a másikat befogadja. A kiüresítő szeretet pedig éppen az, hogy félre tudom tenni magamat a másikért. És miközben ezt teszem, valójában önmagammá leszek. Ez a keresztény önmegvalósítás. Hogy merjük így kiüresíteni önmagunkat, vagyis merjünk meghalni önmagunknak, ahhoz hinnünk kell abban, hogy Jézus nemcsak meghalt, hanem fel is támadt.

Húsvéti szentség

Jézus szeretete befogadó szeretet, megtestesült szeretet, önmagát kiüresítő szeretet, értünk meghalt és feltámadt szeretet… Igazából minden szeretet-tettben kiüresítjük önmagunkat, meghalunk önmagunknak, és éppen ezáltal támadunk föl. Ezért a szentatya sokszor húsvéti szentségnek nevezi a házasság szentségét. Mert amikor merünk meghalni a másiknak, hogy egészen jelen legyünk számára bármilyen formában, hogy odaadhassuk magunkat neki, akkor valójában Krisztus húsvéti szeretetét is megjelenítjük. Amikor merjük Krisztus húsvéti szeretetét megjeleníteni, jelenvalóvá lesz az az erő, amely valamikor átformálta a világot, és ma is képes erre! A Szentháromságban gyökerező házasság, amely próbálja visszatükrözni az Atya és a Fiú szeretetét, átformáló erő. Ha élnék a házasok a szentségben gyökerező energiát, környezetünk átváltozna. Átalakító erőnek vagyunk a birtokában.

Hadd utaljak még egy aspektusára Jézus szeretetének: Jézus szeretete eucharisztiában itt maradó szeretet. Ezt az önmagát kiüresítő szeretetet, amely a húsvéti misztériumban gyökerezik, csak akkor tudom megjeleníteni a családomban, hogyha élek Krisztus eucharisztikus szeretetével. Az oltáriszentség egyszerre mondja ki Krisztus szeretetét felénk, hiszen ennél jobban már nem lehet elmenni a másikért való létben, és ad erőt ahhoz, hogy tudjunk úgy szeretni, mint ő. A szentháromságos szeretetet hitelesen élni lényegében csak az oltáriszentség és a bűnbánat szentségének erejében lehet. Ezek a szentségek szüntelenül megújítják egységünket az Istennel, mert ebbe az egységbe emelt föl bennünket a házasság szentsége.

Az egység örök kötelékével

Az Atya a kezdeményező szeretet, a Fiú a befogadó szeretet, a Szentlélek meg a kölcsönös szeretet. Ő az egység örök köteléke Atya és Fiú között, akiben egyrészt az Atya és a Fiú válik eggyé, és akiben mi eggyé lehetünk a szentháromságos Istennel. Családjaink annyiban tudják tükrözni a Lelket, amennyiben tagjai eggyé válnak a kölcsönösségben. Ez annyit jelent, hogy az egyik családtag terve, óhaja nem abszolutizálható. Az egyéni elképzeléseknek mindig át kell menniük az átmenetiség alázatán, a megkülönböztetés fáradtságán.

A kölcsönös szeretetben élőket, akik a Léleknek ezt a kölcsönös szeretetét akarják megjeleníteni, a Lélek egyszerre ösztönzi és fékezi. Miről van itt szó? Egyszer egy feleség eljött hozzám panaszkodni a férjére, aki egyik pillanatról a másikra elhatározta, hogy átköltözik egy másik városba, mert ott jobb állást kínáltak neki. A felesége és a családja megkérdezése nélkül mindjárt igent is mondott az ajánlatra. Ebben az esetben nem volt meg a kölcsönösség. Volt egy lehetőség valamiféle karrierre, és a férj egymagában döntött. Az ilyen fajta szeretet, még ha objektíve a családnak akart is jót, nem jeleníti meg Szentlélek kölcsönös szeretetét. Akár házastársakról van szó, akár szerzetesközösségről, nem követelhetjük azt, hogy ha támad egy hirtelen ötletünk, akkor mindenki igazodjon hozzánk. Odavisszük-e a Szentlélek elé ötletünket, oda merjük-e vinni a másik elé kontrollra, hogy megjelenítsük a Szentlélek kölcsönös szeretetét?

A Szentlélek egyszerre ébreszti bennünk a kezdeményezést és az ötleteket, de szűri is azokat, és ehhez a szűrőhöz fölhasználja azt a társat, akihez a házasság szentsége köt. Tehát a Szentlélek tulajdonképpen arra hív mindenkit, hogy kommunikáljon a másikkal. A keresztény házasságainknak nem az a baja, hogy nem szereti egymást a két ember, hanem hogy nem jut el a szeretet egyiktől a másikig, mert nem tudnak egymással kommunikálni.

Ne mi fabrikáljuk!

A Lélek teremtő Lélek. A házasság meg felülről való intézmény, a Szentlélek műve. A kánai mennyegző jelenetét valójában nem azért szoktuk idézni, mert olyan bájos, hogy Jézus ott van egy lakodalomban, hanem azért, mert ezen a mennyegzőn a víz átváltozik borrá. Ahol pedig átváltozás van, ott mindig ott a Szentlélek. És a házasság szentségénél mi is történik? Adott két ember egymás iránti szerelme, ami önmagában határtalan érték és ajándék, és ezt az éroszt, ezt a szerelmet a házasság szentsége szeretetté változtatja, miközben megőrzi szerelemnek. Ez a házasság szentségének titka. A Lélek teremt, úgy is mondhatjuk, hogy a házasság új te­remtés, és a házasság szentségének a kiszolgáltatása valójában pünkösdi pillanat, a Szentlélek eljövetele, mert ahol átváltoztatás történik, ott mindig jelen van a Szentlélek.

A házasság szentségében a teremtő Lélek a házastársak testi egységét még teljesebb horizontba helyezi, úgy hogy a kettő – a szeretet és a szerelem – semmiképpen sem lesz ellentétes egymással, hanem egymásra épül, együtt bontakozik ki. Így mélyíti el a szerelmet a Szentlélek.

Azoknak, akik a házasság szentségében élnek, nem fabrikálniuk kell valamiféle egységet, csupán az a dolguk, hogy egymás számára tegyék megtapasztalhatóvá azt az egységet, amit a házasság szentségében a Szentlélek mint teremtő Lélek hoz létre.

A Lélekre nyitottan

A teremtő Lélek ugyanakkor éltető, életadó Lélek is. A házasság szentségében az életadó Léleknek különleges működési tere van. Hiszen az két ember életközössége, amely új élet forrásává válik. Tehát az éltető Lélek által a kettő eggyé lesz. És akik nyitottak a Lélekre, azoknál ez az organikus egység szüntelenül jelenvaló.

Az éltető Lélek működik a házasságban akkor is, amikor a szülők nemcsak testi értelemben lesznek apává és anyává, hanem lelki értelemben is. Amikor a hit továbbadói lesznek a házasság szentségében, amikor megtanítják a gyermeket imádkozni. Vianney Szent János szerint korunk legnagyobb jogtalansága, hogy a gyermekeket nem tanítjuk meg imádkozni. Egy brazíliai konferencián mesélte el az előadó érsek, hogy megkérdezték a gyerekeket, mikor érzik magukhoz közel az Istent. És az egyik így válaszolt: „Akkor, amikor anyukám imádkozik.” Ez hiányzik, és ez is az éltető Léleknek a műve.

A házasság szentsége azonban nem látszik az emberek életében. Miért? Mert akik házasulnak, nem a Lélekre nyitottan élnek. Az az organikus egység, amit a Lélek meg tudna adni a házasság szentségében, nem születik meg, nem lesz megtapasztalható. Pedig két ember egységét csak a Lélek tarthatja elevenen, és ebből az eleven egységből fakad az új élet. Mintegy megtestesül újra a Léleknek ez az eleven egysége az új életben. Tehát a Lélek mint éltető ott van, amikor életben tartja két ember egységét, amikor fakad az új élet, amikor a házasok tisztelik, ajándéknak és szentnek tekintik az életet. Így van ott a kölcsönös szeretetnek a Lelke, a teremtő és éltető Szentlélek a házasság szentségében.

Bíró László püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Kar családreferense

PLÉBÁNIAI ÉLETÜNK – KÖZÖS ÉLETÜNK

Liturgia

Lelkiismeret-vizsgálat a Szeretet szerint

Amikor lelkiismeretedet megvizsgálod, fontos, hogy a szerető Isten jelenlétébe helyezed magad. Ő, aki megbocsátotta Zakeus csalásait, Magdolna paráznaságát, a jobb lator lopásait és talán a gyilkosság bűnét is, hogyne bocsátana meg neked is! Ő szeret téged és segíteni akar neked! Fogadd szívedbe bocsánatát és bocsáss meg magadnak is, hogy nem tudtál olyan lenni, amilyen szerettél volna.

Mi legyen a mérték, amihez újra és újra hozzá méred az életedet? Lehet a tízparancsolat is, de mi az Újszövetségben élünk, ezért jobb, ha a szeretet főparancsához méred az életedet. Mert ha Jézus követője vagy, nem elég azt mondani: „nem loptam”, hanem meg kell vizsgálni, „adtál-e” a rászorulóknak. A szeretet arra késztet, hogy mindennap tedd a jót, légy segítőkész környezeted felé. Az alábbi lelkiismeret-vizsgálati pontok a szeretet köré csoportosulnak.

Milyen mértékben szereted Istent, embertársaidat és önmagadat? Az erre a kérdésre adott válasz dönti el, hogy boldog vagy-e, tudsz-e másoknak boldogságot adni és végül, hogy örökre boldog leszel-e Isten Országában.

Jézus olyan szeretetről beszél, amely teljes szívből, minden erőből és teljes elméből való (Lk 10,27) Ez azt jelenti, hogy minden erőt, figyelmet, akaratot össze kell szedni, hogy a szeretet ne csökkenjen, hanem mindennap megvalósuljon, sőt növekedjen az életedben. Ez mutatja meg, hogy jó édesanya, jó mérnők, jó földműves, jó munkás, jó szerzetes, jó pap vagy-e. Mert ha a legfontosabb hiányzik belőled, semmit sem ér az életed (1Kor 13,2) és minden fáradozásod hiábavaló!

Lelkiismeret-vizsgálat

Kérd a Szentlélek világosságát, hogy fölismerd bűneidet (nem keresve mentő körülményeket) és, hogy igazán meg tudd bánni azokat (a megváltozás szán­dé­ká­val)! Nézd végig az éle­te­det és a másokkal való kap­­cso­la­taidat, főleg a sze­re­tet­pa­rancs szerint: mert a sze­retet a mi Urunk, Jé­zus Krisztus fő­pa­rancsa (Mt 22,37); mert a sze­re­tet el­fo­ga­dása és to­vább­­aján­dé­ko­­zá­sa szemé­lyi­séged kul­csa; mert a szere­tet bol­dog­ságod for­rá­sa; mert a tettekben meg­nyil­­vá­nuló szeretet az utolsó íté­let mércéje (Mt 25,31-46).

¨    Ha igazán szereted az Urat, vajon figyelsz-e rá napi elfoglaltságaid közben?

¨    Szívesen beszélgetsz-e Vele a napi imáidban? Megteszed-e azt, amit kér tőled?

¨    Igyekszel-e örömet szerezni Neki? Kéred-e vezetését, tanácsát, segítségét?

¨    Mi életed alapvető irányultsága: szeretetből fakadó, folyamatos ajándékozás vagy önzésből fakadó folyamatos szerzésvágy, birtokolni akarás?

¨    Tudsz-e jószívű türelmes, segítőkész lenni a körülötted élő emberek iránt?

¨    Tiszteled-e feleséged/férjed, gyermekeid, barátaid személyiségét, szabadságát, vagy szeretnéd rabságban tartani őket, akaratodat érvényesíteni fölöttük? Törekszel-e gyermekeidnek örömet szerezni?

¨    Ha megbetegszik valaki, törődsz-e vele, segíted-e vagy talán elmenekülsz tőle?

¨    Elfogadod-e önmagadat? Nem élsz-e vissza testi adottságaiddal és képességeiddel: túlzott szellemi- és fizikai megterhelés, túlzott szexuális érdeklődés (filmek, újságok, tévé, video, stb.), túlzott étel-, ital-, kávéfogyasztás, dohányzás? Szereted- e magadat annyira, hogy megfelelő mértékben pihensz, dolgozol, elkerülöd a lustaságot és a túlzott tévénézést?

¨    Szereted-e magad annyira, hogy gondoskodsz képességeid, személyiséged fejlődéséről, egészséged megőrzéséről? Milyen a keresztény értékrended? Kész vagy-e arra, hogy a teljes szexualitást csak a házasságon belül éld meg? Szexuális vágyaidat a lélek uralma alatt tartod-e, törekszel-e magasabb szintre emelni a szolgáló szeretet, imádság, alkotás és önmegtagadás által?

¨    Hálát adsz-e rendszeresen imádságaidban Istennek azokért az ajándékokért, amelyeket Tőle kaptál?

¨    Van-e benned neheztelés, harag, elutasítás családod vagy rokonságod egyes tagjai iránt?

¨    Önmagaddal szemben van-e benned harag, elutasítás, önvád, kicsinyhitűség?

¨    Figyelsz-e a másik emberre? Elkerülöd-e a csúnya beszédet, hazugságot, megszólást, éles kritikát? Visszaélsz-e mások bizalmával? Féltékenységgel, lopással, veszekedéssel megbántasz-e másokat?

¨    Ha igazán szereted a másik embert, keresed-e az alkalmat, hogy szolgáljad, segítsed, vigasztaljad, megerősítsed? Ha lelki problémái vannak, van-e időd meghallgatni őt?

¨    Észreveszed-e fájdalmait, örömeit? Van-e benned vendégszeretet? Együttérzel-e vele szomorúságában?

¨    Anyagilag segíted-e azt, aki szükséget szenved?

¨    Előfordult-e, hogy elutasító, lekezelő, rosszindulatú, irigy, gúnyolódó voltál valakivel szemben?

Vizsgáld meg, mi az a terület, ahol szeretetvágyad sérülést szenvedett!

¨    Lehet, hogy nem kaptál elég figyelmet, megértést, szeretetet szüleidtől, testvéredtől, barátaidtól?

¨    Esetleg csalódást okoztak, lenéztek, kigúnyoltak, mellőztek, nem ismerték el értékeidet?

¨    Lehetetlen alaknak, csúnyának, bolondnak mondtak, aki nem viszi semmire az életben?

¨    Kérd gyógyulásodat ezekre vonatkozóan Jézustól, aki szeret és értékesnek tart téged!

Vizsgáld meg a gonosz lélek hatásait is életedben!

¨    Van-e valami, ami megkötözi lelked szabadságát: divat, evés-ivás, szex, pénz, siker, okkult játékok vagy tanfolyamok: reiki, jóslás, szellemidézés?

¨    Vannak-e hosszabb lehangolódásaid, félelmeid, szorongásaid, nyugtalan álmaid?

¨    Vannak-e hamis vallási hiedelmek benned: reinkarnáció, stb.?

¨    Kérd Jézustól szabadulásodat!

Milyen területen tudnál azonnali, konkrét lépéseket tenni lelki szabadságod érdekében?

¨    Például valakitől bocsánatot kérni, a házasságon kívüli/előtti szexuális kapcsolatot abbahagyni, evést-ivást mérsékelni, tévét ritkábban nézni, stb.? Helyes értékrendet és napirendet felállítani? Akivel szemben eddig elutasító voltál, irányában az elfogadás első lépéseit megtenni?

Katona István

A képviselőtestület hírei

A február 15-i gyűlésen az Országos Lelkipásztori Napok tapasztalatairól számolt be Gajzinger László, Szabó Ferencné Margó és Márió atya: az előadók mind kiemelték egyházképünk alakításának és megújításának szükségességét, a lelkivezetés és a plébánia lelki megújulásának fontosságát. Ezután az egyházközség 2000. évi elszámolását tárgyalta meg és fogadta el a Testület. A szentkúti zarándokszállás ügyében a legjobb megoldásnak az látszik, hogy – az új szálláslehetőség jogilag rendezetlen és bizonytalan helyzete miatt – a jelenlegi házat további 2 évre béreljük. A szerződés megkötésére a közeljövőben kerül sor. A Magyar Katolikus Egyház tulajdonában lévő, jelenleg az Önkormányzat által óvodaként használt épületnek hosszútávú hasznosítására a plébániának saját erőforrása nincs, de a Szegénygondozó Nővérek jelezték, hogy meglévő otthonuk mellett további 30 férőhely megteremtésével szociális otthonként szívesen átvennék az épületet. A Képviselőtestület – a Püspökség és a Ferences Rendtartomány egyetértésével és támogatásával – hozzájárult ehhez. Ennek feltétele, hogy az Önkormányzat megkapja az állami kártalanítás összegét. Bízunk benne, hogy a majdan megteremtődő szociális ellátás az egyházközség és a város javára egyaránt előnyös lesz. A találkozó a 2001-es programok egyeztetésével és pontosításával, majd imádsággal zárult.

Élő Kövek Alapítvány

Az Alapítvány közhasznúsági beszámolója

A 2000. évi egyszerűsített mérleg

Befektetett eszközök                                           282 eFt

Forgóeszközök                                                    282 eFt  

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN                                   282 eFt

Források                                                             282 eFt

   ebből    – induló tőke                                         100 eFt

              – tőkeváltozás                                       125 eFt

Tárgyévi eredmény                                               57 eFt

FORRÁSOK ÖSSZESEN                                   282 eFt

2000. évi eredménylevezetés

Közhasznú tevékenység bevétele                          435 eFt

Közhasznú tevékenység költségei                         378 eFt

TÁRGYÉVI EREDMÉNY                                   57 eFt

Közhasznúsági jelentés

Az „ÉLŐ KÖVEK” alapítvány 1999. novemberétől működik, mint kiemelkedően közhasznú szervezet.

Az alapító okirat szerint az alapítvány fő tevékenysége, a családok támogatása, az ifjúság nevelése, betegek, idősek megsegítése, gondozása, a műemlékek állagmegóvása. A szervezet az induláskor kapott 100.000 Ft alaptőkén túl az 1999-ben képződött 125.000 Ft eredménnyel gyarapodva kezdhette a 2000. évet.

Tevékenysége gyakorlása folyamán különféle adományozóktól 359.000 Ft támogatást kapott. Pályázaton nyert 70.000 Ft-ot, míg a bankszámla éves forgalma után 6.193 Ft kamat folyt be. Az összes bevétel 2000-ben 435.000 Ft volt. A tárgyév során az alapítvány sem központi költségvetési szervtől, sem önkormányzattól, sem elkülönített állami pénzalapból ill. egyéb állami valamint önkormányzati szervtől támogatást nem kapott.

2000-ben négy diák tanult egyházi iskolában, részükre a kuratórium havonta 2.000 Ft támogatást ítélt meg, ez összesen 64.000 Ft kiadást eredményezett. A különféle egyházközségi rendezvényekhez 60.954 Ft-tal járult hozzá a szervezet. A különböző hittancsoportok nyári táborozást 175.000 Ft-tal segítette az alapítvány, hozzájárulva ezzel sok gyerek ill. család egyetlen nyári kikapcsolódásához. Pályázati díjak fedezetére 34.502 Ft, a Szécsényi Harangok nyomdaköltségére 30.000 Ft kiadás merült fel. Működési költségként 13.386 Ft jelentkezett.

Az alapítvány az alapítói vagyonból nem használt fel összeget, a tárgyévben 57.000 Ft eredményt ért el.

Az Alapítvány költségvetési támogatást nem kapott, tisztségviselői juttatásokat nem kaptak.

A jelentés mellékletét képezi az egyszerűsített beszámoló mérlege és eredménylevezetése. A beszámolót a könyvvizsgáló hitelesítő záradékkal látta el.

Sántáné Udvardy Erika, a kuratórium elnöke

A betegek megsegítéséért Alapítvány

Az Alapítvány közhasznúsági beszámolója

A 2000. évi egyszerűsített mérleg

Befektetett eszközök                                           154 eFt

Forgóeszközök                                                    154 eFt  

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN                                   154 eFt

Források                                                             154 eFt

   ebből    – saját tőke                                           154 eFt

Tárgyévi eredmény                                              154 eFt

FORRÁSOK ÖSSZESEN                                   154 eFt

2000. évi eredménylevezetés

Közhasznú tevékenység bevétele                          381 eFt

Közhasznú tevékenység költségei                         227 eFt

TÁRGYÉVI EREDMÉNY                                 154 eFt

Közhasznúsági jelentés

Az Alapítvány a 2000. évben folytatta alapító okiratában foglalt tevékenységét, az idős beteg, egyedülálló személyek támogatását segélyezés formájában végezte: a kuratórium – a szécsényi Egyházközségi Karitász csoport tagjainak információit is figyelembe véve – kutatta fel a rászoruló személyeket. A városban sok az egyedülálló beteg, akiket elsősorban gyógyszertámogatásban részesítettünk. A támogatottak másik körét azok képezték, akik csekély nyugdíjuk miatt a fűtési költségeket nagy megterheléssel tudják csak fizetni. Részükre egyszeri pénzbeli segélyt biztosítottunk. Volt olyan rászoruló, akinek élelmiszercsomagot állítottunk össze. Összességében 54 főnek tudtunk anyagi támogatást nyújtani. Az Alapítvány folyamatosan látogatta az időseket, a személyes beszélgetések mellett a szolgálatok végzése (bevásárlás, gyógyszerkiváltás, stb.) is megtalálhatók voltak. Évente két alkalommal, a szécsényi Karitász és a hittanos gyerekek közreműködésével műsorral és kis ajándékokkal kedveskedtünk a betegeknek.

Az Alapítvány költségvetési támogatást nem kapott, tisztségviselői juttatásokat nem kaptak.

Összességében az elmúlt évi tevékenységünk megfelelt az Alapítvány alapító okiratában lefektetett céloknak és azt az arra rászorulók örömmel fogadták.

Dr. Percze Ágnes, az Alapítvány képviselője

Eseménynapló

 

·    December 2-án szombaton egésznapos Szentségimádást tartottunk templomunkban, melybe bekapcsolódtak családjaink és hittancsoportjaink is.

·   Ezen a napon délután a családok számá­ra ismét volt a hittan­te­rem­ben adventi koszorúkészítés.

·   Advent vasárnapjain a családos miséken a liturgiát idén is 1-1 család szervezte, ők olvastak fel, gyújtották meg az adventi  koszorú gyertyáit, vitték az oltárra az adományokat.

·   December 3-án a ½ 10-es szentmise végén emlékeztünk Szent Miklós püspökre.

·       November 30-tól, csütörtöktől kilenceddel, Szűz Mária zsolozsmájának imádkozásával készültünk Szűz Mária Szeplőtelen fogantatásának ünnepére, amelyet december 8-án tartottunk.

·       December minden vasárnapján a szentmisék után idén is volt Jótékonysági Vásár a kolostor folyosóján. A bevételből a betegek karácsonyi megajándékozását támogatja a Karitász.

·       December 9-én, szombaton idén is megrendeztük az Adventi lelkinapot, melyet Káposztássy Béla nagybárkányi plébános atya vezetett. A programon kb. 75-en vettek részt.

·   Advent elejére elkészült a templomban a 2 új gyóntatószék.

·   A Karitász és a gyerekek a Karácsony előtti napokban betlehemes játékkal keresték fel azokat a betegeket, akik már nem tudnak eljönni a templomba.

·   December 24-én délután láthattuk a templom­ban a karácsonyi pásztorjátékot, melyet a városi kábeltévé is bemutatott.

·   December 31-én Szent Család vasárnapján a ½ 10-es mise kere­tében megáldottuk azt a 22 családot, akik ebben az évben házasságuk kerek évfordulóját ün­nepelték.

·   Szilveszter este a hittanteremben mintegy 70 fiatal és családos köszöntötte együtt az új évezredet.

·   Újév napján az esti szentmise után Újévi Szentségimádást tartottunk.

·   Vízkereszt ünnepén, január 7-én, a ½ 10-es misében ad­tunk hálát a Jubileumi év kegyelmeiért és eseményeiért, és ünnepélyesen lezártuk plébániánkon is a Szentévet.

·   Február 2-án, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén az esti szentmise elején gyertyás körme­netet tartottunk, majd a szentmisében megünnepeltük a Megszentelt élet napját, imádkozva a köztünk, velünk és értünk élő szerzetes testvérekért és nővérekért.

·   Február 10-én, a Betegek Világnapjához kapcsolódóan szolgáltattuk ki ünnepélyes keretek között a Betegek Kenetét, melyben 63-an részesedtek.

·   Február 9-11-én a bérmálkozásra készülő fiataljaink hitoktatóik és Fogassy Judit nővér vezetésével lelkigyakorlaton vettek részt Pasaréten.

·   Február 17-én, szombaton a Művelődési Házban rendeztük meg az Egyházközségi Farsangi Bált, melyen több, mint hatszázan vettek részt. A programban jelmezverseny, vidám jelenetek, tombola, grimaszverseny, skót és görög közösségi táncok, magyar –néptáncbemutató és táncház, társastánc-bemutató és vidám táncmulatság szerepelt. Köszönjük a szervezők szeretetteljes szolgálatát!

·   A farsangi bálok időszaka Hamvazószerdán, 2001-ben február 28-án ért véget.

·       Télen kereszteltük a következő gyermekeket: Varsi Krisztina, Végh Ádám, Kormány Réka Mária, Krenács Mirella, Deák Dorina, Gubányi Anna Karolina, Gubányi Balázs, Borbás Roland, Gombkötő Máté.

·       Halottaink november vége óta: Cseri János  (83), Bán Lajos (83), Zsíros Ferencné (65), Siket János László (50), Czipó Lászlóné (51), Raák Mihály (69), Pataki Piroska (45), Simó Istvánné (80), Mestre István (94), Sárközi Ferencné (73), Kiss György (46), Bartos István (69), Oláh Pál (78), Ledeczki János (57), Hugyecz János (69), Tornyos József (75), Velenczei Andrásné (87), Bagoly Sándor (87), Kissné Kálmán Margit (37), Lackó Jánosné (79), Juhász Ferenc (71), Surányi Jánosné (74), Magulya Mihály (49), Vizi László (64). Nyugodjanak békében!

Tavaszi programjaink

 

Nagyböjti időszak

·   Február 24-től kezdődően idén is 7 előadással készítjük fel jegyeseinket esküvőjükre, melyeken már gyakorló házaspárokat és érdeklődő fiatalokat is szívesen látunk. Az előadások programja:

Február 24. Ketten hármasban - a házasság szentsége, a férfi és a nő a Biblia és az egyház tanítása alapján – Zalán atya,

Március 3. Felkészülés az esküvőre, az első évek örömei és nehézségei - Lengyel Gyula és felesége,

Március 10. A jó házasság titkai – dr. Gorove László és Kriszta, 5 gyermekes orvos-tanár házaspár,

Március  17. A szexualitás és a házasélet keresztény és orvosi szempontjai, a természetes családtervezés - dr. Geiselhardt Gábor és Erika, 5 gyermekes orvos-házaspár,

Március 24. A gyermekek a családban és a házasságban, a gyermeknevelés örömei és művészete – Süttő Gábor és Márta, Karay Tivadar és Zsuzsa, sokgyermekes házaspárok,

Március 31. Amikor majd megöregszünk – a szerelem megőrzésének titka, Krízisek és útkeresések, Az anyós és az após új helye a házasságban – dr. Hantos Ágnes, orvos,

Április 7. Hogyan ünnepeljünk? - a házasságkötés liturgiája és jogi keretei - Gergely atya.

Az előadások mindig szombat este 7 órakor kezdődnek.

Mindenkit szeretettel látunk!

·   A keresztutat Nagyböjt minden péntekén és vasárnap­ján a szentmise előtt 17.20-kor (az óraátállítás után 18.20-tól) imádkozzuk a temp­lom­ban hittancsoportjaink segít­sé­gé­vel.

·   Egyházi előírásaink sze­rint a húsvéti idő­sza­kot szent­áldo­zá­­sunk­kal is, így szent­gyó­nással is ün­ne­­pel­jük (920. és 989. ká­­non). Kérjük a test­vé­re­ket, hogy a húsvéti szent­gyó­nást ne halogassák a Nagy­­hét idejére, hanem már a Nagyböjt ele­­jén végezzék el. A gyón­tatást minden szent­mi­­se előtt már 10 perccel elkezdjük.

·   Március 4-én elsőáldozásra készülők, március 25-én a bérmálkozásra készülők kiválasztási szer­tar­tá­sa lesz a ½ 10-es szent­misében. Az ünnepen azokat a gye­rekeket és fiatalokat jelöljük meg és választjuk ki, akik felkészülésük, családjuk támogatása és a hitoktatók véleménye alapján alkalmasnak látszanak arra, hogy a szentségben részesülhessenek. A hátralévő időszakban imádkozzunk értük, hogy megvilágosodva és megújulva készüljenek fel a nagy ünnepre, a Krisztus Testében való részesedésre illetve a Szentlélek ajándékának vételére.

·   A plébánia nagyböjti lelki napját dr. Székely János atya, Budapest-széphalmi plébános, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem biblikus tanára tartja március 15-én, csütörtökön 9.30 és 16 óra között. A lelki napra mindenkit szeretettel hívunk, aki szeretné igazán elmélyíteni a húsvéti készületét. Jelentkezni március 10-ig lehet majd a templomban kihelyezett lapokon.

·   A tavaszi óraátállítás március 25-re virradó éjszaka lesz: óráinkat 1 órával kell előrébb állítani (vagyis egy órával kevesebbet alhatunk).

·   Március 25-től, vasárnaptól az új miserend szerint az esti szentmisék 19.00 órakor kezdődnek mindennap.

·   Gyümölcsoltó Boldogasszony (Urunk születésének hírüladása) ünnepét idén március 26-án, hétfőn ünnepeljük.

·   A hittanosok bűnbánati liturgiája (nagyböjti gyónási lehetősége) április 4-én szerdán 15 órától lesz a templomban .

·   A templom ünnep  előtti nagytakarítását április 7-én, szombaton 9 órától tartjuk. Mindenki segítségét szeretettel fogadjuk! Kérjük, hogy takarítóeszközöket hozzunk magunkkal.

·   Virágvasárnap (április 8.) a barkaszentelés, a körmenet és az ünnepi szentmise délelőtt 10 órakor kezdődik. Az esti szentmisében a fiatalok árnyjátékos Passiót adnak elő. Pösténypusztán és Benczúrfalván 8 órakor lesz szentmise.

·   Április 9-10-11-én, Nagyhétfőn, Nagykedden és Nagyszerdán az esti 7 órás szentmise keretében fr. Szikszay Leopold atya mond lelkigyakorlatos beszédet. Gyóntatás mindhárom nap már 18 órától lesz a templomban.

A Húsvéti Szent Háromnap:

Nagycsütörtök:

·   Reggel nincs szentmise.

·   Az ünnepi szentmise az Utolsó vacsora emlékére este 7 órakor kezdődik. A szentmise után csendes virrasztást tartunk.

·   A pösténypusztai és a ben­czúrfalvi híveket autó­busz hozza be Szé­csény­be. A busz 18.15-kor indul Pös­tény­pusz­táról, 18.30-kor Ben­czúr­fal­váról.

Nagypénteken

·   Egész nap nincs szent­mise a templom­ban.

·   Délután 3 órakor imád­kozzuk a kereszt­utat a templomban.

·   Az Úr szenvedésének ünneplése ("csonka mi­se") este 7 órakor kez­dő­dik. A liturgia végén megnyitjuk a Szent­sírt, mely a fell­támadási li­tur­gia kezdetéig van nyitva.

Nagyszombaton

·   Nagyszombaton nincs szentmise.

·   „A feltámadást ünneplő húsvéti vigília egész ünnepe éjjel történik, ne kezdődjék a sötétség beállta előtt és ne végződjék a vasárnapi pirkadat után. Ezt az előírást szigorúan be kell tartani.” (Istentiszteleti Kongregáció PS 74-76., MKPK Direktórium 60.) A vigília szentmise így Nagyszombat este 8-kor kezdődik. A liturgia 4 része: Fényünnep (tűz­szen­telés, hús­­véti öröm­ének), Ige­li­tur­gia, a Ke­resztség litur­gi­á­ja, az Eucharisztia litur­gi­á­ja és a körmenet. A litur­gia várha­tó­an este ½ 11-ig tart majd.

·   A pösténypusztai és a ben­czúrfalvi hívek autó­bu­sza 19.15-kor indul Pös­tény­­pusztáról, 19.30-kor Ben­­czúr­falváról.

Húsvétvasárnap 

·   vasárnapi miserendet tartunk: 7, 9.30, 11 és 19 órakor lesz mise.

Húsvéthétfőn

·   ünnepi miserendet tartunk: 7, 10 és 19 órakor lesz mise.

Húsvéti időszak

·   Május minden estéjén 18.30-kor litániával kö­szönt­jük a Boldogságos Szent Szüzet.

·   Az Elsőáldozás május 6-án, Pösténypusztán május 13-án lesz. Az elsőáldozók hálaadó szentmiséje Mennybemenetel ünnepén, május 27-én lesz.

·   Húsvét 4. vasárnapján (május 6.), a Hivatások vi­lág­napján papi és szerzetesi hivatásokért imádkozunk.

·   A Nagymarosi Országos Ifjúsági Találkozó május 27-én lesz. A találkozóra autóbuszt indítunk majd fiataljaink számára.

·   Június 2-án, szombaton reggel 6 órakor szentmisével indul Szentkútra a szécsényi férfiak jubileumi pünkösdi zarándoklata, melyre minden fiút, fiatalt és férfit szeretettel várunk. A visszaérkezés vasárnap este 8 órára várható.

·   Pünkösd ünnepe június 3-án lesz - a szokásos vasárnapi miserendet tartjuk. Pünkösdhétfőn hétköznapi miserendet tartunk: reggel 7 és este 7 órakor lesz szentmise.

·   Az Élő Kövek Alapítvány szervezésében június 4-én, Pünkösdhétfőn Plébániai Ki mit tud? lesz a Művelődési Házban. Részleteket az alábbi felhívásból és a templomi hirdetésekből tudhatunk majd meg.

HíRHARANG

Könyvtár-ajánló

Néhány új könyv a könyvtár polcairól:

&     Dr.James Dobson: Segítség! – Kamasz lett a gyermekem! – A könyv bepillantást ad a kamasz lelkivilágába, segít megérteni viselkedésének mozgatórugóit és megbízható tanácsokkal látja el a szülőket.

&     Raniero Cantalamessa: Megszentelődésünk forrása az Eucharisztia – Segítség, hogy felfedezzük az Oltáriszentségben a gyógyulás és az öröm forrását.

&     Adrian Plass: Egy kegyes kétbalkezes naplója – „Nagyon jó keresztény lennék, ha időnként nem zavarnák meg mások az életemet.” Vidám, öniróniával fűszerezett, de bölcs belátást kínáló napló.

&     Pálhegyi Ferenc: Házassági karambolok – A házasság során felmerülő konfliktusok valós okainak meglátásában és a lehetséges megoldásában segít a könnyed és lényegre törő stílusú könyv.

¹  A sivatag termése –  Charles de Foucauld élete, lelkisége titkai és öröksége. (40 perc)

A Könyvtár folyamatosan bővül. Az érdeklődőket minden szombaton az esti szentmise után, illetve vasárnap 10.30-11.00-ig várjuk.

Böngésző

Az Internethez hozzáférőknek néhány újabb keresztény honlap, amit érdemes böngészni:

:      „www.zaszlonk.katolikus.hu” -  ZÁSZLÓNK katolikus ifjúsági újság honlapja.

:      „www.katolikus.hu/jegyes/” - Jegyeshonlap.

:     ENVOY - Ha szeretnél a hétköznapi élet kérdéseiről beszélgetni egy keresztény közösségben, jó helyen jársz! Erkölcs, gazdaságpolitika, globalizáció, igazságosság, közgazdaságtan, politika, tudomány vagy hasonló témakörben szabadon kifejtheted véleményedet. A lista tagjai többségükben katolikusok., így kiemelt hangsúlyt kap a katolikus tanítás, különösen az Egyház társadalmi tanítása. Ha nem tartod magad kereszténynek, akkor is szívesen várunk; senkit nem rekesztünk ki az eszmecseréből, aki legalább érdeklődő nyitottsággal tekint a keresztény tanításra. A listára jelentkezni a envoy-subscribe@egroups.com címre írott e-maillel lehet.

Tévénézés előtt…

Nem tudom; imádkozott-e már valaki, mielőtt tévézni kezdett volna. Mert szörfözni nem csak a világhálón, hanem a tévé képernyője előtt is lehet. Távirányítóval ismerkedni mindazzal, amit huszonöt adó elénk hoz. Sokszor ahhoz sincs kedvünk; hogy végigfussuk a műsorfüzetet, csak találomra lődözünk az állomásokra, melyekből pisztoly csövétől a rémülten futó alakokig, a delfinektől a rajzfilmekig, a magyartól az angol nyelvűig mindenféle műsor előtolakodik. Nem elképzelhetetlen, hogy az ezredforduló imakönyvében ilyenfajta szöveggel is találkozunk:

Imádság tévénézés előtt

Istenem! Nincs időm átfutni a műsorfüzetet sem, csupán néhány percem van, melyet a képernyő előtt tölthetek. Kérlek, segíts, hogy fantáziámat az ragadja meg a kínálkozó adásokból, ami érték, ami Neked is kedves. Kérlek, ülj mellém és irányítsd te a keresőt, ha úgy gondolod, nem nekem való, ami látható. Adj szívet, hogy együtt örüljek az örülőkkel, együtt érezzek a szenvedőkkel; felviduljak magam is egy szép tánc, egy jó zene, néhány jó szó hallatán. Ha Te velem vagy, megbeszélhetjük a látottakat. Közelebb kerülhetek így másokhoz, megigézhetnek a hírek, és elindíthatnak a segíteni akarás útján. Add, hogy így legyen, és súgd meg azt is, hogy mikor kapcsoljam ki a tévét. Ámen.

Gyorgyovich Miklós

Apró hírek

§ A plébániai irodán hétfőtől péntekig 9.30-11.00 és 16.00-17.30 között állunk a hívek rendelkezésére. Kérjük, hogy lehetőleg ezekben az időpontokban keressék lelkipásztorainkat.

§ Gyóntatás a szentmisék előtt és elején van.

§ A zsolozsmát minden nap 6.35-kor és 18.35-kor imád­kozzuk a templom­ban.

§ Minden csütörtök este a szent­mi­se után csen­des szentségimádást tar­­tunk családjainkért, gyer­me­ke­ink­ért, fiatal­ja­inkért és ha­zánk­­ért. Mindenkit hí­vunk és vá­runk, hogy kapcsolódjon be imádságunk­ba!

§ Minden hónap első péntekén felkeressük a betegeket.

§ A Ferences Világi Rend minden hónap első szombatján az esti szentmise után és a hónap harmadik vasárnapján délután 16.30-kor tartja összejövetelét. A közösség tagjaiért ajánljuk fel a 3. vasárnapokon az esti szentmisét.

§ A Rózsafüzér-társulat minden hónap második vasárnap­ján tartja a titokcserét. A reggeli szentmisét ezeken a vasárnapokon a társulat élő és elhunyt tagjaiért ajánljuk fel.

§ Az egyházközség működésének feltételeit az egyházi hozzájárulás (adó) teremti meg, melynek befizetése minden felnőtt lelkiismereti kötelessége. Egyházi hozzájárulást jelenleg kb. 1400-an fizetnek Szécsényben. Összegére a Képviselőtestület - a Püspöki Kar iránymutatásával megegyező módon - az éves nettó jövedelem 1%-át javasolja, de mivel sok kisnyugdíjas vagy sokgyermekes család tagja közösségünknek, nekik a 2001. évre 1300 Ft egyházi adó befizetését javasolta kereső személyenként. A hozzájárulást misék után a sekrestyében, félfogadási idő­ben az irodában, a Szabadság u. 7. szám alatt Ocsovai Jó­zsef­nél illetve a temp­lomban található csekke­ken a Takarék­szövet­kezet­nél fizethe­tik be.

§ A plébánia hit­éle­té­nek és prog­ramjainak, gyer­me­­keink és fiatal­ja­ink ne­ve­lésének, tá­bo­rai­nak, mű­emlék templomunk és más anyagi értékeink meg­őrzésének támogatá­sá­ra jött létre 1999-ben az ÉLŐ KÖVEK Alapít­vány. A hatályos törvények szerint az adományok 30%-a a személyi jövedelemadóból leírható. Kérjük a kedves testvéreket, hogy a hirdetőtáblánál kitett csekkeken keresztül továbbra is támogassák a plébánia alapítványát, melynek számlaszáma: 75700403 – 10411126.

§ A házasságra ké­szülő fiatalok és a szülők fi­gyelmét fel­hív­juk, hogy az es­kü­vő­re - az alapos készület ér­dekében - 6 hónappal korábban, a keresztelőre 1 hónappal korábban kell jelentkezni a plébánián.

§ A templom alatti kriptában az örökös urnahelyek megválthatók. Érdeklődni a plébánián lehet.

§ A Szécsényi Harangok című újság ingyenes, hogy mindenkihez eljuthasson. E számunk nyomdai költsége kb. 30 Ft. Kérjük, hogy lehetőségeikhez mérten az újságos perselyen keresztül támogassák az előállítást. Köszönjük! 

NAPRAFORGÓ

Apró tanácsok a házastársi boldogság ápolására

Feleségeknek:

·  Tudj akkor is mosolyogni, ha férjed nagyon unalmas!

·  Mindig mutass érdeklődést férjed munkája és tervei iránt!

·  Soha ne hagyd felelet nélkül a házbeliek egyetlen kérdését sem!

·  Szeretettel fogadd férjed és gyermekeid barátait!

·  Elismeréssel nyilatkozz férjedről gyermekeitek előtt, soha ne bíráld őt mások füle halltára!

·  Férjed házkörüli munkáját mindig értékeljed!

·  Férjedet minél többször örvendeztesd meg apró figyelmességgel!

·  Férjed rokonait olyan szeretettel fogadd, mint sajátjaidat!

·  Szívesen főzd férjed kedvenc ételeit!

·  Ne feledkezz meg a szomszédságban betegeskedő öregekről!

·  Az apróbb nézeteltéréseket ne sokáig tartsd számon!

Férjeknek:

·  Akkor is tudj otthon maradni, ha nagyon vonz a baráti kör!

·  Érdeklődj gyermekeid nevelkedéséről, kérdezd ki az iskolába járókat, ügyelj vallási életükre!

·  Ne felejtkezz meg feleséged születés-, névnapjáról, házassági évfordulótokról!

·  Ha jó az ebéd, dicsérd meg, ha sós, bölcsen hallgass!

·  Feleséged munkáját értékeld és dicsérd meg!

·  Ne csinálj tréfát sohasem feleséged rovására!

·  Ne feledkezz meg a szegényebb rokonokról!

·  A másoktól kapott segítséget, szolgálatot, figyelmességet mindig nyilvánosan köszönd meg, elsősorban feleségednek, de másoknak is, különösen anyósodnak, apósodnak!

·  Lehetőség szerint uralkodj magadon!

·  Gondoskodj feleséged pihenéséről!

Plébániai „Ki Mit Tud?”

Szereted a szép magyar verseket, népmeséket? Ügyesen játszol valamilyen hangszeren? A jó zenére beindulnak a lábaid? Vagy valami olyan dologhoz értesz, amiről esetleg csak kevesen tudnak? Mindezt szeretnéd másoknak megmutatni, ügyességed, tehetséged másokkal összemérni, kipróbálni, vagy CSAK egy jót szórakozni?

Itt az alkalom, hogy mindezt megtehesd. Az Élő Kövek Alapítvány kuratóriuma Plébániai Ki Mit Tud? versenyt hirdet az alábbi kategóriákban:

I.       Vers és prózamondás – magyar írók, költők műveiből,

II.     Mesemondás – magyar népmesékből,

III.  Népek zenéi – hangszeres, énekes, egyéni és csoportos formában (nem csak magyar zene),

IV.    Népek táncai – egyéni és csoportos,

V.       Egyéb produkciók.

A jelentkezők a következő korosztályokban mutathatják meg ügyességüket:

0-6 évesek, 7-13 évesek, 14-22 évesek, illetve

csoportok: felnőttek és gyerekek.

Jelentkezni 2001. május 13-ig lehet Sántáné Udvardy Erikánál. A döntőre 2001. június 4-én (Pünkösdhétfőn) 14 órától kerül sor a Művelődési Házban. Az értékes díjak odaítéléséről pártatlan és hozzáértő zsűri gondoskodik.

Mindenkinek sok ötletet és jó készülődést kívánunk!

az ÉK Alapítvány kuratóriuma

Barabbás

A harmadik nap alkonyán pedig kilépett a bolt keskeny kapuján, és csendesen megindult az úton. Két oldalt füstölögtek a romok. Lent a kiszáradt árok fenekén találta az elsőt azok közül, akik Pilátus háza előtt kiáltozták Barabbás nevét. Elfeketült nyelvvel vonított a vörös felhők felé.

Megállt előtte, és így szólt: - Itt vagyok!

Az pedig felnézett rá, és zokogni kezdett.

- Rabbi, rabbi! - zokogott.

És a mester szelíden folytatta.

- Ne sírj! Állj fel és jöjj velem! Mert visszamegyek Jeruzsálembe, Pilátus háza elé és új törvényt kérek magamra és reátok, akik Barabbást választottátok, s akikkel ezt mívelte Barabbás.

A nyomorult pedig feltápászkodott és az ő öltönyét megragadta.

- Mester! - kiáltott elfulladva és könnyek között - ó mester, jövök! Mondd meg, hogy mentsem meg magam! Mondd meg, mit tegyek! Mondd meg, mit mondjak!

- Semmit, mondta ő szelíden - csak azt, amit három nap előtt kellett volna mondanod, mikor Pilátus megállt a tornácon és megkérdezett titeket: ,,Kit engedjek el hát közülük, Barabbást, a gyil­­kost, vagy a názá­retit?''

- Ó, én bolond! - kiáltott a nyomorult fejét öklével verve, - ó, én bolond, aki Barabbást kiáltottam! Barabbást, aki ide juttatott!

- Jól van - folytatta szelíden a mester - most jöjj hát velem Pilátus háza elé, ne törődj sem­mi­vel, ne figyelj sem­mi­re, csak rám, és amikor én intek neked, kiáltsd egész szívedből és egész tüdődből: ,,A názáretit!''; mintha azt kiáltanád: ,,Az életemet!''

Az pedig követte őt.

És találnak útközben egy másik nyavalyást, akinek Barabbás elvette házát, feleségét, gyermekét és szemeit kiszúratta.

És ő homlokon érinté csendesen kezével és így szólt:

- Én vagyok az. Jöjj velem Jeruzsálembe, és amikor én kezemmel érintelek, kiáltsad: ,,A názáretit!''; mintha azt kiáltanád: ,,A házamat! A gyermekemet! A szemem világát!'' Az pedig felzokogott és követte őt.

És találtak még másikat is, kinek lábai és kezei kötéllel voltak összekötve és nyakára hurkolva, őt magát pedig arccal lefelé bűzhödt mocsárba nyomta le Barabbás, tetvek és csúszómászók közé.

Odament hozzá, és megoldotta kötelékeit, és így szólt:

- Ismerlek téged. Te költő voltál, aki a lélek rajongó repülését hirdetted: Jöjj velem, és amikor intek, kiáltsad: ,,A názáretit!''; mintha ezt kiáltanád: ,,A szabadságot! A léleknek és a gondolatnak a szabadságát!'' Az pedig megcsókolta az ő saruját és csak a szemével könyörgött, mert a szája még tele volt sárral.

És így mentek tovább, és egyre több béna és sánta és nyomorult bélpoklos csatlakozott hozzájuk, akiket Barabbás tönkretett. És mindegyik külön-külön zokogva verte mellét és könyörgött neki, hogy intsen majd, ha kiáltani kell: ,,A názáretit!''; mintha azt kiáltanák: ,,Békesség, békesség! Békesség e földön!''

Estére pedig megérkeztek Jeruzsálembe, Pilátus háza elé. Pilátus a tornácon ült és estebédjét költötte Barabbással, a gyilkossal. Kövéren és fénylő arccal ültek ott, nehéz borokat ittak, és drága ételeket ettek arany edények fenekéről: skarlátpiros palástjuk messze világított.

A názáreti pedig, élén a sokaságnak, mely követte őt, a tornác elé járult és felemelvén átszegezett kezeit, szelíden szólni kezdett:

- A pászkák ünnepe nem múlt még el, Pilátus! Törvény és szokás, hogy húsvétkor egyikét az elítélteknek elbocsátod, úgy, ahogy a nép kívánja. A nép Barabbást kívánta, engem megfeszítettek - de vissza kellett térnem halottaimból, mert láttam, hogy a nép nem tudta, mit cselekszik. E sokaság mögöttem megismerte Barabbást és most új törvényt akar. Kérdezd meg őket újból, amint a törvényeinkben meg vagyon írva.

Pilátus pedig gondolkodott, aztán vállat vont, és kiállván a tornác szélére, csodálkozva nézett végig a sokaságon és szólt:

- Hát kit bocsássak el már most, Barabbást, vagy a názáretit?

És akkor ő intett nekik. És ekkor zúgás támadt, és mint a mennydörgés, zengett fel a sokaság.

És a sokaság ezt kiáltotta: ,,Barabbást!''

És rémülten néztek egymásra, mert külön-külön mindegyik ezt kiáltotta: ,,A názáretit!''

A Mester pedig halovány lett és megfordulván végignézett rajtuk. És külön-külön megismeré mindegyiknek az ő arcát, de e sok arcból egyetlen arc lett az esti homályban, óriási fej, mely ostobán és gonoszul és szemtelenül vigyorgott az ő arcába, véres szemei hunyorogtak és szájából büdös lé szivárgott és torkából úgy bömbölt rekedten: ,,Barabbást!''; mintha azt hörögné: ,,Halál! Halál! Halál!''

Pilátus pedig zavartan lesütötte az ő szemeit és mondá neki: ,,Te látod...''

Ó pedig bólintott fejével és csendesen felmenvén a lépcsőn, kinyújtotta kezeit a hóhér felé, hogy kötözze meg.

Karinthy Frigyes – 1917. január

Gyereksarok

Rejtvény

Karácsonyi feladványaink megfejtése: Gábor angyal; illetve a vándorok 7:1 arányban osztoznak a pénzen. Megfejtést küldtek be: a kicsik rejtvényére Oláh Ágnes, Gubányi Gergő, Gubányi Zsófi, a nagyok rejtvényére Oláh Mónika és Serly Piroska. Jutalmukat a sekrestyében vehetik át.

Rejtvény a kisebbeknek:

Az alábbi meghatározások mind egyetlen eseményre utalnak. Milyen eseményről van szó?

1.  Nem volt éppen kellemes fürdőzés.

2.  Bőrig ázott mindenki.

3.  Úszással nem lehetett elmenekülni előle.

4.  Mindent elpusztított.

5.  Negyven napig tartott.

Rejtvény  a  nagyobbaknak:

Plébániánk neves csapatát láthatjuk a képen. Ki kicsoda? Tíz helyes tippért a ministránsok külön jutalmat adnak.

A megoldásokat április 1-ig adjátok le a sekrestyében!

Gyermekvers – Anyák napjára

Weöres Sándor: Buba éneke

Ó ha cinke volnék,
útra kelnék,
hömpölygő sugárban
énekelnék –
minden este
morzsára, búzára
visszaszállnék
anyám ablakára.

Ó ha szellő volnék,
mindig fújnék,
minden bő kabátba
belebújnék –
nyári éjen,
fehér holdsütésen
elcsitulnék
jó anyám ölében.

Ó ha csillag volnék
kerek égen,
csorogna a földre
sárga fényem –
jaj, de onnan
vissza sose járnék,
anyám nélkül
mindig sírdogálnék.

Humor

¥ Gyászjelentés egy skót újságból, ahol a gyászhírek egy mondatig ingyen jelenhetnek meg:

 "Szomorú szívvel tudatom, hogy szeretett feleségem, Mrs. McDonald életének hatvankettedik évében váratlanul elhalálozott Glasgowban, a Campbell street 3. alatt, ahova várom mindazon munkabíró hölgyek jelentkezését, akik 48-as ruhát hordanak és jelentős hozománnyal férjhez mennének egy hatvanöt éves, ám fiatalosan lendületes, tervekkel, ambíciókkal teli, jóképű emberhez, kinek cipőboltja van a Stewart téren, hol is egyedülálló választék és mérsékelt árak várják továbbra is a tisztelt vásárlóközönséget, vasárnap kivételével mindennap, reggel nyolctól este hatig."

¥Agresszív malacka beleesik egy mély gödörbe. Meglátja a nyuszi:

- Várj malacka segítek!

- NEM VÁROK!!!

¥Az agresszív kismalac ül a buszon. Jön az ellenőr:

- Jegyeket, bérleteket!

Mire a kismalac: - NEM KELL!!!

¥Agresszív kismalacot ébresztgeti az édesanyja:

- Kelj fel, malacka, fél nyolc lesz öt perc múlva.

- NEM LESZ!!!!!

¥Agresszív kismalac szájon csapja nyuszikát egy palacsintával. Nyuszika lassan, vészt jóslóan, hunyorítva ránéz és megkérdi:

- Ez szándékos volt???

Mire malacka kurtán: - NEM! LEKVÁROS!

¥ Miért úszik a hal a vízben? - Mert nem ér le a lába.

Hittanosaink dolgozataiból

¥ Mit tudhatunk meg értelmünkkel Istenről?

Hogy teremtett egy világot, rajta értelmes emberekkel és más állatokkal is.

¥Milyen király volt Salamon?

Istentisztelő ember volt, aki nagyon szerette Jézust.

¥Válassz ki egy nagy világvallást és ismertesd!

A római Katolikus vallás: A papok nem házasodhatnak. Hetente minimum egyszer 3x kell naponta imádkozni.

¥Mit jelent a „Krisztus” szó?

- A mi Jézusunk apja.

- Ő egy mester volt, aki a vallást tanította az akkori embereknek.

¥ Mi a vallás?

A vallás egy tágabb értelem. Hogy hiszek Istenben.

¥ Lehet-e teljesen boldog az ember itt, a földön?

Nem, mert nagyravágyó az ember és mindig csak még és még kell nekünk mindig minden.

Ima, vers, vallomás

 

Keresztút

1.       Elítélik – vállalja.

2.       Ráteszik – fölveszi.

3.       Elesik – újrakezd.

4.       Találkoznak – bátorít.

5.       Segítik – elfogadja.

6.       Enyhítik – hálás.

7.       Lezuhan – fölkel.

8.       Siratják – vígasztal.

9.       Leroskad – kitart.

10.   Kifosztják – eltűri.

11.   Odaszegezik – elszenvedi.

12.   Megölik – megvált.

13.   Tehetetlen – halhatatlan.

14.   Eltemetik – föltámad.

Szent-Gály Kata: Megtérés

Én ismerem a bűnt Uram,

Én messziről jöttem.

Jogom van hozzá, hogy nagyon szeress,

hogy homlokomra két vonást tehess,

Mert kiváltottál önmagaddal engem.

Kereszted, mint rám sütött pecsét:

tiéd vagyok - és nem a földé.

Hazataláltam és szeretnék

a te házadban lakni mindörökké.

Babits Mihály: Isten gyertyája

Engem nem tudtak eloltani:

élek és itt vagyok, itten!

Pedig nagy világ-szelek elé

emelted hős, vak, kicsi gyertyád -

mit akarsz velem, Isten?

Inog a láng már és tövig ég

bölcs, szent, konok kezeidben. -

S új szelek jönnek, fattyu-vihar,

vakarcs-poklok szégyen-fuvalma -

mit akarsz velem, Isten?

Szégyen-szél, fattyu-lehellet is

zord annak, aki mezitlen:

gyötörni tud, eloltani nem,

míg viaszom csöppig kisírom -

mit akarsz velem, Isten?

Mért tart magasra nagy tenyered?

és milyen éj vize zúg lenn,

hol sisteregve kiszenvedek

ha majd kegyetlen beledobsz, hogy

körmödre ne égjek, Isten?

 

A feltámadás örömét,
áldott és békés
húsvéti ünnepet
kívánunk
mindenkinek!

 

 

 

 

 

éVissza a lap tetejére

éVissza a Szécsényi Harangok archívumába