Honlap Fel

 


             A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele  

2000. Advent - Karácsony

 

LELKISÉG

A Szentháromság kitárta kapuit

Karácsony!

Oly titokzatos és nagy dolog, hogy a Szentháromság máso­dik személye megtestesült, és így emberi természetünk mind­örökre elválaszthatatlan Isten szí­vétől.

Ez a titok meghaladja értel­mün­ket: Isten Jézusban, a má­sodik isteni személyben soha­sem fog elszakadni az emberi ter­mészettől.

A Szentháromság kitárta ka­pu­it és hagyta, hogy az Ige meg­testesüljön értünk, ember­ként: őrültség lenne, ha nem hinnénk Isten személyes szere­te­tében.

Karácsony!

Hányszor meglátogattál már ünneped tiszta örömével, min­dent átható melegével!

Ám a világ dermesztő hide­gé­től megkeményedett szívünk, s te nem tudtad mélyen be­levésni titokzatos és hihetetlennek tűnő üzenetedet: Is­ten szereti az emberiséget! Isten személyesen szeret minket!

Irántunk való túláradó szeretete arra indította a Szentháromságot, hogy elküldje közénk az Isten Fiát, aki emberré lett, hogy utunkat már itt a földön kiolthatatlan fény ragyogja be, s hogy a halál többé ne értelmetlen elmúlás, hanem a teljesebb, az örök élet kapuja legyen számunkra.

Karácsony! Bárcsak meghallanánk mindazt, amit mondani akarsz nekünk!

Itt vagyunk: nyitott lélekkel várjuk üzenetedet!

Chiara Lubick

A család mint a Szentháromság ikonja

Legfőbb méltóságunk

Hogy az ikon szót ízlelgessük, hadd meséljem el egyik élményemet. Egyszer egy görög katolikus kispap bejött hozzám, és elmondta: szerinte olyan kár, hogy elhagytuk a régi ortodox füstölési szokásokat a liturgiában. Rákérdeztem, mi volt az? S elmagyarázta a kispap, hogy a pap először mindig megfüstölte a Krisztus-ikont, az ikonosztázon (a képállványon), mert ő az Atya képmása, ikonja. Azután a pap megfüstölte az Istenanya ikonját, a Szűzanya képét, mert ő sajátos értelemben képmása Istennek. Aztán megfüstölt minden egyes szentet az ikonosztázon, mert ők mindnyájan kiemelten Isten képmásai. Ezután megfüstölték a papot, mert ő is Isten ikonja. Majd körüljártak, és a templomban minden egyes embert megfüstöltek, mert mindegyikük Isten képmása. Még a falu bolondját is megfüstölték minden liturgiában, mert ő is Isten képmása. Tehát Isten ikonjai, Isten képmásai vagyunk.

A füstölési szokás azért megmaradt a mi liturgiánkban is. A népet mindig megfüstöljük a nagymisén, az ünnepi misén egyetlen aktussal, és ebben a füstölésben még őrizzük hitünket, mely szerint az ember legfőbb méltósága, hogy Isten képmása. A mai ember igazából ezt a méltóságát és nagyszerűségét felejti el. Az egyik teológus így fogalmaz: „Az Isten az ember bensejét olyan mérhetetlenül nagynak alkotta, hogy elfér benne az, akit az ég és a föld nem képes befogadni: a Szentháromság dicsősége.” Az ember méltósága valójában ez, hogy Isten ikonja. Aki föladja ezt a méltóságát, az sem tud lemondani önmaga nagyságáról, és elkezdi keresni valahol másutt: abban, amit birtokol, amit tesz vagy élvez.

Ebben a mondatban tehát, hogy „a család a Szentháromság ikonja”, egyrészt ott rejlik az ember méltósága, másrészt a család méltósága. A Szentatya hangsúlyozza e nagy jubileumi évben a következőt: „Jézus azáltal, hogy megmutatja az irgalmas és könyörületes Atyaistent, és elküldi a Szentlelket, kinyilvánítja a Szentháromság szeretetének misztériumát”. Tehát Jézus azzal, hogy kinyilatkoztatja az Atya jóságát és irgalmát, egyúttal a Szentháromság szeretetének titkát is kinyilatkoztatja. „Ezért – kéri a pápa tőlünk, – legyen a szentév Szentháromságot dicsérő szakadatlan ének. Szálljon fel tehát az Atyaistenhez a Szentlélekben most és mindörökké az egyház dicsérő éneke, mert megadta nekünk az üdvösséget Krisztusban”. A Szentatya a 2000. évi Nagy Jubileumot meghirdető bullájában fejezi ki a következő kérését is: „mert Jézus Krisztus kinyilatkoztatta nekünk a szentháromságos Isten szeretetét, ezért az egész nagy jubileumi év legyen a Szentháromságot dicsőítő himnusszá számunkra”.

Mi köze az élethez?

Hadd idézzek most egy másik pólusból! Emmanuel Kant szerint a „Szentháromság dogmája semmit sem jelent a gyakorlati élet számára. Ha a teológiai könyvekből eltávolítanák azt, ami a Szentháromságról szól, szinte semmi sem változna a keresztények gondolkodásában, életében”. Valóban így lenne ez? Hogy a Szentháromságnak semmi köze nincs a gyakorlati élethez, mindennapjainkhoz? Remélem, hogy elmélkedésünk végére Kant e cinikus megjegyzése megfelelő választ kap.

Mi is a kapcsolat a Szentháromság és a házasság között? Figyeljünk most egy kissé az egyházi megnyilatkozásokra! „Jé­zus a házasság szentségében le­hetővé tette a házasoknak, hogy osztozzanak a Szentháromság dicsőségében, abban a di­cső­ségben, amelynek részese Jézus öröktől fogva, mint Fiú.” Tehát a házasság szentsége, testvérek, nem egy ceremónia, nem a polgári házasság „megfejelése” egy újabb papírral. A házasság szentsége beleemel bennünket a Szent­háromság dicsőségébe, ebben a szentségben ajándékba kap­juk a szeretet Lelkét; része­sü­lünk abban az önátadásban, ami a Szent­háromság személyeit eggyé teszi, és amellyel Jézus szereti az ő egyházát, az ő menyasszonyát, minket. Így a házasság szentsége, miközben belekapcsol bennünket a Szentháromság titkába és dicsőségébe, részesít bennünket a szeretet Lelkében, Jézus odaadó szeretetében. Ez a szeretet mindazokat, akik a házasság szentségét fölvették, arra indítja, hogy legyenek képmásai a szentháromságos szeretetnek.

A Magyar Katolikus Püspöki Kar A boldogabb családokért c. körlevelében, amely 1999-ben jelent meg Szentcsalád vasárnapján, ez áll: „A családnak maga a Szentháromság a mintaképe. A Szentháromság már az emberi személy titkában tükröződik. Az ember is úgy szeretne egy lenni azzal, akit szeret, hogy közben nem akarja elveszíteni önmagát. A Szentháromság személyeinek lényege ugyanis az egymásnak mindent átadó szeretet, amelyben nem veszítik el önmagukat, hanem éppen ez a létük. A házasfelek, a férfi és a nő közötti igazi egységet a Fiú által az Atyától belénk árasztott Szentlélek valósítja meg. Őáltala lesznek a szülők a Teremtő társai az élet továbbadásában, a gyermekek világrahozatalában. Hisszük tehát, hogy a házasság a Szentháromságnak sajátos földi képmásává válhat, amelyben a felek a teljes átadás és a teljes befogadás készségével fordulnak egymás felé. Ebben nem vesztik el személyiségüket, hanem éppen ellenkezőleg: megtalálják kiteljesedett emberségüket.” Tehát a házasság szentsége a házas embert beleemeli a Szentháromság titkába, részesíti abból a dicsőségből, ami Jézus dicsősége, és képessé teszi a házastársakat arra, hogy Szentháromság ikonjaivá, képmásaivá legyenek.

Nem megtűrt gyengeség

A katolikus katekizmusban ez áll: „A házastársak kölcsönös szeretete képe mása lett annak az abszolút és megfoghatatlan szeretetnek, amellyel Isten szereti az embert.” Testvérek, ha belegondolunk abba, hogy mi a házasság szentségében élőknek a hivatása, akkor megremegünk ettől. A katekizmusnak szavával élve: annak az abszolút és megfoghatatlan szeretetnek a képe mása lehet a házasság szentségében élő, amellyel az Isten szereti az embert. Ez a keresztény házasság. A szentségi házasság nem egyenlő a templomi esküvővel; a templomi esküvőben elindul két ember, hogy szüntelenül kiszolgáltassák egy­más­nak a házasság szentségét, vagyis megjelenítsék kifelé Isten emberek iránti szentháromságos szeretetét.

A II. Vatikáni Zsinat szemében a hitvesi szerelem nem valami megtűrt emberi gyengeség, hanem isteni küldetés. A házastársak Isten szeretetének munkatársai és tol­mácsolói lesznek, akiknek az a hivatásuk, hogy tanúskodjanak annak a szeretetnek a misztériumáról, amelyet Urunk nyilatkoztatott ki a világnak halálával és feltámadásával. Élni a házasság szentségét tehát azt jelenti, – állítja a II. Vatikáni Zsinat, – vállaltuk, hogy tolmácsai leszünk annak a szeretetnek, amelyet Jézus az ő halálával és feltámadásával nyilvánított ki számunkra. Tudjuk, hogy Jézus halála és feltámadása nemcsak saját szeretetéről beszél, hanem a Szentháromság szeretetéről is. Jézus azért jött, hogy kinyilvánítsa nekünk az Atya és a Lélek szeretetét. A házasság szentsége így Isten szeretetében gyökerezik, tanítja az egyház, és arra hivatott, hogy megjelenítse és visszatükrözze Isten szeretetét.

Ennyit a hivatalos egyházi megnyilatkozásokról. Most térjünk át arra, hogy a Szentháromság szeretetét hogyan sugározhatja a keresztény házasság. Ezt két féle módon tekinthetjük át. Egyrészt úgy, hogy együtt nézzük a Szentháromság belső életét, másrészt úgy, hogy külön figyelünk az Atya, a Fiú és a Lélek szeretetére. Maradjunk most ennél a második, hagyományosabb megoldásnál; szemléljük először az Atya, a Fiú majd a Lélek szeretetét, így kapva indítás arra, hogy ikonjai legyünk az Atya, a Fiú és a Lélek szeretetének.

A kezdeményező szeretet

Ejtsünk néhány szót az Atya szeretetéről! Az Atya kezdeményezően szeret. Az Atya maga a forrás: a kezdetek nélküli kezdet, az eredet nélküli eredet, a szeretet örök forrása. Aki az Atyának ezt a kezdeményező szeretetét szeretné visszatükrözni, annak az a feladata, hogy ő maga is merjen kezdeményezően szeretni, legyen kezdeményezője a szeretetnek. Az egészséges család csak úgy létezhet, ha olyan személyek alkotják, akik egyenként a szeretet forrásai. Ha ez megvalósul a családban, akkor mint családi közösség együtt is a szeretet forrásaivá lesznek.

Nem tükrözi viszont az Atya kezdeményező szeretetét az olyan család, melynek tagjai nem szeretik egymást megelőzően, melynek tagjai nem találkoznak igazán egymással ebben a megelőző szeretetben. Testvérek, Jézus így beszél: „Amint én szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti is egymást” (Jn 13,34). És a Szentírás arról tanít, hogy Isten már akkor szeretett bennünket, amikor még bűnösök voltunk.

Van két szentírási mondat, amit gyakran fölcserélünk. Hol az egyik jut eszünkbe, hol a másik. Az egyik így hangzik: „Amit magadnak nem szeretnél, azt másnak se tedd” (Tób 4,15). Ez az Ószövetségből való. Az öreg Tóbiás ezt a tanácsot adja a kis Tóbiásnak útra bocsátva őt. Ez ennyit jelent: nem akarom, hogy nekem ártsanak, ezért én sem ártok a másiknak. De ezzel nem történt semmi a földön! Csak annyi, hogy nem bántottuk egymást. Jézus ellenben mit kér? „Amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük!” (Mt 7,12). Ez a megelőző szeretet. Ez az a megelőző szeretet, amellyel az Atya szereti az embert. Ha merik a keresztény család tagjai ezzel a megelőző szeretettel szeretni egymást, akkor a családban, sőt az egész társadalomban is szüntelenül növekszik a szeretet. Ez a krisztusi norma, így tanít Krisztus az Atyáról, aki a kezdeményező szeretet, aki előbb szeretett bennünket, mint mi őt, mert ő már akkor szeretett bennünket, amikor még bűnösök voltunk. Ez a kezdeményező szeretet nem fárad el újra meg újra elindulni a másik felé. Így lesz a keresztény házasság a szeretet forrásává a társadalom felé.

Testvéreim, a társadalom ma nem erről beszél. A megelőző szeretet alig létezik. Ha mi keresztények az Atya kezdeményező szeretetére figyelve és abba belegyökerezve merünk családunk tagjaiban megelőzően szeretni, akkor a társadalomban jelen lesz ez a megelőző szeretet, és szebb lesz ebben az országban az élet. De ha mi keresztények sem merünk már családi szinten sem vállalkozni arra, hogy ikonjai leszünk ennek a megelőző szeretetnek, akkor a szeretet egyre biztosabban fogy el világunkból. Hadd hangsúlyozzam még egyszer: egészséges család csak úgy létezhet, ha olyan személyek alkotják, akik egyenként a szeretet forrásai. Ha egy család tagjai egyenként a szeretet forrásai, akkor mint családi közösség, az élet és a szeretet forrásává válnak az egész társadalom számára.

Az Atya tehát a kezdeményező szeretet, de ezzel a kezdeményező szeretetével nem igáz le bennünket, hanem fölemel, nem tesz bennünket adósaivá, csak meghív a viszontszeretetre. Erre, a kezdeményező szeretetre való odafigyelés megakadályoz bennünket, családtagokat abban, hogy a uralkodjunk egymás fölött. Mert a szeretet nem igáz le, hanem fölemel és meghív a szeretetre.

Ha bátorítjuk, kivirágzik

Szeretném az Atya szeretetének egy másik vonására is odairányítani a figyelmeteket: az ő szeretete teremtő. Az ember élete nem más, mint folytatása az Atya teremtő szeretetének. Már az Ószövetség első lapjain is ott áll: „Töltsétek be a földet és vonjátok uralmatok alá” (Ter 1,28) Lett is ebből sok baj, mert tényleg uralmunk alá hajtottuk és kizsákmányoltuk a földet. De ahogyan a mindennapi életben dolgozunk, az mégis a teremtés folytatása. Bár az Atya teremtő munkáját másként is folytathatjuk. Az Atya, amikor teremtett, mintegy belehelyezte a maga jóságát a teremtésbe, és örömében így kiáltott föl: Jó az, amit alkottam! Így a teremtés munkáját folytatja az is, aki észreveszi mindazt a jót a teremtésben, amit az Isten belerejtett.

De az Isten nemcsak a halott világba helyezte bele jóságát, hanem minden egyes emberbe is. Ezért az Isten teremtő munkáját csodáljuk meg és visszük tovább, amikor családtag­jaink­ban észrevesszük és tudatosítjuk azt a jóságot, azt az értéket, amit Isten belerejtett. Amikor valakiben bízunk, amikor valakit bá­torítunk, akkor kivirágzik! Ezzel a másik jóságát ész­re­vevő szerete­tünkkel folytatjuk tulajdonképpen az Atya teremtő munkáját.

Az Atyára figyelve csak két dolgot mondtunk el: az Atya megelőző és kezdeményező szeretet. Határozd el: „Én is szeretnék a családomban, a közösségemben kez­de­mé­nyező szeretet lenni.” A másik, amiről beszéltünk: az Atya teremtő szeretet, aki jóságát belehelyezte a teremtésbe. Határozd el: „Családom tagjaiban nemcsak a hibákat veszem észre, hanem a jóságot is. Felfedezem és értékelem a másik jóságát és pozitívumait.” Ha ezzel az elhatározással tudnánk hazamenni, otthon megújulna családi életünk. (folytatjuk – a következő nagyböjti újságban)

Bíró László püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Kar családreferense

Házastársak imája

Jézusom! Ebben a szent órában köszönöm Neked férjemet (feleségemet). Köszönöm minden munkáját, könnyét, mosolyát. Köszönöm Neked minden értem hozott áldozatát. Köszönöm Neked az éveket, amiket együtt tölthettünk. Köszönöm a gondokat, amiket egymással megosztottunk. Köszönöm Neked, hogy ő az enyém. Köszönöm, hogy nem veszítettem el a szeretetét, s mert mindezt köszönöm, eskümet megújítom: Esküszöm, hogy el nem hagyom mindörökre! Isten engem úgy segéljen!

Add meg, Uram, nekünk, hogy Téged szeretve egymást szeressük és a Te szent törvényeid szerint élhessünk!

Liturgia

A karácsony ünnepének eredete

Az Advent a karácsonyi ünnepkör négy hétig tartó bevezető időszaka. Előkészület a karácsonyra: emlékezés a Messiást váró emberiségre és készülődés Urunk második eljövetelére.

Adventben – a templomokban és a családi otthonokban is adventi koszorút állítanak. Ez a kará­csony­nak, mint a fény ünne­pének, vagyis Krisztusnak, a Világ Világossága eljövetelének a szim­bo­li­zálása. A négy gyertyából három lila, egy rózsaszínű, a készület és az öröm jeleként. Minden vasárnap együtt imádkozva eggyel több gyertyát gyújtanak meg.

A Karácsonyt, Urunk születésnapját a kelet egyes egyházaiban már a 2. századtól kezdve ünnepelték. Ezzel ellentétben a nyugati egyházban a liturgiát a halálból feltámadt Úr ünneplése uralta. A pogányok isteneik születésnapját fényesen ünnepelték, s ettől a párhuzamtól riadtak vissza a nyugati keresztények.

A 330-as évek táján Rómában aztán mégis kezdetét vette Jézus születésének ünneplése. Alighanem azért is, mert akkoriban ítélték el Áriusz tévtanait, aki Jézusban csak embert látott. Krisztus azonban „igaz Isten az igaz Istentől”, méltó tehát, hogy istenemberi születésére ünnep emlékeztessen. Róma pogány lakossága akkoriban hozta be Egyiptomból a legyőzhetetlen, magát örökre megújító napisten kultuszát. Ünnepe a Juliánusz-naptár szerinti téli napfordulón, december 25-én volt. A keresztények tehát az Igaz­ság Napját (Malakiás nevezte így az Üdvözítőt), Krisztus születését ünnepelték meg ezen a napon. Valamivel később Betlehemben szokásba jött az éjféli mise.

Balogh Ferenc: Templomok és ünnepek című könyve alapján

PLÉBÁNIAI ÉLETÜNK – KÖZÖS ÉLETÜNK

Őszi élmények

Vidám Plébániai Nap

Ezen a szép őszi délutánon izgalommal indultunk a Plébániára, ahol már sok család gyülekezett és várta a próbatételeket. Letettük a versenyre készített süteményünket és gyor­san leadtuk nevezésünket az akadályver­seny­re Zalán atyá­nál. Mi a „Nyuszkó” ne­vet választottuk, és már kezdtük is az izgalmas megpróbáltatá­so­­kat. Volt egy kis agytorna, lufi-borotválás, egyensúlyozás, célbagurítás, lekvároskifli-evés, pecázás és megannyi ügyeskedés. Az eredményhirdetésre várva kipróbálhattuk kézügyességünket, ötletességünket, lehetett agyagozni, festeni, de a töklámpás készítés aratta a legnagyobb sikert. Lovagolni is lehetett, amit a mi családunk legkisebb tagja is bátran kipróbált. Az akadályverseny eredményhirdetése után következett a süte­ményverseny díjazása. Eddig is nagyon jól éreztük ma­gunkat, de álmunkban sem gondoltuk volna, hogy csa­­ládunk egy kis jö­vevénnyel gya­­rapszik. Tör­tént ugyanis, hogy a fődíjat, egy ici-pici, pi­ros­mas­nis, élő fekete kis cicát, mi nyer­­tünk meg. Mi­vel még nem volt macskánk, a gyerekek azonnal szívükbe fogadták a cicát. A finom süteményekkel nem is törődve, gyorsan hazavittük a cicát, és Korminak neveztük el. Visszatérve, a templomban hálaadó misén vettünk részt, megköszönve Istennek ezt a szép délutánt, amellyel megajándékoztuk egymást, és magunkat. Ekkorra már sötétedett, így meggyújtottuk a tábortüzet és a sorbarakott, ijesztőbbnél-ijesztőbb tök­lám­pásokat. Kez­dődhetett a kö­zös evés-ivás, a vidám éneklés Zalán atya és Erika se­gítségével.

Kö­­szönjük a plé­­bániának, és mindenki­nek, aki segí­tett ab­ban, hogy egy felejthetetlen délutánt tölthettünk együtt békességben, szeretetben.

                                               Ocsovai család

Jubileumi Lelkigyakorlat – Dobogókő

November 10. és 12. között a szécsényi plébánián működő csoportok (Képviselőtestület, FVR, Karitász, családos és bibliacsoport) számára szervezett lelkigyakorlaton vettünk részt mintegy harmincnégyen a dobogókői Lelkigyakorlatos Házban.

Az előadásokat Udvardy György atya, Fogassy Judit nővér és kísérőnk, Márió atya tartotta. Témáink a megváltásról, az Egyházról, mint a megváltás művének folytatójáról, az ünneplő közösségről és a megváltott nép világban való útjáról szóltak.

Lelkigyakorlatunk célja a lelki feltöltődés, a csend, az Isten felé vezető útra való rátalálás és a közösség megélése volt.

Az előadásokban, beszélgetésekben és imádságokban felismertük, mennyire fontos, hogy a világban megvalósíthassuk küldetésünket. Néhány gondolatot és örömteli felismerést szeretnék most megosztani:

Kereszténynek lenni öröm: Mennyei Atyánk megbocsátó szeretetével mindig velünk van, az Övéi vagyunk. Jézus életét adta értünk és Szentlelkével vezet, erőt ad a küzdelmekhez az Egyház keretén belül. A szentségek megerősítenek, hogy Isten szeretetének jelei legyünk a világban.

Az ünneplés mindig öröm, mert van Kit ünnepelnünk – Istent, aki a teljes szeretet. Ezt élhetjük meg családjainkban is és erre kell nevelnünk gyermekeinket is. A szülőknek valóban példaképeknek kell lenniük családjuk számára: a szív melegének megtestesítői ők gyermekeik számára.

Az Úrtól mindannyian kaptunk talentumokat, amelyeket a közösség javára kamatoztatnunk kell. Állandó feladatunk és felelősségünk egymást elfogadva élő közösséget teremteni: képezni magunkat, gondolkodásmódunkban megújulni, megbocsátani, egymást szolgálni, küzdeni a rossz és a hamis ellen, imádkozni egyénileg és közösségben, és vidámnak lenni.

A zárómisén lelki élményekben gazdagon ünnepeltük együttlétünket, majd útravalóként egy-egy szentírási szakaszt kaptunk, hogy hétköznapjainkban valóra váltsuk. A hazaúton vidáman énekeltünk és igyekszünk a lelkigyakorlaton kapott örömből és fényből minden szécsényinek egy darabot átadni.

Segíts, Uram, hogy szereteted erejével tudjunk szólni és munkálkodni azokért, akiket ránk bíztál – hadd örüljenek az Életnek úgy, ahogyan Te tanítasz minket örvendezni!

Ocsovai Józsefné, a FVR szécsényi közösségének vezetője

„Aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül” (Mt 24:13)

Itt él közöttünk, – talán a fiatalabbak már sokan nem is tudnak róla – Lőrinczi Erzsébet, Erna nővér.

Szövegdoboz:  70 éve (Juvenál atyával Szenkúton) …Élete csendes és rejtett, nem látványos. Nincs rajta szerzetesi ruha, mégis élet sugárzik belőle, – letagadni sem tudná, hogy amióta él, szíve, teste, mindene csak az Úrnak szolgált, és szolgál ma is. Amint a Mennyei Atya szüntelen munkálkodik, úgy Erna nővér is, 89 éves kora ellenére. Reggel korán már siet a templomba a közös zsolozsmára és szentmisére, hogy találkozzon az Úrral és erőt me­­rít­sen a napi munká­já­hoz.

Pá­li Szent Vin­ce lel­kü­le­te ma is ele­ve­nen lüktet ben­­ne, szívé­nek szeretete ad­­ja az erőt, hogy heten­te több tepsivel süsse a fino­mabb­nál fino­mabb kalácsokat a betegeknek, öregeknek, a Betánia otthon lakóinak, vagy épp a ferences novíciusoknak. Ez a szolgálat élteti, nem ér rá megöregedni. Szemei csillognak, arca sugárzik, amikor megsül a finom püspökkenyér és végre szétoszthatja. Mindig csupa vidámság, derű. Akkor a legboldogabb, ha adhat.

Szövegdoboz:  
… és ma
Ebben az évben pedig ő is jubilál. December 8-án lesz 70 éve, hogy a vincés nővérek közösségében szerzetesi foga­dal­mat tett. Elha­tá­ro­zá­sá­ban – Isten kegyelméből – mindvégig kitartott. A noviciátus után egyből Szé­csénybe helyezték: a vincés nő­vé­rek iskolájának (ma a klarissza nővérek monostora) konyháján kezdett dolgozni. Az 1950-es feloszlatás után is Szécsényben maradt és azóta is itt szolgál sok-sok lelki gyü­möl­csöt teremve. Nél­kü­lö­zés­­ben, jó és rossz­létben egy­aránt hű­sé­ges ma­radt Is­tenhez, hi­va­tá­sá­hoz, és Szé­csény­hez.

Öröm hozzá belépni, beszélgetni ve­le, hisz mindig olyan békesség és vi­dámság van benne és körülötte, – min­­den dolgát Istennel és Istenben vég­zi.

Adjunk hálát érte és vele együtt a jó Istennek 70 éves áldozatos szolgálatáért! Isten éltesse közöttünk gyémántfogadalmas Erna nővérünket!

M. Klarissza, szegénygondozó nővér

Levél a távolból

Kedves Szécsényi Hívek!

Bizonyos vasárnapokon az evangéliumok nagyon hosszúak. Ilyenkor a „Szentmise olvasmányai” című könyvben az evangélium alatt van egy „rövidebb forma” cím, ugyanannak a szakasznak a rövidebb változata. Ezt választhatja a pap, ha akarja.

Most én azokról a helyekről fogok Önöknek írni, akiknek szinte mindig ez a „rövidebb forma” jut.

Szécsényben élve nagyon nehéz elképzelni, hogy Magyarország plébániáinak összességét nem az jellemzi, mint ami Szécsényben van. A nagyobb településekre még csak kerül pap, de a közepesen nagy és kisebb falvak – az egyház-szociológusok prognózisa szerint – belátható időn belül nem fognak lelkipásztort kapni. Mert nincs. 2020-ra pedig még kevesebb lesz, mivel a ma még szolgálatban lévő idős plébánosok helyét nem fogja átvenni senki.

Mi lesz hát a megoldás?

Nagyon mélyen érintett ez a probléma engem. Felfedeztem, hogy vannak és lesznek helyek, akik a „sötétségben és a halál árnyékában” fognak ülni, mivel senkijük sem lesz, aki az Örömhír örömére fogja őket tanítani. Akik papot csak nagyritkán fognak látni, azt is alig egy órára, hetente egy alkalommal. A „rövidebb formá”-val…

A II. Vatikáni Zsinat megnyitott egy utat, mikor teológiai reflexiót kezdett a Krisztushívő világiak küldetéséről. Pontosabban szólva, nem megnyitott, hanem újra szabaddá tett. A pap küldetése az igehirdetés és a szentsé­gek kiszolgáltatása, Krisztus képviseletében. Azonban ahová csak ritkán jut el pap – mivel filia (azaz ol­dallagosan ellátott egyházközség), világi lelkipásztori kisegítőt nevezhet ki a megyéspüspök, aki lelkileg össze­fogja a települést, hitoktat, igeliturgiát tarthat áldoz­ta­tással, látogatja a családokat, foglalkozik a betegekkel.

Ausztriában, és főleg Dél-Amerikában plébániák tucatjait vezetik világi hívők. Dél-Amerikában maga a falu látja el saját magát, kisközösségi vezetés formájában. Máshol nős diakónus, kis nővérközösség, illetve egyedülálló férfi vagy nő kap ilyen feladatot.

Nos, én is erre kaptam küldetést. Hosszas ima, tárgyalások után úgy láttuk elöljárómmal, Marie-Béatrice Apátnővel és Mayer Mihály pécsi megyéspüspökkel, hogy az Úr a Tolna megyei Regöly faluban készített nekem helyet, hogy lelkileg anyja legyek a településnek. Két éve nincs a falunak helyben lakó plébánosa, és az emberek igényelnek valakit, akinek elmondhatják gondjaikat, aki bátorítja, vigasztalja őket. Nemcsak egy lelkiatya jelenléte szükséges az embereknek, egy lelki, anyai jelenlét is jót tenne. A nővér egy ember, aki segíteni akar, nem feltétlen azért, mert ez a „munkája” hanem az evangéliumi ingyenesség jegyében.

Az eddig üres plébánián lakom, az eucharisztikus Jézussal. Egyedül, mivel az obláta-nővérek lakhatnak egyedül is, ha az Úr erre hívja őket. Továbbra is Szécsényhez tartozom, havonta hazajárok, hogy néhány napot együtt töltsek a nővérekkel és Önökkel.

Hogy ezt meg tudtam volna tenni Szécsényben is? Hogy ott is kellene valaki, aki látogatja a betegeket, családokat, vigasztal és bátorít?

Végül is igen. De akkor gazdag maradok. Én pedig a szegényekhez akarok menni. Akik alázatosak és megtört szívűek, akik remegve félik az Úr szavát. Most hetente csak három alkalommal jutok szentmiséhez. Igeliturgiát tartok heti másik három alkalommal, prédikálok és áldoztatok. Minden hétköznapi dologról nekem kell gondoskodni. Nagyon szegény lettem, a szécsényi lehetőségekhez képest. De sokkal gazdagabb, ami a hívek szeretetét illeti. Új dolog a magyar egyházban, hogy kedves nővér vezet egy plébániát, de az emberek kezdik kapizsgálni, hogy nem azért jöttem, hogy mindent helyettük csináljak, hanem hogy velük. Látják, hogy nincsenek „eszközeim”, anyagi lehetőségeim. S mindenre mindig akad valaki, aki felajánlja segítségét. Így formálódhat lassan egy közösség, amely a falu lelki életét koordinálja.

Szent Ferenc a szegénységet választotta. Szent Klára is, életének utolsó leheletéig küzdve érte. Egyházunk mai szegényei az elárvult, pap nélküli egyházközségek.

Becsüljék meg ferences atyáikat, nővéreiket, a világi rendi testvéreket, diakónusukat, hitoktatóikat, és imádkozzanak értem, a regölyi egyházközségért, és minden faluért, ahol már csak nagyritkán van valaki, aki az Örömhírt hirdeti.

Imádságos szeretettel:

Debora nővér (7193 Regöly, Rákóczi F. u. 10.)

Köszönet

A Betegek megsegítéséért Alapítvány az idei évben közel 131 eFt támogatást kapott a hívek személyi jövedelemadója 1%-ának felajánlásából. Az összeget az idős betegek és a rászorulók támogatására, tüzelő- és gyógyszersegély céljára fordítottuk. Köszönjük, hogy segíthettünk!

az Alapítvány kuratóriuma

A képviselőtestület hírei

A képviselőtestület munkájáról

A Képviselőtestület szeptember 13-i találkozóján áttekintettük és értékeltük a plébániaközösség nyári programjait és a jubileumi szentévhez kapcsolódó eseményeket. A műszaki csoport egyeztetett az őszi teendőkről, majd az őszi plébániai programokról (Vidám Plébániai Nap, Generális atya látogatása, Karitász-bál, Jubileumi Lelkigyakorlat, stb.) egyeztettünk.

Az október 18-i gyűlésen a Karitász csoport életéről és tevékenységéről számolt be dr. Percze Ágnes vezető, majd értékeltük a lezajlott Vidám Családi Napot. A műszaki csoport beszámolt a szentkúti zarándokszállással kapcsolatos tervezés és egyeztetés folyamatáról. A Képviselőtestület megtárgyalta a 2001. évi egyházi hozzájárulás összegét: továbbra is a Püspöki Kar iránymutatásának követését kérjük a testvérektől (a nettó jövedelem 1 százaléka), a kisnyugdíjasok (25 eFt/hó alatt) számára pedig a párbér minimális összege pedig 1300 Ft lesz.

A november 29-i gyűlésen a Ferences Világi Rend helyi közösségének vezetője, Ocsovai Józsefné számolt be a közösség életéről, majd a plébánia – a gazdasági bizottság által összeállított - 2001-es költségvetését tárgyaltuk meg és fogadtuk el. A szentkúti zarándokszállás ügyében további tárgyalások szükségesek a szentkúti plébániával. A gyóntatószék átalakítása adventre elkészül, külső festésére tavasszal kerül sor.

Eseménynapló

 

·    Szeptember 2-án az esti misét a szent­kúti zarándokokért ajánlottuk fel, majd a hittanterem­ben baráti beszélgetést tartottunk, koccintással egybekötve.

·   Szeptember 9-én, szombaton 3 novícius testvér tett egy­szerű fogadalmat és 8 új testvér kezdte meg az újonc­é­vet.

·   A pösténypusztai templom búcsúját és a temetőkápolna búcsúját  szeptember 10-én tartottuk.

·   Fr. Giacomo Bini, a ferences rend miniszter generálisa szeptember 24-én, vasárnap – magyarországi vizitációja alkalmából – ellátogatott Szécsénybe és a 11 órai szentmisét ő mutatta be.

·   Szeptember 30-án, szombaton tartottuk meg a Vidám Családi Délutánt, melynek keretében játékra és vidám együttlétre hívtunk minden családot, aprókat, nagyokat és természetesen a nagyszülőket. A jókedvű és nagysikerű programon mintegy 220-an vettek részt.

·   Szent Ferenc boldog halálára emlékeztünk október 3-án az esti, ünnepi szentmisében.

·   Október 7-8-án ministránsaink a szegedi ministránsokkal és kiskórussal együtt Pasaréten, a ferences plébánián vendégeskedtek.

·   Október 29-én Missziós vasárnap volt – a missziók működéséért imádkoztunk miséinken és támogatásukra gyűjtöttünk a szentmiséken.

·   November 10-12. között az egyházközség 34 tagja Jubileumi lelkigyakorlaton vett részt Dobogókőn

·   November 25-én a Karitász ismét nagy sikerrel rendezte meg a Művelődési Házban az Erzsébet-Katalin napi jó­tékonysági bált, melyen több, mint kétszázan vettek részt. A bál bevétele összesen 155.545 Ft volt, mellyel a be­tegek karácsonyi megajándékozását támogattuk. A ne­mes célhoz külön adománnyal járult hozzá az 1992-ben ala­kult, budapesti székhelyű Szilágyi Erzsébet Nőegylet, amely az elmúlt nyáron két hittanosunk számára tette le­he­tővé a római Ifjúsági Világtalálkozón való részvételt. Az adományt Lipthay Erzsébet, az Nőegylet elnöke adta át. Minden hívő nagylelkű támogatását hálásan köszönjük!

·       November 26-án a ½10-es szentmisében két gyermeket keresztségi készületének megkezdése, 73 gyermeket pedig elsőáldozási készülete alkalmából mutattuk be a katekumenátus szertartása keretében. Imádkozzunk értük!

·       Ősszel kereszteltük a következő gyermekeket: Oláh Sán­dor, Varga Zsófia, Jusztin Violetta, Csábi Bianka, Tő­zsér Vivien Bernadett, Lackó Bálint, Tóth Balázs, Kiss Mária Krisztina, Ispán Enikő, Géczi Zsanett, Komár Bálint, Zsíros Anna.

·       Halottaink szeptember óta: Miklián András (77), Varga Sándor (87), Szabó Józsefné (70), Vanya Ferencné (87), Illés István (75), Plezsik János (50), Tóth Sándor (61), Tupcsa Ervin (48), Rádi Lajosné (80), Balázs József (51), Moys Gabriella (84), Szabó János (81), Bablena Mihály (89), Lotharidesz Tamás (41), Puszta Béláné (52), Müller Ferenc (70), Sárközi Ferenc (86), Percze Lajosné (75). Nyugodjanak békében!

·       Házasságot kötöttek ősszel: Oravecz Gusztáv és Percze Marietta, Velenczei Zoltán és Szabó Erika, Pusztai Zsolt és Józsa Erika.

Téli programjaink

 

·   December 2-án szombaton egésznapos Szentségimádást tartunk templomunkban. Az imádságba bekapcsolódnak családjaink és hittancsoportjaink is. A Szentségkitétel a reggeli mise után lesz, 15.30-kor szentóra lesz, majd az esti ünnepi szentmise előtt tesszük el az Oltáriszentséget. Mindenkit szeretettel várunk, hogy rövidebb-hosszabb időre kapcsolódjon be plébániánk imádságába.

·       December 2-án, szom­ba­ton délután 14-17 óráig a családok számá­ra ismét lesz a hittan­te­rem­ben adventi koszorúkészítés.

·   Adventben min­den reg­gel 6 órakor kezdődik a Ro­rate szent­mise, melyre a szülőket és a gye­reke­ket szere­tet­tel vár­juk.

·   Az adventi gyer­tya­gyújtást a szom­bat esti szent­misék ele­jén tartjuk.

·   Advent vasárnapjain a ½ 10-es, családos miséken a liturgiát idén is 1-1 család szervezi, ők készítik a könyörgéseket, ők olvasnak fel, gyújtják meg az adventi  koszorú gyertyáit, viszik az oltárra az adományokat.

·   December 3-án a ½ 10-es szentmise végén emlékezünk Szent Miklós püspökre.

·       December 8-án ünnepeljük Szűz Mária Szeplőtelen fogantatását. November 30-tól, csütörtöktől kilenceddel, Szűz Mária zsolozsmájának imádkozásával készülünk az ünnepre. Az imádság minden este ¼ 6-kor kezdődik.

·       December minden vasárnapján a szentmisék után idén is lesz Jótékonysági Vásár a kolostor folyosóján, ahol igényes lelki könyveket, videokazettákat, ajándékokat lehet majd vásárolni. A bevétellel a betegek karácsonyi megajándékozását támogatja a Karitász.

·  December 9-én, szombaton idén is megrendezzük az Adventi lelkinapot, melyet Káposztássy Béla nagybárkányi plébános atya vezet majd. A program ezúttal délelőtt 9 órakor kezdődik a hittanteremben előadással, majd kiscsoportos beszélgetéssel folytatódik. A déli közös ebéd (virsli, kenyér és tea) után délután rövid Szentségimádás, gyónási és beszélgetési lehetőség lesz. Délután ½ 4 körül szentmisével zárul a lelkinap. Különös szeretettel hívunk mindenkit, aki szeretné megszentelni és elmélyíteni adventi készületét! Jelentkezni az újságos pad mellett kitett lapokon lehet december 6-ig.

·   A karácsonyi készület lényeges része, hogy Istennel és embertársainkkal való kapcsolatunkat megújítjuk. Kérjük, hogy szentgyónásaikat ne hagyják az utolsó napokra, hanem  már az Advent elején végezzék el, hogy az utolsó napokban kisebb legyen a sorban állás a gyóntatószékek előtt. A gyónásra minden mise előtt már 10-15 perccel igyekszünk lehetőséget biztosítani. Szívesen állunk rendelkezésre beszélgetős gyónásra is előre egyeztetett időpontban, hogy életünk alapos átnézésével mélyebben újulhassunk meg.

·   A Karitász és a gyerekek a Karácsony előtti napokban betlehemes játékkal keresik fel az idős betegeket, akik már nem tudnak eljönni a templomba.

·   December 24-én délután 4 órakor kez­dődik a templom­ban a karácsonyi pásztorjáték, melyre minden gyereket és szülőt szeretettel várunk!

·   Karácsonyi miserend: Adventban a hétköznapi miserend megváltozik: reggel 6 (Rorate-mise) és este 6 órakor vannak szentmisék. A vasárnapi misék időpontja változatlan: 7, 9.30, 11, 18 óra.

·   December 24-én, Advent 4. vasárnapján (kötelező miserészvétel!) reggel 7 és 8 órakor lesz szentmise, az ünnepi mise Szé­csény­ben éjfélkor lesz.

·   December 25-én és 26-án a vasárnapi rend szerint lesznek a misék: Szécsényben 7, 9.30, 11, 18 óra, Pös­tény­pusz­­tán 8, Benczúrfalván 11 órakor.

·   December 31-én Szent Család vasárnapján a ½ 10-es mise kere­tében megáldjuk azokat a családokat, akik ebben az évben házasságuk kerek évfordulóját (5, 10, 15, 20, 25, 30 ...50...) ün­nepelték. Kér­jük, hogy de­cember 26-ig jelent­kez­ze­nek a sekrestyében!

·   A szilveszter esti hálaadás 18 órakor kez­dő­­dik.

·   Újév napja kötelező ünnep: Mária Isten­anya­­ságának nap­ja. Szentmisék rend­je: Szécsényben 7, 10, 18 óra. Az esti szentmise után Újévi Szentségimádást tartunk. Pösténypusztán 8, Benczúrfalván 11 órakor lesz mise.

·   Vízkereszt ünnepét január 7-én, vasárnap tartjuk. Ezen a napon a ½ 10-es misében adunk hálát és ünnepélyesen lezárjuk plébániánkon a Jubileumi évet.

·   A házszenteléseket január 8-tól kezdjük meg - jelentkez­ni a sekrestyében kitett lapokon vagy személyes meg­beszélés és időpont egyeztetés útján január 1-től lehet.

·   Február 2-án, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén az esti szentmise elején tartjuk majd a gyertyás körme­netet.

·   Február 10-én, a Betegek Világnapjához kapcsolódóan szolgáltatjuk ki ünnepélyes keretek között az esti szentmisében a Betegek Kenetét. A szentséget minden kora vagy egészségi állapota miatt rászoruló hívő felveheti, aki felkészült (gyónás, áldozás). Jelentkezni január 20. után lehet a sekrestyében.

·   Február 17-én, szombaton lesz az Egyházközségi Farsangi Bál a Művelődési Házban.

·   A farsangi időszak ideje Hamvazószerdán ér véget, amely 2001-ben február 28-án lesz.

HíRHARANG

Karácsonyi mellékletünk

A Szécsényi Harangok karácsonyi számában mellékletet találnak a testvérek: szécsényi falinaptárt a 2001. évre – ezzel kívánunk mindenkinek boldog Karácsonyt!

Könyvtár-ajánló

Néhány új könyv a könyvtár polcairól:

&     Dr. Török József: Adoremus – A szentmise történetének és részeinek szakszerű magyarázata.

&     Gyökössy Endre: Döntő órák, nagy pillanatok – Miként ismerjük fel a nagy pillanatokat? Hogyan cselekedjünk és hogyan döntsünk a nehéz helyzetekben?

&     L. I. Wilder: A farm, ahol élünk – Kalandokkal teli történet, amelyben az Ingalls család sok gonddal megküzdve is derűs marad. (A nagysikerű ifjúsági TV sorozat e könyv alapján készült.)

¹  Nyomorultak – A világhírű mű filmváltozata. A kényszermunkából megszabadult Jean Valjean új életet kezd, vagyonából mindenkin segít, de a múlt továbbra is kísérti.

A Könyvtár folyamatosan bővül. Az érdeklődőket minden szombaton az esti szentmise után, illetve vasárnap 10.30-11.00-ig várjuk.

Hova mész?

Hová mész? címmel – a négy évvel ezelőtti programhoz hasonlóan – missziós napokat szerveztek a budai ferences templomban 2000. október 1-8. között. A templomi imák és a közösségi házban megtartott előadások sokakat vonzottak.

Tudatos életünk alapvető kérdése: Hová mész? Erre keresték a választ a változatos program során. Az előadások a hívek javaslatai alapján a következő témákhoz kapcsolódnak: Világnézetek és istenképek –  Káosz?, A pap szerepe a mai világban, A hatodik parancs ütközőpontjai, Személyes kapcsolatunk Istennel. A program végén Bíró László püspök vezetésével szombaton egésznapos lelkinapot tartottak, külön gyerekprogrammal. Az elhangzott előadások a „www.orszagut.ofm.hu” internetes címen  is olvashatók.

Böngésző

Az Internethez hozzáférőknek néhány újabb keresztény honlap, amit érdemes böngészni:

:     „www.katolikus.hu/katek” – a Katolikus Egyház Katekizmusa, ahol a lényeges hitkérdéseidre választ találhatsz.

:      „www.országút.ofm.hu” – a budai ferences plébánia honlapja, ahol a 2000. októberi missziós napok sok érdekes előadása is olvasható.

:      „www.ofm.hu/1kap/hazak/szecseny/szecseny” – a szécsényi templomot és a kolostort bemutató honlap.

:     „www.goroweb.ini.hu” – rengeteg jó gondolat a házasság ápolásához és a jegyesek felkészüléséhez.

Internetezés előtt…

Az internet számítógépes világháló, amelybe milliók kapcsolódnak bele. Közzétesznek információkat és fogyasztják mások információit. Igen elterjedt az úgynevezett szörfözés, a tallózás a millió és millió anyag között. Az internet hasonló egy hulladék-lerakóhelyhez, ahová a civilizáció összes kincsét is kiszórták a kacatokkal együtt közszemlére, a gyémánttól a rozsdás szögig. Itt lehet tallózni, gubizni talmi és igazi értékek után kutatva, vagy pusztán hobbiból. Ám megalapozott műveltséggel tallózva a világhálón úgy is érezheti magát az ember, mintha egy hihetetlenül gazdag tudományos könyvtárban kapná meg szinte azonnal a vágyott ismereteket.

Nem tudom; imádkozott-e már valaki, mielőtt hozzáfogott a szörfözéshez. Elképzelem az ezredforduló imakönyvét, amelyben ilyenfajta szöveg olvasható:

Imádság internetezés előtt

Gondviselő Istenünk! Te biztattál bennünket, hogy hajtsuk uralmunk alá a Földet, a Te Szentlelked sugalmazta azt is, hogy minden szabad, de nem minden használ nekem. Kérlek, vezesd érdeklődésemet; hogy azokat a dolgokat kutassam, melyek használnak nekem, s amelyekkel használni tudok társaimnak; azt keressem, ami Hozzád vezet, minden tudás birtokosához. Adj érzékenységet, hogy korunknak ezzel a nagyhatású eszközével úgy éljek, ahogy Fiad követőjéhez méltó és illő. Áldd meg törekvésemet, hogy felebarátaimmal kapcsolatba kerülve segítségükre lehessek, velük szolidáris, őket megértő, befogadó lehessek, hiszen mindenkinek csak az az elég jó, ha szeretik. Légy velem, hogy én is veled lehessek. Ámen.

Gyorgyovich Miklós

Apró hírek

§ A plébániai irodán hétfőtől péntekig 9.30-11.00 és 16.00-17.30 között állunk a hívek rendelkezésére. Kérjük, hogy lehetőleg ezekben az időpontokban keressék lelkipásztorainkat.

§ Gyóntatás a szentmisék előtt és elején van.

§ A zsolozsmát minden nap 6.35-kor és 18.35-kor imád­kozzuk a templom­ban.

§ Minden csütörtök este a szent­mi­se után csen­des szentségimádást tar­­tunk családjainkért, gyer­me­ke­ink­ért, fiatal­ja­inkért és ha­zánk­­ért. Mindenkit hí­vunk és vá­runk, hogy kapcsolódjon be imádságunk­ba!

§ Minden hónap első péntekén felkeressük a betegeket.

§ A Ferences Világi Rend minden hónap első szombatján az esti szentmise után és a hónap harmadik vasárnapján délután 16.30-kor tartja összejövetelét. A közösség tagjaiért ajánljuk fel a 3. vasárnapokon az esti szentmisét.

§ A Rózsafüzértársulat minden hónap második vasárnapján tartja a titokcserét. A reggeli szentmisét ezeken a vasárnapokon a társulat élő és elhunyt tagjaiért ajánljuk fel.

§ Átlagos vasárnapon kb. 1050 hívő, 770 felnőtt és 280 gyerek vesz részt templomunkban szentmisén. Pöstény­pusztán 45-50, Benczúrfalván 30-35 fő jár rend­szeresen szentmisére.

§ Plébániánkon összesen 614 gyermek és fiatal tanul hittant az idén. Korosztály szerinti megoszlásuk:

Óvodások       36 fő             6. osztály          44 fő

1. osztály        69 fő             7. osztály          61 fő

2. osztály        70 fő             8. osztály          50 fő

3. osztály        70 fő             9. osztály          34 fő

4. osztály        55 fő             Bérmálkozók     70 fő

5. osztály        45 fő             Ifjúsági hittan    10 fő

§ Az egyházközség működésének feltételeit az egyházi hozzájárulás (adó) teremti meg, melynek befizetése minden felnőtt lelkiismereti kötelessége. Egyházi hozzájárulást jelenleg kb. 1400-an fizetnek Szécsényben. Összegére a Képviselőtestület - a Püspöki Kar iránymutatásával megegyező módon - az éves nettó jövedelem 1%-át javasolja, de mivel sok kisnyugdíjas vagy sokgyermekes család tagja közösségünknek, nekik a 2001. évre 1300 Ft egyházi adó befizetését javasolta kereső személyenként. A hozzájárulást misék után a sekrestyében, félfogadási idő­ben az irodában, a Szabadság u. 7. szám alatt Ocsovai Jó­zsef­nél illetve a temp­lomban található csekke­ken a Takarék­szövet­kezet­nél fizethe­tik be.

§ A plébánia hitéletének és programjainak, gyermekeink és fiataljaink nevelésének, táborainak, műemlék templomunk és más anyagi értékeink megőrzésének támogatására jött létre tavaly az ÉLŐ KÖVEK Alapítvány. A hatályos törvények szerint az idei adományok 30%-a a személyi jövedelemadóból leírható. Kérjük a kedves testvéreket, hogy a hirdetőtáblánál kitett csekkeken keresztül továbbra is támogassák a plébánia alapítványát, melynek számlaszáma:  75700403 – 10411126. Az Alapítvány idei beszámolóját következő számunkban tesszük közre.

§ A házasságra ké­szülő fiatalok és a szülők fi­gyelmét fel­hív­juk, hogy az es­kü­vő­re - az alapos készület ér­dekében - 6 hónappal korábban, a keresztelőre 1 hónappal korábban kell jelentkezni a plébánián.

§ A templom alatti kriptában az örökös urnahelyek megválthatók. Érdeklődni a plébánián lehet.

§ A Szécsényi Harangok című újság ingyenes, hogy mindenkihez eljuthasson. Karácsonyi számunk nyomdai költsége kb. 50 Ft. Kérjük, hogy lehetőségeikhez mérten az újságos perselyen keresztül támogassák az előállítást. Köszönjük! 

NAPRAFORGÓ

A harmadik évezred küszöbén

II. János Pál pápa október 8-án felajánlotta a világot a Szent Szűznek. A pápa felajánló imádságából idézünk néhány gondolatot:

Anyánk, Te a Jubileum során megmutattad nekünk Jézust, méhednek áldott gyümölcsét, az Igét, amely testté lett, a világ Megváltóját. … A ke­gye­lem esztendejében sokan ta­pasztaltuk meg az ir­gal­mas­ság feletti túláradó örömöt, amelyet az Atya Krisz­tusban ne­künk aján­dé­kozott. … Könyörögd ki, ó Anyánk, közbenjáró szavaddal, hogy ennek az évnek a gyümölcsei ne menjenek veszendőbe. ... Ma rád akarjuk bízni jövőnket, amely előttünk áll. Kérünk téged, hogy kísérj el bennünket az úton. Mi mindannyian rendkívüli korban élünk, tele ígérettel és nehézséggel. … Az emberiség ma képes arra, hogy virágzó kertté alakítsa vagy lerombolja a világot. … Olyan válaszút előtt áll, mint még soha. A szabadulás, legszentebb Szűz, csak egyedül a te Fiad, Jézus. … Anyai oltalmadba ajánljuk önmagunkat, az Egyházat és az egész világot. Kérd meg nekünk Fiadat, hogy ajándékozza nekünk a Szentlélek teljességét, az Igazság Lelkét, amelyből az élet származik. … Isten Lelke nyissa meg a szíveket a szeretet és az igazság  számára. … Anyánk, te ismered az Egyház és a világ szen­vedéseit és reményeit. Állj, fiaid és leányaid mellett a próbák idején. Add, hogy mindannyiunk közös fáradozása által a sötétség ne győzhessen a világosság fölött. Neked ajánljuk utunkat az új évezred felé. Vezetésed alatt találja meg minden ember Krisztust, a világ világosságát és az egyedüli Megváltót, aki él az Atyával és a Szentlélekkel mindörökkön örökké. Ámen.

Ki volt Boldog XI. Ince pápa?

A nyár folyamán a kastély előtti teret számos jeles vendég jelenlétében Boldog XI. Ince pápáról nevezték el. Ki is volt XI. Ince pápa?

Benedetto Odescalchi 1611. május 16-án született az itáliai Comoban. A helybeli jezsuita iskola végzése után jogtudományt tanult Rómában és Nápolyban.

Mindössze 34 éves volt, amikor bíboros lett. Példás élete, egyszerűsége, fáradhatatlansága, jótékonysága közismert volt: „a szegények atyjaként” emlegették. Kiemelkedő tehetségének köszönhetően a pápa szolgálatába került. 1670-ben a megüresedett pápai székbe őt választották, ám a francia király vétót jelentett be. A hat évvel későbbi választáson újra őt választották pápává. Hosszas tárgyalás után XIV. Lajos hozzájárult a koronázáshoz.

XI. Ince kora erkölcstelen légkörében az élő lelkiismeret volt: Isten törvényeinek útjáról sem hízelgéssel, sem fenyegetésekkel nem tudták eltéríteni. Védte az Egyház szabadságát a király önkényével és az állam mindenhatóságával szemben. Erős és megfontolt személyiség volt. Mindkét tulajdonságra nagy szüksége volt a XIV. Lajossal folytatott küzdelmében. A Napkirály törvénytelen módon terjesztette ki királyi jogait, majd kimondattatta a francia egyház függetlenségét a pápával szemben.

XI. Ince nagy célja volt, hogy megvédje a kereszténységet és Európát a török veszélytől. Személyesen járt közben az európai uralkodóknál az elfoglalt Ausztria és Magyarország megsegítéséért. Sikerült szövetséget létrehozni a német és a lengyel uralkodó közt, amelyhez később Olaszország és Velence is csatlakozott (Szent Liga). A lengyel vezér, Sobieski János vezetésével a császári, a lengyel és a magyar seregnek közös erővel sikerült az ostrom alól felszabadítani Bécset 1683 szeptem­berében. A győzelem emlékére XI. Ince pápa elrendel­te Mária neve napjának megünneplését szeptember 12-én.

A győztes hadjárat – a pápa óriási anyagi áldozatvállalása segítségével – tovább folytatódott: egymás után szabadult fel Esztergom, Buda, Nándorfehérvár, így a pápa keresztes hadjárata a török ellen teljes sikerrel zárult, és ezzel megvédte Európát és Magyarországot, amely visszanyerve szabadságát újra kereszténynek számított.

XI. Ince pápa 1689. augusztus 12-én halt meg. XII. Piusz pápa avatta boldoggá 1956. október 7-én.

A szécsényi kastély legutolsó tulajdonosa Báró Lipthay Béla és felesége, Odescalchi Eugénia volt. A tér elnevezésével az utókor a XVII. század nagy pápájának, Európáért és Magyarországért hozott áldozatának állított emléket.

Le vagy be…

A nagypapa lehajol ötéves unokájához és jóéjtpuszit ad neki. A gyerek azonnal megdörzsöli az arcát.

- Miért csinálod ezt, drágám? – kérdezi a mamája. – Amikor valaki puszit ad neked, azt nem illik letörölni.

- Mama – mondja a gyerek -, nem letöröltem, hanem beljebb töröltem.

Bruno Ferrero

Gyereksarok

Kedves Isten! - gyermeklevelek a jó Istenhez

Kedves Isten!

Nem hittem volna, hogy a narancssárga megy a lilához. Aztán kedden láttam a naplementét, amit csináltál. Tuti volt!

Kedves Isten!

Nekem azt mondták, hogy Isten mindenkit szeret. Akkor te még nem találkoztál a nővéremmel.

Kedves Isten!

Igaz, hogy apu nem kerülhet a mennyországba, ha otthon azokat a szavakat használja, amiket meccsnézés közben szokott?

Kedves Isten!

Te tényleg úgy képzelted el, hogy a zsiráf így nézzen ki vagy csak baleset volt?

Kedves Isten!

Én nagyon szeretlek! Néha akkor is gondolok rád, amikor nem imádkozom!

Kedves Isten!

Sajnos a héten nem tudtam a perselybe tenni semmit, mert Apu nem adta ide a zsebpénzemet. Tudnál valamit csinálni?

Jaj de szép a karácsonyfa…

A karácsonyfa állításának eredetét az ősi életfa-szimbólumokban kereshetjük. A karácsonyfa emlékeztet a Paradicsomkert fájára és Ádámra, hiszen Jézus szü­le­té­sé­­ben az új Ádám, Jézus szü­le­tik meg, aki jóvá teszi az első Ádám bűnét és elhozza az üd­vösséget. A fenyő zöldje az élet meg­újulását, az üd­vös­sé­get jelzi, akár csak a kicsí­ráz­ta­tott zöld búza a betlehem mellett.

A karácsonyfa-állítás kul­tu­szát először Sebastian Brandt említi 1494-ben. Diadalútjára 1605-ben indult el Strasburgból. Az első bécsi karácsonyfa mellett 1821-ben ott volt Franz Schubert is, aki zeneművet írt erről. Róma első karácsonyfáját a híres dán meseíró, Andersen állította 1833-ban.

Magyarországra az első karácsonyfát valószínűleg 1824-ben Brunswick Teréz – az első óvoda meg­ala­pí­tó­ja – hozta Bécsből. Jókai Mór 1866-ban már mint elterjedt szokásról ír a karácsonyfa állításáról.

Karácsonyi díszek közül az alma a bűnbeesésre és a megváltásra emlékeztet. (A középkori latinban a gonosz és az alma szó kiejtése – malum - egybeesett.) A dió Szent Ágoston szerint Krisztus jelképe: a zöld burka szenvedésére, a csonthéj a kereszt fájára, az édes mag Krisztus életet adó természetére utal. A dió ősi Krisztus-jelkép azért is, mert ahogy az édes mag a csont­héj­ban rejtezik, úgy rej­tezett Jézus is anyja mé­hében majd a szik­lasírban, hogy utána az emberek üd­vössége, húsvéti ele­dele és öröme lehessen.

Gyere velünk!

Szeretettel hívunk kiskórusunkba minden fiút és lányt, aki szeret énekelni, játszani. Találkozunk vasárnaponként a ½ 10-es mise után a hittanteremben!

Kiss Ági

A ministránsközösség továbbra is várja azoknak a fiúknak a jelentkezését, akik szívesen bekapcsolódnának a ministránsközösség életébe. Ministránsfoglalkozások: pén­teken 16.45-kor a hittanteremben.

fr. Zalán

Rejtvény

Pünkösdi rejtvényeinkre jó megfejtést küldtek be: a kicsik rejtvényére Gubányi Gergő, Gubányi Zsófia, a nagyok rejtvényére Serly Piroska, Ocsovai Péter. Jutalmukat a sekrestyében vehetik át.

Rejtvény a kisebbeknek:

Ki adta hírül Jézus születését? – Oldd meg a keresztrejtvényt!

1.       Ebben a tartományban van Názáret.

2.       Jézus édesanyjának neve.

3.       Keresztelő János édesanyja, akit Mária meglátogatott.

4.       Mária édesapjának neve.

5.       Az állat, amin Mária utazott és amely tanúja volt a betlehemi éjszakának.

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejtvény  a  nagyobbaknak:

Három vándor testvériesen megosztja egymással ebédjét. Az elsőnek öt lepénye, a másodiknak három lepénye van. A harmadiknak nincs lepénye, ezért nyolc frankot ad a másik kettőnek. Hogyan osztja el a nyolc frankot a másik két vándor, ha minden lepénynek ugyanaz az ára?

A megoldásokat január 21-ig adjátok le a sekrestyében!

Gyermekvers

Dsida Jenő: Itt van a szép karácsony

  Itt van a szép, víg karácsony,

  Élünk dión, friss kalácson:

  mennyi fínom csemege!

  Kicsi szíved remeg-e?

  Karácsonyfa minden ága

  csillog-villog: csupa drága,

  szép mennyei üzenet:

  Kis Jézuska született.

  Jó gyermekek mind örülnek,

  kályha mellett körben ülnek,

  aranymese, áhitat

  minden szívet átitat.

  Pásztorjátszók be-bejönnek

  és kántálva ráköszönnek

  a családra. Fura nép,

  de énekük csudaszép.

  Tiszta öröm tüze átég

  a szemeken, a harangjáték

  szól, éjféli üzenet:

  Kis Jézuska született!

Humor

¥ - Mit csinál a skót, ha fázik?

- Közel ül a gyertyához.

- És ha jobban fázik?

- Még közelebb ül a gyertyához.

- És ha nagyon-nagyon fázik?

- Meg is gyújtja a gyertyát.

¥ Sötét van. A pilóta a géppel éppen leszálláshoz készül. Amikor azonosítania kell magát, gondolja, megtréfálja az irányítótornyot:

- Találd ki, hogy, ki vagyok!

Erre az irányítótorony lekapcsolja a jelzőfényeket:

- Találd ki, hogy hol vagy!

¥ Mobiltelefon szinonimák (nyelvi adatok):

maroktelefon, sétafon, marokbunkó, kézitelefon, zsebtelefon, zsebbeszélő,  zsebcsörgő, móbile, bun­kofon, hendi, gazdafon, sznobofon, sznobifon, tahofon, tamagocsi, virtuális póráz, kapásjelző, taplofon, debilfon, zsebifon, sznobil, pofagyalu, tracsfon…. 

¥ Pistike, a hírhedt bankrabló fia hegedűórára megy. A tanár legnagyobb döbbenetére a hangszertokból egy gépfegyvert vesz elő.

- Pistike, mi ez? Mit keresel itt ezzel a mordállyal?
- Ajaj. Az hagyján, de apám mihez kezd a bankban a hegedűmmel?

¥ Egy amerikai vizsgálatban egy nőkből és egy férfiakból álló csoportnak azt kellett megmondania, hogy milyen nemű a számítógép, és négy érvvel kellett alátámasztaniuk álláspontjukat.

A női szakértőcsoport hímneműnek ítélte a számítógépet, a következő alapon:

1) Előbb be kell kapcsolni, hogy aztán odafigyeljen az emberre.

2) Tele van információval, de nincs fantáziája.

3) Arra lenne, hogy segítse az embert, de az idő nagy részében ő maga „A probléma”.

4) Mihelyt az embernek van egy, rögtön rájön, hogy ha várt volna még egy kicsit, jóval nagyobb teljesítményű modellt vehetett volna.

A férfi szakértők szerint a számítógép nőnemű, mert

1) csak a teremtője érti a belső logikáját,

2) az a nyelv, amelyen egy másik számítógéppel beszél teljesen érthetetlen,

3) a legkisebb hibát is eltárolja a memóriájában, hogy aztán a legalkalmatlanabb pillanatban hívja elő,

4) mihelyt az embernek van egy, rájön, hogy a keresetének felét kiegészítőkre kénytelen költeni.

Ima, vers, vallomás

 

A világ legnagyobb szüksége

Egy kicsivel több kedvesség
és egy kicsivel kevesebb kapzsiság.

Egy kicsivel több odaadás
és egy kicsivel kevesebb elvárás.

Egy kicsivel több mosoly
és egy kicsivel kevesebb grimasz.

Egy kicsivel kevesebb rúgás abba,
aki elterült a földön.

Egy kicsivel több „mi”
és egy kicsivel kevesebb „én”.

Egy kicsivel több nevetés
és egy kicsivel kevesebb sírás.

Egy kicsivel több virág az életben
és egy kicsivel kevesebb a sírokon.

Bruno Ferrero

Babits Mihály: Csillag után

  Ülök életunt szobámban,

  hideg teát kavarok...

  Körülöttem fájás-félés

  ködhálója kavarog.

  Kikelek tikkadt helyemből,

  kinyitom az ablakot

  s megpillantok odakint egy

  igéretes csillagot.

  Ó ha most mindent itthagynék,

  mennék a csillag után,

  mint rég a három királyok

  betlehemi éjszakán!

  Gépkocsin, vagy teveháton -

  olyan mindegy, hogy hogyan!

  Aranyat, tömjént és mirrhát

  vinnék, vinnék boldogan.

  Mennék száz országon át, míg

  utamat szelné a vám.

  ,,Aranyad tilos kivinni!''

  szólna ott a vámos rám.

  ,,Tömjéned meg, ami csak van,

  az mind kell, az itteni

  hazai hatalmak fényét

  méltón dicsőíteni.''

  Százszor megállítanának, -

  örülnék, ha átcsuszom:

  arany nélkül, tömjén nélkül

  érnék hozzád, Jézusom!

  Jaj és mire odaérnék,

  hova a csillag vezet,

  te már függnél a kereszten

  és a lábad csupa seb,

  s ahelyett hogy bölcsőd köré

  szórjak tömjént, aranyat,

  megmaradt szegény mirrhámmal

  keserűszagú mirrhámmal

  kenném véres lábadat.

Ady Endre:  A karácsony férfi-ünnep

  Betlehem, a te hajnalod

  Férfi-hajnal volt. S férfi-bánat,

  Hogy fia fogant Máriának.

  Mienk az arany, myrrha, tömjén

  S a nagy fájó gondolatok.

  Mienk az élet s kötelez:

  Kisded-sírás velünk veszekszik,

  A nagy Titok fejünkre fekszik.

  Óh, testvérek, miénk az élet,

  Bennünket bíztat és sebez.

  Óh, élni bús és élni szép:

  Áldott az, aki befogadja.

  Ma, akinek van édesanyja,

  Hím testvérem borulj elébe

  S csókold meg sírva a kezét.

 

 ÁLDOTT,
BÉKÉS
KARÁCSONYT
ÉS BOLDOG
ÚJ ÉVET
KíVÁNUNK!

 

éVissza a lap tetejére

éVissza a Szécsényi Harangok archívumába