Honlap Fel

 


             A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele  

2000. Pünkösd

 

LELKISÉG

A Szentlélek: ajándék, közösség és öröm

A Szentlélekkel kapcsolatban Szent Ágostont különösen három kijelentés ragadta meg az újszövetségi Szentírásban: a Szentlélek az ajándék, a Szentlélek a közösség és a Szentlélek az öröm.

A Szentlélek Ajándék! Elég kimondani ezt a szót, és a Biblián keresztül máris világossá válik a tanítás, egyik a másik után, mint megannyi fényes pont, amelyek egymást követik, hogy végül egyetlen fényutat alkossanak. Jézus azt mondja a szamariai asszonynak: „Ha ismernéd Isten ajándékát, és tudnád, ki mondja neked: adj innom, inkább te kérnéd őt, és ő élő vizet adna neked” (Jn 4,10). Hogyan bizonyosodhatunk meg arról, hogy Isten ajándéka éppen a Szentlelket jelöli? Ezt mondja nekünk János evangélista: „Aki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék, aki hisz bennem, annak szívéből élő víz folyói fakadnak. Ezt a Lélekről mondta, amelyben a benne hívők részesülnek” (Jn 7,39). Pál apostol ehhez hozzáteszi, hogy Jézus „fölmenvén a magasba ajándékokat osztott az embereknek” (Ef 4,8). De mi az, amit Krisztus adott az embereknek mennybemenetele után? A Szentlelket, amelyet az egyházra árasztott Pünkösdkor! Ez a nagy, az egyetlen ajándék, amely az egyházra áradva oly sok különböző ajándékra oszlik… „A Szentlélek, aki maga az Ajándék, szétosztja Krisztus minden tagja között a közös ajándékot. Az egyes tagok nem kapnak meg mindent, hanem az egyik ezt, a másik azt, bár a Szentlelket, aki mindenkinek kiosztja a magáét, mindnyájan birtokolják.” (A Szentháromságról XV). A teljes ajándékot, amely az összes ajándék összessége, csak Krisztus egész teste, vagyis az Egyház birtokolja.

A Szentírás a Szentlelket közösségnek (koinoia) is nevezi, az Atya és a Fiú egymás közötti közösségének.   Ő mindkettőnek a Lelke, az Atyáé és a Fiúé, amint az Írás hol az „Atya lelkének”, hol „Jézus Krisztus Lelkének” nevezi. A Szentlélek tehát az Atya és a Fiú közössége, minden egység és minden közösség forrása. Éppen ezért „Ő az Isten és közöttünk való közösség is”: az Atya és a Fiú azt akarták, hogy közösség legyen köztünk és köztük. Az Istennel való személyes közösség és a köztünk levő egyházi közösség mind egy forrásból fakad, ez a Lélek. „A Szentlélekkel egységben” kifejezés, amelyet annyira kedvel a liturgia, ima formájában fejezi ki ezt.

A Szentlélek harmadszor öröm, vidámság. A bizonyítékot részben a Szentírás adja, amely oly gyakran társítja az örömöt a Szentlélekkel (ApCsel 13,52: „A tanítványokat eltöltötte az öröm és a Szentlélek.” Róm 14,17: „Az Isten Országa öröm a Szent­lé­lek­ben.” Gal 5,22: „A Lélek gyümölcsei: szeretet, öröm, békesség.”) De ebben az esetben a hagyománynak is jelentős súlya van: „Az Atyának és az Ő Képé­nek (ez a Fiú) kimondhatatlan ölelése nincs öröm, szeretet és vidámság nélkül. A Szentlélek az összes teremt­ményt elárasztja mérhetetlen gazdag­sá­gával és bőkezűségével, azok befo­ga­dóképessége szerint.” A Szentlélek – Szent Ambrussal szólva – az a folyó, amelyikről a 46. zsoltár beszél s amely a magasból jön és „ágai felüdítik Isten városát”, vagyis az Egyházat.

A Szentlélek: szeretet

A Szentléleknek a Bibliában felsorolt három különböző vonása – ajándék, közösség, öröm – egyetlen dologra utal, amelyik mindezeket tartalmazza: a szeretetre.

Az ajándék a szeretet jele. „Isten ajándékai között ennél nincs kiválóbb. Ez az egy, ami szétválasztja az örök ország fiait és a kárhozat fiait. A Szentléleknek más ajándékai vannak, de szeretet nélkül semmit sem érnek” (Szentháromságról XV).

A közösség is a szeretet jele és tükröződése. A szeretet úgymond a közösség tartalma, mert az biztosítja a személyek között a tökéletes és mély egységet. A közösség nem más, mint több, lélekkel és értelemmel megáldott lény találkozása a szeretetben.

Végül is honnan származik az öröm és a vidámság, ha nem szeretetből, s abból, hogy szeretnek minket? Minden lényben van – mondja Ágoston – egyfajta gravitációs törvény, amellyel saját egyensúlyi és nyugalmi helyzetét keresi. Az értelmes lények számára ez a vezérelv a szeretet. A szeretet, - ami miatt szívünk Istenhez igyekszik és nyugtalan, míg meg nem nyugszik benne, - a Szentlélek, „aki az az ajándék, amelyben a nyugalmat élvezzük, amelyben Téged élvezünk.”

A Szentlélek Isten, aki Istentől származik, amikor az embereknek adatik, meggyújtja bennünk a szeretet tüzét Isten és ember iránt, és Ő maga is szeretet. Az ember magától nem szeretheti Istent, csak Ő adhatja meg hozzá a képességet. Ezért mondja folytatólagosan: „Azért szeretjük őt, mert Ő előbb szeretett minket” (1Jn 4,10).

Milyen szeretetről van tehát szó? Elsősorban nem a mi Isten iránti szeretetünkről, hanem Isten szeretetéről, amelyik a testvérek iránti szeretetre indít. Ez az a szeretet, amelyet Pál a karizmák legnagyobbjának és legmagasztosabb útnak hív (vö. 1Kor 12,31). A karizmák legnagyobbja azért, mert összetartja a részeket, az a forrás, amelyből az összes karizma fakad: nem egy karizma a többi mellett, hanem a legmagasztosabb. Egyszóval Ő maga a karizmák ajándékozója: a Szentlélek.

A törvény két legnagyobb parancsa a Szentlélekben egyesül, s amelyet épp ezért „új törvénynek”, „belső törvénynek”, „lelki törvénynek” mondanak. Ha van prófétai kép, amely mindennél jobban kifejezi azt a képet, amit a Szentlélekről eddig magunknak alkottunk, akkor az Ezekiel prófétáé (11,19): A Szentlélek „az új szív”, amit a Krisztus által megváltott ember azért kapott, hogy szeresse Istent és a testvéreit.

Raniero Cantalamessa

PLÉBÁNIAI ÉLETÜNK – KÖZÖS ÉLETÜNK

Jubileumi zarándoklataink elé

Minden ember a Krisztussal való találkozásban fedezi föl saját életének misztériumát.

A Jubileumi Év része annak az erőteljes dialógusnak, melyet Isten folytat annak érdekében, hogy az embert megtérésre és bűnbánatra vezesse; a megtérés ugyanis előfeltétele annak, hogy visszanyerjük azt, amit az ember a saját erőivel képtelen elérni: Isten barátságát, kegyelmét, a természetfölötti, s ezért igazi életet.

Az új évezredbe lépés arra bátorítja a keresztény közösséget, hogy a hitben tekintsen előre az új horizontra.

A hívők útját a harmadik évezred felé egyáltalán nem az a fáradtság jellemzi, ami a mögöttünk lévő 2000 évből fakadhatna; sokkal inkább erőt éreznek magukban, mert tudják, hogy az igazi világosságot kell vinniük a világba: Jézus Krisztust. Az Egyház így minden ember előtt megnyitja a lehetőséget, hogy "istenivé" s ezáltal emberibbé váljék.

A Jubileumi Évet közvetlenül előkészítő években a helyi egyházak imádsággal, katekézissel és különféle lelkipásztori kezdeményezésekkel készültek arra az időpontra, amely az egész Egyházat a kegyelem és a küldetés új korszakába vezeti be. A Nagy Jubileum előkészületi évei a Szentháromság jegyében folytak: Krisztus által a Szentlélekben az Atyához. Tekin­te­tünk önkéntelenül is a Szent­há­rom­ság misztériumára irányult. A Názá­reti Jézus beteljesítette min­den emberi szív Isten megisme­ré­sé­re irányuló benső vágyát, föltárja az "irgalmas és könyö­rü­le­tes" Atya arcát, és a Szentlélek elküldésével kinyilatkoztatja a szere­tet szentháromságos miszté­riumát. A Szentlélek Krisztus Lelke, aki az Egyházban és a történelemben működik. Ő tegyen képessé mindannyiunkat arra, hogy végre teljes közösségben tegyük láthatóvá a keresztségben nyert istengyer­mekség kegyelmét. Szent Ireneusz szavaival: Nem tehet­jük meg azt, hogy a világ előtt kiszikkadt föld képét nyújt­suk, hiszen Isten Szavát esőként megkaptuk az égből.

Minden Jubileumi Év olyan, mint egy menyegzőre szóló meghívó. A történelem mutatja, hogy Isten népe milyen nagy lelkesedéssel élte meg mindig a Szent Éveket. Visszatérő lehetőséget látott benne arra, hogy Jézus megtérésre szólító felhívását intenzíven érzékelje. A Jubileumi Év tartalma a történelem folyamán egyre gazdagabb lett jelekben. 

E jelek között elsőként a zarándoklatot kell említenünk. A zarándoklat ugyanis az ember alaphelyzetére utal, aki szívesen tekinti útnak az életét. A születéstől a halálig minden ember homo viator, „úton lévő ember”. A Szentírás sokszor tanúsítja a szokás fontosságát, mely szerint az emberek útra kelnek szent helyek felé. Szokás volt, hogy az izraelita elzarándokolt a városba, ahol a szövetség szekrényét őrizték, vagy ellátogatott Bét-Él szentélyébe, vagy Silóba, ahol Sámuel édesanyja, Anna imádsága meghallgatásra talált. Jézus is szívesen alávetette magát a törvénynek, és fölment Máriával és Józseffel Jeruzsálembe, a szent városba. Az Egyház története nem más, mint egy véget nem érő zarándoklat eleven naplója. Szent Péter és Pál városa, a Szentföld, a Boldogságos Szűz Mária és a szentek által megszentelt régi és új szentélyek vonzzák a hívők sokaságát, akik zarándoklatukkal erősítik jámborságukat.

A zarándoklat kezdettől fogva jelentős esemény a hívők életében, s a különböző korokban különböző kulturális formákat öltött. Emlékeztet a hívőnek a Megváltó nyomában járt személyes útjára: aszketikus gyakorlatokra, az emberi gyöngeségek megbánására, s a szív megújulására való belső készségre. A virrasztás, böjt és imádság által a zarándok előbbre jut a keresztény tökéletesség útján, amennyiben azért fáradozik, hogy Isten kegyelmének segítségével "meglett emberré legyen és elérje a krisztusi teljességet".

A zarándoklat jeléhez kapcsolódik a szent kapu jele, Jézus azért mondta: "Én vagyok az ajtó", hogy kifejezze: senki nem mehet az Atyához, csak Őáltala. Az ajtó emlékeztet a hívő ember felelősségére, mert a küszöböt kinek-kinek magának kell átlépnie. Átmenni ezen az ajtón azt jelenti, hogy megvalljuk: Jézus Krisztus az Úr, és megerősítjük belé vetett hitünket, hogy azt az életet éljük, melyet ő ajándékozott nekünk. Olyan személyes döntés ez, mely föltételezi a választás szabadságát, s az elszakadáshoz való bátorságot, annak tudatában, hogy az ember isteni életet nyer. A szent kapun át, mely az évezred végének szimbóluma, Krisztus mélyebben bevezet minket az Egyházba, mely az Ő teste, hogy Krisztussal együtt mi is mint élő kövek épüljünk föl lelki házzá, szent papsággá (vö. 1Pt 2,5).

Egy további, a hívőknek jól ismert jel a búcsú, a jubileumi események lényeges eleme. A búcsúban nyilvánul meg az Atya irgalmának teljessége, aki leginkább a bűnbocsánatban kifejeződő szeretetével mindenki elébe siet. Az Atyaisten megbo­csá­tá­sát a bűnbánat szentségében adja.  Az Egyház Isten szeretetének élő jele, aki lehajol minden emberi gyöngeség fölé, hogy irgalmának karjaiban fölemelje.

Az Egyház kezdettől fogva mélységesen meg volt győződve arról, hogy az Istentől teljesen ingyen ajándékozott megbocsátást követnie kell az élet tényleges megváltoztatásának, a rossztól való egyre nagyobb szabadulásnak és a belső megújulásnak.

Az Istennel létrejött kiengesztelődés azonban nem zárja ki, hogy a bűn bizonyos következményei visszamaradjanak, melyektől még tisztulni kell. Épp e téren válik jelentőssé a búcsú, ami "az isteni irgalom teljes ajándékát" fejezi ki. A búcsú elengedi a bűnbánó bűnös azon bűneiért járó ideigtartó büntetését, melyekre már bocsánatot nyert.

A kinyilatkoztatás tanítja, hogy a keresztény nincs magára hagyva megtérése útján. Krisztus által élete titokzatos kötelékkel kapcsolódik a többi keresztény életéhez. Így a hívők között az egyik életszentsége javára válik a másiknak, mégpedig nagyobb mértékben, mint ahogy az egyik ember bűne árthat a másiknak. E tanításra támaszkodva minden hívő, ha megfelelõen fölkészült, az egész Jubileumi Év folyamán bőségesen részesülhet a búcsúk ajándékában.

Isten népe Isten irgalmának további jeleit is fölismerheti a Jubileumi Évben. Ilyen elsőként az emlékezés megtisztításának jele, vagyis  azoknak a vétségeknek a megbocsátása, melyeket a Krisztus nevét viselők követtek és követnek el.

A Szent Év lényege szerint a megtérésre hívás ideje. A megtérés volt Jézus igehirdetésének első szava is. A Szentlélek késztet mindenkit arra, hogy "magába szálljon" és rájöjjön, hogy vissza kell térnie az atyai házba. A lelkiismeretvizsgálat által minden ember fölfedezi, hogy cselekedetei mennyire eltávolodtak az eszménytől, amit maga elé tűzött.

Mint Péter utóda sürgetem, hogy az Egyház boruljon térdre Isten előtt az irgalmasság ezen évében, és kérjen bocsánatot gyermekei korábbi és jelenlegi bűneiért. Mindnyájan vétkeztek és Isten előtt senki sem mondhatja magát igaznak.

E Jubileumi Évben senki ki ne zárja magát az atyai ölelésből. Senki ne viselkedjen úgy, mint az idősebb testvér az evangéliumi példázatban, aki nem akart bemenni a házba, hogy részt vegyen az ünnep­lés­ben (vö. Lk 15,25-30). A meg­bocsátás fölötti öröm­nek erősebbnek kell lennie minden bosszankodásnál.

Isten irgalmasságának ma egész különlegesen szük­sé­ges jele a szeretet, mely meg­­nyitja a szemünket má­sok nyomorúságára, akik szegénységben a tár­sa­­dalom peremén élnek. Meg kell szüntetni az elnyomás minden formáját, melyek az egyesek uralmát jelentik mások fölött. Aki csak arra törekszik, hogy itt a földön gyűjtsön kincseket, nem Istenben gazdagodik. A föld javait nem sajátíthatja ki istenként, sem az ember fölötti hatalmat nem követelheti abszolút módon, mert a föld Istené, és egyedül hozzá tartozik.

Beszédes jel a vértanúk emlékezete. Tanúságtételüket nem szabad elfelejteni. A hívő ember, aki keresztény hivatását komolyan vette, nem zárhatja ki a vértanúság lehetőségét élete horizontjáról.

A jubileum öröme nem volna teljes, ha tekintetünk nem fordulna arra, aki az Atya iránti teljes engedelmességgel világra szülte nekünk Isten Fiát. Mária számára Betlehemben jött el a "szülés ideje"; Szentlélekkel eltelve hozta világra az új teremtés Elsőszülöttét. Szűzi foganásától kezdve teljességgel megélte anyaságát, és a Golgotán, a kereszt alatt koronázta meg. Ott az Egyháznak is Anyja lett, aki mindenkinek megmutatja a Fiúhoz vezető utat.

Mária, a Szűz olyan nő volt, aki tudott csöndben lenni, odahallgatni, és oda tudta adni magát az Atya kezébe. Azért mondja őt "boldognak" minden nemzedék, mert a Szentlélek által benne véghezvitt csodát föl tudta ismerni. A népek soha nem hagynak föl azzal, hogy az irgalmasság Anyját segítségül hívják, és mindig az ő oltalma alá futnak.

Ő, aki Fiával, Jézussal és férjével, Józseffel zarándokolt Isten szent templomába őrizze mindazok útját, akik ebben a Jubileumi Évben zarándokok lesznek.

II. János Pál pápa a 2000. év Nagy Jubileumát meghirdetõ INCARNATIONIS MYSTERIUM kezdetű bullája alapján

A Jubileum a "kegyelem" éve, a belső megújulás ideje. A búcsúk elnyerésének feltételei a Szentévi Bulla szerint a következők:

1.       A szentségi gyónás, amely a szív igazi megtéréséhez vezet.

2.       A szentáldozáshoz járulás. "A 2000. év intenzív eucharisztikus év."

3.       A zarándoklat. "Az egész keresztény élet az Atyai házba való nagy zarándoklathoz hasonlít."

4.       Az imádságok. Hiszekegy, Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség, a Szentatya szándékára.

5.       Egy olyan templom meglátogatása, amelyet erre az egyházi tanítóhivatal kijelöl. (pl. Vác, Szentkút)

6.       A testvéri szeretet cselekedetei - a betegek, a bebörtönzöttek, a magányos idős személyek, a testi fogyatékosak, az elhagyatott gyermekek, a nehéz­ségekkel küzdő fiatalok, valamint minden szükséget szenvedő testvérünk javára, mert Krisztus bennük is jelen van.

Zarándoklataink programja:

Pünkösdi férfi zarándoklat: június 10-11. Szervező-vezető: Gajzinger László, énekvezető: Szajkó István.

Nagyboldogasszonyi zarándoklat: augusztus 12-13. Szervező-vezető: Sánta Zsolt, énekvezető: Kraft Erzsébet.

A kezdő elmélkedés mindkét alkalommal szombat reggel 6 órakor van a templomban, utána rögtön indulás (szentmise Szentkúton lesz). Szállás a szécsényiek bérelt házában. Visszaindulás vasárnap az ünnepi mise után. Érkezés kb. 20 órakor, az esti szentmise végén.

Őrizzük e szép hagyományunkat és tegyük a lelki újjászületés méltó alkalmává a Nagy Jubileum évében.

Vegyünk részt minél többen minél tisztább szándékkal!

Ajánljuk fel fáradalmainkat, önmegtagadásunkat (alkohol, cigaretta…), alkalmazkodásunkat magyar hazánkért, plébániaközösségünk családjaiért, fiataljainkért.

Legyen távol tőlünk a vita és a széthúzás – tiszta, krisztusi lelkülettel vegyünk részt zarándoklatainkon.

Szeretettel várunk minden felnőttet, fiatalt és gyermeket, családjainkat, mindazokat, akik egészségi állapotuk miatt csak autóbusszal vagy csak lélekben tudnak velünk tartani.

Liturgia

Ketten hármasban - néhány gondolat a házasság szentségéről

A Magyar Katolikus Püspöki Kar decemberben körlevelet adott ki családjaink helyzetéről és a házasságok, családok segítéséről. A körlevélhez minden katolikus család hozzájuthatott templomunkban, s bizonyára sokan találtak benne olyan gondolatot, amin érdemes továbbgondolkodni.

A Szécsényi Harangok elmúlt számaiban már olvashattunk egy-egy szentségről. Most a házasság szentségéről és a plébániai jegyesoktatásról olvashatunk.

1. A szentségek

Mindenekelőtt fontos tisztázni: mi az, hogy szentség? A Katolikus Egyház ezen a következőt érti: Jézus alapította jel, amely láthatatlanul kegyelmet közvetít.

-       Jézus alapította - azaz Isten akarata. Így az sem lehet számunkra szavazás kérdése: van-e értelme, jó-e vagy sem, érték-e vagy sem.

-       Jel - azaz láthatóan, megtapasztalhatóan közvetít, jelez valamilyen belső kegyelmet, valóságot.

-       Kegyelmet közvetít - azaz Isten szeretetét, segítségét adja meg annak, aki a szentségben részesedik. Minden szentség kegyelmet ad, mindegyik mást és mást.

A szentségeket mindig felszentelt püspök vagy pap szolgáltathatja ki, kivéve a házasságot, ahol két ember, egy férfi és egy nő az egymásnak adott igenjével szolgáltatja ki azt.

A szentség egy másik úton is megérthető:

-       Isten Szent, azaz: bűntelen, hibátlan, nincs benne rossz, Ő a tökéletesen szerető Apa.

-       A keresztény ember az, aki ezt próbálja elfogadni, hitével viszonozni. A hite szerint élő ember így eljuthat az örök életre.

-       Szentség az, ami abban segít minket, hogy közelebb jussunk Isten szeretetéhez és az örök élethez.

 2. A házasság szentsége

Isten örök terve, hogy a férfi és a nő a házasságban eggyé legyen: „Nem jó, hogy az ember egyedül van, alkossunk hozzá illő segítőt is.” (Ter 2,18) „Ezért a férfi elhagyja apját, anyját, a feleségéhez ragaszkodik, és egy test lesz a kettő.”

Ezt a kapcsolatot Jézus szavaival nemcsak megerősíti, hanem szentségi rangra emeli: „Amit  tehát Isten egybekötött, azt ember ne válassza szét.” (Mt 19), vagyis arra rendeli a házasságot, hogy Isten kegyelmét, szeretetét is közvetítse a házastársaknak egymáson keresztül.

A Biblia még ezt is írja: „Az Úristen az emberhez vezette az asszonyt.” Ebben az odavezetésben hinni kell, - nemcsak két ember választja egymást, hanem Isten is őket önmaga és egymás számára. Isten a legjobbat adja Ádámnak, hisz Isten jó.

Mit ad a házasság szentsége a házasoknak?

-       Segít a hűségben, hogy a két ember kapcsolata, - akik az örökké élő Istenhez kapcsolják az életüket, - örök legyen.

-       Segít, a házaspárok egymás iránti szeretetében, elfogadásában, gyengédségben, kibékülésben.

-       Segít, hogy társai legyenek egymásnak – nem vetélytársak, hanem segítőtársak.

-       Segít a gyerekvállalásban, hogy megszülethessen a megfogant élet, a gyermek elfogadásában és nevelésében, hogy jól tudják felnevelni gyermekeiket, legyen lelki, szellemi, fizikai és anyagi erejük ehhez a feladathoz.

A házasság örök,

-       mert Isten szeretete Örök.

-       mert „Isten férfinak és nőnek teremtette az embert” - egy­más nélkül csak fél emberek, együtt válnak egésszé.

-       mert „…a kettő egy testté válik.” - Többet le nem csatolható egyik sem a másikról, minthogy a saját testemről sem csatolhatom le kezemet, mert a másiké szebb.

Fontos, hogy a házasság örök és felbonthatatlan legyen, mert ez biztonságot jelent - Istenbe kapaszkodunk az Örök hűségbe, - és mert csak ez ad biztonságot a család, a gyermekek számára. A szülők mutatják Istent, rajtuk keresztül lesz a gyermek számára érthető Isten.

3. A jegyesoktatás

Mai fiataljaink sokszor minimális lelki-vallási műveltséggel, csekély vallásgyakorlással jelentkeznek esküvőjükre. Kérdés, hogy két megkeresztelt embernek, aki nem éli hitét, nem gyakorolja a vallását, érdemes-e hitetlenül szentségi házasságot kötni a templomban? Ha Isten nem jelent nekik semmit, ill. nem akarják Hozzá kapcsolni az életüket, vagyis csak az esküvőt akarják templomban megkötni, valójában hitetlenül, szabad-e ebben az Egyháznak közreműködni? Mit tehetünk értük, hogy házasságuk valóban keresztény, szentségi házasság legyen?

Éppen ezért az esküvőt mindig hosszabb felkészülés előzi meg, ahol a jegyeseket megpróbáljuk a hitben segíteni, hogy igazán újragondolják és megértsék, mire is vállalkoznak. Ehhez nyitottság, őszinteség, szeretet és idő kell, mely Istent adja részünkről nekik, de ők is érezzék, ez több, mint gondolták.

A jegyesoktatás nem tanít meg a jó házasságra, de segít abban, hogy a jegyesek a hitükben elindulva, jó viszonyítási pontokat és példákat kapva, Isten segítségével és Vele élve jól tudják megtalálni házasságukban a boldogságuk útját.

A házasságkötéshez nem elég a szép templom, egy gyorstalpaló elvégzése, a pap meghallgatása, vagy hogy „ez hagyomány a családban”. Házasságot kötni a hitben lehet és érdemes – ez azonban komoly és hosszú út.

Az Egyház részéről súlyos hiba lenne nem odafigyelni fiataljainkra, és az is, ha értetlennek néznénk őket és a legfontosabbat, a szentséget nem megfelelőképpen szolgáltatnánk ki, ha nem szeretnénk őket is a legjobban, a Krisztussal való együttélés szépségében részesíteni, hanem hagynánk, hogy csak a felszínt érintsék.

A felkészülés idején jegyeseink 7 előadásból álló kurzuson vettek részt, mely a házasságot sok oldalról járta körül. Az első alkalommal - az ismerkedés után - a Biblia alapján kerestük Isten helyét emberi életünkben, a házasságban. A következő 5 alkalommal gyakorló, többgyermekes házaspárok voltak a találkozók vezetői, ők beszéltek saját tapasztalataik alapján a jegyességről, az első évek nehézségeiről és örömeiről, a szexualitásról, a fogamzásszabályozásról, a gyermeknevelésről, a krízisek megoldásáról. Az utolsó alkalom az egyházjogi előírások megismeréséé és az esküvői ünneplésről szólt. (Az előadások kazettái a könyvtárban kikölcsönözhetők.) Minden alkalommal az előadás után lehetőség volt csoportos és egyéni beszélgetésre is. A találkozók végén pingpongozni és társasjátékra is együtt maradtunk néhányan. Hogy mindez a fiatalok számára mit jelentett, arról a lentebbi vélemények tanúskodnak. A kurzus után lelkipásztoraink további alkalmakkal találkoznak a jegyesekkel, most már hatszemközt. A felkészülés hátralévő része a személyes beszélgetések, tisztázások ideje, ami a fiatalok aktív közreműködésével történik. Sőt az esküvő után is igyekszünk számukra megteremteni a keresztény közösséget: az ifjúházasok csoportja többnyire a tavalyi jegyespárokból született meg, s az idei párok számára is nyitott.

Mindezzel lehetőséget szeretnénk nyitni arra, hogy egy nem keresztény világban családjaink Isten eleven szeretetében tudjanak maradni, élni. Ez „A boldogabb családokért” című körlevél célja is, ez az Egyház célja is, hisz család nélkül nincs igazán értelmes és egészséges jövője nemzetünknek és a világnak.

fr. Achilles – fr. Zalán

A házasok tízparancsolata

1. Légy nyitott és fejlődőképes!

A házasság nem révbe érkezés, nem végcél - tudnod kell növekedni és elmélyülni a szeretetben házastársaddal.

2. Fogadd el házastársad másságát!

Ne ámítsd magad, hogy majd TE megváltoztatod házastársad egyik vagy másik tulajdonságát - na akard őt saját hasonlatosságodra formálni. Ez még egy embernek sem sikerült!

3. A MÁSIKAT akard boldoggá tenni, ne saját boldogságodat hajszold!

"Senkinek sincs nagyobb szeretete annál, mint aki életét adja felebarátaiért." "Szeretlek, mert vagy, mert ilyen vagy. Elfogadlak és vállallak minden pozitív és negatív tulajdonságoddal együtt egy egész életre."

Ajándékozd neki teljesen az igazi gazdagság minden forrását: a teljes figyelmedet (ő a legfontosabb ember az életedben!), az idődet.

4. Magaddal szemben szigorúság, társaddal szemben engedékenység!

Ne várj mindig mindent őtőle! (Se a házimunkában, se a lelkiekben!)

5. Házastársadat a sorban SENKI és SEMMI meg nem előzheti!!

Mindig mindenben ő legyen az első - nem a gyerekek, nem a szülők, nem a munka, nem a karrier, stb.

Amikor valaki házasságot köt, el kell vágni - és tudni kell elvágni - a szülőkhöz kötődő szálakat!

6. Legyen rugalmasan kialakítva a felelősség-­meg­osz­tás!

Ki-ki képességei, természete szerint végezze a családban előkerülő tennivalókat, és eszerint tartozzon érte felelősséggel.

7. Legyen nyitott a család mások felé is!

A legtöbb házaspár összeborul, mint a káposztalevél. Ez nem egészséges, elszigetelődéshez, belterjes probléma-felhalmozódáshoz vezethet. Legyetek keresztény család, és vigyétek el más családokhoz is az Örömhírt!

8. Tiszted az életet. Fogadd örömmel a gyermekáldást!

Mondj IGEN-t az életre! Isten is IGEN-t mondott Rád! Ahol a (leendő) szülők igaz szeretettel szeretik egymást és Istent, és letették életüket-jövőjüket Isten kezébe, ott minden más - anyagi, munkaügyi, szabadidős, hobby stb. - szempont el­tör­pül. "Ami szük­sé­ges, azt megadja az Úr."

A testi szeretet Isten ajándéka a számo­tokra. Gon­dol­tál már arra, hogy megköszönd Neki?

9. Ne feledd dicsérni társadat!

Ez a szeretet, az együttlét örömének egyik kifejezése. Ne érjen véget az udvarlás az esküvővel! Végy időnként feleségednek egy-egy szál virágot "csak úgy"! Készíts néha férjednek gyertyafényes vacsorát - csak az ő kedvéért!

Nem elég egyszer, az esküvőn elmondani: "Szeretlek!" - hanem minden nap ezer jelét kell ennek adni - és néha nem árt újra és újra elmondani. Ne mondd, hogy "Úgyis tudja!", mert nem TUDNI akarja, hanem nap mint nap TAPASZTALNI!!

10. Legyen ünnep és lazítás is betervezve - kettesben!

"Az Úr napját szenteld meg!" A vasárnap nem arra való, hogy a férj túlórákat, fusimunkát végezzen, vagy a feleség egész nap süssön-főzzön, és a héten elmaradt házimunkát csinálja! Miből akarsz adni, ha nem töltekezel? Pár óra a mézesheteket idéző békességben, egy kellemes séta a természetben - felüdít egész hétre.

Vélemények a jegyeskurzusról

Ø    Tetszett a közvetlenség. A beszélgetések jók, a kisebb csoportokban jobban ki tudnak nyílni az emberek. Sok segítséget kaptunk.

Ø    A házassággal kapcsolatban olyan előadásokat hallottunk, amelyeknek tapasztalataiból tanulhattunk. Az itt felvetődött gondolatokról sokat beszélgettünk, olyan témákról is, amelyekkel mi keveset foglalkoztunk volna, vagy esetleg elsiklottunk volna fölötte.

Ø    Kellemes csalódás volt az oktatás, a beszélgetések, találkozások. Azt hittem, hogy a vallási részekben leszünk elmerülve, ezzel szemben nagyon sok gyakorlati dologgal lettem gazdagabb. Mindkettőnk nevében köszönöm!

Ø    Azt hittük, hogy végig az atyák fogják tartani az előadásokat. Nagyon jó dolognak tartottuk, hogy fiatal és tapasztalt házasok, orvosok sok érdekes és hasznos tanáccsal láttak el minket. Nagyon sajnáljuk, hogy két előadásra nem tudtunk eljönni.

Ø    Elhatároztam, hogy kritikusan fogom a dolgokat szemlélni, és nem hagyom magam befolyásolni, de már a két könyv elolvasása után megváltozott a véleményem. Én igazán járatlan vagyok a "templomos" dolgokban, a katolikusokban főleg, és az igazat megvallva egy kicsit féltem is. Nagyon kellemes csalódás volt, hogy mindenki közvetlen, barátságos volt és végig úgy éreztem, hogy ez nem csupán formalitás és azért van, hogy "túl legyünk rajta", hanem azért, hogy minden segítséget és tudnivalót megkapjak ahhoz, hogy tényleg boldog keresztény házasságban élhessek. Nagyon hálás vagyok érte! Jó érzés volt, hogy fontosak vagyunk, nagyon tetszett az oldott hangulat, a fesztelen, őszinte beszélgetések.

Ø    Féltem, hogy hosszú és unalmas előadások lesznek, és nem lesznek eléggé életszerűek. A ferences atyák(ról) szigorúságáról a városban terjengő hírek is megrettentettek kissé. Ehhez képest nagyon jó hangulatban telt, tényleg gyakorlatias volt és élvezhető az összes előadás. Valóban lehetett újat tanulni. Vannak természetesnek tűnő dolgok, melyekről sosem gondolnánk, hogy a házasságban tényleg mennyi minden múlik rajtuk. De szerencsére maradtak még fehér foltok, melyeket majd magunk fedezhetünk fel.

Ø    Nagyon sokallottuk a hét alkalmat, de megérte eljönni, mert nagyon sokat tanultunk és segített a problémáinkon. Szeretnénk megköszönni a finom süteményeket és az üdítőt.

Ø    A jegyesoktatás alatt arra számítottunk, hogy a hitről több szó fog esni. Tapasztalatunk, az hogy a hittel, a há­zassággal, a szeretet új oldaláról ismerkedtünk meg. Na­gyon sok jó és hasznos tapasztalatot hallottunk. Ezek a tanácsok szerintünk segíteni fognak a gondok megoldásában.

Ø    Nagyon jól éreztük magunkat, érdekesek voltak az előadások, nagyon sokat lehetett belőlük tanulni. A legérdekesebb a nyolc gyerekes házaspár előadása volt.

Ø    Nagyjában, egészében erre számítottunk. Jó hangulatúak voltak az előadások, nagyon tetszettek, sokat tanultunk. Jó volt, hogy találkozhattunk más hasonló cipőben járó párokkal is. Az előadások tudatosították bennünk, hogy mire is készülünk. Köszönjük a süteményeket is.

Ø    Először csak úgy gondoltuk, hogy egy-két előadáson veszünk részt. De az eltöltött előadások végén mindig megbeszéltük, hogy legközelebb is eljövünk. Így mind a hét előadáson részt vettünk, illetve betegség miatt egyet kihagytunk. Azt gondoltuk, hogy sok új dolgot nem hallhatunk. De az előadások témái olyan magával ragadóak voltak, hogy örülünk, hogy részesei lehettünk. Sok mindennel gazdagabbak lettünk, "lelkileg". Szeretnénk a jövőben is ehhez hasonló előadáson részt venni. Köszönjük.

Ø    Sok tapasztalatot szereztünk. Jó volt a társaság és kellemesen éreztük magunkat. Segített felkészülni az életre. Jó volt az oktatásra járni. Tanulságos volt számunkra. Jól megszervezett volt és minden témát érintett. Nagyon közvetlenek voltak mind a meghívott vendégek, mind a szervező atyák. Nagyon örülünk, hogy itt lehettünk. Köszönjük!

Ø    A jegyesoktatás előtt nem tudtam, hogy milyen lesz. Még nem voltam sosem hasonlón. Magát az oktatást nagyon jónak tartom. Szükség van rá a jegyesek lelki, gondolkodásbeli felkészülése miatt. A témák jók voltak, mert a házas élet különböző szakaszait mutatták be előttünk.

Ø    Első hallásra meglepőnek tűnt számunkra az, hogy hét előadáson keresztül egyházi emberek, papok tartanak előadást a házasságról, annak rejtelmeiről. Ezért nagyon tetszettek a meghívott előadók előadásai, inkább beszélgetései. A vendéglátás is megnyerte a tetszésünket, így sokkal otthonosabb volt.

Ø    Szerintem ezek az összejövetelek nagyon jó útravalót nyújtanak azoknak a fiataloknak, akiknek máshol nincs lehetőségük beszélgetni az itt hallottakról. Nekem, mint nem ifjú házasnak pedig további erőt adott a párommal és a családommal való együttéléshez. (gyakorló házaspár)

***

Nem angyalok, hanem emberek házasodnak, s ha nem látjuk egymás hibáit a szerelem rózsaszínű felhőin keresztül, az még nem jelenti azt, hogy nincsenek. Tartós házasságot csak a lélek köthet, nem a test.

50 éve történt…

A Kapisztrán provincia 1949-es, a feloszlatás előtti utolsó hivatalos tabulája szerint 1950-ben a szerzetesek feloszlatásakor a szécsényi ferences kolostorban 25 testvér élt: Kiefer Szilvér gvardián, Áldási Amand vikárius, Martinov Fortunát, Szabó Lipót magiszter, Iglói Ignác, Galitz Töhötöm, fr. Laurinyec Fulgensz, Veres Nikodém, Szlancsik Hubert, Boros Zefirin, Hanyec Flórián, Bodri Boldizsár, Varga Valér és 12 klerikus novícius, akik név szerint nincsenek megemlítve. Az 1950. július 31-i elhurcoláskor az ÁVO az említett ferences testvéreket vitte el.

A szerzetesek feloszlatásának 50. évfordulója kapcsán 2000. július 30-án, vasárnap a még élő ferences testvérek, Paskai László bíboros úr és jeles vendégek jelenlétében ünnepi megemlékezést tartunk, majd az esti szentmise után szentségimádással adunk hálát a szerzetesi élet ajándékáért. (A részletes programot a szentmiséken hirdetjük majd.)

Beszélgetés Ignác atyával az 1950 utáni évekről

- Hogyan emlékszik Ignác atya az 1950-es elhurcolásra?

1950-ben Szent Ignác napján vittek el Szécsényből. Amandot és Lipótot már korábban kiemelték onnan, helyettük két világi papot küldtek, hogy ha minket is elhurcolnak, akkor legyen aki átvegye a plébániát. Mi már tudtuk, hogy mikor visznek el. Amit lehetett összepakoltunk, éjszaka, ½ 12-kor jöttek értünk. Kikapcsolták az áramot, az utcában igazoltattak. Az egyik katona nagyon rendes volt, odasúgta, hogy ő is katolikus, nem lesz „különösebb” baj. Ez akkor nagyon nyugtatólag hatott. Amikor a teherautóhoz vonultunk, az egyik idősebb atya megkérdezte az ávósoktól: Két kocsi van-e; fölférünk-e mindnyájan vagy tolakodnunk kell, hogy helyünk legyen? Az úton a sofőr már nem bírta a vezetést, Aszódnál adtam neki egy pokrócot, azon aludt egy keveset az árokparton. Négy órára értünk Jászberénybe. Akkor már ott voltak Jeromos atyáék is. A ministránsoknak a Porciun­ku­la-búcsúra szentképeket hagytam hátra, amelyekre azt írtam, hogy „Jászberény”. Másnap kerékpárral utánunk jöttek…

- Miként indult az újrakezdés Esztergomban?

1950. szeptember 18-án jöttem Esztergomba. Mivel szeptemberben kezdhettünk neki az iskola szervezésének, alig jelentkeztek hozzánk, tanáraink nem voltak, de el kellett kezdeni a tanítást, mert különben nem engedték volna az iskola fennmaradását. A nővérek a testvérekkel együtt kertészkedtek, a fölösleget eladtuk, abból éltünk.

Az évek folyamán négy osztályom volt, három év rektorság után, kilenc év házfőnökség következett. Egyetemre is be kellett iratkoznom, de a vizsgáim nem sikerültek, így kimaradtam. 

- Milyen „élményeket” őriz Ignác atya ebből az időből?

Az iskolát mindenfelől figyelték, még a fürdőbe is elkísértek minket „megfigyelőink.” A diákok kifelé menő leveleit kénytelenek voltunk ellenőrizni, hogy ne legyen semmi olyan írásos dolog, amit ellenünk tudnak fordítani. Az ‘56-os forradalom idején azzal vádoltak minket, hogy mi lőttünk a kommunistákra… Házfőnökként el kellett mennem a békegyűlésekre is. A hátam mögött még elnökhelyettesnek is kineveztek, utólag mondták meg.

a beszélgetést fr. Tóth Vencel készítette Esztergomban

A képviselőtestület hírei

A képviselőtestület munkájáról

A Képviselőtestület március 9-i találkozójának első témája a papi küldetésnek és szolgálatnak a II. Vatikáni Zsinat szerinti átgondolása volt: minden keresztény papi küldetést kap a keresztségben és a bérmálásban, a hívek közül a keresztény nép szolgálatára és küldetésére való segítésében Krisztus külön meghív egyeseket és felszenteli a szolgálati papságra. Az Egyház evan­ge­li­zá­ciójának hordozója az egész keresztény nép együtt. A hívek folyamatos képzése és az új evangelizációban küldetéstudatának erősítése kiemelkedően fontos, közös feladat. A testület ezután elfogadta az 1999. évi egyházközségi elszámolást, kiértékelte a közelmúlt plébániai eseményeit (farsang, Családi Nap), és az idei feladatokról tárgyalt: Szentkúton a zarándokház vizesblokkjának elkészítése, Domina kápolna tartós felújítása, pünkösdi búcsú, egyházmegyei zarándoklaton való részvétel.

Az április 27-i találkozón a munkacsoportok beszámoltak a megbeszéléseik eredményeiről: a váci búcsú és a pünkösdi zarándoklat előkészületeiről, a július 30-i, a szerzetesek elhurcolásának 50. évfordulója alkalmából tervezett programról, az augusztus 20-ra tervezett buszos zarándoklatról, a templomi dobogók, a gyóntatóhelyiség rendezéséről és átalakításáról elkészült tervekről. A Karitász-ház felújításához az Egyházmegyétől 300.000, az Önkormányzattól 50.000 Ft-ot kaptunk. Szó esett az óvoda épületének jövőbeni hasznosításáról, a Katolikus Ifjúsági Mozgalom szervezéséről is. A nyári Jubileumi Ifjúsági Nagytáborban 11 fiatal és Debora nővér, az Országos Katolikus Napok rendezvényén 6 fő, a római Országos Cigányzarándoklaton 2 fő vesz részt plébániánkról.

A következő ülés időpontja június 14.

fr. Zalán

Élő Kövek Alapítvány

PÁLYÁZAT

A Szécsényi Harangok előző számában meghirdetett „1000 évünk kincsei” című millenniumi pályázatra majdnem harminc pályamunka érkezett. A Kuratórium zsűrije a következő díjakat osztotta ki:

I. kategória ( 6-12 évesek):

1.    Aszalós Tímea – nyereménye: a perőcsényi táborban való részvételének költségét az Alapítvány fedezi.

2.    Gubányi Gergő – társasjáték.

3.    Nagy Imre – egyéves Bocs előfizetés.

II. kategória (13-18 évesek)

1.    Rigó Ferenc – a bodonyi táborban való részvétel költségét az Alapítvány fedezi.

2.    Sánta Gergely és Zsolt – Műsoros videó-kazetta.

3.    Megyeri Zsolt – egyéves Zászlónk előfizetés.

Különdíjat nyert:

- Bagó Veronika – nyereménye egy értékes könyv.

A többi pályázó nyereménye az oklevél mellett egy-egy a magyar szentekről szóló kis füzet és egy csoki.

Gratulálunk! Mindannyian ügyesek voltatok.

A nyertesek díjaikat június 4-én a ½ 10-es mise végén kapják meg. A pályamunkákat a sekrestye melletti folyosón lehet megtekinteni.

az Élő Kövek Alapítvány kuratóriuma

Eseménynapló

·   Március 4-től kezdődően 7 szombat estén összesen 20 jegyespár készült közösen idei házasságkötésére. A felkészülés egyéni beszélgetésekkel folytatódik.

·   Március 12-én, Nagyböjt első vasárnapján volt az elsőáldozásra készülők kiválasztási szertartása. Az elsőáldozási vizsga után az első, ünnepélyes szentgyónásra április 15-én került sor. Május 7-én összesen 70 gyermek lett elsőáldozó. Az előző csütörtöki szentségimádást értük ajánlottuk fel.

·   A nagyböjti keresztutak vezetésébe szinte minden hittancsoport bekapcsolódott. Köszönjük szolgálatukat!

·   A képviselőtestület március 9-én és április 27-én tartotta összejöveteleit.

·   Március 24-26. között a budapesti egyetemi lelkészség 35 fiatalja volt plébániánk vendége.

·   Április 1-én, a plébánia nagyböjti lelkinapján, melyet Varga László atya vezetett, 77-en vettek részt – lelkileg gazdagodva. A lelkinap szentmiséje a városi kábeltelevízióban is látható volt.

·   Április 7-9. között a felnőtt hittancsoport Diósjenőn vett részt lelkigyakorlaton.

·   A Nagyhét első napjaiban a Karitász csoport tagjai néhány hittanos gyerekkel közösen meglátogatták az egyházközség betegeit, akiknek húsvéti énekekkel és kis ajándékokkal kedveskedtek.

·   A Nagyhét elején Varga Péter atya tartott lelkigyakorlatos beszédeket templomunkban.

·   Nagycsütörtök délelőtt lelkipásztoraink 12 ministránssal együtt részt vettek a váci székesegyházban az olajszentelési ünnepi szentmisén.

·   Április 25-29. között a Kapisztrán Szt. Jánosról nevezett Ferences Rendtartomány megválasztotta a következő 3 évre a vezetőséget, melynek Gergely atya is tagja lett.

·   Április 25-én sokak részvételével tartottuk a templom húsvéti nagytakarítását.

·   Április 29-én a Karitász tagok Hollókőbe szerveztek nagysikerű kirándulást.

·   Április 29-én ministránsaink részt vettek az egyházmegye Jubileumi Ifjúsági, Ministráns és Cserkésztalálkozóján.

·   Április 30-án az árvízkárosultak javára gyűjtöttünk a szentmiséken.

·   Május 2-án a Plébánia és a Szécsényi Városnapért Egyesület megállapodást kötött arról, hogy a jövőben az Egyesület a Városnapot nem Pünkösdkor rendezi meg, így a jövő évtől a programütközések elkerülhetőek lesznek.

·   Május 14-én, Hivatások vasárnapján a novícius testvérek osztották meg hivatásuk történetét a szentmisék keretében. Imádkozzunk értük és új hivatásokért is!

·   Május 27-én külön autóbusszal vettünk részt a Váci Egyházmegye Jubileumi zarándoklatán Vácon.

·   Szintén május 27-én fiataljaink a Nagymarosi Ifjúsági Találkozón vettek rész külön busszal.

·   A plébánia 2 régi anyakönyvének restaurálásához ebben az esztendőben 190 ezer forintot nyert egy pályázaton. Az Élő Kövek Alapítvány a nyári családos tábor megszervezéséhez és lebonyolításához 70 ezer forintot nyert szintén pályázati úton. A ministránstalálkozóhoz 25 ezer forint támogatást nyertünk.

·   Június 4-én a ½ 10-es misében köszöntük meg elsőáldozóinkat Istennek. A mise végén adtuk át az Élő Kövek Alapítvány millenniumi pályázatának nyereményeit. A pályamunkákból a sekrestye melletti folyosón kiállítás nyílt.

·   Szintén június 4-én nyitottuk meg a templom oldalfolyosóján a Plébániatörténeti kiállítást, melynek összeállításában Galcsik Zsolt és a Karitász-csoport működött közre. Köszönjük fáradozásukat!

·       Tavasszal kereszteltük a következő gyermekeket: Antal Anna, Bagó László, Buga Balázs.

·       Halottaink március óta: Palcsó Jánosné (89), Medve András (66), Simon Jánosné (60), Csókási Istvánné (90), Dankó Béla (79), Majoros Pál (72), Farkas Irén (68), Ander István (56), Pribelszki László (45), Solymosi Ferenc (55), Janák Antalné (87), Kuris Jánosné (79), Kovács Ferencné (73), Kiss Andor (92). Nyugodjanak békében!

Házasságot kötöttek: Rigó Tamás – Percze Henrietta, Hanczik Endre – Simó Mária, Papp László – Sutor Gabriella, Percze Kornél – Suller Ildikó.

Nyári programjaink

 

·   Június 10-én, szombaton reggel 6 órakor rövid imádsággal indul Szentkútra a szécsényi férfiak jubileumi pünkösdi zarándoklata, melyre minden fiút, fiatalt és férfit szeretettel várunk. A visszaérkezés vasárnap este 8 órára várható.

·   Pünkösd ünnepe június 11-én lesz - a szokásos vasárnapi miserendet tartjuk. Pünkösdhétfőn 7 és 19 órakor lesz szentmise.

·   A június 12-re tervezett Vidám Családi Nap a Városnap miatt sajnos most elmarad és valószínűleg szeptemberben kerül megrendezésre.

·   A gyermekek Szent Antal napjához kapcsolódó megáldása június 13-án, kedden este a szentmise keretében lesz.

·   Június 18-tól kezdődően a nyári miserend szerint a vasárnapi szentmisék 7, 10 és 19 órakor kezdődnek.

·   Június 18-án a 10 órás szentmisében a solymári Corvinus Vegyeskar Cser Miklós karnagy vezetésével Antonio Lotti (1667-1740) miséjét énekli, majd a szentmise után rövid hangversenyt adnak.

·   Június 24-én 4 ferences testvért szentelnek pappá a pasaréti templomban. Imádkozzunk értük!

·   Az Úrnapi ünnepi szentmise június 25-én 10 órakor kezdődik és körmenettel zárul.

·  A hittanórák június 2-ig tartanak.

·  Hittancsoportjaink nyári táborai:

Ministránsok – Esztergom, június 18-22.

Ifjúságiak – Zánka, Bp., június 26. – július 2.

4. osztályosok – Perőcsény, július 3-6.

8. osztályosok – Perőcsény, július 10-14.

5., 7. osztályosok – Bodony, július 15-21.

Cserkészek – július 30.- augusztus 5.

Bérmálkozó fiatalok – Nógrád, augusztus 7-11.

Családosok – Nógrád, augusztus 15-20.

·   Szent Anna és Joachim ünnepéhez kapcsolódóan a nagyszülők köszöntése július 22-én délután 5 órakor lesz a hittanteremben.

·   A szerzetesrendek feloszlatásának és a szécsényi ferencesek elhurcolásának 50. évfordulóján július 30-án, vasárnap délután és este ünnepi megemlékezést, szentmisét és szentségimádást szervezünk. A részletes programot a szentmiséken hirdetjük majd.

·  A Porziunkula búcsút augusztus 5-én tartjuk.

A program a következő:

17 órától gyóntatás

18.00 Litánia

19.30 Ünnepi vecsernye

20.00 Ünnepi szentmise, - bemutatja Németh László atya

22.00 Szentségimádás

23.30 Olvasmányos imaóra

24.00 Éjféli szentmise

·       Augusztus 6-án, Színeváltozás ünnepén tartjuk templomunk búcsúnapját. Az ünnepi szentmise 10 órakor lesz.

·       Augusztus 12-13-án a szokott rend szerint indul a szentkúti gyalogos zarándoklat. A részleteket és az indítógondolatokat külön írásban olvashatják. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

·       A nagyboldogasszonyi búcsúra idén is szervezünk autóbuszos utazási lehetőséget. Részleteket a szentmisék utáni hirdetésekből tudhatnak majd meg a testvérek.

·       Augusztus 12-én ünnepség keretében XI. Szent Ince pápáról nevezik el a kastély előtti teret.

·       Augusztus 20-án, Szent István királyunk ünnepén szentmisék 7, 10 és 19 órakor lesznek.

·       Szintén augusztus 20-án millenniumi autóbuszos zarándoklatot szervezünk Máriabesnyőre, Gödöllőre és Budapestre a Szent István napi ünnepi misére és a Szent Jobb körmenetre. Hazaindulás az esti tűzijáték után lesz.

HíRHARANG

Könyvtár-ajánló

Néhány új könyv a könyvtár polcairól:

&     Gyökössy Endre: A két középpont – A szerző a legújabb kötetben a Miatyánkot és a Tízparancsot elmélkedi végig egyszerű, közérthető nyelven.

&     Teresia R. OCD: A bárány menyasszony- Edith Stein élete – a XX. század egyik legjelentősebb szentjének arcképvázlata rendtársai, ismerősei és Edith Stein személyes vallomásai alapján.

&     J. R. R. Tolkien: A gyűrűk ura – olvasmányos és izgalmas meseregény kicsiknek és nagyoknak, amelyben feltárul a Jó és a Rossz küzdelme, ami valójában bennünk zajlik. Kiváló nyári olvasmány és kikapcsolódás.

¹  Szövegdoboz: KRISZTUS NYOMAIBAN JÁRNI
 
Hát nagyokat kell lépni... de csak így érdemes!
Esőember (Rain man) – 4 Oscar díjjal kitüntetett film két testvérről, akik édesapjuk halála után találnak egymásra: az aranyifjú beteg, autista bátyjával való közös útja során átértékeli életét és legyőzi korlátait.

A Könyvtár folyamatosan bővül. Az érdeklődőket minden szombaton az esti szentmise után, illetve vasárnap 10.30-11.00-ig várjuk.

Böngésző

Az Internethez hozzáférőknek néhány újabb keresztény honlap, amit érdemes böngészni:

:   „http://clmc.topnet.ro/somlyo/ferencesek.html” – a csíksomlyói ferences testvérek honlapja.

:   „http://www.extra.hu/eloviz/”Élővíz – a pécsi karizmatikus közösség honlapja, benne újságjuk, sok érdekes anyaggal, folyamatosan bővülő tartalommal.

:   „http://www.biblikum.com” - egy fejlesztés alatt álló honlap, oktatási célból, de az érdeklődőkre is gondolva. Játékos formában kipróbálhatjátok jártasságotokat a bibliai könyvekben is.

:   IGENAPTÁR – aki feliratkozik, minden reggel megkapja e-mail-ben az aznapi szentírási részleteket. Ehhez egy levelet kell küldeni az „igenaptar-request@osb.hu” címre. A levél fejlécének Subject: mezőjében csak a subscribe szó szerepeljen. 

Apró hírek

§ A plébániai irodán hétfőtől péntekig 9.30-11.00 és 16.00-17.30 között állunk a hívek rendelkezésére. Kérjük, hogy lehetőleg ezekben az időpontokban keressék lelkipásztorainkat.

§ Gyóntatás a szentmisék előtt és elején van.

§ A zsolozsmát minden nap 6.35-kor és 18.35-kor imád­kozzuk a templom­ban.

§ Minden csütörtök este a szent­mi­se után csen­des szentségimádást tar­­tunk családjainkért, gyer­me­ke­ink­ért, fiatal­ja­inkért és egész ha­zánk­­ért. Mindenkit hí­vunk és vá­runk, hogy kapcsolódjon be imádságunk­ba!

§ Minden hónap első péntekén felkeressük a betegeket.

§ A Ferences Világi Rend minden hónap első szombatján az esti szentmise után és a hónap harmadik vasárnapján délután 16.30-kor tartja összejövetelét. A közösség tagjaiért ajánljuk fel a 3. vasárnapokon az esti szentmisét.

§ A Rózsafüzértársulat minden hónap második vasárnapján tartja a titokcserét. A reggeli szentmisét ezeken a vasárnapokon a társulat élő és elhunyt tagjaiért ajánljuk fel.

§ Az egyházközség működésének feltételeit az egyházi hozzájárulás teremti meg. Ennek összegére a Képviselőtestület - a Püspöki Kar iránymutatásával megegyező módon - az éves nettó jövedelem 1%-át javasolja, de mivel sok kisnyugdíjas vagy sokgyermekes család tagja közösségünknek, nekik a 2000. évre 1250 Ft  egyházi adó befizetését javasolta kereső személyenként. Az idei hozzájárulást misék után a sekrestyében, félfogadási idő­ben az irodában, a Szabadság u. 7. szám alatt Ocsovai Jó­zsef­nél illetve a temp­lomban található csekke­ken a Takarék­szövet­kezet­nél fizethe­tik be.

§ A házasságra ké­szülő fiatalok és a szülők fi­gyelmét fel­hív­juk, hogy az es­kü­vő­re - az alapos készület ér­dekében - 6 hónappal korábban, a keresztelőre 1 hónappal korábban kell jelentkezni a plébánián.

§ A templom alatti kriptában az örökös urnahelyek megválthatók. Érdeklődni a plébánián lehet.

§ A Szécsényi Harangok című újság ingyenes, hogy mindenkihez eljuthasson. Egy szám nyomdai költsége kb. 30 Ft. Kérjük, hogy lehetőségeikhez mérten az újságos perselyen keresztül támogassák az előállítást. Köszönjük! 

NAPRAFORGÓ

Templomi illemszabályok

Minden emberi együttlét – két barát közt, családban, iskolában a grundon vagy az üzletben – alapvető szabályok közt folyik. Ezek a közösen elfogadott szabályok nem korlátozni, hanem segíteni akarnak abban, hogy az együttlét mindenki számára jó legyen. Most néhány templomi illemszabályt vegyünk sorra:

·  Légy pontos, ne késs el a miséről – aki elkésik, csak fél szívvel tud jelen lenni.

·  A rágógumit még az utcán dobd el (a szemetesbe), misén ne rágózz. A rágót ne a pad aljára ragaszd.

·  A templomba lépve csukd be az ajtót magad után – télen a kinti hideg miatt, nyáron a külső zaj miatt.

·    Amit meg akarsz beszélni mással, a templomon kívül be­széld meg – beszélgetésetek zavarja a többi ember imádságát.

·  Ne a pad szélére ülj, hogy a később érkező is be tudjon ülni a padba.

·  Ne a leghátsó sorba ülj vagy az oszlop mögé állj – a szentmisén Jézus szeretne veled közeli barátságba kerülni.

·  A kóruson túl nagy a kísértés, hogy támaszkodva- könyökölve, külső szemlélőként figyeld a misét – ha lehet, kapcsolódj be a közösségbe.

·  A mise alatt ne imádkozz mást, ne rózsafüzérezz, ne olvasgass újságot.

·  A közös imádságban, énekben ne harsogd túl a többieket, de kapcsolódj be, próbálj szívből imádkozni.

·  Prédikáció alatt ne nézegesd az órádat – a leglaposabb szentbeszédben is van egy gondolat, amit Jézus neked szán.

·  A perselybe lejárt pénzérmét, gombot dobni Istennel szemben sértés.

·  A kiengesztelődéskor a melletted állóval bátran fogj kezet, szívedben igazán bocsáss meg mindenkinek.

·  A szentáldozáskor kettes sorban menj áldozni, de ne a sor közepén és ne a soron keresztül menj vissza a helyedre.

·  A szentáldozás és a mise után maradj egy kicsit kettesben Jézussal – pár perc ima bensőséges találkozás az Úrral.

·  Térdhajtásod legyen a szeretet jele Isten előtt – ne sajnáld a térdedet letenni a földre, rendesen keresztet vetni.

·  Térdelés után ne porolgasd nagy mozdulatokkal a ruhádat, Krisztus ennél nagyobb áldozatot hozott érted.

·  A mise után ne menekülj a többiek elől, merj köszönni és a köszönést elfogadni, szóba állni másokkal – Krisztus szeretetében összetartozunk.

·  A szentmise után őrizd az örömöt a szívedben.

Lábnyomok

Egy ember álmában a tenger partján sétált az Úrral. Az égen, mint valami vetítővásznon, életének jelenetei peregtek. Minden jele­net­hez lábnyomok tar­toztak a homokban – sa­ját lábnyo­ma, meg az Úr nyomai. Miután az utolsó kép is kialudt  a mennybol­ton, hátra né­zett, és észre­vet­te, hogy egyes helyeken csak egy sor lábnyom látható. Visszaemlékezett, hogy ezek épp életének legnehezebb, legszomorúbb korszakaihoz kötődnek.

- Uram – szólalt meg zavartan –, azt mondtad, ha a te utadat járom, végig velem maradsz, de most életutam legrögösebb szakaszain csak egy sor lábnyomot látok. Nem értem, miért hagytál el épp akkor, amikor a legnagyobb szükségem volt rád.

- Kedves gyermekem – felelte az Úr – , én szeretlek és sohasem hagynálak el. A szenvedés és megpróbáltatások idején azért látszik csak egy lábnyom, mert ott a karomban vittelek.

Ismeretlen szerző

Napraforgó  -  Gyereksarok

Rejtvény

Márciusi rejtvényünkre Molnár Roland, Rigó Ferenc és Stayer Edgár küldött be megfejtést, jutalmukat megkapták.

Rejtvény a kisebbeknek:

Az alábbi öt meghatározásra válaszolva az első betűket olvasd össze és így megtudod, ki neked Jézus.

1.    A Jézus helyett elbocsátott fogoly.

2.    Az a páduai szent, akinek ünnepén megáldjuk a gyerekeket (jún. 13.)

3.    Szent Erzsébetet ilyen virágokkal a  kötényében ábrázoljuk.

4.    Az első ember neve, Éva férje.

5.    A hitetlen apostol, aki megérintette Jézus sebeit.

Rejtvény nagyoknak:

Einstein teszt - az alábbi kvízt Einstein írta. Szerinte a Föld embereinek 98%-a nem képes megoldani a feladatot. Vajon Te a 2%-ba tartozol?

Tények:

Ø    Van egymás mellett öt ház, mind különböző színű.

Ø    A házakban lakik egy-egy személy, mindegyik különböző nemzetiségű.

Ø    Mindegyik különböző italt fogyaszt, különböző dohányárut szív és különböző állatokat tart.

Egyéb tájékoztatás:

1.       A brit piros házban lakik.

2.       A svéd kutyákat tart.

3.       A dán teát iszik.

4.       A fehér ház balján a zöld ház van.

5.       A zöld házban kávét isznak.

6.       A norvég a kék ház szomszédja.

7.       A norvég az első házban lakik.

8.       A sárga ház lakója Dunhill-t szív.

9.       A középső házban lakó személy tejet iszik.

10.   A német Prince-t szív.

11.   A lovakat tartó személy szomszédjában lakó Dunhillt szív.

12.   A Blue Master-t szívó ember sörözik.

13.   A Blend-et szívó szomszédjában lakó macskákat tart.

14.   Az a személy, aki Pall Mall-t szív, madarakat tart.

15.         A Blend-et szívó személy szomszédságában vizet isz­nak.

A kérdés: Ki tart halakat?

A megoldásokat július 9-ig adjátok le a sekrestyében!

Humor

¥ Két skót fogadást köt, hogy melyikük ússza meg olcsóbban vasárnap a templomi perselyezést.

A gyűjtés alkalmával az egyikük gyorsan egy pennyt dob a perselybe, mire a másik odaszól:

- Ezt ketten adtuk!

¥ Pistike megkérdi anyukáját:

- Mama, ez a cica fiú cica, vagy lány cica ?

- Fiú cica.

- Honnan tudod ?

Anyuka egy kicsit zavarban van, de kivágja magát:

- Hát nem látod, hogy bajusza van ?

¥ A szép ifjú sétál az erdőben. Találkozik egy beszélő békával:

- Ifjú, ha megcsókolsz, gyönyörű királylánnyá változom!

Az nem szól semmit, ballagnak tovább. A béka ismét megszólal: - Ifjú, csókolj meg, és örökre a tied vagyok....

Az ifjú nem szól, csak mennek tovább.

A béka már tizedszer ismételi ezt el, mikor az ifjú megunja és így szól: - Figyelj, nekem nőkre nincs időm, de egy beszélő számítógép, az már valami!

Ima, vers, vallomás

 

Zelk Zoltán: Kegyelem

Soha se lép gyíkra csigára
soha egy föltámadt fűszálra
a földön járó Isten lába
de vétkeinket eltapossa
mert vétkeinket megbocsátja.

Dsida Jenő: Pünkösdi várakozás

Kész a világ,
Feszült ünnepi várás
Tereng felette.
Halotti csend. Csak néha néha
Sóhajt az Isten Lelke.
Kimérve minden pálya
Megtöltve minden lélek-lámpa,
Ahol csak úr a lét...
De jaj, sötét van,
Mélységes, iszonyú sötét!
A zordon tömeg-árnyék
Némán zokogva kering útjain,
S csak egyet tud és egyet érez...
Most váratlanul vágyón megvonaglik
És felzúg Istenéhez:
Betelt az idő!
Sugarat, fényt, színt adj nekünk,
Mert epedünk!
Fényesség nélkül oly sivár az élet!
Nagy alkotónk, oh mondd ki szent igédet
Legyen világosság!...

És ismétlik mindig erősebben
A felviharzott étheren keresztül
És felharsan az egek harsonája
S a végtelennek zsolozsmája zendül
Zsibongva, zsongva...
És nagy szavát az Úr - kimondja!

Kalkuttai Teréz anya: Himnusz az élethez

Az élet hasznos, fogd marokra.

Az élet szép, csodáld meg.
Az élet álom, változtasd valósággá.
Az élet kihívás, nézz vele szembe.
Az élet kötelesség, valósítsd meg.
Az élet játék, játssz szívvel.
Az élet érték, vigyázz rá.
Az élet gazdagság, őrizd meg.
Az élet szeretet, örülj neki.
Az élet titok, fejtsd meg.
Az élet ígéret, váltsd be.
Az étet szomorúság, győzd le.
Az élet himnusz, énekeld meg.
Az élet harc, fogadd el.
Az élet tragédia, éld át egészen.
Az élet kaland, nézz szembe vele.
Az élet boldogság, érdemeld ki.
Az élet az élet, védd meg.

Babits Mihály: Eucharistia

Az Úr nem ment el, itt maradt
Őbelőle táplálkozunk.
Óh különös nagy szent titok!
Az Istent esszük mint az ős
törzsek borzongó lagzikon
ették itták királyaik
húsát-vérét, hogy óriási
halott királyok ereje
szállna mellükbe, - de a mi
királyunk Krisztus nem halott!
A mi királyunk eleven!
A gyenge bárány nem totem.
A Megváltó nem törzsvezér.
Ereje több, ereje más:
Ő óriásabb óriás!
Ki két karjával általér
minden családot, s törzseket.
Egyik karja az Igazság,
másik karja a Szeretet.
Mit ér nekünk a Test a Vér,
ha szellemében szellemünk,
nem részes, s úgy vesszük őt
mint ama vadak
a tetemet vagy a totemet?
Áradj belénk hát óh örök
igazság és szent szeretet!
Oldozd meg a bilincseket,
Amikkel törzs és vér leköt,
hogy szellem és ne hús legyen
magyarrá, s nőjünk ég felé,
testvér - népek közt, mint a fák,
kiket a mennyből táplál a Nap.

 

Kellemes
nyári pihenést,
jó vakációt kívánunk!
 

éVissza a lap tetejére

éVissza a Szécsényi Harangok archívumába